Pagina delen

(her)Benoeming wethouders met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte (uitvoering bezuinigingsmaatregel 6)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Harry Matser, Mathijs ten Broeke, Annelies de Jonge en Laura Werger te (her)benoemen als wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte per wethouder.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft op 5 november 2018 de programmabegroting Gemeente Zutphen 2019-2022 vastgesteld inclusief de daarbij behorende bezuinigingen. Voor de uitvoering van bezuinigingsmaatregel 6 (10% minder salaris voor wethouders) is nog een nader besluit van uw raad nodig, omdat de bij de benoeming behorende tijdsbestedingsnorm van de wethouders hiervoor gewijzigd moet worden.

Beoogd effect

Een financieel gezonde gemeente.

Argumenten

1. Hiermee wordt formeel invulling gegeven aan bezuinigingsmaatregel 6

In het kader van de bezuinigingen vragen we veel van onze inwoners. De wethouders vinden het daarom logisch om zelf ook iets bij te dragen aan de oplossing en willen 10% van hun salaris inleveren. Uw raad heeft bij de vaststelling van de programmabegroting Gemeente Zutphen 2019-2022 op 5 november 2018 dit voorstel overgenomen.

2. De salarissen van wethouders zijn gekoppeld aan de omvang van de aanstelling

De salarissen voor wethouders liggen vast (in het Rechtspositiebesluit wethouders). Het is niet mogelijk daar als gemeente van af te wijken. Een teruggang in salaris met 10% moet daarom geregeld worden door de tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte per wethouder (raadsbesluit d.d. 28 mei 2018) terug te brengen naar 0,9 fte per wethouder. Daarvoor is een (her)benoemingsbesluit van uw raad nodig.

3. Op deze wijze verloopt de (her)benoeming juridisch correct

Het initiatief tot tussentijdse aanpassing van de tijdbestedingsnorm kan alleen uitgaan van elke wethouder afzonderlijk, omdat dit de rechtspositie van iedere wethouder individueel betreft. Alle wethouders hebben daarom individueel schriftelijk een verzoek gedaan om aanpassing van de omvang van de tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte naar 0,9 fte.

Wethouders kunnen pas (her)benoemd worden als er een vacature is. De huidige wethouders moeten daarom formeel volgens artikel 43 lid 1 Gemeentewet ontslag nemen door daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de raad. Volgens artikel 43 lid 2 Gemeentewet gaat het ontslag in met ingang van de dag gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger is benoemd en de benoeming heeft aangenomen. Door de wethouders kort voor de raadsvergadering ontslag te laten nemen en door de wethouders dezelfde raadsvergadering hun benoeming te laten aanvaarden, ontstaat er een naadloze overgang.

Kanttekeningen

Bij beëindiging van de benoeming voor 1,0 fte ontstaat een recht op Appa-uitkering

De wethouders hebben verklaard om nadat hun (her)benoeming is ingegaan af te zien van een Appa-uitkering behorende bij hun voltijdsaanstelling. Zij zullen genoegen nemen met een lagere uitkering (behorende bij 0,9 fte) bij beëindiging van hun functie op een later moment.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Team HRM zorgt voor de uitvoering van de aanpassing van de tijdsbestedingsnorm naar 0,9 fte per wethouder en de uitbetaling van de daarbij behorende bezoldiging.

Rapportage/evaluatie

Via de kwartaalrapportages over de bezuinigingen.

Financiën

Deze bezuiniging is al verwerkt in de programmabegroting (raadsbesluit 5-11-2018) en levert een besparing op van € 40.000 (structureel). In 2019 levert dit een besparing op van circa € 26.000. Het resterende deel wordt dit jaar bespaard door aanvullende besparingen (incidenteel) binnen Bedrijfsvoering.

Bijlagen

Brief van wethouder Harry Matser
Brief van wethouder Mathijs ten Broeke
Brief van wethouder Annelies de Jonge
Brief van wethouder Laura Werger

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0015

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 maart 2019 met nummer 131211


gelet op de bij de programmabegroting Gemeente Zutphen 2019-2022 behorende lijst met bezuinigingsmaatregelen, in het bijzonder maatregel 6 "de salarissen van de wethouders met 10% korten";

gelet op de schriftelijke verzoeken van de individuele wethouders d.d. 27 maart 2019     


b e s l u i t :

Harry Matser, Mathijs ten Broeke, Annelies de Jonge en Laura Werger te benoemen als wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte per wethouder.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De uitkomst van de schriftelijke stemming over de kandidaten is als volgt: Dhr. Matser: 24 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco; Dhr. Ten Broeke: 20 voor, 5 tegen en 2 blanco; Mevr. De Jonge: 19 stemmen voor, 6 tegen en 2 blanco; Mevr. Werger: 21 stemmen voor, 4 tegen en 2 blanco.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in