Pagina delen

Hanzehof: "Noodscenario"

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. om de raad voor te stellen om € 190.000,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van subsidie aan theater de Hanzehof als buffer om exploitatietekorten t/m het seizoen 2019/2020 op te vangen en dit te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen;
 2. om de raad voor te stellen om een investeringsbijdrage van € 900.000 (excl. btw) beschikbaar te stellen voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie van theater de Hanzehof als gevolg van achterstallig onderhoud en dit te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten en de vrije ruimte op programma 5 aantrekkelijke stad;
 3. om de raad voor te stellen om de parkeerterreinen aan de Fanny Blankers-Koenweg en achter theater de Hanzehal niet aan de openbaarheid te onttrekken, waarmee het standpunt van het college om geen betaalde parkeerplaatsen aan te wijzen voor de Hanzehof, wordt ondersteund;
 4. om aan de bovenstaande besluiten 1 en 2 de voorwaarde te verbinden dat het wegvallen van de geraamde opbrengsten van € 50.000,- als gevolg van het niet invoeren van betaald parkeren, wordt opgevangen binnen de eigen exploitatie van theater de Hanzehof.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 14 december 2015 heeft de raad besloten om:

 1. kennis te nemen van het door de Hanzehof opgestelde plan van aanpak.
 2. het college de opdracht te geven om het in het plan van aanpak genoemde “Noodscenario” uit te werken en de uitkomsten hiervan in het eerste kwartaal van 2016 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 3. een bijdrage van € 126.564,- beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort van seizoen 2014/2015 en dit te dekken uit het KTD-budget en de saldi-reserve.

In dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan beslispunt twee zoals besloten op 14 december 2015.

In de Forumvergadering van 30 november 2015 is, in het kader van het plan van aanpak van de Hanzehof, gesproken over het invoeren van betaald parkeren bij en door de Hanzehof. Hieronder, en uitgebreider in bijgevoegde memo, wordt aangegeven waarom betaald parkeren bij de Hanzehof onuitvoerbaar is.

Beoogd effect

De Hanzehof tot en met het seizoen 2019/2020 financiële zekerheid bieden, waardoor er meer tijd ontstaat om te komen tot een duurzame exploitatie.

Argumenten

1.1. Theater de Hanzehof heeft onvoldoende reserves en inkomsten om de te verwachten tekorten tot en met het seizoen 2019/2020 zelf op te vangen.

De Hanzehof ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag. Er is daarmee in de afgelopen jaren niet voldoende reserve opgebouwd om al de te verwachten tekorten op te vangen.

1.2 Theater de Hanzehof kan tot en met het seizoen 2019/2020 met een sluitende exploitatie werken.

De Hanzehof heeft in haar plan van aanpak aangegeven dat zij € 190.000,- nodig heeft om tot en met het seizoen 2019/2020 dreigende tekorten op te kunnen vangen.

1.3 Er ontstaat tijd om te onderzoeken op welke manier theater de Hanzehof kan komen tot een duurzame exploitatie.

In de Forumvergadering van 30 november 2015 is gesproken over dat er gekomen moet worden tot een duurzame oplossing voor theater de Hanzehof. Van belang hierbij is dat de uitgangspunten en de aanpak om te komen tot deze duurzame oplossing helder geformuleerd worden, zodat deze verwerkt kunnen worden in een opdracht die de raad aan het college opdraagt. Midden 2016 wil het college met de raad hierover in gesprek gaan.

2.1 Er moet voorkomen worden dat het achterstallig onderhoud wordt vergroot en storingen kunnen optreden.

Theater de Hanzehof geeft aan € 1.200.000,- nodig te hebben voor onderhouds- en energiebesparende maatregelen (pag. 27 Plan van aanpak) die niet langer uitgesteld kunnen worden. In 2015 hebben gemeente en provincie samen € 300.000,- (onderdeel Stadscontract) subsidie verleend voor energiemaatregelen die door theater de Hanzehof ook in 2015 zijn gerealiseerd. Blijft over € 900.000,- aan subsidie voor niet uit te stellen maatregelen. Op deze wijze gaat het gebouw niet verder achteruit, wordt energie bespaard en wordt er geen risico gelopen dat er storingen optreden die de bedrijfsvoering kunnen schaden.

3.1 Het voorstel van theater de Hanzehof voor betaald parkeren is niet uitvoerbaar.

Het college is op grond van de parkeerverordening bevoegd om betaalde parkeerplaatsen aan te mogen wijzen. De raad is op grond van de Wegenwet bevoegd om de parkeerterreinen te onttrekken aan de openbaarheid.

In bijgevoegde memo aan de raad is aangegeven waarom het verzoek van theater de Hanzehof om betaald parkeren in te voeren niet uitvoerbaar is. Onderstaande argumenten worden in de memo uitgebreid toegelicht:

 1. De vergelijking van de situatie bij theater de Hanzehof met De Verkadefabriek in Den Bosch is onterecht.
 2. De vergelijking van de situatie bij theater de Hanzehof met theaters uit omliggende gemeentes is onterecht.
 3. De Fanny Blankers Koenweg is een openbare weg en het is onwenselijk om deze aan de openbaarheid te onttrekken gelet op de bereikbaarheid van de Hanzehal en voetbalvereniging AZC.
 4. Betaald parkeren op deze locatie past niet in het parkeerbeleid.
 5. Betaald parkeren op deze locatie past niet in de omgeving.
 6. Het optuigen van een ontheffingenstructuur voor bezoekers van de Hanzehal en AZC is te ingewikkeld.
 7. Het tegen betaling beschikbaar stellen van openbare gronden is een vorm van indirecte subsidie.
 8. Waarom zou de parkeeropbrengst alleen naar de Hanzehof en niet ook naar AZC of de gebruikers van de Hanzehal mogen gaan?
 1. Invoeren van betaald parkeren door theater de Hanzehof kan leiden tot precedentwerking.
 2. Eerder gedane investeringen uit “bovenwijkse voorzieningen” moeten worden terugbetaald.

4.1 Theater de Hanzehof heeft voldoende de tijd gehad om maatregelen te zoeken als alternatief voor het betaald parkeren.

In november 2014 is ambtelijk en bestuurlijk aan theater de Hanzehof gemotiveerd aangegeven dat betaald parkeren geen haalbare optie is om als maatregel te gebruiken voor het wegwerken van het exploitatietekort. In mei 2015 heeft het college zich, na het behandelen van een ambtelijke memo, uitgesproken tegen het betaald parkeren. Desalniettemin heeft theater de Hanzehof deze uitspraak genegeerd en de maatregel opgenomen in haar plan van aanpak om de exploitatie over meerdere jaren sluitend te krijgen. Theater de Hanzehof heeft voor het seizoen 2016/2017 € 25.000,- en voor het seizoen 2017/2018 een opbrengst van € 50.000,- voor betaald parkeren opgenomen. Theater de Hanzehof zal andere maatregelen moeten treffen om dit gat binnen haar eigen exploitatie te dichten. 

Kanttekeningen

1.1 Bovenop de € 190.000,- voor het exploitatietekort hoopt theater de Hanzehof nog € 125.000,- toe te mogen voegen aan de egalisatiereserve.

Theater de Hanzehof schrijft in hun plan van aanpak dat er € 1,4 miljoen door de gemeente opnieuw geleend kan worden als gevolg van vrijval van kapitaallasten die ingezet kunnen worden voor investeringen (€ 900.000), exploitatietekorten van drie seizoenen (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, samen € 375.000) en het restant (€ 125.000) van de € 1,4 miljoen toe te voegen aan hun egalisatieserve. De egalisatiereserve wil de Hanzehof gebruiken om tegenvallers op te vangen en om investeringen te doen om extra inkomsten te genereren. Op deze manier zou het de gemeente geen extra geld kosten om bovenstaande bedragen te dekken was de redenatie van theater de Hanzehof.

Echter, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) mag alleen opnieuw geleend en afgeschreven worden om de nieuwe investeringen (€ 900.000) voor theater de Hanzehof te dekken en niet voor de exploitatietekorten of de egalisatiereserve. Het door de raad op 14 december 2015 beschikbaar gestelde bedrag van € 126.564,- voor het tekort van 2014/2015 werd daarom ook al gedekt door de gemeentelijke reserves en niet door de Hanzehof genoemde vrijval van kapitaallasten.

De geraamde exploitatietekorten van 2015/2016 en 2016/2017 (€ 190.000) zullen eveneens gedekt moeten worden uit de gemeentelijke reserves. Medio 2015 is, onder andere in het bestuurlijk overleg met de Hanzehof, aangegeven dat de vrijval van kapitaallasten alleen ingezet mag worden voor investeringen. Indien theater de Hanzehof minder exploitatietekorten heeft dan de € 190.000, dan mogen zij dit verschil wel toevoegen aan de egalisatiereserve.

1.2 Voor het uitbreiden van het aantal incidentele festiviteiten van de Hanzehal van vier naar tien, moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden gewijzigd.

Theater de Hanzehof beheert ook sporthal de Hanzehal. Het uitbreiden van het aantal incidentele festiviteiten in de Hanzehal van vier naar tien is onderdeel van de bredere maatregel “Horecaopbrengsten verhogen” (opbrengst € 25.000). Door jaarlijks max. zes extra evenementen te organiseren wil de Hanzehof in 2015/2016 € 5.000; in 2016/2017 € 7.500 en vanaf 2017/2018 € 12.500 aan meeropbrengsten genereren.

Een wijziging van de APV heeft niet alleen effect op het aantal keren dat in de Hanzehal de geluidnormen worden verhoogd, maar ook op bijvoorbeeld de horeca in de binnenstad, die eveneens onder deze regeling vallen. Van de ene kant is dit gunstig voor de horecaondernemers, van de andere kant kan dit ook tot een toename van hinder en klachten van omwonenden leiden. Het verzoek van theater de Hanzehof zal binnen een bredere context afgewogen moeten worden. In een ambtelijk advies zullen de voor- en nadelen van het wijzigen van de APV worden geschetst.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Subsidie voor het exploitatietekort t/m seizoen 2019/2020

De subsidie van € 190.000,- is bedoeld als buffer om tot en met seizoen 2019/2020 dreigende exploitatietekorten te kunnen opvangen. De subsidie wordt in één keer uitgekeerd. Indien niet het gehele bedrag nodig is om de tekorten te dekken dan mag dit verschil toegevoegd worden aan de egalisatiereserve van de Hanzehof. We gaan, zodra met de raad in de zomer van 2016 de richting is bepaald voor een duurzame exploitatie, de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.

Investeringen tijdens het “Noodscenario”

Met theater de Hanzehof worden concrete afspraken gemaakt over de inzet en planning van de onderhouds- en energiebesparende maatregelen. Vertrekpunt daarbij zijn de maatregelen zoals genoemd in het plan van aanpak op pag. 27:

Gevelrenovatie, betonreparatie en buitenschilderwerk             € 110.000,-

Basis binnen schilderwerk, wandafwerking en vloerbedekking  € 150.000,-

Theaterverlichting, theatergeluid en overige maatregelen        € 130.000,-

Energiebesparende maatregelen en beperkte pui aanpassing   € 560.000,-

Beschikbaar als buffer voor calamiteiten                                € 250.000,-

Totaal                                                                              € 1.200.000,-

Minus verstrekte subsidie voor energiemaatregelen in 2015    € 300.000,-

Te investeren                                                                  € 900.000,- (excl. Btw)

 

Rapportage/evaluatie

De € 190.000,- subsidie voor het exploitatietekort wordt verantwoord samen met de reguliere jaarlijkse subsidie.

Theater de Hanzehof stelt een investeringsoverzicht op die wordt getoetst door de gemeente. Na goedkeuring verleent het college een bijdrage van € 900.000,-. De bijdrage wordt verantwoord door het overleggen van de betaalde facturen en een accountantsverklaring.

Financiën

Investeringskosten

De investering van € 900.000 voor niet uit te stellen investeringen voor de accommodatie, wordt lineair afgeschreven in 25 jaar tegen een rentepercentage van 3,2%. In 2016 levert dit een kapitaallast op van € 36.000,-. Vanaf 2017 is de kapitaallast € 62.000,-.

De lasten kunnen gedekt worden uit de vrijval van de huidige kapitaallasten van theater de Hanzehof die in 2017 en 2018 vrijvallen. Deze vrijval geeft echter onvoldoende dekking voor de jaren 2016 en 2017, waardoor er € 57.000,- (36.000 in 2016 en 21.000 in 2017) aanvullende dekking nodig is vanuit het totale budget van het programma 5 Aantrekkelijke Stad. In 2018 is de vrijval van de kapitaallast geraamd op € 63.000,-, waardoor de nieuwe kapitaallasten volledig op te vangen zijn uit de vrijval van de bestaande kapitaallasten. 

Exploitatietekort

Het totale exploitatietekort tot en met seizoen 2019/2020 bedraagt € 190.000,-. Dit bedrag wordt gedekt door de reserve vrij besteedbare middelen. (stand per 01-01-2016 is € 5.241.000). Op programma 5 Aantrekkelijke stad is verder geen ruimte om deze extra subsidie uit te dekken.

Samengevat

Lasten

2016

2017

2018

2019

Extra subsidie (exploitatietekort t/m 2019/2020)

190.000

     

Kapitaallasten investering € 900.000,-

36.000

61.920

60.480

59.760

Totaal

226.000

61.920

60.480

59.760

 

Dekking

       

Reserve vrij besteedbare middelen

190.000

     

Vrijval kapitaallasten geldlening Hanzehof

 

41.333

60.480

59.760

Vrije ruimte programma 5 Aantrekkelijke stad

36.000

20.587

 

 

Totaal

226.000

61.920

60.480

59.760

 

Bijlagen

1.Plan van Aanpak theater de Hanzehof, Mirjam van Tiel

2. Memo (college) d.d. 18-05-2015: invoeren betaald parkeren rond Hanzehal, Richard Groters

3. Memo (Forum/Raad) d.d. 10-02-2016: betaald parkeren Hanzehof, Richard Groters

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0037

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 maart 2016 met nummer 79334b e s l u i t :

 1. € 190.000,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van subsidie aan theater de Hanzehof als buffer om exploitatietekorten t/m het seizoen 2019/2020 op te vangen en dit te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen;
 2. een investeringsbijdrage van € 900.000 (excl. btw) beschikbaar te stellen voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie van theater de Hanzehof als gevolg van achterstallig onderhoud en dit te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten en de vrije ruimte op programma 5 aantrekkelijke stad;
 3. de parkeerterreinen aan de Fanny Blankers-Koenweg en achter theater de Hanzehal niet aan de openbaarheid te onttrekken, waarmee het standpunt van het college om geen betaalde parkeerplaatsen aan te wijzen voor de Hanzehof, wordt ondersteund;
 4. aan de bovenstaande besluiten 1 en 2 de voorwaarde te verbinden dat het wegvallen van de geraamde opbrengsten van € 50.000,- als gevolg van het niet invoeren van betaald parkeren, wordt opgevangen binnen de eigen exploitatie van theater de Hanzehof.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 april 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op 14 december 2015 heeft de raad besloten om:

 1. kennis te nemen van het door de Hanzehof opgestelde plan van aanpak.
 2. het college de opdracht te geven om het in het plan van aanpak genoemde “Noodscenario” uit te werken en de uitkomsten hiervan in het eerste kwartaal van 2016 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 3. een bijdrage van € 126.564,- beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort van seizoen 2014/2015 en dit te dekken uit het KTD-budget en de saldi-reserve.

In dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan beslispunt twee zoals besloten op 14 december 2015.

In de Forumvergadering van 30 november 2015 is, in het kader van het plan van aanpak van de Hanzehof, gesproken over het invoeren van betaald parkeren bij en door de Hanzehof. Hieronder, en uitgebreider in bijgevoegde memo, wordt aangegeven waarom betaald parkeren bij de Hanzehof onuitvoerbaar is.

Dit raadsvoorstel beoogt De Hanzehof tot en met het seizoen 2019/2020 financiële zekerheid bieden, waardoor er meer tijd ontstaat om te komen tot een duurzame exploitatie.

De raad wordt voorgesteld om

 1. € 190.000,- beschikbaar te stellen voor het verlenen van subsidie aan theater de Hanzehof als buffer om exploitatietekorten t/m het seizoen 2019/2020 op te vangen en dit te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen;
 2. een investeringsbijdrage van € 900.000 (excl. btw) beschikbaar te stellen voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie van theater de Hanzehof als gevolg van achterstallig onderhoud en dit te dekken uit de vrijval van de kapitaallasten en de vrije ruimte op programma 5 aantrekkelijke stad;
 3. de parkeerterreinen aan de Fanny Blankers-Koenweg en achter theater de Hanzehal niet aan de openbaarheid te onttrekken, waarmee het standpunt van het college om geen betaalde parkeerplaatsen aan te wijzen voor de Hanzehof, wordt ondersteund;
 4. aan de bovenstaande besluiten 1 en 2 de voorwaarde te verbinden dat het wegvallen van de geraamde opbrengsten van € 50.000,- als gevolg van het niet invoeren van betaald parkeren, wordt opgevangen binnen de eigen exploitatie van theater de Hanzehof.

Het beschikbaar stellen van krediet en de aanwijzing van de dekking is een bevoegdheid van de gemeenteraad

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-04-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Mevrouw Van Tiel, directeur van de Hanzehof, leest haar reactie op het aangepaste collegebesluit voor.

De voorzitter vraagt of er verhelderende vragen zijn voor mevrouw Van Tiel.

Burgerbelang: Ik heb hier uw inspraakreactie. Daarachter zitten e-mails van de Verkadefabriek over parkeren. Hoe zit dat?

Mevrouw Van Tiel: Zie het plan van aanpak van ons. Het parkeren moet nader worden onderzocht. De buurt wil graag vergunningparkeren.

PvdA: De Verkadefabriek is een andere situatie dan bij ons in Zutphen.

Mevrouw Van Tiel: Het is geen eenduidige situatie bij de Verkadefabriek. Het is een goed voorbeeld van cultureel ondernemerschap.

GroenLinks: Is betaald parkeren wel aantrekkelijk voor de bezoekers van de Hanzehof?

Mevrouw Van Tiel: Het komt vaker voor bij theaters; mensen vinden dat vaak geen probleem. Het is echter vooral een oplossing voor het financiële probleem.

D66: Kan de kaartverkoop niet een oplossing bieden?

Mevrouw Van Tiel: Dat zit al in het plan, daar hebben we al naar gekeken. Daar halen we al geld mee binnen. Dat ligt echter wel lastig.

De voorzitter geeft, nu er geen vragen meer zijn, het college het woord.

College: Met het bestuur van de Hanzehof hebben wij andere afspraken gemaakt dan hetgeen mevrouw Van Tiel vanavond aangeeft (mevrouw Van Tiel verlaat daarop verontwaardigd de ruimte en er ontstaat een wat rommelige situatie).

VVD: Ik doe een ordevoorstel: graag schorsing van dit overleg.

ChristenUnie: Ik accepteer dat voorstel niet. Ik wil graag verder met dit overleg.

D66: Ook wij willen graag op de inhoud ingaan.

Voorzitter: We kunnen de behandeling opschorten, maar wel doorgaan met vergaderen.

College: Wij willen graag vragen beantwoorden.

D66: Wij willen graag antwoord op alle vragen uit de inspraakreactie. Het valt ons op dat wij in het voorstel aan de raad niet terugzien wat we de vorige keer in het forum besproken hebben.

BewustZW: Wij willen graag nu antwoord van het college.

ChristenUnie: Ik heb vragen over het voorstel; ik wil die graag nu stellen.

College: Het nadere onderzoek was doorgestreept door de raad. Met dat onderzoek zijn we echter al wel bezig. Het gaat nu over het noodscenario.

GroenLinks: U zegt: we gaan samen optrekken met de Hanzehof. Waarom is er de afgelopen tijd dan geen contact geweest met de Hanzehof?

College: Er is wel contact geweest.

ChristenUnie: Laten we duidelijk zijn: men is niet on speaking terms met elkaar. Hoe komen we wel weer in gesprek met elkaar? Er moet nu wel iets gebeuren. Veel hangt met elkaar samen. Het is nodig dat beide partijen zich daar bewust van zijn.

GroenLinks: Nog even over het parkeren: waar ligt nu de bal?

ChristenUnie: Er is nu een onzekerheid: het parkeren is uit het voorstel geschrapt.

GroenLinks: De gemeente is altijd erg duidelijk geweest daarover. De Hanzehof is halsstarrig.

ChristenUnie: Het forum heeft gezegd: dat moeten we onderzoeken. Wij hebben zorgen over het proces.

PvdA: We moeten door, in gesprek met elkaar. Over het parkeren zie ik nu een overtuigende argumentatie. Laten we ons niet gek maken door die € 50.000,- voor het parkeren.

VVD: Het proces moet op de juiste manier gebeuren; goede communicatie is daarbij belangrijk. Wij vinden de argumenten voor het niet-parkeren zwak.

College: Wij zijn on speaking terms met de Hanzehof, maar er zijn wat problemen ontstaan. Ik heb de voorzitter van de Hanzehof daarover gebeld. Dat was een goed gesprek. Ik begrijp dat er een gat zit in de begroting van de Hanzehof. We hebben afgesproken dat gemeente en Hanzehof samen een duurzame begroting gaan opzetten na het raadsbesluit over het noodscenario. Wij zijn nu met andere schouwburgen in gesprek over oplossingen die we hier kunnen toepassen.

ChristenUnie: Maar die € 50.000,- is er nog steeds.

College: Dat bedrag kan opgeheven worden op een andere manier. Dat komt nog aan bod.

SP: De Hanzehof ziet het betaald parkeren als enige optie om de exploitatie sluitend te krijgen. Waarom dat deel eruit halen en bij de Hanzehof neerleggen?

Burgerbelang: Laten we niet blijven hangen in het parkeren. Er lijkt een doorbraak. Laten we doorgaan met dit proces.

D66: Ik deel de zorgen van de SP. Sinds december 2015 is er niets in de situatie veranderd. Er lag een duidelijke opdracht van het forum aan de wethouder. Ik vind de uitleg van de wethouder over het vervolg te mager.

BewustZW: Ik deel ook de zorgen van de SP. We moeten nu aan de slag, nu besluiten. We herhalen de discussie van december 2015.

ChristenUnie: Het moet niet alleen gaan over die € 50.000,-, maar over een duurzame exploitatie van de Hanzehof.

College: De tekorten zijn nu niet aan de orde, maar eerst over enige tijd. Ik wil graag nu stappen zetten naar een duurzame exploitatie. Daarbij wil ik ook graag de raad betrekken. Het presidium wilde graag een noodscenario. Ondertussen werken we aan een plan voor de toekomst van de Hanzehof.

GroenLinks: Mevrouw Van Tiel geeft aan dat de raad nu niet met dit voorstel moet instemmen. Daar klopt iets niet.

BewustZW: We moeten nu geen beslissing nemen.

PvdA: Het dak van de Hanzehof lekt, dus er moet wel iets gebeuren nu. Laten we een besluit nemen en zo een signaal afgeven: we gaan de Hanzehof niet sluiten, een werkgroep gaat gauw aan de slag en komt met conclusies.

VVD: Wij zijn het eens met de PvdA. Nu door met het proces en daarbij aandacht voor goede communicatie.

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de VVD. Laten we over punt 1 en 2 van het voorstel besluiten. Over punt 3 hoeven we geen besluit te nemen. Punt 4 is niet aan de raad, dat mag weg. Ik heb een voorstel voor een ander punt 4: laten we een gezamenlijk voorstel van Hanzehof en gemeente formuleren.

CDA: Wij zijn het eens met de ChristenUnie. Punt 4 is paradoxaal.

Stadspartij: Wij vinden dat de ChristenUnie een goed voorstel heeft gedaan.

College: De 1%-regeling heeft de raad zelf vastgesteld. Die kunnen we dus niet zomaar schrappen. Ook de OZB is een wettelijke regeling, daar kunnen we ook niet veel aan doen. Ik wil samen met de Hanzehof werken aan een goede oplossing.

GroenLinks: Ik wil graag nog even met mijn fractie het voorstel van de ChristenUnie bespreken.

College: Ik wil dit wel graag in de raad hebben vanavond.

ChristenUnie: Laten we het beperken tot een besluit over de punten 1 en 2.

GroenLinks: Dat vind ik prima.

Voorzitter: Is iedereen het daarmee eens?

BewustZW: Op welke termijn bespreken we dit onderwerp weer in het forum? Kan dat snel?

College: Prima, maar er zijn wel twee partijen nodig. Als het lukt, kom ik voor de zomer bij u terug. We betrekken daarbij dan de kaders van de raad.

Voorzitter: Het voorstel van de ChristenUnie wordt vanavond voorgelegd aan de raad. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De CU heeft een amendement ingediend.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 9 mei 2016 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-05-2016 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De SP en BewustZW hebben via een stemverklaring aangegeven tegen de besluitpunten 3. en 4. te zijn. De VVD heeft ook een stemverklaring afgelegd.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen