Pagina delen

Grondstoffenplan 2016-2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het Grondstoffenplan 2016-2020 Gemeente Zutphen vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de afgelopen jaren hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van afval. Afval wordt steeds meer gezien als grondstof en de mogelijkheden tot hergebruik zijn fors toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen. Dit past in de ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie. De ontwikkelingen hebben geleid tot het beleidsprogramma "Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)", waarin de regering streeft naar 75% gescheiden huishoudelijk afval in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner. In het Grondstoffenplan worden deze landelijke ontwikkelingen en de situatie in Zutphen geschetst. Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om de doelstellingen te bereiken.

Beoogd effect

Het grondstoffenbeleid voor de periode 2016-2020 vast te stellen.

Argumenten

1. Het plan geeft helder de doelstellingen aan

Volgens de richtlijn van het rijk is het doel voor Zutphen 105 kg restafval in 2020 en een scheidingspercentage van 75%. Ook wordt gestreefd naar een verder ontwikkeld model op het gebied van bewonersparticipatie. Tenslotte wordt ook nadrukkelijk bezien of er meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld.

2. De voorgestelde maatregelen passen binnen de doelstellingen en leiden tot realisering ervan

In 2014 werd er in Zutphen nog 156 kg restafval per inwoner geproduceerd. Als tussendoelstelling gaat het plan uit van 120 kg per inwoner in 2018. Het idee is dat deze hoeveelheid tussen 2018 en 2020 verder kan worden teruggebracht doordat het voorzieningenpeil voor het gescheiden inzamelen dan hoger is en het serviceniveau voor het aan huis ophalen van restafval is afgenomen. Dit heeft naar verwachting positieve gevolgen voor het scheidingspercentage. In 2014 lag het percentage op bijna 60%.

Er zijn in verschillende wijken al veel bewoners actief bij het schoonhouden van hun directe leefomgeving. Door deze activiteiten onder één noemer te brengen kunnen initiatieven elkaar versterken. Onder diezelfde noemer kan ook educatie op basisscholen gestalte krijgen. Atelier 3D wordt hierbij betrokken. De bijdrage van € 1,19 per inwoner die wij van Nedvang ontvangen voor zwerfafval kan hiervoor worden benut.

Bij de inzameling van het zwarte kratje worden al mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Bij de ontwikkeling van een regionaal sorteercentrum voor de BEST-tas (Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel) kan dit aantal worden uitgebreid.

Kanttekeningen

1. Invoering van BEST-tas heeft vooral gevolgen voor de textielinzameling

Het is de bedoeling binnen de regio een regionaal sorteercentrum op te richten waar de inhoud van de BEST-tas wordt gesorteerd en vermarkt. Vooral een goede sortering van textiel leidt tot een forse waardevermeerdering, waardoor de kosten van het sorteercentrum gedekt kunnen worden. Het is dan wel nodig dat zoveel mogelijk textiel dat in de regio vrijkomt daar wordt aangeboden. In verband met deze ontwikkeling heeft Circulus-Berkel de contracten met Humana over de verzamelcontainers opgezegd. Zij zal de Humanacontainers overnemen. Op die wijze komt alle textiel (BEST-tas en containers) in handen van Circulus-Berkel. Vooralsnog wordt de BEST-tas gesorteerd door het kringloopbedrijf 2Switch; wat zij niet kunnen gebruiken wordt via Circulus-Berkel afgezet. Voor de afzet van het ingezamelde textiel heeft Circulus-Berkel een onderhandse aanbestedingsprocedure gevolgd. Reshare (Leger des Heils) zal tegen betaling het ingezamelde textiel van de containers en het na sortering door 2 Switch overblijvende textiel afnemen van Circulus-Berkel. Zodra het regionaal sorteercentrum wordt gerealiseerd, is het niet wenselijk nog vergunningen te verstrekken voor incidentele kledinginzamelingen.

2. Verdere invoering van "gespiegeld inzamelen" is mede afhankelijk van proef in de zuidwijken

Er is een proef voorzien in de zuidwijken om ervaring op te doen met het verminderen van de frequentie van het ledigen van de grijze container, het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval bij de toegangswegen tot de wijk en tegelijkertijd het verbeteren van de mogelijkheden om gescheiden fracties bij huis aan te bieden ("gespiegeld inzamelen"). Op De Mars is er al sprake van die wijze van inzamelen. De ervaringen daarmee zijn tot nu toe positief, maar het is de vraag of dat ook in bestaande wijken het geval zal zijn. De pilot zal dan ook met de nodige communicatie met de bewoners gepaard gaan. Afhankelijk van de resultaten zal dit systeem van inzamelen ook verder in de gemeente worden uitgerold.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling worden de maatregelen verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Financiën

De maatregelen worden budgettair neutraal uitgevoerd.

Bijlagen

1. Collegebesluit

2. Concept-Grondstoffenplan 2016-2020 Gemeente Zutphen

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0171

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 november 2015 met nummer 71213


gelet op artikel 108, 1e lid van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

het Grondstoffenplan 2016-2020 Gemeente Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de afgelopen jaren hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van afval. Afval wordt steeds meer gezien als grondstof en de mogelijkheden tot hergebruik zijn fors toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen. Dit past in de ontwikkeling van een lineaire naar een circulaire economie. De ontwikkelingen hebben geleid tot het beleidsprogramma "Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)", waarin de regering streeft naar 75% gescheiden huishoudelijk afval in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner. In het Grondstoffenplan worden deze landelijke ontwikkelingen en de situatie in Zutphen geschetst. Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om de doelstellingen te bereiken.

De Raad wordt voorgesteld het grondstoffenbeleid voor de periode 2016-2020 vast te stellen.

De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt op grond van artikel 108, lid 1 aan het gemeentebestuur overgelaten.

 

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de leden van het forum.

Stadspartij: Mooi als het GFT-afval wordt opgehaald in heel Zutphen. Graag meer aandacht voor de gedragsverandering van de burger.

GroenLinks: Het valt ons op dat er gestreefd wordt naar 105 kilo afval per persoon per jaar. Elders in Nederland is dat 100 kilo. Waarom hebben omliggende gemeenten zo goed gescoord? Wat wordt de bijdrage van Atelier 3D?

D66: Mooi grondstoffenplan. Twee vragen:

  1. Wij missen het ophalen van GFT in het centrum.
  2. Is er een aanbesteding geweest voor de educatie op de scholen?

PvdA: 100 kilo afval per jaar per gezin is zeker mogelijk. Goed om textiel als restafval in te zamelen. Ook voor elektronica liggen veel kansen. Hoe ziet het college dat?

CDA: Gaan we zelf weer met afval slepen nu er meer ondergrondse containers komen? Gaan we meer betalen of worden we meer beloond?

VVD: Het restafval gaat van 144 naar 105 kilo. Met alleen voorlichting en onderwijs moet deze reductie al haalbaar zijn. Wij verbazen ons over textiel: komt daar een extra ophaalronde voor? Wat betreft het belonen van de burger: dat wordt een moeilijk verhaal in het buitengebied.

ChristenUnie: In het plan staan opmerkingen over het ophalen van plastic in de binnenstad. Ondergrondse containers hiervoor kunnen niet overal geplaatst worden in de binnenstad. Het kan een idee zijn om bij grote supermarkten verzamelpunten te maken.

Namens het college beantwoordt de ambtelijke ondersteuning de vragen.

-          In de Zuidwijken komt een pilot met het ophalen van GFT-afval in hoogbouw. De nieuwste ondergrondse containers hebben een betere kwaliteit en veroorzaken minder stankoverlast. We wachten die ervaringen eerst af.

-          Wat betreft gedragsbeïnvloeding: er komt veel voorlichting; het gaat niet alleen om toezicht. Het gedrag van de burger is vooral van belang bij GFT, maar speelt ook een rol bij het restafval.

-          Landelijk staat de doelstelling op 100 kilo afval per inwoner per jaar. Specifiek voor Zutphen hebben wij dat op 105 kilo gesteld.

GroenLinks: die 105 kilo is dus maar een getal? Wij vinden dat de ambitie wel wat hoger mag.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat we gaan proberen die landelijke doelstelling te halen. Hij gaat verder met het beantwoorden van de vragen.

-          We gaan Atelier 3D inschakelen voor het onderwijs (zwerfafval).

GroenLinks: In het kader van een experiment wordt op scholen toch afval gescheiden, ook al is het geen huishoudelijk afval?

D66: Gaat het alleen om afvalscheiding op school of ook thuis?

De ambtelijke ondersteuning gaat, nadat hij op deze vragen is ingegaan, weer door met het beantwoorden van de vragen.

-          Vanaf 2016 wordt textiel apart ingezameld. Het wordt regionaal gesorteerd en dat levert werkgelegenheid op.

-          Het is nog niet zeker of ook elektronica apart ingezameld gaat worden.

-          Het klopt inderdaad dat in sommige gevallen burgers restafval zelf moeten wegbrengen.

CDA: Dus er komen weer grijze PVC-zakken die in het milieu terecht komen?

Ambtelijke ondersteuning: ja, het zou kunnen dat we weer met zulke zakken gaan werken.

-          Uitsluitend voorlichting om het doel te bereiken is te optimistisch.

-          Het textiel wordt straks opgehaald door een andere organisatie dan Humana.

-          Het buitengebied vergt inderdaad een andere benadering dan de stad.

-          Als plastic wordt opgehaald in grote containers, dan moeten dat wel erg grote containers zijn.

-          Het gunnen van onderwijs aan Atelier 3D is niet met een aanbesteding gedaan.

CDA: Afval is grondstof en dat vertegenwoordigd een waarde. Hoe zit dat nou?

Ambtelijke ondersteuning: Restafval is geen grondstof.

GroenLinks: Kan dit niet explicieter gemaakt worden op de eindafrekening? Dan zien mensen het als beloning dat ze hun afval goed gescheiden hebben.

Namens het bedrijf Circulus-Berkel, dat afval ophaalt en verwerkt voor bijna 450.000 huishoudens in de regio, licht Chris Kuulman toe dat sprake is van “omslagdenken”. Mensen kunnen zelf afval wegbrengen, kunnen dat meer in eigen handen gaan nemen. De gemeente gaat minder vaak het afval ophalen. Het plastic ophalen in de binnenstad is te zien als extra service naar de burger. We hebben drie locaties op het oog hiervoor. De keuze ligt bij de burger: hij brengt het zelf weg of de gemeente haalt zijn plastic op.

De voorzitter constateert met het forum dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend