Pagina delen

Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Een perceel grond nabij Weerdslag 14A (perceel A 1,2,3 op de verkooptekening grondruil VSNON, die als bijlage bij de overeenkomst met VSNON is toegevoegd) over te dragen middels een grondruil met de Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland (VSNON) voor de realisatie van de nieuwe vleugel voor de Vrijeschool Zutphen VO en de aanleg van een fietspad als verbinding tussen de Laan naar Eme en de school.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2016 is het gebouw van de Vrije(basis)school de Berkel aan de Weerdslag 14B volledig afgebrand. Dit gebouw zou in gebruik worden gegeven aan de Vrijeschool Zutphen VO. De stichting Vrije School Noord en Oost Nederland heeft besloten de benodigde ruimte te realiseren in de vorm van een nieuwe vleugel aan het hoofdgebouw.  Daarnaast maakt een fietspad vanaf de Laan naar Eme richting de school deel uit van het herinrichtingsplan. Met de school is verder overeengekomen dat zij een aantal openbare parkeerplaatsen aanlegt op gemeentegrond ten behoeve van zowel de school als de omwonenden.

Beoogd effect

Door het besluit kan de grond die nodig is voor de herbouw en herinrichting waaronder de aanleg van het fietspad worden overgedragen aan de stichting en kan de uitbreiding van de Vrijeschool worden gerealiseerd.

Argumenten

1.1  De raad heeft op 10 april 2017 ingestemd met het Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen sterk in verbinding en de daarin opgenomen meerjarenraming voor investeringen in onderwijshuisvesting vastgesteld.

In het vastgestelde Masterplan met voorwaarden, meerjarenraming en uitvoeringsagenda is de nieuwbouw van de bovenbouw Vrijeschool Zutphen voorzien en is daarvoor een krediet beschikbaar gesteld.

1.2 De grond die de gemeente overdraagt is nodig voor de realisatie van de nieuwbouw en het fietspad.

Perceel A is nodig voor de nieuwbouw van de vleugel aan het hoofdgebouw van de school en voor de herinrichting van het schoolterrein waaronder de aanleg van een fietspad tussen de school en de Laan naar Eme/Harenbergweg. Dit fietspad zorgt voor een veilige route voor scholieren over eigen terrein naar de nieuw aan te leggen fietsenstalling en ontlast omwonenden. De grond die de gemeente van VSNON overgedragen krijgt is bedoeld om de groenbuffer tussen het schoolterrein en de Laan naar Eme te waarborgen.

1.3 Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw en – terrein bij het schoolbestuur ligt.   

De stichting VSNON is eigenaar van het perceel N 3783 waarop het hoofdgebouw van de school staat en van perceel N 1723 waarop de basisschool stond. Nieuwbouw voor het VO aan het huidige schoolgebouw is efficiënter dan herbouw van het afgebrande onderwijsgebouw. De grond die nodig is voor de nieuwbouw is eigendom van de gemeente en heeft al een maatschappelijke functie. Deze grond wordt op dit moment al verhuurd en deels in bruikleen gegeven aan de stichting VSNON. Op grond van art 76 n lid 1 WVO is het bevoegd gezag van de school opdrachtgever voor de realisatie van voorzieningen in de huisvesting met daartoe door de gemeente beschikbaar gestelde gelden. De eigendom van de school moet worden vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. Daarvoor is nodig dat de grond wordt overgedragen. De titel voor overdracht bestaat uit een besluit van de gemeenteraad tot overdracht van de grond.

1.4 De gemeente is verplicht het bouwrijpe terrein ‘om niet’ beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur.

Volgens de 'Nota grondprijzen gemeente Zutphen 2017', zou er voor maatschappelijke doeleinden zonder winstoogmerk een grondprijs van 3008 m2 x € 130, - = € 391.040,00 exclusief 6% overdrachtsbelasting en exclusief kosten koper in rekening moeten worden gebracht. De Wet op het Voortgezet Onderwijs maakt voor onderwijs een uitzondering. De gemeente is verplicht grond ‘om niet’ ter beschikking te stellen aan het schoolbestuur. Het besluit tot overdracht heeft geen grote financiële consequenties voor de gemeente. Op grond van artikel 76 u WVO (het zogenaamde economisch claimrecht) komt de eigendom van de grond en de daarop te realiseren bouwwerken 'om niet' terug bij de gemeente wanneer de onderwijsbestemming op de locatie vervalt.

Kanttekeningen

1.1 het betreft een grondruil met afwijkende omvang en marktwaarde

De gemeente draagt grond over aan de VSNON voor de realisatie van de nieuwbouw en de herinrichting van het schoolterrein inclusief de aanleg van een fietspad. VSNON draagt een smalle strook grond over aan de gemeente zodat de groenbuffer tussen het schoolterrein en de Laan naar Eme die deel uit maakt van de gemeentelijke groenstructuur, beter gewaarborgd kan worden. De gemeente draagt meer grond over dan de school. De reden dat geen koopsom of toebetaling is afgesproken is gebaseerd op het argument dat de grond om niet overgedragen moet worden aan de school, de grond al bouwrijp is en daarvoor geen extra kosten door de gemeente (vastgoed en grondzaken) hoeven te worden gemaakt. Wanneer de onderwijsbestemming op het gehele schoolterrein eindigt komt de grond ook weer ‘om niet’ in eigendom terug bij de gemeente.

Risico’s

1.1 We weten niet wat de waarde is van grond mét opstallen die terug komt in de vastgoedportefeuille van de gemeente.

Bij het beëindigen van de onderwijsfunctie van terrein en gebouw dan wel beëindiging van het gebruik van het schoolgebouw/terrein door het schoolbestuur gaat de grond met opstallen terug naar de gemeente en komt het geheel van grond met opstallen in de vastgoedportefeuille van de gemeente. Het is nu onbekend wat dan de boekwaarde en marktwaarde zijn. De gemeente is verplicht het gebouw terug te nemen voor de dan geldende boekwaarde en het verschil direct afwaarderen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Direct na het besluit van de raad kan de grond notarieel overgedragen worden aan de stichting en kunnen de bouwwerkzaamheden door de school op eigen terrein worden voltooid. De werkzaamheden zijn in overleg met de gemeente (op basis van de aanvraag van een omgevingsvergunning) al gestart als gevolg van de door de brandverzekeraar gestelde termijn voor herbouw na de brandschade in 2016.

In de notariële akte wordt opgenomen dat wanneer schoolbestuur en de gemeente in een gezamenlijke akte verklaren dat de onderwijsfunctie wordt beëindigd, dan wel het bestuur de grond en gebouwen niet meer voor de school gebruikt, deze akte in de openbare registers wordt ingeschreven en de voorzieningen om niet terug gaan naar de gemeente. Een notariële overdracht van stichting VSNON naar de gemeente Zutphen is op grond van de huidige regelgeving (artikel 76 u WVO 1963) bij die overdracht niet nodig.

Financiën

De overdracht ‘om niet’ heeft vrijwel geen financiële consequenties voor de gemeente, omdat bij onderwijsbestemmingen het economisch claimrecht van de grond bij de gemeente blijft. Wanneer de onderwijsbestemming op de locatie vervalt, komt het eigendom van de grond ook weer ‘om niet’ terug in handen van de gemeente.

De kosten die verbonden zijn aan de overdracht van bouwrijpe grond aan het schoolbestuur behoren tot de voorziening huisvesting onderwijs ‘kosten voor terreinen’ (bijlage IV van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs). Daarbij gaat het in dit geval alleen om kadastrale en notariële kosten van ongeveer €4.000,00 en deze kosten vallen binnen het door de raad, via het Masterplan Onderwijshuisvesting 2017-2032 beschikbaar gestelde krediet.

Voor de overdrachtsbelasting geldt een vrijstelling op grond van artikel 15, lid 1, onder k, Wet op belastingen van rechtsverkeer omdat het verkregen registergoed een onderwijsbestemming heeft en gebruikt zal worden voor onderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Binnen de vastgestelde exploitatie Helbergen is een bedrag gereserveerd voor vervangende parkeerplaatsen. Dit bedrag (ongeveer € 1.000,- per parkeerplaats) wordt aan de school ter beschikking gesteld voor de realisatie van 26 parkeerplaatsen op openbare grond binnen het her in te richten terrein.

Waar de gemeente de kosten van beheer en onderhoud van de parkeerplaatsen erbij krijgt vervallen de onderhoudskosten voor het speelveld en groeninrichting op perceel N 4520.

Bijlagen

  1. Koopovereenkomst grondruil VSNON.
  2. Verkooptekening grondruil VSNON d.d. 17-04-2018 bijlage bij overeenkomst.
  3. Overzicht nieuwe situatie Vrijeschool dd 30 mei 2018.
  4. Raadsbesluit 10-04-2018 Masterplan onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0084

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juni 2018 met nummer 119449b e s l u i t :

Een perceel grond nabij Weerdslag 14A (perceel A 1,2,3 op de verkooptekening grondruil VSNON, die als bijlage bij de overeenkomst met VSNON is toegevoegd) over te dragen middels een grondruil met de Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland (VSNON) voor de realisatie van de nieuwe vleugel voor de Vrijeschool Zutphen VO en de aanleg van een fietspad als verbinding tussen de Laan naar Eme en de school.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 juli 2018 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

In 2016 is het gebouw van de Vrije(basis)school de Berkel aan de Weerdslag 14B volledig afgebrand. Dit gebouw zou in gebruik worden gegeven aan de Vrijeschool Zutphen VO. De stichting Vrije School Noord en Oost Nederland heeft besloten de benodigde ruimte te realiseren in de vorm van een nieuwe vleugel aan het hoofdgebouw.  Daarnaast maakt een fietspad vanaf de Laan naar Eme richting de school deel uit van het herinrichtingsplan. Met de school is verder overeengekomen dat zij een aantal openbare parkeerplaatsen aanlegt op gemeentegrond ten behoeve van zowel de school als de omwonenden.

Door het besluit kan de grond die nodig is voor de herbouw en herinrichting waaronder de aanleg van het fietspad worden overgedragen aan de stichting en kan de uitbreiding van de Vrijeschool worden gerealiseerd.

De raad wordt voorgesteld een perceel grond nabij Weerdslag 14A (perceel A 1,2,3 op de verkooptekening grondruil VSNON, die als bijlage bij de overeenkomst met VSNON is toegevoegd) over te dragen middels een grondruil met de Stichting Vrije School Noord en Oost Nederland (VSNON) voor de realisatie van de nieuwe vleugel voor de Vrijeschool Zutphen VO en de aanleg van een fietspad als verbinding tussen de Laan naar Eme en de school.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink en C.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Omdat Harrij Hissink ziek is, vervang ik hem als voorzitter. Omdat ik vervangend voorzitter ben, zal ik ook zo nodig inhoudelijk een bijdrage geven.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: We hebben een inspreker, mevrouw De Vries. Haar geef ik nu het woord.

-- zie bijgevoegde inspreektekst --

Voorzitter: Zijn er vragen voor mevrouw De Vries?

D66: Heeft u cannabisolie gebruikt? Hoe komt u er aan?

Mevrouw De Vries: Via de Stichting Medewiet. De huisarts heeft het me wel voorgeschreven, maar via de apotheek is het 10 keer zo duur als bij de coffeeshop.

College: In 2016 is er vanuit de raad een voorstel gekomen om te experimenteren met wiet. Dit voorstel heeft het in Zutphen niet gehaald, maar in 2016 stonden raad en college er wel welwillend tegenover.

BewustZW: Is deze oproep ook bedoeld om via de reguliere weg (de apotheek) cannabis te krijgen, maar dan minder duur?

Mevrouw De Vries: Via de apotheek is het met gammastralen bewerkt, dan werkt het niet meer.

CDA: Wordt uw oproep ook ondersteund?

Mevrouw De Vries: Nee.

3. Aankondiging moties en amendementen

Forum: Akkoord.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststellen bestemmingsplan 'Vordenseweg 21-23 Warnsveld'

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Kosten tijdelijke huisvesting gebruikers De Mene

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Jaarstukken 2017 en wijziging begroting 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

VVD: Hoe goed gaat het bij de ODA? Wordt in de toekomstige begroting rekening gehouden met de Omgevingswet en met het asbestbesluit?

BewustZW: Wordt hier niet een Forumspecial over georganiseerd?

College: De Forumspecial gaat over de Omgevingswet, inclusief de ODA. We plussen bij bij de ODA, maar het gaat goed met de ODA. De benodigde extra kosten zijn voor de ict-omgeving. Deze is nodig voor de vergunningverlening. Vanaf 2018 wordt ook de archivering bij de ODA neergelegd. In totaal 100.000,- Euro wat gezamenlijk wordt opgebracht door 9 gemeenten en de Provincie Gelderland. Ook is er meer geld nodig voor de indexering van loon. Wat we nu al zien, wordt in de posten en programma's opgenomen.

Forum: Akkoord. Kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Grondruil nieuwbouw Vrije School Zutphen

Forum: Akkoord.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 juli 2018

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

D66: Wat is de motivatie van brief nr. A 04?

College: Het Dagelijks Bestaan heeft de exclusiviteit van het Vitensterrein eerst gekregen tot 1 oktober 2017. Voor die datum zou het Dagelijks Bestaan een sluitende businesscase overleggen. Dat lukt niet. De deadline is toen verlengd naar 1 februari 2018. Ook dat is niet gehaald. de deadline is nogmaals verlengd tot 31 mei 2018. Weer is de deadline niet gehaald. De exclusiviteit en de extra ambtelijke ondersteuning is opgeheven. Wel is hulp aangeboden en een huurcontract.

Forum: Akkoord.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 18-06-2018

Forum: Akkoord.

9b. Forumverslag 19-06-2018

Forum: Akkoord.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend