Pagina delen

Goedkeuren van coöperatie Zonnestroom Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de nog op te richten partij coöperatie Zonnestroom Zutphen op grond van artikel 3, eerste lid van het Treasury statuut gemeente Zutphen goed te keuren.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De coöperatie Zutphen Energie (ZE) wil verduurzamen door middel van het aanleggen van zonnepanelen. Hiervoor wil ZE een coöperatie Zonnestroom Zutphen (ZZ) oprichten. De coöperatie ZZ koopt daartoe een “kant en klaar” zonnepark op de Revelhorst (6000 panelen) van Solar Proactive, die ter plaatse een groter park aanlegt. De 6000 panelen komen daarmee in eigendom van de coöperatie ZZ. Via de postcoderoosregeling is het mogelijk dat minder vermogende inwoners ook mee kunnen doen. De planning is dat het park in 2020 gereed is.

Voor de koop van een stuk zonnepark wil de coöperatie 1,5 miljoen euro van de gemeente lenen met een looptijd van 15 jaar, annuïtaire aflossing. Het verstrekken van deze lening draagt bij aan onze ambities naar energieneutraliteit, lokale opwekking, inbreng en profijt. Als zekerheid krijgt de gemeente de zonnepanelen in onderpand voor de lening.

Voordat de lening daadwerkelijk kan worden verstrekt moet er echter eerst een aantal zaken nog geregeld worden. Zoals bijvoorbeeld een pachtovereenkomst die de nog op te richten coöperatie ZZ met de eigenaar van de grond, Roosdom-Tijhuis, aan moet gaan en een recht van opstal dat gevestigd moet worden. Tevens moet de coöperatie ZZ medio oktober dit jaar tussen de 600-800 klanten werven die stroom gaan afnemen.

Het is daarbij ons uitgangspunt dat lokale investeringen vooral ook de regionale economie moeten stimuleren. De praktijk laat echter zien dat aanleg van zonneparken hier meestal niet aan voldoet omdat het werk niet door lokale arbeidskrachten wordt uitgevoerd. Bovendien is er een grote kans dat zonneparken worden opgekocht door grote energiebedrijven als Eneco en Nuon. Er is daarom ook een gesprek gepland met Solar Proactive en ZE over mogelijkheden van lokale inbreng -en economische impuls.

Bij deze lening is er sprake van geoorloofde investeringsondersteuning, omdat deze lening valt binnen de op 19 februari 2019 door ons vastgestelde Subsidieregeling voor steun aan energietransitie projecten gemeente Zutphen 2019. Deze subsidieregeling maakt investeringsondersteuning voor dit soort projecten mogelijk.

Wij hebben besloten om in principe een geldlening van 1,5 miljoen euro te verstrekken aan de nog op te richten coöperatie ZZ tegen het meest actuele Euribor percentage minus 3 % met een minimum van 1% en met een looptijd van 15 jaar, onder nog nader te stellen voorwaarden en onder voorbehoud van goedkeuring van deze partij door de raad.

In artikel 3, eerste lid van het Treasury statuut is namelijk bepaald dat de gemeente uitsluitend leningen uit hoofde van de “publieke taak” mag verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde partijen. Gelet op deze bepaling, vragen wij dan ook aan de raad om de nog op te richten coöperatie ZZ goed te keuren.

Beoogd effect

Door het goedkeuren van de nog op te richten coöperatie wordt de voortgang in het traject bespoedigd.

Argumenten

1.1 Dit is op grond van artikel 3, eerste lid van het Treasurystatuut vereist

In artikel 3, eerste lid van het Treasurystatuut gemeente Zutphen is bepaald dat de gemeente uitsluitend leningen uit hoofde van de “publieke taak” mag verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde partijen. Om deze reden moet de gemeenteraad besluiten de nog op te richten coöperatie goed te keuren.

Kanttekeningen

1.1 De coöperatie is nog niet opgericht

In artikel 3, eerste lid van het Treasurystatuut gemeente Zutphen is bepaald dat vooraf advies wordt ingewonnen en uitgebracht over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. Omdat de coöperatie echter nog opgericht moet worden, is er vooraf geen advies in te winnen en uit te brengen. Omdat het echter voor de nog op te richten coöperatie van belang is dat zij over een principe uitspraak van het college beschikken, aangezien zij anders niet verder kunnen met het werven van leden, is het noodzakelijk dat deze partij nu wel wordt goedgekeurd. Anders kan er geen begin worden gemaakt.

Risico’s

Aan de goedkeuring op zichzelf zijn geen risico’s verbonden. Een eventueel faillissement of ontbinding van de coöperatie om welke reden dan ook heeft uiteraard consequenties, in die zin dat de gemeente dan de zonnepanelen in eigendom verkrijgt. De inzet moet er dan op gericht zijn dat een andere partij, die de rechtsvorm van een coöperatie heeft, de zonnepanelen e.d. overneemt. Onderwerp van gesprek is daarmee de overname van de activiteiten bij een faillissement door de coöperatie Zutphen Energie.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De coöperatie zal zich vooral gaan richten op werving van klanten en de andere vernoemde zaken.

Er wordt een geldleningsovereenkomst opgesteld, waarbij ook zekerheid moet worden gesteld door de nog op te richten coöperatie. Met de partijen, te weten de nog op te richten coöperatie en Solar Proactive, wordt gesproken om lokale inbreng bij de bouw zoveel als mogelijk te maken. Daarnaast worden partijen bewogen richting SROI. Solar Proactive wil graag hierover in gesprek met de gemeente en lokale partijen. De gemeente heeft inmiddels contact met de Werkmakers, GelreWerkt! en een lokale ondernemer.

Berichtgeving wordt intern afgestemd met communicatie.

Financiën

Door de lage rentestand kan de gemeente goedkoop geld lenen en dit ter financiering met een hogere rentelening aanbieden aan de coöperatie. Zo kan er redelijkerwijs kostenneutraal geleend worden en worden de interne kosten gedekt. Voor deze lening wordt geen extra lening aangetrokken maar deze zal onderdeel uitmaken van alle te financieren investeringen. De rente die aan deze investering wordt toegerekend is de hele looptijd gelijk aan de te ontvangen rente.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0024

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 maart 2019 met nummer 132558b e s l u i t :

de nog op te richten partij coöperatie Zonnestroom Zutphen op grond van artikel 3, eerste lid van het Treasury statuut gemeente Zutphen goed te keuren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De coöperatie Zutphen Energie (ZE) wil verduurzamen door middel van het aanleggen van zonnepanelen. Hiervoor wil ZE een coöperatie Zonnestroom Zutphen (ZZ) oprichten. De coöperatie ZZ koopt daartoe een “kant en klaar” zonnepark op de Revelhorst (6000 panelen) van Solar Proactive, die ter plaatse een groter park aanlegt. De 6000 panelen komen daarmee in eigendom van de coöperatie ZZ. Via de postcoderoosregeling is het mogelijk dat minder vermogende inwoners ook mee kunnen doen. De planning is dat het park in 2020 gereed is.

Voor de koop van een stuk zonnepark wil de coöperatie 1,5 miljoen euro van de gemeente lenen met een looptijd van 15 jaar, annuïtaire aflossing.

Het college heeft besloten om in principe een geldlening van 1,5 miljoen euro te verstrekken aan de nog op te richten coöperatie ZZ tegen het meest actuele Euribor percentage minus 3 % met een minimum van 1% en met een looptijd van 15 jaar, onder nog nader te stellen voorwaarden en onder voorbehoud van goedkeuring van deze partij door de raad.

In artikel 3, eerste lid van het Treasury statuut is namelijk bepaald dat de gemeente uitsluitend leningen uit hoofde van de “publieke taak” mag verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde partijen.

De raad wordt voorgesteld de nog op te richten partij coöperatie Zonnestroom Zutphen op grond van artikel 3, eerste lid van het Treasury statuut gemeente Zutphen goed te keuren.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 06-05-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het woord is aan inspreker Willem van Stockum van Zutphen Energie. (Zie de bijlage voor zijn spreektekst.)

VVD: Onze fractie vindt dit een goed initiatief. Hoe kunnen mensen meedoen en hoeveel aanmeldingen zijn al ontvangen?

Inspreker: Er is ruimte voor 600 tot 800 huishoudens om te participeren. Er zijn inmiddels 80 aanmeldingen ontvangen, dus 10% van de beschikbare capaciteit is ingevuld.

VVD: Kunnen huiseigenaren ook meedoen?

Inspreker: Het initiatief is bedoeld voor mensen in de sociale huursector, maar het is niet mogelijk om andere mensen uit te sluiten van deelname.

Burgerbelang: Wat gebeurt er als de coöperatie failliet gaat?

Inspreker: Bij een failliet van Zonnestroom Zutphen vervalt het zonnepark aan de gemeente.

CDA: Is stroomopwekking wel een publieke taak? Waarom sluit u geen lening af bij Triodos bank bijvoorbeeld?

Inspreker: Er is met verschillende kredietverstrekkers gesproken. Een bank stelt als voorwaarde dat 20 tot 25%, ongeveer € 400.000, eigen vermogen wordt ingebracht. Daar konden wij niet aan voldoen. De gemeente stelt die voorwaarde niet. Daarnaast past het in de ambitie van de gemeente om de energietransitie te versnellen.

College: We hebben eerder over dit initiatief gecommuniceerd, goed dat dit voorstel nu voorligt. Het is een uitdaging maatschappelijke partijen mee te laten doen met de energietransitie. De toegevoegde waarde van dit voorstel is dat het voor een kwetsbare groep mensen interessant is om mee te doen. ZutphenEnergie moet nu 600 tot 800 deelnemers vinden en het college ondersteunt dit streven.

CDA: Wat betekent deze lening voor onze netto schuldquote? Hebben we daar last van als gemeente?

College: Onze netto schuldquote is niet een mooi cijfer, maar deze lening van € 1,5 miljoen heeft verder geen negatieve gevolgen.

VVD: De gemeente moet ook oordelen over de financiële positie en kredietwaardigheid van ZutphenEnergie.

College: Het is natuurlijk een beetje een kip-ei kwestie. De kredietwaardigheid van de coöperatie wordt uiteraard wel bekeken door de gemeente. Spannend is vooral of er voldoende klanten zijn, 10% bij voorinschrijving is een mooi begin. Op 1 oktober 2019 willen we een beeld hebben van het aantal inschrijvingen en volgt een definitief ja of nee.

PvdA: Een mooi voorstel, goed dat huurders mee kunnen doen. Wordt er samengewerkt met woonbedrijf Ieder1 om de huurders te bereiken en enthousiast te maken?

Inspreker: Er wordt gesproken met Ieder1, zo mogelijk komt er een gezamenlijke brief. De woonstichting is echter huiverig vanwege mogelijke gevolgen qua aansprakelijkheid.

College: Ons Huis en BOG doen ook mee aan de gesprekken.

GroenLinks: Onze fractie is enthousiast over dit initiatief. Groen, sociaal en vernieuwend, zoals onze partij. De start van het project is prima, met 10% bij voorinschrijving. Nu is het belangrijk acties te ondernemen om de huurders te bereiken en te betrekken.

ChristenUnie: De fractie van de ChristenUnie vindt dit een goed initiatief. Toch is € 1,5 miljoen veel geld. Is er contact met de provincie over de lasten?

College: De schuldquote van de gemeente blijft binnen de marge, verder is er nul financieel effect. Het is in dit geval niet opportuun om bij de provincie aan te kloppen. Een zonnepark is niet onderscheidend. Op een nieuwe manier bezig zijn met de energietransitie in de binnenstad is dat mogelijk wel.

SP: Gaat de gemeente zelf ook haar stroom van dit park afnemen?

College: Nee, we zijn contractueel helaas nog verbonden aan een Russische partij.

Burgerbelang: Wat zijn de controlemechanismen bij deze lening?

College: Maandelijks dienen we rente en aflossing te ontvangen. We blijven uiteraard met elkaar in gesprek. In het ergste geval gaat de coöperatie failliet en vervalt het zonnepark aan de gemeente.

D66: Onze fractie is bereid het gevraagde bedrag uit te lenen voor dit doel. Zijn er 600 deelnemers nodig om break-even te draaien?

Inspreker: Garanties zijn er niet te geven, maar we verwachten rond 1 oktober een succes te kunnen melden.

Voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken en kan voor besluitvorming naar de gemeenteraad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 mei 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-05-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 3 juni 2019 (21:15 - 23:00) Naar boven

Datum 03-06-2019 Tijd 21:15 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht. BewustZW heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend