Pagina delen

GGD Uitgangspuntennota 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Uitgangspunten begroting 2021 van de GGD NOG.
Hierin is opgenomen:
a. dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk grotendeels kan vinden in het beleidsmatig kader voor 2021,
b. maar aandacht vraagt voor de jeugdgezondheidszorg om de reguliere individuele contactmomenten niet nog verder terug te brengen, en
c. dat de gemeente Zutphen, vanwege de gemeentelijke noodzaak tot bezuinigen, de GGD vraagt om bij de Programmabegroting 2021 ook bezuinigingsscenario’s uit te werken van 3% en 6%.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De GGD Noord- Oost-Gelderland
Onze gemeente neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland’ (hierna; GGD NOG), een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-18 jaar), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

In de brief van 3 december 2019 biedt de GGD NOG de Uitgangspuntennota 2021 aan uw raad aan. Hierin schetst de GGD de inhoudelijke en financiële kaders voor de Programmabegroting 2021, die u later dit jaar aangeboden krijgt. De raad wordt hiermee nu al de mogelijkheid geboden te reageren op de uitgangspunten die voor de begroting gehanteerd zullen worden. Reageren kan door het indienen van een zienswijze (voor 1 maart 2020).

De Uitgangspuntennota 2021 is beoordeeld, waarbij we, vanuit de bezuinigingsnoodzaak van onze gemeente, aanleiding zien om een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

- De raad de gelegenheid geven om voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2021 van de GGD, een zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van de GGD.
- Aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD.

Argumenten

1.1. Het beleidsmatig kader sluit goed aan bij de landelijke ontwikkelingen, bij de vorig jaar vastgestelde bestuursagenda 2019-2022 van de GGDNOG en bij de situatie in Zutphen.
Het beleidsmatig kader is grotendeels de voortzetting van het beleid zoals dat vorig jaar met de nieuwe Bestuursagenda is afgesproken. Nieuwe ontwikkelingen zijn:
- de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma. Dit betreft een wettelijke verplichting waarvoor de gemeente voor de extra kosten ook gecompenseerd zal worden via het gemeentefonds.
- jeugdgezondheid adolescenten: De GGD wil het proces en de financiering herijken, zodat de aanvraag eenvoudiger wordt en de inhoud voor alle gemeenten meer op elkaar afgestemd. Voor Zutphen is dat positief. De jeugdgezondheidszorg voor adolescenten wordt in Zutphen ook nu al ingezet, via subsidie van onze gemeente.
- Nu Niet Zwanger; dit is nieuw beleid als het gaat om het ggd-breed inzetten van dit programma. Voor Zutphen is het echter niet nieuw. Zutphen hoort, samen met Winterswijk, bij de eerste gemeenten in de NOG-regio waar Nu Niet Zwanger al loopt. Voor Zutphen is het positief als ook de rest van de regio mee gaat doen. Dit versterkt het draagvlak onder organisaties in de regio en zorgt ervoor dat de coördinatiekosten over meer gemeenten verdeeld kunnen worden.

1.2. De jeugdgezondheidszorg is echt de basisvoorziening van de jeugdgezondheid, waarbij het belangrijk is om alle kinderen individueel te blijven zien.
In de leeftijd 0-4 worden kinderen (en hun ouders) frequent gezien door de jeugdgezondheidszorg (bij het consultatiebureau) . Vanaf de leeftijd van 4 jaar, waar de ggd de jeugdgezondheidszorg overneemt, is dit veel minder frequent. Dit is normaal, is ook landelijk zo en kinderen zijn dan ook in beeld via school.
Vanuit de gemeente constateren we dat het aantal momenten waarop de ggd alle kinderen ziet voor een individueel gezondheidsonderzoek, in de afgelopen jaren al is teruggebracht. Er zijn nu nog maar enkele individuele contactmomenten over tussen de 4 en de 18 jaar. In de uitgangspuntennota is opgenomen dat de GGD pilots en projecten uitvoert om te onderzoeken op welke manier de jeugdgezondheidszorg te moderniseren is, zodat deze beter aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is op zichzelf positief. Daarbij geeft de GGD aan dat het binnen de huidige context niet meer past om het zwaartepunt te leggen bij het individuele onderzoek dat voor alle kinderen gelijk is. Vanuit de gemeente vinden we het echter belangrijk dat de standaard individuele gezondheidsonderzoeken niet nog verder worden teruggebracht. We vinden het belangrijk dat jeugdgezondheidszorg periodiek wel alle kinderen individueel blijft zien, en dit niet geheel overlaat aan de signalering van problemen door school of aan het initiatief van ouders of kinderen om zelf contact te zoeken. Juist om echt preventief en signalerend te kunnen zijn, is het belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg alle kinderen fysiek ziet (en niet alleen digitaal).

1.3. De gemeente heeft een zware bezuinigingstaakstelling, daarom willen we de GGD vragen ook scenario’s te ontwikkelen voor bezuinigingen.
De gemeente heeft een zware bezuinigingstaakstelling. Veel organisaties waar de gemeente mee samenwerkt hebben afgelopen jaar al te maken gekregen met bezuinigingen of met een nul-lijn. Daarom is het niet vreemd om ook bij de GGD te onderzoeken wat de mogelijkheden voor bezuinigingen en de consequenties daarvan zijn. De inwonerbijdrage aan de GGD telt serieus mee op de gemeentebegroting, met een raming van €774.528 voor 2021. Enkele procenten meer of minder maken dan al snel tienduizenden euro’s verschil. Daarom willen we de GGD vragen om bij de programmabegroting 2021 scenario’s te ontwikkelen voor bezuinigingen, ter hoogte van 3% en 6%, met daarbij de inhoudelijke consequenties van de bezuinigingen. Dit maakt het mogelijk daarna een inhoudelijke afweging te maken bij het besluit of er wel of niet bezuinigd moet worden.

Kanttekeningen

1.1. Bezuinigingen kunnen leiden tot kwaliteitsverlies of minder activiteiten.
De bezuinigingsscenario’s die we in de zienswijze vragen van de GGD, kunnen leiden tot kwaliteitsverlies, bijvoorbeeld als er bezuinigd wordt op het aantal medewerkers, of omdat het in een krappe arbeidsmarkt moeilijk is gekwalificeerd personeel te werven. Ook kan het betekenen dat er minder activiteiten uitgevoerd kunnen worden voor onze inwoners. Om deze consequenties goed in beeld te brengen, vragen we de GGD in de zienswijze om scenario’s op te stellen voor bezuinigingen, inclusief de consequenties van deze bezuinigingen. Op deze manier kunnen ook de inhoudelijke nadelen meegewogen worden, voordat er een definitief besluit wordt genomen over bezuinigingen.

1.2. Bezuinigingsscenario’s zullen alleen worden opgesteld als een meerderheid van de 22 gemeenten aangeeft bezuinigingen noodzakelijk te vinden.
Alle 22 gemeenten mogen nu hun zienswijze geven op de uitgangspunten voor de begroting 2021. Alleen punten waarvoor een groot draagvlak is onder de gemeenten, zullen worden verwerkt in de concept Programmabegroting 2021. De gemeente Zutphen kan niet zelfstandig besluiten over bezuinigingen op de GGD. De gemeente is na definitieve vaststelling van de Programmabegroting GGD 2021 gehouden aan de bijdrage zoals die bij meerderheid wordt vastgesteld.
Op dit moment is nog niet bekend hoeveel gemeenten zullen aangeven dat zij bezuinigingen nodig vinden. De inschatting is dat dit er zeker meer zullen zijn dan vorig jaar, maar waarschijnlijk nog geen meerderheid.

Risico’s

Er zijn geen risico’s verbonden aan het indienen van de zienswijze.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de Forumvergadering van 17 februari wordt een tussenbericht gestuurd aan de GGD, op basis van de behandeling in het Forum. Hiermee ontvangt de GGD toch een reactie namens de gemeente Zutphen binnen de gestelde termijn (voor 1 maart). Na de raad van 9 maart wordt de definitieve zienswijze naar de GGD gestuurd.

De zienswijzen op de uitgangspunten van alle gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de concept Programmabegroting GGD 2021.
Circa mei 2020 zal de gemeenteraad de gelegenheid krijgen een zienswijze in te dienen op deze concept Programmabegroting GGD 2021 (via een verzamelraadsvoorstel over de begrotingen van meerdere gemeenschappelijke regelingen).
Deze zienswijzen op de concept programmabegroting zullen worden betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting GGD 2021 door het Algemeen Bestuur van de GGD begin juli 2020.

Rapportage/evaluatie

Rapportage en evaluatie loopt via de reguliere cyclus van begroting en jaarverslag. Bijzonderheden worden gemeld via de reguliere ambtelijke overleggen en in het Algemeen Bestuur.

Financiën

Het indienen van een zienswijze heeft geen financiële gevolgen.

Als achtergrondinformatie:
In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor de inwonerbijdrage van de GGD voor 2021 € 750.440,- begroot. Dit is hetzelfde bedrag als voor 2020 in de gemeentelijke begroting is opgenomen omdat het indexeringspercentage voor 2021 nog niet is vastgesteld.
De Uitgangspuntennota van de GGD gaat uit van een indexering met circa 2,6%. De inwonerbijdrage zou volgens de uitgangspuntennota komen op circa € 774.528,- (afhankelijk van ontwikkeling inwoneraantal en landelijke indexcijfers). Dit zou voor Zutphen een verhoging van circa € 24.000,- betekenen, waar in de gemeentelijke begroting voor 2021 nog geen rekening mee is gehouden.
Dit is, samen met de algemene bezuinigingsnoodzaak van de gemeente Zutphen, de aanleiding om in de zienswijze de GGD te vragen om bezuinigingsscenario’s op te stellen voor 2021.

Bijlagen

- Concept zienswijze GGD Uitgangspuntennota 2021
- GGD Uitgangspunten begroting 2021
- Begeleidende brief van de GGD aan de gemeenteraad over de Uitgangspuntennota 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0008

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 januari 2020 met nummer 155806b e s l u i t :

De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Uitgangspunten begroting 2021 van de GGD NOG.
Hierin is opgenomen:
a. dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk grotendeels kan vinden in het beleidsmatig kader voor 2021,
b. aandacht vraagt voor de jeugdgezondheidszorg om de reguliere individuele contactmomenten niet nog verder terug te brengen, en
c. dat de gemeente Zutphen, vanwege de gemeentelijke noodzaak tot bezuinigen, de GGD vraagt om bij de Programmabegroting 2021 ook bezuinigingsscenario’s uit te werken van 3% en 6%.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland’ (GGD NOG), een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Per brief van 3 december 2019 biedt de GGD NOG de Uitgangspuntennota 2021 aan de gemeenteraad aan. Hierin schetst de GGD de inhoudelijke en financiële kaders voor de Programmabegroting 2021, die later dit jaar wordt aangeboden. De raad kan daardoor reageren op de uitgangspunten die voor de begroting gehanteerd worden. Reageren kan door het indienen van een zienswijze (voor 1 maart 2020). Het college stelt de raad voor, vanuit bezuinigingsnoodzaak, ook daadwerkelijk te reageren en heeft hiervoor een concept-zienswijze opgesteld.

In de bijgevoegde concept-zienswijze op de Uitgangspunten begroting 2021 van de GGD NOG geeft het college te kennen dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk grotendeels kan vinden in het beleidsmatig kader voor 2021. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de jeugdgezondheidszorg om de reguliere individuele contactmomenten niet nog verder terug te brengen. Vanwege de gemeentelijke noodzaak tot bezuinigen vraagt het college de GGD om bij de Programmabegroting 2021 ook bezuinigingsscenario’s uit te werken van 3% en 6%.

Het college vraagt de raad de zienswijze op de Uitgangspunten begroting 2021 van de GGD NOG vast te stellen, zodat deze kan worden ingediend en bij de afwegingen voor de definitieve Programmabegroting 2021 kan worden betrokken.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 17-02-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor en M van Ast
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

Als voorzitters van het Technisch Blok hebben we met de griffie kritisch gekeken naar de verschillende agendaonderdelen en de toelichtingen hierop aangepast. De teksten zijn beschikbaar op de raadswebsite. In deze vergadering zal ik de bedoeling van ieder agendapunt kort duiden.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: De raad wil ik graag meegeven dat het college Stichting Buurthuis de Hoven laat weten dat de recent overgelegde stukken, en dan met name de financiële paragraaf, nog onvoldoende zijn. We geven de stichting tot 1 juli 2020 de tijd om dit op te lossen. We maken ons zorgen over de financiering. De gemeente heeft hiervoor geen middelen beschikbaar. De middelen die via de provincie beschikbaar zijn gekomen, blijven nog even op de plank liggen voor dit doel. Met de Stichting is dit ook gecommuniceerd.

3. Aankondiging moties en amendementen

Geen aankondigingen.

4. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB

Stadspartij: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We zien drie ontwikkelingen. GMB stuurt aan op vergroting van de capaciteit voor slipverwerking. Het verdiepen van de haven kost 150.000 euro. En nu ligt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor. We lijken af te koersen op een grotere capaciteit voor het bedrijf en meer stank en overlast in een groter gebied. De omwonenden zijn bovendien niet gehoord over de capaciteitsuitbreiding. We hebben behoefte aan een Forum om dit alles te bespreken.

Burgerbelang: Daar zijn wij het mee eens. We moeten alle schijn voorkomen dat met het voorliggende besluit ook het doorpakken naar een hogere schoorsteen al aan de orde is.

PvdA: Waarom is voor deze opzet gekozen? Is het mogelijk het verplaatsen en verhogen van de schoorsteen in één traject te doen? De behoefte aan een Forum deel ik niet direct, het lijkt beter eventueel in de raad verder te spreken.

Burgerbelang: De schijn wordt gewekt dat als we nu A zeggen en de schoorsteen verplaatsen, automatisch ook B, de verhoging van de schoorsteen, volgt.

BewustZW: We vragen ons af wat de best beschikbare technieken kunnen doen voor wat betreft het zuiveren van de lucht. En wat de schoorsteen in combinatie met de werking van de windmolen?

College: Als gemeente zijn we geen bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Het college van GS is bevoegd gezag, en is (voor de uitvoering) samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan zet. Ook wij hadden de vraag; waarom niet verplaatsen en verhogen in één procedure. Daar is niet voor gekozen in verband met de veiligheid. In deze procedure is alleen verplaatsing aan de orde. Het leek ons echter belangrijk u alvast te informeren over het door het bedrijf beoogde vervolg, de verhoging van de schoorsteen van 85 naar 125 meter. Dit moet via een nieuwe procedure lopen.

GroenLinks: Hebben we een bevoegdheid of niet?

College: We moeten handelen conform de procedure. Verhoging is formeel niet aan de orde nu.

Burgerbelang: Kan die zin over verhoging uit het voorstel worden geschrapt?

College: We hebben u gemeend de raad in het kader van zorgvuldigheid te moeten informeren over het door ons verwachte vervolg. Dit vervolg is overigens ook al lang bekend.

D66: Waarom wordt de procedure in tweeën geknipt?

College: Daar heeft de aanvrager voor gekozen.

D66: We zijn natuurlijk niet verplicht in te stemmen.

College: De vraag die voorligt van het bevoegd gezag is of een verplaatsing van 20 meter bezwaarlijk is. De zorgen gaan over een verhoging van de schoorsteen, daar komen we nog over te spreken in een nieuwe procedure.

Burgerbelang: Die zin kan dus beter uit het voorstel verdwijnen.

CDA: In het voorgestelde besluit is geen zin opgenomen over het verhogen van de schoorsteen. Het gaat er nu om of er bedenkingen zijn over het verplaatsen van de schoorsteen.

Voorzitter: Gelet op de vragen en meningen stel ik voor dit onderwerp als bespreekpunt in de aanstaande raadsvergadering te agenderen.

College: Ten aanzien van de technische vraag over eventuele stankoverlast door verplaatsing (i.c.m. de windmolens) zal ik navraag doen bij de omgevingsdienst. Dat antwoord koppel ik mondeling terug tijdens de bespreking in de raad.

Stadspartij: Kunt u ook navraag doen over de capaciteitsverhoging?

College: Nee dat zal ik niet doen, dat is op dit moment niet aan de orde.

Voorzitter: Nogmaals, dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad.

6. GGD Uitgangspuntennota 2021

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020

Burgerbelang: De brieven uit rubriek C, nummers 2 en 6 (geluidsoverlast café De Spaan) willen wij graag bespreken.

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

Voorzitter: Goed om alvast te weten dat de fractie van Burgerbelang dit onderwerp wil bespreken. Eventuele verzoeken om bespreking van onderwerpen lopen via het Presidium. Uw fractievoorzitter kan daar een verzoek doen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 februari 2020

GroenLinks: Er staan meerdere brieven over het horecabeleid op de lijst. Wij zullen in het Presidium een verzoek gaan doen dit beleid in een Forum te bespreken.

Voorzitter: Dat is inderdaad de juiste route.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad 7 februari 2020

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 13-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 13 januari 2020 wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 23-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 23 januari 2020 wordt vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage, deze vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend