Pagina delen

GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Een zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2019 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, waarin we:
 1. Instemmen met de concept Programmabegroting 2019.
 2. Instemmen met het nieuw beleid uitvoering rijksvaccinatieprogramma waarbij we de GGD als kader meegeven, dat de kosten van de uitvoering door GGD en Yunio samen, moeten blijven binnen het budget dat de gemeente voor deze taak ontvangt van het rijk.
 3. Instemmen met het nieuw beleid uitbreiding gezondheidsmonitor E-MOVO.
 4. Instemmen met het nieuw beleid publieke gezondheidszorg statushouders voor de gezondheidsbevordering en de jeugdgezondheidzorg.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De GGD Noord- Oost-Gelderland
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland, een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

Procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling
Er is een wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR):
De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).
Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.
De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in dit verband een aantal rechten en plichten.

Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen:

 1. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
 2. van de terinzagelegging en verkrijgbaar stelling moet openbaar kennis worden gegeven.

Verder kan uw raad aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.
De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

Programmabegroting 2019 en voorstellen nieuw beleid
De Programmabegroting 2019 omvat meerdere besluitpunten. De basis van de concept Programmabegroting betreft de voortzetting van het bestaand beleid. Daarnaast zijn er ook 3 voorstellen voor nieuw beleid opgenomen, waarover in het algemeen bestuur van de GGD per onderdeel besloten zal worden. De gemeenteraad is in de gelegenheid om op al deze onderdelen een zienswijze te geven.

Na beoordeling van de concept programma begroting en de eerste begrotingswijziging, zien wij aanleiding om een zienswijze in te dienen, waarin we:

 1. Instemmen met de concept Programmabegroting 2019
 2. Instemmen met het nieuw beleid uitvoering rijksvaccinatieprogramma, waarbij we de ggd als kader meegeven, dat de kosten van de uitvoering door ggd en Yunio samen, moeten blijven binnen het budget dat de gemeente voor deze taak ontvangt van het rijk.
 3. Instemmen met het nieuw beleid uitbreiding gezondheidsmonitor E-MOVO
 4. Instemmen met het nieuw beleid publieke gezondheidszorg statushouders voor de gezondheidsbevordering en de jeugdgezondheidzorg.

Beoogd effect

- De procedure rond de begroting van de gemeenschappelijke regeling is correct uitgevoerd.
- De GGD kan zich ook in 2019 inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Zutphen.

Argumenten

1.1 Aan de formele vereisten wordt voldaan.
Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging. De ontwerpbegroting wordt ter inzage gelegd minimaal voor 14 mei 2018.

1.2 (.a.) Inhoudelijk en financieel is de programmabegroting 2019 een voortzetting van het bestaande beleid.
De programmabegroting 2019 is met name een voortzetting van het bestaande beleid, dat gebaseerd is op de (in 2016 geactualiseerde) bestuursagenda 2014-2018. De aandachtspunten daaruit zijn:
- versterking van ‘preventie’in het sociaal domein,
- preventie en toeleiding naar zorg voor vluchtelingen,
- problematiek van personen met ‘verward gedrag’ in beeld brengen.
- ondersteunen van gemeenten bij de nieuwe Omgevingswet.

Omdat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, wordt er komend jaar een nieuwe bestuursagenda opgesteld voor de periode 2019-2022.

Op inhoud is de programmabegroting een logische vertaling van de bestuursagenda 2014-2018 van de GGD en de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De inhoudelijke accenten uit de bestuursagenda passen bij het gemeentelijk doel van het versterken van kwetsbare Zutphenaren en bij het streven naar een vitale samenleving waarin iedereen meedoet. Door het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners worden hun mogelijkheden vergroot om de regie over hun eigen leven te voeren en maatschappelijk mee te doen. De ggd heeft daarbij extra aandacht voor kwetsbare inwoners.

De inwonerbijdrage voor 2019, voor voortzetting van bestaand beleid, bedraagt voor Zutphen € 679.543,-. Dit past binnen de raming van de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen.
Het totaalbedrag is gebaseerd op een inwonerbijdrage van afgerond € 14,32 en een inwonersaantal van 47.434.

1.3 (.b.) De uitvoering van het rijksvaccinatiebeleid is een wettelijke taak en in principe budgetneutraal.
De ggd voert al jarenlang de rijksvaccinaties uit voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar, en Yunio doet dat voor de leeftijd van 0-4 jaar. De uitvoering wordt aangestuurd door het RIVM. Dit betreft een wettelijke taak met landelijk nauw omschreven uitvoeringsvoorschriften. Dat blijft allemaal gelijk.

Nieuw is de bekostiging. Waar het geld eerst rechtstreeks van het rijk naar de ggd ging, gaat het per 2019 naar de gemeenten. En de gemeenten moeten de uitvoerende jeugdgezondheidszorgorganisaties betalen.
Het rijk heeft aangekondigd dat de overheveling budgetneutraal gebeurt. Omdat nu nog niet bekend is hoeveel geld er per gemeente extra gestort wordt in het gemeentefonds, en omdat toekomstige nieuwe kwalitatieve wensen de kosten zouden kunnen doen stijgen, lijkt het verstandig om nu alvast vanuit de gemeente aan de ggd het kader mee te geven, dat de uitvoering moet gebeuren binnen de middelen die de gemeente hiervoor van het rijk krijgt.

1.4 (c.) De uitbreiding van het E-MOVO onderzoek geeft inzicht in de gezondheidssituatie van kwetsbare jongeren en kan door regionale solidariteit tegen zeer geringe meerkosten.
Het reguliere E-MOVO onderzoek is een wettelijke taak. Het is een onderzoek naar de gezondheidssituatie en leefstijl van jongeren in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs, dat 1 x per 4 jaar wordt uitgevoerd. Jongeren die op het Praktijkonderwijs zitten, worden hier niet in meegenomen, omdat de standaard vragenlijst voor hen niet bruikbaar is. Omdat de jongeren op het praktijkonderwijs, juist ook door hun opleidingsniveau, groter risico lopen op gezondheidsachterstanden, zou het goed zijn om ook hun gezondheidssituatie en leefstijl in beeld te krijgen met een aangepast E-MOVO onderzoek.

In Zutphen hebben we een Praktijkschool, die er aan werkt om een ‘Gezonde School’ te worden. Het E-MOVO onderzoek kan dit ondersteunen. De praktijkscholen hebben een regionale functie. Door het voorstel om dit onderzoek via de inwonerbijdrage van de ggd te bekostigen, betalen alle gemeenten naar rato mee aan het onderzoek, ook de gemeenten die zelf geen praktijkschool hebben, maar wel leerlingen die buiten hun gemeentegrens naar de praktijkschool gaan. Door deze solidariteit zijn de kosten per gemeente zeer gering.

De leeftijdscategorie van het MBO valt nu nog buiten de periodieke gezondheidsonderzoeken. Het is een leeftijd waar veel gebeurt en jongeren vaak ook gaan experimenteren met bijv. alcohol, drugs, relaties en seksualiteit. Onderzoek naar de gezondheidssituatie en leefstijl is zinvol, omdat dit ook aangrijpingspunt kan zijn voor preventieve activiteiten. Ook voor het MBO geldt dat deze scholen een regionale functie hebben.

Door de regionale solidariteit van de inwonerbijdrage, blijven de kosten per gemeente zeer beperkt. De extra kosten voor het nieuwe beleid om E-MOVO uit te breiden met de praktijkscholen en het MBO zijn € 0,023 per inwoner (voor Zutphen circa € 1.000,-per jaar).

1.5 (d.) De investering in preventie voor statushouders bespaart toekomstig leed en toekomstige kosten en de extra werkzaamheden van de ggd voor statushouders worden niet op andere wijze gedekt.
De jeugdgezondheidszorg en infectieziektenbestrijding voor statushouders zijn wettelijke taken. Vroeger verbleven statushouders gemiddeld vrij lang in een asielzoekerscentrum. De achterstallige inentingen werden daar toen op kosten van het rijk uitgevoerd. De laatste paar jaar is de gemiddelde verblijfsduur in het asielzoekerscentrum veel korter geworden. Daarom moet er nog een inhaalslag worden gedaan rondom inentingen, als de statushouders zich al in de gemeenten hebben gevestigd. Dit geldt zeker ook voor de grote groep nareizigers in het kader van gezinshereniging. Ook zijn de aantallen statushouders die zich in de gemeenten vestigen nog steeds hoger dan vroeger. De uitvoering van de publieke gezondheidszorg voor statushouders is relatief kostbaar, omdat het veel tijd kost per persoon en vanwege de extra tolkkosten.

In de afgelopen paar jaar is dit door de gemeenten bekostigd met tijdelijke middelen, die de gemeenten van het rijk kregen voor dit doel. Deze tijdelijke rijksmiddelen zijn beëindigd, maar het extra werk is structureel. Vandaar dat nu ook het voorstel wordt gedaan om (als nieuw beleid) deze kosten structureel in de begroting op te nemen. Daarbij is al rekening gehouden met de naar verwachting afnemende aantallen statushouders.

Statushouders vormen, rondom hun eerste vestiging in de gemeente, een kwetsbare groep waar het gezondheid betreft. Zij hebben vaak veel meegemaakt, kennen de Nederlandse taal nog niet goed, zijn nog onbekend met hoe de gezondheidszorg hier geregeld is, hebben soms ziekten opgedaan in hun land van herkomst, waar in Nederland minder bekendheid mee is en hebben soms te maken met cultuurverschillen t.a.v. gezondheid, etc. Daarom is het belangrijk om juist dan te investeren in preventie en voorlichting, zodat zij beter weten om te gaan met gezondheidsrisico’s in Nederland en beter weten hoe en waar zij terecht kunnen bij gezondheidsklachten. Dit kan op termijn persoonlijk leed en maatschappelijke kosten schelen. De extra kosten voor publieke kosten statushouders bedragen voor Zutphen circa € 17.000,-

Kanttekeningen

1.1 Onze gemeente is voor de uiteindelijke besluitvorming afhankelijk van de overige GGD-gemeenten.
De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. Voor besluitvorming over de inwonerbijdrage, is een meerderheid nodig in het algemeen bestuur, dat gevormd wordt door de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. Als eenmaal bij meerderheid is besloten over de Programmabegroting en de voorstellen voor nieuw beleid, zijn alle gemeenten gehouden die inwonerbijdrage te betalen. Een gemeente kan niet eenzijdig besluiten om een bepaald onderdeel niet te betalen.

1.2 Als alle voorstellen voor nieuw beleid worden aangenomen, wordt de inwonerbijdrage 2019 hoger dan de meerjarenraming van de gemeente.
Als alle voorstellen voor nieuw beleid aangenomen worden, gaat het in totaal om circa € 33.500,- extra voor nieuw beleid. Daarvan is € 15.500,- voor de vaccinaties. Hier staan naar verwachting gelijke inkomsten vanuit het rijk tegenover. Dit betekent dat per saldo € 18.000,- extra nodig zou zijn.

Risico’s

Een algemeen risico is dat de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele tekorten van de gemeenschappelijke regeling. Dit risico lijkt echter beperkt. De GGD heeft in de afgelopen jaren geen tekorten gehad en het weerstandsvermogen is op peil. De GGD heeft een weerstandscapaciteit van 2,5% bij de GGD voor de basistaken en van 20 % van de omzet van de plusproducten. De verwachting is dat het risico hiermee voldoende is afgedekt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat uw raad een besluit heeft genomen, wordt de zienswijze vóór 12 juni (formele reactietermijn) naar de ggd gestuurd.
Op 5 juli zal het algemeen bestuur van de ggd een besluit nemen over de Programmabegroting 2019 en over de verschillende voorstellen voor nieuw beleid die verwerkt zijn in de 1e begrotingswijziging op de Programmabegroting.

Rapportage/evaluatie

De GGD legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Financiën

Voor de voortzetting van bestaand beleid komt de Programmabegroting 2019 van de GGD voor Zutphen uit op een inwonerbijdrage van € 679.543,-.
Dit is inclusief een indexering van 2,31% en gebaseerd op een bedrag van € 14,32 per inwoner.

Op grond van de voorstellen voor nieuw beleid in de eerste begrotingswijziging wordt de inwonerbijdrage van Zutphen, als een meerderheid van gemeenten instemt met alle voorstellen voor nieuw beleid, € 713.328,- (gebaseerd op € 15,04 per inwoner).

De extra kosten van nieuw beleid zijn:
-rijksvaccinatiebeleid; € 0,32 per inwoner, circa € 15.500,- voor Zutphen
-E-MOVO; € 0,02 per inwoner, circa € 1.000,- voor Zutphen
-gezondheid statushouders; € 0,36 per inwoner, circa € 17.000,- voor Zutphen

Tegenover de extra uitgaven voor het rijksvaccinatiebeleid, staan extra inkomsten in het gemeentefonds. Hiervan is € 15.500,- nodig voor de ggd. (Een ander deel van deze inkomsten zal nodig zijn voor Yunio, dat de vaccinaties uitvoert voor de 0-4 jarigen.). Het rijk geeft aan dat deze taak budgetneutraal naar de gemeenten wordt overgeheveld. De precieze hoogte van het bedrag voor Zutphen wordt naar verwachting bekend gemaakt in de decembercirculaire.

*N.B. De bedragen per inwoner en het bedrag voor Zutphen klopt niet exact met elkaar, vanwege de afronding.

Na het besluit van het algemeen bestuur van de ggd op 5 juli 2018 is definitief bekend hoe hoog de inwonerbijdrage voor Zutphen voor 2019 zal worden. Dit bedrag dient dan te worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2019.

Bijlagen

-          Programmabegroting 2019 GGD
-          Concept brief zienswijze.
-          Brief van de GGD aan de raden over concept Programmabegroting

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0055

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 april 2018 met nummer 120829b e s l u i t :

 1. Een zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2019 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, waarin we:
 1. Instemmen met de concept Programmabegroting 2019.
 2. Instemmen met het nieuw beleid uitvoering rijksvaccinatieprogramma waarbij we de GGD als kader meegeven, dat de kosten van de uitvoering door GGD en Yunio samen, moeten blijven binnen het budget dat de gemeente voor deze taak ontvangt van het rijk.
 3. Instemmen met het nieuw beleid uitbreiding gezondheidsmonitor E-MOVO.
 4. Instemmen met het nieuw beleid publieke gezondheidszorg statushouders voor de gezondheidsbevordering en de jeugdgezondheidzorg.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 mei 2018 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen neemt met 21 andere gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland. Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden in deze regio en hier de taken infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen onder te brengen. De GGD voert ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg, waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

Ieder jaar overlegt het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling, zo ook de GGD, de ontwerpbegroting voor het komende jaar aan de verschillende gemeenteraden. Hoewel het Algemeen Bestuur van de GGD de begroting vaststelt (naar verwachting op 5 juli 2018), kan de gemeenteraad een zienswijze op de begroting indienen.

De Programmabegroting voor 2019 betreft grotendeels een voortzetting van het bestaand beleid. Daarnaast zijn drie voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. Per saldo bedragen de extra kosten voor de gemeente Zutphen circa € 18.000. Als het Algemeen Bestuur instemt met alle voorstellen, komt de inwonerbijdrage van Zutphen daarmee op € 713.328.

Het college stelt de Raad voor een zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2019 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. In deze voorgestelde zienswijze stemt de gemeenteraad in met de concept begroting en de drie nieuwe beleidsvoorstellen. Aan één van de beleidsvoorstellen, de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, wordt als kader meegegeven dat de kosten voor de uitvoering moeten blijven binnen het budget dat de gemeente voor deze taak ontvangt van de rijksoverheid.

Vanwege technische redenen mag de raad op 14 mei 2018 nog geen besluit nemen. Het voorstel zal daarom de volgende raadsvergadering ter besluitvorming worden geagendeerd.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink en S de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 14 mei 2018

De voorzitter informeert naar reacties op de toezeggingenlijst.

De VVD verwijst naar toezegging 17-12, inzake de nadere toelichting op de tweede Bestuursrapportage 2017. Het College heeft toegezegd om het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd, maar waar geen bedrag is ingevuld. Volgens de toezeggingenlijst zou dit uiterlijk op 1 november 2017 in behandeling moeten zijn. De fractie informeert naar de voortgang.

Het College antwoordt dat de vraag is uitgezet, ook naar de Griffie. Spreker meent dat de toezegging is ingevuld. De volgende vergadering van het Presidium zal hij deze vraag voorleggen om te bezien of deze toezegging mag worden verwijderd, als zijnde nagekomen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 14 mei 2018

De Stadspartij wil graag motie 2017-M0014 aanhouden. Dit betreft de motie ‘Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld’.

De VVD citeert toezegging 2017-16: “Cultuurmakelaar en adviescommissie
College zegt toe de raad via een memo te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Cultuurmakelaar en de hieraan gerelateerde adviescommissie.” Bij deze toezegging is vermeld dat deze in behandeling is en hier is tevens de maand januari 2018 gekoppeld. De VVD heeft in de krant gelezen dat er nog geen cultuurmakelaar is aangesteld en deze taken ambtelijk worden ingevuld. De fractie vraagt zich af of dit nog gaat veranderen en wil verder graag weten hoe het loopt.

Het College antwoordt dat de werkwijze voorlopig zo blijft, al zijn er wel gesprekken met de adviescommissie. Het loopt echter goed en de wethouder ziet geen noodzaak om het anders op te lossen. Aan de hand van de prestatieafspraken zal een evaluatie plaatsvinden en zal worden gesproken over het verder instellen van de adviescommissie.

De VVD verwijst naar de formulering van de toezegging. Ze vraagt of er inderdaad een memo volgt.Wanneer mag de raad het toegezegde memo verwachten.

Het College zal de gemaakte afspraak nagaan, maar op zich is het geen probleem om een memo over de huidige stand van zaken op te stellen.

D66 verwijst naar toezegging 2017-04 inzake het noodscenario Hanzehof. De toezegging is als volgt: “Het college komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst. In september 2017 wordt het raadvoorstel rond de duurzame exploitatie van De Hanzehof verwacht. [mei 2017 ]” D66 constateert dat dit raadsvoorstel nog niet is voorgelegd.

Het College geeft aan dat samen met De Hanzehof een onderzoek is gestart. Dit loopt momenteel nog.

D66 vraagt hier een concrete datum aan te koppelen.

Het College lijkt dit een zaak van het nieuwe College.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5d. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 23-04-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 23-04-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 28 mei 2018 (20:00 - 23:00) Naar boven

Datum 28-05-2018 Tijd 20:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend