Pagina delen

GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Geen zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, omdat hiertoe geen aanleiding is.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De GGD Noord- Oost-Gelderland
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland, een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-19), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

Programmabegroting 2018 en gemeenschappelijke regeling

Er is een wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR):

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in dit verband een aantal rechten en plichten.

Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen:

  1. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
  2. van de terinzagelegging en verkrijgbaar stelling moet openbaar kennis worden gegeven.

Verder kan uw raad aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

De conceptbegroting 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is beoordeeld, waarbij we geen aanleiding zien om een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

- De procedure rond de begroting van de gemeenschappelijke regeling is correct uitgevoerd.

- De GGD kan zich ook in 2018 inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Zutphen.

Argumenten

1.1 Aan de formele vereisten wordt voldaan.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging. De ontwerpbegroting wordt ter inzage gelegd minimaal voor 8 mei 2017.

1.2 Op inhoud is er geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Op inhoud is de programmabegroting een logische vertaling van de bestuursagenda 2014-2018 van de GGD en de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De uitvoering van de bestuursagenda van de GGD ligt in hoofdlijnen op koers. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld de besluitvorming over de jeugdgezondheidszorg afgerond en is een meer transparante en flexibele indeling van taken gerealiseerd, met een duidelijk onderscheid tussen wettelijk en niet-wettelijk en wel of niet verplichte uitvoering door de ggd. Daarnaast worden in de Programmabegroting nieuwe aandachtspunten genoemd voor de komende jaren. Specifieke accenten voor 2018:

- versterking van ‘preventie’ in het sociaal domein

- preventie en toeleiding naar zorg voor vluchtelingen,

- advisering rondom aanpak personen met verward gedrag.

- advisering over omgevingswet en gezonde leefomgeving.

De inhoudelijke accenten passen bij het gemeentelijk doel van het versterken van kwetsbare Zutphenaren. Door het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners worden hun mogelijkheden de regie over hun eigen leven te voeren en de mogelijkheden om maatschappelijk mee te doen vergroot. De ggd heeft daarbij extra aandacht voor kwetsbare inwoners.

Daarnaast zal in 2018 naar verwachting, als gevolg van wijziging in het rijksbeleid, de verantwoordelijkheid voor het rijksvaccinatiebeleid naar gemeenten komen. De gemeenten ontvangen hiervoor dan middelen van de rijksoverheid en moeten deze taak onderbrengen bij de organisaties die de jeugdgezondheidszorg uitvoeren (voor Zutphen: Yunio voor 0-4 jaar en GGD voor 4-19 jaar). De GGD heeft hier nu ook al een rol in. Nieuw is dat de gemeente hier verantwoordelijk voor wordt.

1.3 Op financiële gronden is er geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

De financiële raming in de uitgangspuntennota past nagenoeg binnen de Zutphense meerjarenbegroting voor 2018. De inwonerbijdrage voor 2018, zoals opgenomen in de uitgangspuntennota (€ 666.483,-), is iets hoger dan de geraamde middelen in de Zutphense meerjarenbegroting (raming voor 2018; € 650.000,-), waarin geen indexering is verwerkt.. Een verschil van € 16.483,-. Dit verschil is relatief klein (2,5% van het totaal).

De ggd doet ook de toezegging om zich in te spannen de indexering in te verdienen (net als voorgaande jaren met succes is gedaan). Daarmee wordt het uiteindelijke verschil naar verwachting nog kleiner en is er geen aanleiding om op financiële gronden een zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen

1. De inwonerbijdrage op grond van de programmabegroting GGD is iets hoger dan de meerjarenraming van de gemeente.

Zoals hiervoor genoemd is de inwonerbijdrage voor Zutphen, op grond van de GGD Programmabegroting iets hoger dan de Zutphense meerjarenbegroting. In de Zutphense meerjarenbegroting was echter nog geen indexering verwerkt. En de GGD begroting werkt wel met indexering, waarbij de GGD toezegt zich in te spannen deze indexering terug te verdienen. (De GGD heeft de afgelopen jaren laten zien deze inspanningsverplichting ook om te zetten in resultaten.) Daarom wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over de financiën, maar de inwonerbijdrage uit de Programmabegroting van de GGD op te nemen in de gemeentebegroting voor 2018.

Risico’s

Een algemeen risico is dat de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele tekorten van de gemeenschappelijke regeling. Dit risico lijkt echter beperkt. De GGD heeft in de afgelopen jaren geen tekorten gehad en het weerstandsvermogen is op peil. De GGD heeft een weerstandscapaciteit van 2,5% bij de GGD voor de basistaken en van 20 % van de omzet van de plusproducten. De verwachting is dat het risico hiermee voldoende is afgedekt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat uw raad een besluit heeft genomen, wordt de GGD vòòr 13 juni (formele reactietermijn) geïnformeerd dat Zutphen géén zienswijze zal indienen op de Programmabegroting 2018 van de GGD.

Rapportage/evaluatie

De GGD legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Financiën

Op grond van de Programmabegroting 2018 van de GGD bedraagt de inwonerbijdrage 2018 voor Zutphen

€ 666.483,-. Dit is inclusief de indexering van 0,74%.

De GGD neemt daarbij de inspanningsverplichting op zich om de indexering terug te verdienen.

Het bedrag van € 666.483,- zal worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018.

Bijlagen

-         

-          Brief van de GGD aan de gemeenteraden over de Programmabegroting 2018.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0053

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 mei 2017 met nummer 102286b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen over de Programmabegroting 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, omdat hiertoe geen aanleiding is.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 mei 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR) wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende GR. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden van de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze wensen en bedenkingen worden in een zienswijze kenbaar gemaakt aan de GR. Gebruikelijk is dat het college een concept zienswijze voorbereid en dit voorlegt aan de raad.

Van de GGD Noord- en Oost-Gelderland is de Programmabegroting 2018 ontvangen. Het college heeft de conceptbegroting 2018 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland beoordeeld en ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De raad wordt voorgesteld hier mee in te stemmen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 22-05-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College vraagt aandacht voor het geweldsincident afgelopen weekend waarvan een politieagent slachtoffer was. De betreffende agent en diens collega maken het goed, ook al heeft het incident behoorlijke impact op hen gehad. Vanuit het college is een bezoek gebracht aan de agent en hem is namens de Gemeente Zutphen een attentie overhandigd. Ook degene die tijdens het incident heeft ingegrepen, is bedankt voor diens adequate optreden.

De ernst van het incident heeft het College ervan overtuigd dat dit onderwerp op een later moment ter bespreking terug dient te komen.

Het College verwijst voorts naar de AD-misdaadmeter en acht het verstandig om op een later moment terug te komen op de gepresenteerde cijfers.

Er is sprake van een stijging van het aantal misdrijven tussen 2015 en 2016. Die stijging heeft met name betrekking op woninginbraken, fietsdiefstallen en inbraken uit bedrijfsbusjes. In meerjarenperspectief is echter wel sprake van een dalende trend.

Het is zinvol om zogenaamde ‘heterdaadacties’ in te zetten. Ook acties met hondenbezitters, sporters en via social media kunnen bijdragen aan een daling van de misdrijfcijfers. Het College is graag bereid hierover een nader gesprek te voeren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA kondigt een motie aan inzake het terugplaatsen van de oude Wilhelminafontein. Deze motie zal tijdens de aansluitende raadsvergadering samen met de ChristenUnie worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 22 mei 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 22 mei 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2018

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende zienswijze te reageren.

 Advies: Dit stuk wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering.

6b. Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek

De PvdA wijst op de kostenpost voor secretaris Verheggen. Uitgaande van 29 uur per week is een bedrag opgenomen van € 86.000,=. Opvallend is, dat deze secretaris nergens is terug te vinden op LinkedIn of andere social media. De vraag is hoe deze secretaris in dienst kan zijn als netwerker voor de Stedendriehoek. De vraag is voorts of de uren en het daarbij behorende bedrag in verhouding staan tot de werkzaamheden die betrokkene gaat verrichten.

Het College verduidelijkt dat de secretaris in de praktijk méér uren zal werken dan contractueel is vastgelegd. Mevrouw Verheggen is wel degelijk te vinden op social media, zowel op LinkedIn als op Facebook en Twitter.

Advies: Het TB adviseert de concept jaarstukken en begroting 2018 als hamerstukken door te geleiden naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 22 mei 2017

Conclusie: Er blijkt geen behoefte om in te gaan op de lijst ingekomen stukken. Ook ten aanzien van de rubricering zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 mei 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op één van de ter inzage liggende stukken.

9.  Forumverslag(en)

9a. Forumverslag 08-05-2017

Advies: De vergadering adviseert het Forumverslag van 08-05-2017 conform vast te stellen.

9b. Forumverslag 11-05-2017

Advies: De vergadering adviseert het Forumverslag van 11-05-2017 conform vast te stellen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 22 mei 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

 Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Aantal stemmen voor: 26
Geen amendementen ingediend