Pagina delen

GGD NOG - zienswijze indexering Programmabegroting GGD 2023

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Geen zienswijze in te dienen op de aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland naar 5,89%, omdat we ons kunnen vinden in de voorgestelde verhoging van de indexering.

Inhoud

Inleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (hierna GGD NOG) is een gemeenschappelijke regeling. De GGD NOG voert voor de 22 deelnemende gemeenten, waaronder Zutphen, de wettelijke gemeentelijke taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

In mei dit jaar heeft uw raad besloten over een zienswijze met betrekking tot de Ontwerp Programmabegroting 2023 van de GGD. Deze Ontwerp Programmabegroting was gebaseerd op de bij het opstellen van die begroting beschikbare cijfers over de inflatie. Wel werd daarbij al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven, dat deze indexering mogelijk later hoger uit zou vallen. De Programmabegroting 2023 van de GGD NOG is, na een weging van alle zienswijzen, in het Algemeen Bestuur van de GGD op 7 juli 2022 vastgesteld.

Inmiddels zijn de nieuwe hogere indexcijfers van het CPB doorgerekend voor de GGD begroting. En de GGD voorziet dat een indexering van 5,89% nodig is voor 2023, in plaats van de 2,63% waarmee in de Programmabegroting gerekend is. Daarom ligt er een voorstel aan het Algemeen Bestuur van de GGD om een begrotingswijziging door te voeren voor de Programmabegroting 2023 voor deze hogere indexering.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Art.35) en de Gemeenschappelijke regeling GGD NOG (Art. 21), moeten verhogingen van de inwonerbijdrage altijd voor een zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarom ontvangt u dit raadsvoorstel. Uw raad heeft tot 24 oktober 2022 de gelegenheid een zienswijze hierover in te dienen bij de GGD.

Wij hebben het voorstel van de GGD voor verhoging van de indexering beoordeeld en zien geen aanleiding om hierover een zienswijze in te dienen.     

Beoogd effect

- De gemeente heeft een meer realistische begroting voor 2023.
- De procedure rond de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling is correct uitgevoerd.
- De GGD kan zich ook in 2023 inzetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Zutphen op het bestaande afgesproken niveau. 

Argumenten

1. Het verwerken van de hogere index in de GGD-begroting draagt bij aan een realistische gemeentebegroting.
Als deelnemende gemeente in deze gemeenschappelijke regeling zijn we verplicht naar rato bij te dragen in de kosten. Als de kosten aan het eind van het jaar lager uitvallen, wordt het overschot uitgekeerd aan de gemeenten. Als de kosten hoger uitvallen, moeten de gemeenten achteraf bij betalen. Dat betekent dat als de kosten voor de GGD stijgen door de inflatie, deze kosten uiteindelijk ook worden doorberekend aan de gemeenten. De GGD voorziet nu dat de kosten in 2023 hoger uit gaan vallen dan eerder geraamd. De gemeente kan dat achteraf als tegenvaller meenemen of het nu al verwerken in de gemeentelijke meerjarenbegroting, zodat deze meer realistisch is. Het gemeentelijk uitgangspunt voor de eigen begroting is realistisch ramen. De voorgestelde begrotingswijziging bij de GGD draagt hier aan bij.

2. Het percentage van de indexering van de GGD is realistisch.
De bestaande GGD begroting 2023 was gebaseerd op de cijfers van de septembercirculaire voor het gemeentefonds van 2021. De begrotingswijziging die nu voorligt, is gebaseerd op de CPB-cijfers van maart 2022. Dit is actueler en past ook in het bredere beeld van de hoge inflatie in 2022.

3. Niet alleen de indexering voor de GGD stijgt, maar ook de inkomsten uit het gemeentefonds voor compensatie van hogere indexering zijn gestegen.
Door met deze hogere indexering te rekenen voor de GGD-begroting stijgen de kosten voor de gemeente. De inkomsten van de gemeente uit het gemeentefonds zijn echter ook gestegen ter compensatie van hogere indexeringen, wat de gemeente de mogelijkheid geeft om deze hogere kosten op te vangen.

Kanttekeningen

1. De indexering kan uiteindelijk ook nog hoger, of lager uitvallen.
De inflatie is in 2022 erg gestegen en er zijn nog veel onzekerheden of en hoe zich dit doorzet. Dit geldt niet alleen voor de GGD, maar voor heel Nederland. Door de indexering nu te verhogen wordt het risico op financiële tegenvallers achteraf, door hogere inflatie, in ieder geval verkleind. En de GGD heeft toegezegd de middelen voor de hogere indexering apart te zetten, zodat ze gericht worden ingezet om daadwerkelijke kostenstijgingen op te vangen. Voor zover dit niet nodig blijkt te zijn, kunnen de middelen terugvloeien naar de gemeenten.

2. Alternatief is de inwonerbijdrage niet mee te laten stijgen en de GGD een bezuinigingsopdracht te geven.
Als de kosten voor de GGD door inflatie stijgen en wij die niet (geheel) willen compenseren in de inwonerbijdrage, moeten de gemeenten de GGD gezamenlijk een bezuinigingsopdracht geven. Vanuit de inhoud is er geen aanleiding om de GGD nu een bezuiniging op te willen leggen. In de afgelopen jaren is de Takendiscussie gevoerd, waarbij de mogelijkheden voor bezuinigingen bij de GGD onderzocht zijn. Daaruit bleek dat er bij onze GGD geen ruimte is om te bezuinigen op de uitvoering van de wettelijke taken, maar eerder juist versterking nodig is op een aantal punten. De kansen die er wel zijn om te bezuinigen op overhead, door meer samenwerking, zijn daarbij ook in beeld gebracht. De acties om die bezuinigingen te realiseren zijn al in gang gezet en dit is al meegenomen in de GGD-begroting. Daarnaast ontbreekt ook het draagvlak voor bezuinigingen bij de ruime meerderheid van de overige 22 gemeenten, waardoor het ook geen kansrijke optie is.

Financiën

Als de nieuwe indexering van de inwonerbijdrage in november 2022 in het AB GGD wordt vastgesteld, wordt de inwonerbijdrage 2023 voor Zutphen € 916.714,-.
In het raadsvoorstel van mei 2022 was rekening gehouden met een inwonerbijdrage 2023 van € 889.500,-.
Dit betekent een stijging van de inwonerbijdrage 2023 door de hogere indexering van € 27.214,-.

Deze hogere lasten worden meegenomen in het voorstel voor de gemeentelijke primaire begroting 2023.

Communicatie

Na besluitvorming door uw raad informeren wij de GGD dat wij geen zienswijze sturen.

Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad informeren wij de GGD dat onze gemeente geen zienswijze stuurt.
Op 17 november 2022 zal het AB van de GGD een besluit nemen over de aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage, nadat alle gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om een zienswijze op deze begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen.

Evaluatie

De GGD legt gedurende het jaar verantwoording af aan het Algemeen Bestuur via de bestuursrapportages. Daarin wordt ook de ontwikkeling van de kostenstijging/ indexering meegenomen.
De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd via de jaarrekening van de GGD.

Bijlagen

  1. Brief van GGD over toezending voorstel derde begrotingswijziging aan de raden
  2. Adviesnota GGD Aanpassing indexering 2023 d.d. 7 juli 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0082

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 augustus 2022 met nummer 386430


gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen


b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen over de aanpassing van de indexering van de inwonerbijdrage 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland naar 5,89%, omdat we ons kunnen vinden in de voorgestelde verhoging van de indexering.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,