Pagina delen

GGD NOG Uitgangspuntennota 2022 (met zienswijze)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2022 van de GGD NOG.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De GGD Noord- Oost-Gelderland
Onze gemeente neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland’ (hierna; GGD NOG), een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-18 jaar), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

In de brief van 2 december 2020 biedt de GGD NOG de Uitgangspuntennota 2022 aan uw raad aan. Hierin schetst de GGD de inhoudelijke en financiële kaders voor de Programmabegroting 2022, die u later dit jaar aangeboden krijgt. De raad wordt hiermee nu al de mogelijkheid geboden te reageren op de uitgangspunten die voor de begroting gehanteerd gaan worden. Reageren kan door het indienen van een zienswijze (voor 1 maart 2021).

De Uitgangspuntennota 2022 is beoordeeld, na bespreking in het Forum van 9 februari 2021 waarbij we geen aanleiding zien om een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

- De raad de gelegenheid geven om voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2022 van de GGD, een zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van de GGD.
- Aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD.

Argumenten

1. Het beleidsmatig kader sluit aan bij de in 2019 vastgestelde bestuursagenda 2019-2022 van de GGD NOG en bij de recente landelijke ontwikkelingen.
Het beleidsmatig kader is grotendeels de voortzetting van het beleid zoals dat in 2019 met de nieuwe Bestuursagenda is afgesproken, met daarbij aanpassingen vanwege landelijke ontwikkelingen zoals Covid-19, de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid, de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma en de invoering van de Omgevingswet per 2022. Hiermee zijn er geen grote veranderingen en is er nu geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Meer fundamentele inhoudelijke keuzes worden opgenomen in de strategische visie en takendiscussie, die het GGD bestuur op dit moment voorbereidt. Hierbij wordt uw raad in de loop van 2021 betrokken.

2. De Uitgangspuntennota benoemt de aandachtspunten voor 2022, maar geeft hier nog geen concrete (financiële) vertaling aan, omdat de context erg in beweging is en nog niet exact te benoemen voor 2022.
De concrete uitwerking hangt bijvoorbeeld af van de keuzes die in 2021 worden gemaakt in de strategische visie en takendiscussie die de GGD nu voert. Deze takendiscussie wordt gevoerd op verzoek van de gemeenten, en mede naar aanleiding van de zienswijze die Zutphen vorig jaar heeft ingediend. Uw raad wordt hier in de loop van 2021 bij betrokken.
De concrete uitwerking hangt daarnaast bijv. af van de precieze wettelijke verplichtingen voor het rijksvaccinatiebeleid en de kosten die de gemeenten hiervoor vergoed krijgen van het rijk. Dit is nog niet bekend.
Ook is nog onbekend of de gezamenlijke Covid-19 inzet van de GGD-en aanleiding zal zijn voor landelijke wijzigingen in de taken van de GGD-en.
Hiermee blijft de Uitgangspuntennota redelijk algemeen van aard en is er minder aanleiding om hierop nu een zienswijze in te dienen.

3. De uitgangspuntennota wijkt niet noemenswaardig af van de gemeentelijke meerjarenbegroting.
De GGD begroting voor 2022 gaat uit van een indexering van 0,99% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage in 2021. Dit lijkt een heel redelijk percentage en biedt geen aanleiding voor een zienswijze.

4. De GGD verdient waardering voor de buitengewone inzet rond de Covid-19 epidemie.
De GGD heeft in het afgelopen jaar en ook in dit jaar een buitengewone inspanning geleverd als gevolg van de Covid-19 epidemie. En ook volgend jaar zal nog veel vragen als het gaat om het inlopen van achterstanden. Dit heeft veel inzet en flexibiliteit van de GGD-medewerkers gevraagd. De epidemie heeft ook laten zien hoe belangrijk de GGD is. Dit is aanleiding om in de zienswijze waardering uit te spreken voor de GGD.

5. Preventie voor kwetsbare groepen verdient prioriteit.
In de Uitgangspuntennota wordt aandacht besteed aan preventie gericht op versterken van de vitaliteit en veerkracht voor kwetsbare groepen. Als gemeente willen we benadrukken dat we dit heel belangrijk vinden en prioriteit willen geven aan preventie voor kwetsbare groepen. Daarom is dit opgenomen in de zienswijze.

Risico’s

Er zijn géén risico’s verbonden aan het niet indienen van een zienswijze.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de Forumvergadering van 8 februari wordt een tussenbericht gestuurd aan de GGD, op basis van de behandeling in het Forum. Hiermee ontvangt de GGD toch alvast een reactie namens de gemeente Zutphen binnen de gestelde termijn (voor 1 maart). Na besluitvorming in de raad van 1 maart wordt het definitieve besluit aan de GGD gemeld.

De zienswijzen op de uitgangspunten van alle gemeenten worden betrokken bij het opstellen van de concept Programmabegroting GGD 2022.

Circa mei 2021 krijgt de gemeenteraad vervolgens de gelegenheid een zienswijze in te dienen op deze concept Programmabegroting GGD 2022 (via een verzamelraadsvoorstel over de begrotingen van meerdere gemeenschappelijke regelingen).

Deze zienswijzen op de concept programmabegroting zullen worden betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting GGD 2022 door het Algemeen Bestuur van de GGD begin juli 2021.    

Rapportage/evaluatie

Rapportage en evaluatie loopt via de reguliere cyclus van begroting en jaarverslag.         

Financiën

Het niet indienen van een zienswijze heeft geen financiële gevolgen.

Als achtergrondinformatie:
In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor de inwonerbijdrage van de GGD voor 2022 € 781.200,- begroot. Dit is hetzelfde bedrag als voor 2021 in de gemeentelijke begroting is opgenomen, omdat het gemeentelijke indexeringspercentage voor 2022 nog niet is vastgesteld.
De Uitgangspuntennota van de GGD gaat uit van een indexering met 0,99% (en kan voor de programmabegroting nog wijzigen als gevolg van de actualisering van de CBS-indexcijfers).
De inwonerbijdrage voor Zutphen zou volgens de uitgangspuntennota in 2022 komen op circa € 792.686,- (afhankelijk van de ontwikkeling van het inwoneraantal en landelijke indexcijfers, en landelijke ontwikkelingen in het vaccinatiebeleid).

Bijlagen

- Zienswijze brief aan de GGD
- GGD Uitgangspuntennota 2022
- Begeleidende brief van de GGD aan de gemeenteraad over de Uitgangspuntennota 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0002

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 januari 2021 met nummer 179245b e s l u i t :

Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2022 van de GGD NOG.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

20.00 uur
Opening door Forumvoorzitter Dolf Logemann

20.02 uur
Bijdrage van de Stadspartij, de fractie die om agendering heeft verzocht. Wanneer de fractie een zienswijze zou willen indienen; wat is de strekking van deze zienswijze?

20.05-20.20 uur
Gelegenheid voor reacties en andere inbreng vanuit het Forum.

20.20-20.25 uur
Beantwoording en reactie door wethouder Mathijs ten Broeke

20.25-20.30 uur
Afronding door de voorzitter.
Gaat het voorliggende voorstel (om geen zienswijze in te dienen) voor besluitvorming naar de raad? Komt er een gewijzigd voorstel?
Start volgend Forum.

Raadsadviseur:

Datum 09-02-2021 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
videoconference
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink en D. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat de GGD NOG Uitgangspuntennota 2022.

Het college heeft niet besloten om een zienswijze in te dienen, maar er een hamerstuk van te maken voor vergadering van 1 maart.De Stadspartij heeft om de behandeling gevraagd.

Allereerst volgt een toelichting van de Stadspartij, daarna wordt het woord gegeven aan andere partijen.

De Stadspartij vond de behandeling door het College als een onderwaardering. Aangezien de GGD op dit moment een belangrijke maatschappelijke rol speelt bij de situatie rondom Corona. We willen graag door met van indienen van een zienswijze aangeven hoe we als raad aankijken t.a.v. bijv. vitaliteit van verschillende groepen. Extra aandacht is nodig voor jongeren en ouderen. We moeten het als raad het belang van de GGD benadrukken.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties, waarbij een keuze wordt gemaakt uit 2 opties:

1. geen zienswijze
2. wel zienswijze, steunbetuiging aan GGD.

D66 sluit aan bij de Stadspartij, wil graag positieve waardering uitspreken.
Zij vond in de notitie de verbinding tussen preventie en leefstijl en vermindering van de effecten terug. Punt van aandacht is het datalek vanuit GGD systemen.

Het CDA sluit zich ook aan bij de Stadspartij.

Burgerbelang wil graag weten of het College alsnog een zienswijze gaat indienen.

De VVD ondersteunt het betoog van de Stadspartij, en wil eveneens de positie van het College weten.

GroenLinks is het ook eens met de Stadspartij. Zij vraagt zich af een zienswijze de beste manier is. Is bijv. een brief geen betere vorm?

De Stadspartij geeft aan dat de zienswijze ook de steun aan kwetsbare personen aandacht krijgt.

KiesLokaal: Moet er ook meer budget bij? Stadspartij: dat niet, maar andere aandacht en prioriteit.

De PvdA benadrukt ook het goede werk van de GGD. Zij weet ook niet of de zienswijze de beste vorm is. Vraag is of in 2022 de reguliere taken weer worden opgepakt of dat afhankelijk is van feit dat corona voorbij is.

KiesLokaal: Eens om op deze manier steun uit te spreken, maar graag ook aandacht voor preventieve zorg.

ChristenUnie ondersteunt de zienswijze ook. Zij wil graag ook positieve gezondheid en zingeving een rol laten spelen.

BewustZW: Zij wil een zienswijze indienen. Gezien de maatschappelijke effecten is het verstandig om een regel op te nemen, dat we snel de GGD te kunnen steunen bijv. ook financieel.

Er is een ruime steun voor een zienswijze.

Het College: de reden om geen zienswijze in te dienen is inhoudelijk. We hebben gezien dat het overeenkomt met eerdere afspraken. We begrijpen de steun voor het werk. In het algemene bestuur van de GGD is dat al een aantal keren waardering uitgesproken. Er komt binnenkort een nieuwe gelegenheid bij de concept programmabegroting voor een zienswijze. Wij zullen een zienswijze voorbereiden.

Afsluitend woord van de Stadsparij: zij vindt het heel mooi dat het unaniem gesteund wordt.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend