Pagina delen

GGD NOG Uitgangspuntennota 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2019 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, omdat hiertoe geen aanleiding is.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De GGD Noord- Oost-Gelderland
Onze gemeente neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland’ (hierna; GGD NOG), een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD, zoals infectieziekten bestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psychosociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg (4-19), waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

In de brief van 15 december 2017 biedt de GGD NOG de Uitgangspuntennota 2019 aan uw raad aan. De Uitgangspuntennota schetst de inhoudelijke en financiële kaders die de GGD zal hanteren voor de Programmabegroting 2019, die u later dit jaar aangeboden krijgt. De raad wordt hiermee nu de mogelijkheid geboden te reageren op de uitgangspunten die voor de begroting gehanteerd zullen worden. Reageren kan door het indienen van een zienswijze (voor 1 maart).

De Uitgangspuntennota 2019 is beoordeeld, waarbij we geen aanleiding zien om een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

- De raad, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gelegenheid geven om voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2019 van de GGD, een zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van de GGD.
- Aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD.

Argumenten

1.1. Op inhoud is de uitgangspuntennota voornamelijk een voortzetting van het bestaande beleid.

Omdat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn, is er bewust voor gekozen om inhoudelijk nu geen nieuw beleid in te zetten voor 2019. Na de verkiezingen zal er een nieuwe bestuursagenda worden opgesteld voor de periode 2019-2022. In 2018 wordt nog gewerkt aan de hand van de bestaande (in 2016 geactualiseerde) bestuursagenda 2014-2018. De aandachtspunten daaruit zijn:

- versterking van ‘preventie’in het sociaal domein,
- preventie en toeleiding naar zorg voor vluchtelingen,
- problematiek van personen met ‘verward gedrag’ in beeld brengen.
- ondersteunen van gemeenten bij de nieuwe Omgevingswet.

Nieuw voor 2019 is wel dat het rijksvaccinatiebeleid wordt overgedragen naar gemeenten, als gevolg van een wijziging in het rijksbeleid. De gemeenten ontvangen hiervoor dan middelen van de rijksoverheid en moeten deze taak onderbrengen bij de organisaties die de jeugdgezondheidszorg uitvoeren. Voor Zutphen is dit Yunio voor 0-4 jaar en de GGD NOG voor 4-19 jaar. De GGD heeft ook nu al een rol in de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma. Nieuw is dat de gemeente hier verantwoordelijk voor wordt. De GGD heeft dit verwerkt in de Uitgangspuntennota 2019.

Een ander aandachtspunt in de uitgangspuntennota 2019 is de publieke gezondheidszorg voor statushouders. In de afgelopen jaren is dit projectmatig opgepakt. Voor 2019 zal dit (in beperktere omvang) een reguliere taak worden. In de Uitgangspuntennota wordt dit onderwerp wel benoemd, maar wordt hier nog geen concreet voorstel voor gedaan. Hiervoor komt nog een apart voorstel aan het Algemeen Bestuur van de GGD (waarin de portefeuillehouders van alle 22 gemeenten zitten). Daarin wordt ingegaan op welke extra activiteiten voor statushouders worden voortgezet en hoe die bekostigd zouden kunnen worden. De uitkomst van de AB-vergadering zal worden verwerkt in de Programmabegroting.

Op inhoud biedt de Uitgangspuntennota een logische voortzetting van het bestaande beleid, aangevuld met enkele actuele ontwikkelingen. Daarmee is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

1.2. De financiële raming in de Uitgangspuntennota past binnen de Zutphense meerjarenbegroting voor 2019.

De inwonerbijdrage voor 2019, zoals opgenomen in de Uitgangspuntennota 2019, bedraagt voor Zutphen € 677.621,-. Dit past binnen de raming van de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen.
Het totaalbedrag is gebaseerd op een inwonerbijdrage van € 14,30 en een inwonersaantal van 47.375.

De GGD is bij de berekening van de inwonerbijdrage van 2019 uitgegaan van een indexering met 2,15%.
Daarbij doet de GGD ook de toezegging om zich in te spannen de indexering in te verdienen (net als voorgaande jaren met succes is gedaan).

Vanuit financiën is er daarmee geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Risico’s

De in de Uitgangspuntennota gehanteerde indexpercentages zijn nog niet definitief. Deze percentages worden gedurende het jaar gecorrigeerd. Dit kan (kleine) afwijkingen ten opzichte van de huidige bedragen veroorzaken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat uw raad heeft besloten, zullen we de GGD hierover informeren. De GGD zal daarna de uitgangspunten en de reacties van de gemeenten daarop, verwerken in de Programmabegroting voor 2019. In mei/juni 2018 ontvangt u een raadsvoorstel over de Programmabegroting, waarbij opnieuw de gelegenheid is om een zienswijze in te dienen. In juli zal de Programmabegroting in het algemeen bestuur van de GGD worden vastgesteld.

Rapportage/evaluatie

De GGD legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Financiën

De Uitgangspuntennota heeft als zodanig nog geen financiële consequenties. De financiële consequenties worden pas definitief na vaststelling van de Programmabegroting, later dit jaar.

De inwonerbijdrage voor 2019, zoals opgenomen in de Uitgangspuntennota 2019, bedraagt voor Zutphen € 677.621,-. Dit past binnen de raming van de meerjarenbegroting van de gemeente Zutphen.

Bijlagen

- Uitgangspuntennota 2019 GGD NOG

- Aanbiedingsbrief Uitgangspuntennota van GGD aan gemeente

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0010

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 januari 2018 met nummer 114860b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2019 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, omdat hiertoe geen aanleiding is.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 12 februari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Onze gemeente neemt deel aan de ‘Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland’ (hierna; GGD NOG).

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de veiligheidsregio).

In de brief van 15 december 2017 biedt de GGD NOG de Uitgangspuntennota 2019 aan uw raad aan. De Uitgangspuntennota schetst de inhoudelijke en financiële kaders die de GGD zal hanteren voor de Programmabegroting 2019, die u later dit jaar aangeboden krijgt. De raad wordt hiermee nu de mogelijkheid geboden te reageren op de uitgangspunten die voor de begroting gehanteerd zullen worden. Reageren kan door het indienen van een zienswijze (voor 1 maart).

De Uitgangspuntennota 2019 is beoordeeld, waarbij we geen aanleiding zien om een zienswijze in te dienen.

De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennota 2019 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, omdat hiertoe geen aanleiding is.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-02-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijM Wesselink
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een motie aan, getiteld: ‘Paulus Potterstraat op weg’.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 12 februari 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 12 februari 2018

D66 verwijst naar toezegging 2016-004 inzake De Hanzehof, inhoudende: “Het College komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst.” D66 vraagt of deze toezegging nog voor de verkiezingen kan worden ingelost.

Het College antwoordt dat de onderzoeksvraag momenteel aan de orde is. Toegezegd wordt dat de raad nog voor de verkiezingen via een memo zal worden geïnformeerd.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2019

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende uitgangspuntennota te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende aanvraag te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6. Motie: Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren

De PvdA heeft de motie ‘Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren’ samen met de Stadspartij ingediend. De achterliggende intentie is om te bevorderen dat de stad leefbaar en levendig blijft. Het is moeizaam om kleinere activiteiten te organiseren in de stad en in de wijken. De leges wordt gebaseerd op de bezoekersaantallen en kunnen dus sterk variëren. Veel organisatoren van evenementen krijgen na verloop van maanden nog een rekening voor extra kosten, zoals voor het plaatsen van borden, schoonmaken en opleveren van het terrein. Er is sprake van variabele kosten die niet exact zijn te omschrijven. De indieners roepen op hier goed naar te kijken.

De voorzitter biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de indieners.

De ChristenUnie beoordeelt de motie positief, maar attendeert er op dat dezelfde problematiek in Warnsveld speelt. Voorts pleit de fractie ervoor om in de opdracht aan het College ook de gemeenten Lochem en Bronkhorst oriënterend te betrekken. De gemeente Lochem werkt met vergunningen en dat scheelt veel in de kosten.

De PvdA licht toe dat de motie betrekking heeft op de hele gemeente Zutphen. Bepaalde activiteiten ontvangen subsidie van de gemeenten en moeten anderzijds leges betalen. Ook dat is een aspect dat dient te worden bezien.

De ChristenUnie suggereert een kleine correctie in de motie: spreker adviseert duidelijkheidshalve de zinsnede ‘de stad Zutphen’ te wijzigen in ‘de gemeente Zutphen’.

De PvdA en de Stadpartij nemen deze suggestie over.

De SP is voorstander van de motie en wil deze ook graag betrekken op de hele gemeente.

GroenLinks wenst in het onderzoek ook te kijken naar de subsidies, zoals de PvdA reeds aangaf. Als dat aspect aan het verzoek in de motie wordt toegevoegd, kan ook GroenLinks instemmen.

De VVD informeert naar het doel van voorliggende motie. Er zijn al veel evenementen in de stad en als de kosten voor het organisatoren daarvan lager worden, komen er mogelijk nog meer evenementen. De vraag is of dàt het doel moet zijn.

De SP wijst de VVD erop dat wordt voorgesteld iets te onderzoeken en niet om evenementen gratis aan te bieden.

De VVD heeft hier - de Horecavisie in ogenschouw nemend - toch twijfels over.

De Stadspartij licht desgevraagd toe dat het in deze motie om de leges gaat. Deze komen bovenop de kosten van de organisatie van het evenement. Het vermoeden bestaat dat de leges willekeurig wordt opgelegd en dat is mede reden voor het gevraagde onderzoek.

De PvdA licht toe dat bij de aanvraag wordt gevraagd hoeveel bezoekers worden verwacht. Hoe meer bezoekers verwacht worden, hoe hoger de leges.

Reactie College

Het College werkt momenteel aan het nieuwe evenementenbeleid voor 2019. Daarbij wordt onder meer gekeken welke evenementen passen bij ‘het DNA van de stad’ en hoe de gemeente dit kan stimuleren en ondersteunen. Nieuw binnen de gemeente is het evenemententeam, dat ervoor moet gaan zorgen dat aanvragers van evenementen snel worden geholpen.

De wethouder beoordeelt de motie positief, maar zou deze motie bij voorkeur in de beleidsontwikkeling meenemen en de streefdatum van 1 mei 2018 achterwege willen laten. Het streven is om eind 2018 het nieuwe evenementenbeleid geformuleerd te hebben. Voorliggende motie kan daarin dus meegenomen worden.

De PvdA blijkt desgevraagd bereid om het advies van het College te volgen, de datum van 1 mei 2018 achterwege te laten om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in de formulering van het nieuwe evenementenbeleid 2019.

De motie wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van vanavond.

7. Motie: Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad op een rij

De SP licht de motie toe. Hierin wordt gevraagd de kosten voor de aanleg van een glijbaan en buitenbad in beeld te brengen zodat de discussie op basis van feiten en cijfers kan worden gevoerd.

Het CDA ondersteunt de overwegingen in de motie. Het is inderdaad beter om de discussie op basis van feiten en cijfers te voeren. De in de motie vermelde datum (12 maart 2018) lijkt de fractie echter wat ambitieus.

De SP geeft aan voor deze datum te hebben gekozen omdat dit de laatste raadsvergadering is voordat de onderhandelingen voor een nieuw College starten.

De Stadpartij wil graag het extern onderzoek afwachten.

De SP geeft aan dat het extern onderzoek op 1 februari zou worden gepresenteerd, maar de eerste gesprekken zijn pas op 1 februari gevoerd. De SP vindt dat niet langer moet worden gewacht.

Het College licht toe dat de uitkomsten van het onderzoek op 12 maart in het Forum worden besproken. Wat betreft de motie, merkt de wethouder op dat met het nieuwe interim-bestuur de afspraak is gemaakt dat zij met een advies komt voor wat betreft het aantrekkelijk maken van het zwembad. De motie doorkruist de gemaakte afspraken met het interim bestuur. De planning van het interim-bestuur is, dat dit advies er in mei zal liggen. Het College wenst daar niet op vooruit te lopen met deze motie.

De SP zou de redenering van het College om willen keren: het aantrekkelijk willen maken van het zwembad doorkruist deze motie. Deze motie is al vaker aan de raad voorgelegd en zal een van de onderwerpen zijn tijdens de coalitieonderhandelingen. Ook om die reden is het verstandig om nu reeds in te zetten op het beschikbaar komen van de feiten en cijfers. De fractie verwacht dat de nodige concretisering binnen enkele weken beschikbaar moet kunnen zijn. Het is wel van belang om zo snel mogelijk te starten. Spreker wijst er op dat deze discussie al sinds 2012 speelt. Sinds die tijd pleit de SP al voor een recreatiebad in Zutphen. De fractie vraagt om de resultaten van het onderzoek op 12 maart a.s. te presenteren.

Burgerbelang kan zich niet in voorliggende motie vinden. Dit riekt naar populisme. Afgevraagd kan worden wat er binnen twee weken kan worden bereikt met een goed en gedegen onderzoek.

De PvdA heeft begrip voor de urgentie die de SP hieraan wil geven, maar de fractie wil er wel zeker van zijn dat correcte feiten en cijfers op tafel komen. Ook de informatie die reeds beschikbaar is, dient in de discussie te worden betrokken. Vooralsnog zal de fractie niet met de motie instemmen.

De SP licht de motie nader toe. In feite wordt niet meer gevraagd dan het in beeld brengen van de kosten en mogelijkheden voor de om- of aanbouw van een recreatiebad en wordt verzocht deze informatie op 12 maart te presenteren. Spreker gaat er van uit dat het mogelijk is om binnen dit tijdsbestek veel informatie beschikbaar te hebben.

Burgerbelang vindt het frappant en populistisch dat dit punt nu reeds op de agenda wordt geplaatst voor de Collegeonderhandelingen.

De voorzitter constateert dat drie partijen de motie mee terugnemen naar de fractie.

Als een meerderheid in de raad de motie op de agenda wil houden, dan blijft deze op de agenda van de raadsvergadering staan.

8. Motie: Kansen voor ieder kind

D66 verwijst naar de tekst van de motie, die samen met de fracties van het CDA en BewustZW wordt ingediend. De fractie meent dat de tekst van de motie voor zichzelf spreekt. Spreker vraagt om deze motie snel in bespreking te brengen in verband met de aankomende examens.

De Stadpartij informeert bij het College of de gelden, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, zijn meegenomen in de septembercirculaire en of het College al iets op het programma heeft staan, dat de motie wellicht overbodig maakt. Aan de indieners wordt gevraagd waarom een plafond van 130 procent wordt gehanteerd. Tot slot, vraagt de Stadspartij of dit in samenwerking met de scholen kan worden geïnitieerd.

GroenLinks vraagt in aanvulling op de Stadpartij hoe dit past binnen het armoede- en schuldenbeleidsplan. Voorkomen moet worden dat niet allerlei losse regelingen ontstaan. Dat zou de transparantie niet ten goede komen. De fractie draagt het doel van de motie een warm hart toe, maar dit moet wel op een heldere manier vorm krijgen.

De PvdA heeft begrepen dat de motie het bestaande armoedebeleid doorkruist en mogelijk gevolgen heeft voor het budget van het bestaande armoedebeleid. Afgevraagd wordt of deze ondersteuning kan worden meegenomen in het ‘totaalplaatje’ van het armoedebeleid.

Het College licht desgevraagd toe dat de motie tot gevolg heeft dat het budget voor sociale, culturele en sportactiviteiten binnen de ‘Meedoenregeling’ lager wordt. Dit kan betekenen dat kinderen bijvoorbeeld niet meer kunnen sporten. Het College wijst op de bestaande afspraken voor huiswerkbegeleiding; dit verloopt naar wens. Deze afspraken vallen buiten de Meedoenregeling. Het College acht het terecht dat het op deze manier gebeurt, want zo kunnen de gelden van de Meedoenregeling worden gebruikt waarvoor deze zijn bedoeld

Het CDA stelt dat de motie niet in de plaats komt van de Meedoenregeling, maar dat deze gaat gelden voor ouders, die al recht hebben op de Meedoenregeling. Dat is ook de reden dat is gekozen voor een plafond van 130 procent. De motie komt dus naast de Meedoenregeling te staan. Het Kabinet heeft in 2017 namelijk extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dat extra geld willen de indieners gebruiken voor deze ondersteuning.

Het College wijst nogmaals op de bestaande afspraken met de huiswerkinstituten; de ervaringen hiermee zijn positief. Het College is er geen voorstander om hier weer iets nieuws naast te gaan organiseren.

De SP constateert dat hetgeen in de motie wordt gevraagd, reeds bestaat en dat de motie zelfs voor verwarring zou kunnen zorgen. Dit maakt de motie wellicht overbodig.

Het CDA vraagt op welke wijze de gemeente Zutphen de extra gelden gaat inzetten, die beschikbaar komen vanuit het Rijk.

Het College kan daar op dit moment geen antwoord op geven omdat niet bekend is om hoeveel geld het precies gaat. De wethouder zal de raad op een later moment hierover informeren.

De voorzitter stelt vast dat de indieners van de motie in overleg gaan en hierop terugkomen.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 12 februari 2018

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst van ingekomen stukken.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 februari 2018

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 25-01-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 25-01-2018 conform wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 29-01-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 29-01-2018 conform wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend