Pagina delen

GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2018, zoals verwoord in de bijgaande brief aan de GGD.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de brief van 7 december 2016 biedt de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG) de Uitgangspuntennota 2018 aan uw raad aan. De raad wordt de mogelijkheid geboden hierop te reageren (voor 1 maart). De Uitgangspuntennota schetst de inhoudelijke en financiële kaders die de GGD zal hanteren voor de Programmabegroting 2018. In de bijlage bij dit voorstel vindt u de concept reactiebrief (zienswijze) aan de GGD, met daarin de reactie namens de gemeente.

In de zienswijze geeft de gemeente aan in te kunnen stemmen met de Uitgangspuntennota 2018 van de ggd.

Beoogd effect

  • De raad, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gelegenheid geven om voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2018 van de GGD, een zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van de GGD.
  • Aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD.

Argumenten

1.1. Op inhoud is de uitgangspuntennota een logische vertaling van de bestuursagenda 2014-2018 en de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

De uitvoering van de bestuursagenda van de GGD ligt in hoofdlijnen op koers. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld de besluitvorming over de jeugdgezondheidszorg afgerond en is een meer transparante en flexibele indeling van taken gerealiseerd, die toegepast zal worden op de programmabegroting 2018.
Daarnaast worden in de uitgangspuntennota nieuwe aandachtspunten genoemd voor de komende jaren. Specifieke accenten voor 2018:
- versterking van "preventie" in het sociaal domein,
- gezond ouder worden,
- preventie en toeleiding naar zorg voor vluchtelingen,
- doorontwikkelen jeugdgezondheidszorg,
- omgevingswet en gezonde leefomgeving,
- nieuwe colleges en nieuw ggd-bestuur in 2018.

De inhoudelijke accenten passen bij het gemeentelijk doel van het versterken van kwetsbare Zutphenaren. Door het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners worden hun zelfstandigheid en de mogelijkheden om maatschappelijk mee te doen vergroot. De ggd heeft daarbij extra aandacht voor kwetsbare inwoners.

Daarnaast zal in 2018 naar verwachting, als gevolg van wijziging in het rijksbeleid, de verantwoordelijkheid voor het rijksvaccinatiebeleid naar gemeenten komen. De gemeenten ontvangen hiervoor dan middelen van de rijksoverheid en moeten deze taak onderbrengen bij de organisaties die de jeugdgezondheidszorg uitvoeren (voor Zutphen Yunio voor 0-4 jaar en ggd voor 4-19 jaar). De ggd heeft hier nu ook al een rol in. Nieuw is dat de gemeente hier verantwoordelijk voor wordt.

1.2. De financiële raming in de uitgangspuntennota past nagenoeg binnen de Zutphense meerjarenbegroting voor 2018.

De inwonerbijdrage voor 2018, zoals opgenomen in de uitgangspuntennota (€ 659.041,-), is een fractie hoger dan de geraamde middelen in de Zutphense meerjarenbegroting (raming voor 2018; € 650.000,-). Een verschil van € 9.041,-. Dit verschil is relatief klein (1,4% van het totaal).

De ggd doet ook de toezegging om zich in te spannen de indexering in te verdienen (net als voorgaande jaren met succes is gedaan). Daarmee wordt het verschil naar verwachting nog kleiner. Voorstel is daarom om in de zienswijze in te stemmen met de Uitgangspuntennota.

Risico’s

De in de Uitgangspuntennota gehanteerde indexpercentages zijn nog niet definitief. Deze percentages worden gedurende het jaar gecorrigeerd. Dit kan afwijkingen ten opzichte van de huidige bedragen veroorzaken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zodra uw raad over de zienswijze heeft besloten, wordt deze aan de GGD verzonden

Rapportage/evaluatie

Na afloop van het jaar wordt in de jaarrekening/het jaarverslag gerapporteerd. Daarnaast wordt gedurende het jaar op onderdelen gerapporteerd en bijgesteld via tussentijdse rapportages aan het Algemeen Bestuur van de GGD, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn door de portefeuillehouder gezondheid.

Financiën

De Uitgangspuntennota heeft als zodanig nog geen financiële consequenties. De financiële consequenties worden pas definitief na vaststelling van de Programmabegroting, later dit jaar.

De inwonerbijdrage voor 2018, zoals opgenomen in de uitgangspuntennota (€ 659.041,-), is een fractie hoger dan de geraamde middelen in de Zutphense meerjarenbegroting (raming voor 2018; € 650.000,-). Een verschil van € 9.041,-. Dit verschil is relatief klein (1,4% van het totaal).

De ggd doet ook de toezegging om zich in te spannen de indexering in te verdienen (net als voorgaande jaren met succes is gedaan). Daarmee wordt het verschil naar verwachting nog kleiner. Voorstel is daarom om in de zienswijze in te stemmen met de Uitgangspuntennota.

Bijlagen

  • Uitgangspuntennota 2018 GGD NOG
  • Aanbiedingsbrief Uitgangspuntennota van GGD aan gemeente
  • Concept zienswijze brief

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0007

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 januari 2017 met nummer 94807b e s l u i t :

In te stemmen met de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2018, zoals verwoord in de bijgaande brief aan de GGD.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 februari 2017 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de zienswijze op de Uitgangspuntennota 2018, zoals verwoord in de bijgaande brief aan de GGD.

In de brief van 7 december 2016 biedt de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG) de Uitgangspuntennota 2018 aan uw raad aan. De raad wordt de mogelijkheid geboden hierop te reageren voor 1 maart. De Uitgangspuntennota schetst de inhoudelijke en financiële kaders die de GGD zal hanteren voor de Programmabegroting 2018.

In de concept zienswijzenbrief geeft de gemeente aan in te kunnen stemmen met de Uitgangspuntennota 2018 van de GGD.

Dit raadsvoorstel beoogd aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen noodzaak of behoefte tot informatieverstrekking in het kader van de actieve informatievoorziening

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 februari 2017

 De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Voorliggende voorstellen, onder 6.a t/m 6.f, leiden niet tot opmerkingen. De hierna genoemde voorstellen zullen tijdens de aansluitende raadsvergadering als hamerstuk ter besluitvorming worden voorgelegd:

6a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

6b. Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6e. Concept kadernota 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

6f. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 februari 2017

GroenLinks verwijst naar Collegestuk 1 (24 januari 2017) inzake subsidieverlening Incidentele subsidies voor kunst & cultuur 2017. Inmiddels zijn door het College twee subsidies verleend, waaronder aan Stichting Zutphen Promotie. De fractie vraagt zich af of deze subsidie deel uitmaakt van de totale subsidie aan Stichting Zutphen Promotie, waarvan de toekenning eerder is besproken in het Forum en de raadsvergadering. Het College antwoordt dat genoemde subsidie is bestemd voor een eenmalig evenement, zijnde het Middeleeuwen Symposium dat in 2017 zal plaatsvinden. De Stichting Zutphen Promotie is betrokken in de organisatie hiervan. Deze subsidie is aanvullend verstrekt naast de gebruikelijke subsidie. Daarnaast heeft de Stichting ook een voorschot ontvangen.

9. Forumverslag 30-01-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 30-01-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend