Pagina delen

GGD NOG: Uitgangspuntennota 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De reactie op de Uitgangspuntennota 2017, zoals verwoord in de bijgaande brief aan de GGD Noord- en Oost- Gelderland, te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de brief van 14 december 2015 biedt de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG) de Uitgangspuntennota 2017 aan uw raad aan. De raad wordt de mogelijkheid geboden hierop te reageren (voor 1 maart). De Uitgangspuntennota schetst de inhoudelijke en financiële kaders die de GGD zal hanteren voor de Programmabegroting 2017. In de bijlage bij dit voorstel vindt u de concept reactiebrief aan de GGD.

De Uitgangspuntennota gaat uit van voortzetting van het bestaande beleid. Momenteel wordt in de GGD-regio bestuurlijk echter ook gesproken over de toekomst van de jeugdgezondheidszorg. In de huidige situatie wordt de jeugdgezondheidszorg voor de leeftijd 0-4 jaar (consultatiebureau) uitgevoerd door de thuiszorgorganisaties, in onze regio is dat Yunio/Sensire. Voor de leeftijd van 4-19 jaar wordt de jeugdgezondheidszorg (schoolarts) uitgevoerd door de GGD. De jeugdgezondheidszorg is nu een basistaak van de GGD en betreft een aanzienlijk deel van de ggd-begroting (40%). De uitkomst van dit bestuurlijke traject zou tot een verschuiving van taken kunnen leiden en serieuze inhoudelijke en financiële gevolgen kunnen gaan hebben voor de GGD vanaf 2017. Dit is echter nu nog niet duidelijk en hiervoor wordt een afzonderlijk besluitvormingstraject gevolgd. De bestuurlijke inbreng vanuit onze gemeente is erop gericht om te komen tot een goede jeugdgezondheidszorg door goede samenwerking tussen de jeugdgezondheidsorganisaties en de andere relevante partners in het lokale veld en niet noodzakelijkerwijs door drastische ingrepen in het organisatiemodel. Daarnaast is de bestuurlijke inzet erop gericht om te voorkomen dat er nadelige financiële effecten optreden als gevolg van mogelijke keuzen van andere gemeenten. Dit traject valt buiten de scope van deze Uitgangspuntennota. Dit neemt niet weg dat we in de zienswijze brief aan de GGD wel aandacht vragen voor het afdekken van de financiële risico’s als gevolg van de ontwikkelingen in de jeugdgezondheidzorg.

Beoogd effect

-Uw raad, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gelegenheid geven om voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2017 van de GGD, een zienswijze mee te geven aan het dagelijks bestuur van de GGD.

- Aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD

Argumenten

1.1. Op inhoud is de uitgangspuntennota een logische vertaling van het bestaand beleid en de bestuursagenda 2014-2018.

De GGD wil een stabiel ankerpunt zijn en blijven waar het gaat om het beschermen van de gezondheid van burgers tegen dreigende inbreuken van buitenaf, zoals infectieziekten, medisch milieukundige risico’s, rampen en crisis en maatschappelijke onrust. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.

Daarnaast wil de GGD de dienstverlening verder flexibiliseren naar meer maatwerk op lokaal en subregionaal niveau. Bij de lokale invulling van taken zoals de jeugdgezondheidszorg en gezondheidspreventie, wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht met de lokale invulling van de transities in het sociaal domein.

In de zienswijzebrief is daarom instemming opgenomen met de inhoud van de Uitgangspuntennota.

1.2. De financiële raming in de uitgangspuntennota past niet geheel binnen de Zutphense meerjarenbegroting voor 2017.

De inwonerbijdrage voor 2017, zoals opgenomen in de uitgangspuntennota (€ 655.666,-), is hoger dan de geraamde middelen in de Zutphense meerjarenbegroting (raming voor 2017; 637.600,-). Een verschil van € 18.066,-.

De achtergrond hiervan is als volgt. Bij de Kerntakendiscussie heeft Zutphen besloten tot een korting van 10% op de GGD en deze is toen ook gerealiseerd. Daarna, in februari 2014, heeft de Zutphense gemeenteraad besloten tot een nieuwe bezuiniging van € 50.000,- op de GGD per 2016.Zutphen heeft dit in de voorgaande jaren meermaals onder de aandacht gebracht bij het bestuur van de GGD, maar er is in het bestuur van de GGD (dus bij de overige 21 GGD-gemeenten) tot op heden onvoldoende draagvlak om tot een dergelijke bezuiniging over te gaan. Wel heeft de GGD de afgelopen jaren kleinere bezuinigingen gerealiseerd door het inverdienen van de indexering. Daarom is het tekort nu geen € 50.000,- meer, maar circa € 18.000,-.

De GGD spreekt in de uitgangspuntennota de intentie uit om ook in 2017, net als in voorgaande jaren, zich in te spannen de indexering terug te verdienen. Als de GGD hier, net als in de voorgaande jaren, ook in 2016 en 2017 in slaagt, betekent dit dat het tekort uiteindelijk kleiner zal zijn dan de genoemde € 18.000-

Omdat de inwonerbijdrage zoals de GGD deze voorstelt in de Uitgangspuntennota, zou leiden tot een tekort op de gemeentelijke begroting voor 2017 van circa € 18.000,-, wordt hiervoor aandacht gevraagd in de zienswijzebrief.

1.3. Veranderingen in de organisatie van de jeugdgezondheidzorg kunnen gevolgen hebben voor de kosten van de GGD.

In de Uitgangspuntennota is benoemd dat een verandering van de positionering van de jeugdgezondheidszorg grote gevolgen kan hebben voor de GGD. Als de gemeenten besluiten de jeugdgezondheidszorg weg te halen bij de GGD, betekent dit dat de kosten voor de overige taken hoger worden, omdat de overhead minder snel zal krimpen en over minder producten verdeeld kan worden. Daarnaast geldt dat het bedrijfsrisico voor de GGD groter wordt, als de jeugdgezondheidszorg niet langer een basistaak van de GGD wordt, die alle gemeente afnemen, maar een keuzeproduct, waarvan gemeenten kunnen kiezen of ze het al dan niet afnemen van de GGD. Om dit grotere bedrijfsrisico af te dekken, zullen de gemeenten dan een extra storting in de reserves moeten doen.

In de uitgangspuntennota staat dat ‘Wanneer een deel van de gemeenten de taak voor de jeugdgezondheidszorg terugneemt, dit geen financiële consequenties mag hebben voor de achterblijvende gemeenten.’ In de zienswijze brief wordt benadrukt dat wij dit een zeer belangrijk punt vinden. Wij vragen de GGD er op toe te zien dat heldere afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de kosten door gemeenten die niet langer jeugdgezondheidszorg bij de GGD wensen af te nemen, bijvoorbeeld door hierover afspraken op te nemen in de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen

1. De gemeente is voor extra bezuinigingen afhankelijk van de overige GGD-gemeenten.
De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. Voor besluitvorming over de inwonerbijdrage, is een meerderheid nodig in het algemeen bestuur. Als er geen meerderheid te vinden is voor de bezuiniging, kan de gemeente niet eenzijdig tot een bezuiniging besluiten. De gemeente is gehouden de inwonerbijdrage te betalen, zoals die door de meerderheid van het AB van de GGD wordt vastgesteld.

Dit betekent dat het wel belangrijk voor de gemeente is om nu een reactie  te geven op de uitgangspuntennota en aandacht te vragen voor de voor Zutphen benodigde bezuiniging. Het betekent ook dat er, ondanks de brief, kans is dat de bezuiniging voor 2017 opnieuw niet geheel gehaald kan worden.

Risico’s

Het risico bestaat dat de door Zutphen ingeboekte bezuiniging niet geheel wordt gehaald (zie argument 1.2 en kanttekening 1. )

De in de Uitgangspuntennota gehanteerde indexpercentages zijn nog niet definitief. Deze percentages worden gedurende het jaar gecorrigeerd. Dit kan afwijkingen ten opzichte van de huidige bedragen veroorzaken.

Daarnaast benoemt de GGD in de uitgangspuntennota de volgende financiële risico’s voor de GGD:

- Uitplaatsing van jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen buiten de GGD, waardoor de kosten voor de overige GGD-taken stijgen (zie ook argument 1.3).

-  Verlies aan omzet door minder opdrachten plustaken (door bezuinigingen gemeenten, minder reizigersvaccinaties en/of het wegvallen van de opdracht voor arrestantenzorg politie).

De GGD heeft een weerstandscapaciteit van 2,5% bij de GGD voor de basistaken en van 20% van de omzet van de plusproducten. Het weerstandsvermogen is op peil en de verwachting is dat het risico hiermee in redelijke mate is afgedekt

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zodra uw raad over de zienswijze heeft besloten, wordt deze aan de GGD verzonden.     

Financiën

De Uitgangspuntennota heeft als zodanig nog geen financiële consequenties. De financiële consequenties worden pas definitief na vaststelling van de Programmabegroting, later dit jaar.

De inwonerbijdrage voor 2017, zoals opgenomen in de uitgangspuntennota (€ 655.666,-), is hoger dan de geraamde middelen in de Zutphense meerjarenbegroting (raming voor 2017; 637.600,-). Een verschil van € 18.066,-.

Vanwege dit voorziene tekort, wordt in de reactiebrief op de uitgangspuntennota opnieuw aandacht gevraagd voor de noodzaak van de gemeente Zutphen om verder te bezuinigen.     

Bijlagen

-           Concept reactiebrief op Uitgangspuntennota.

-           Uitgangspuntennota 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0013

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 januari 2016 met nummer 74883b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG;
  2. Kennis te nemen van de reactiebrief van het college aan de GGD Noord- en Oost- Gelderland;
  3. Geen wensen en bedenkingen mee te geven aan het college over de reactiebrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG) heeft de Uitgangspuntennota 2017 aangeboden aan de raad. In de Uitgangspuntennota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de GGD voor 2017 die nader uitgewerkt zullen worden in de Programmabegroting van de GGD. Door de Uitgangspuntennota voor te leggen aan de raad wordt de raad in staat gesteld te sturen op de voorgestelde kaders.
Met de Uitgangspuntennota voldoet de GGD aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Die schrijft voor dat algemene financiële en beleidsmatige kaders vóór 15 april worden aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten.
Door het college is een reactie opgesteld op de Uitgangspuntennota. De raad wordt gevraagd zijn wensen en bedenkingen te geven op de voorgestelde reactie van het college.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 15-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Kort licht hij vergaderwijze toe en geeft vervolgens het woord aan het college.

Het college licht de zienswijze toe en benoemt kort de punten uit dit stuk. Aansluitend krijgen de fracties de gelegenheid vragen te stellen aan het forum.

D66 kan zich vinden in de opgestelde zienswijze. Wel wil men weten of het tekort van 18.000 Euro nog wordt ingelopen. Tevens wil men weten naar welk van de drie scenario's de gemeente helt liefst toe zou werken.

De PvdA wil graag weten hoe andere gemeenten aankijken tegen het afnemen van de jeugdzorg bij de GGD. Verder geeft men aan de visie van het college te onderschrijven..

De VVD beschouwd het tekort van 18.000 als niet problematisch. Men laat zich lovend uit over de kwaliteit van de geleverde jeugdzorg door de GGD in Warnsveld.

Burgerbelang geeft aan de zienswijze van het college onderschrijven. Het tekort van 18.000 Euro is niet veel maar men zou graag zien dat de GGD dit oplost.

De SP-fractie kan zich vinden in de inhoud van de brief.

De ChristenUnie kan zich eveneens vinden in de zienswijze van het college. Men wil graag weten of er aanwijzingen zijn dat er gemeenten willen stoppen met het afnemen van jeugdzorg bij de GGD.

Het CDA kan zich vinden in de zienswijze. Men vindt dat de jeugdzorg goed verloopt.

GroenLinks is het eens met de zienswijze. Het tekort van 18.000 beschouwt men als gering.
Graag wil men van het college weten of de discussie om door te gaan met de jeugdzorg via de gemeenschappelijke regeling ook speelt binnen de eigen gemeente. Men wil dat er stevig op in wordt gezet om de financiële gevolgen van een eventueel vertrek van gemeenten geen financiële consequenties heeft voor de blijvers.

De Stadspartij wil niet de nadruk leggen op verder bezuinigen door de GGD. Het belang van de GGD is groot.

De ChristenUnie vraagt wat er in de regeling staat inzake het verlaten van de regeling door een van de partners.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen.


Het college geeft aan dat het lastig zal zijn om het tekort weg te werken maar dat men er wel om zal vragen. Vorig jaar heeft het immers ook geresulteerd in een lager tekort.

Het college geeft aan dat geruchten over uittredende partners alle jaren al de ronde doen maar dat niemand de regeling heeft verlaten.

GroenLinks merkt op dat het uittreden wel als risico benoemd is.

Het college geeft aan dat dat juist is daar dat risico altijd bestaat. Het college denkt er zelf niet aan om de regeling vaarwel te zeggen.

D66 vraagt of het college de ambitie heeft om de 0-4jarigen ook bij de regeling te betrekken.

Het college geeft aan dat de 0-4jarigen bij Junior blijven.

GroenLinks meldt in de regeling gevonden te hebben dat de uittredend partij de meerkosten kosten als gevolg van de uittreding betaald (art 35.2 in de regeling).

Het college geeft aan dat de vertrekkende partijen inderdaad de financiële consequenties voor de anderen voor hun rekening zouden moeten nemen.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 februari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend