Pagina delen

GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de reactie op de Uitgangspuntennota 2016, zoals verwoord in de bijgaande brief aan de GGD Noord- en Oost- Gelderland, te verzenden;
  2. kennis te nemen van de bestuursagenda 2014-2018 GGD NOG.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

GGD Noord- en Oost- Gelderland

De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van de gezondheidsbewaking, -bescherming,  en - bevordering, die zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Het gaat o.a. om infectieziektenbestrijding, epidemiologie, preventie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psycho-sociale zorg bij rampen. Deze taken worden voor de gemeenten uitgevoerd door de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD). Ook de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar wordt uitgevoerd door de GGD. ‘Onze’ GGD is de GGD Noord- en Oost-Gelderland, kortweg ‘GGD NOG’. Dit is een gemeenschappelijke regeling van de 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’).

Uitgangspuntennota en bestuursagenda

In de brief van 20 januari 2015 biedt de GGD NOG uw raad de Uitgangspuntennota 2016 aan. De raad wordt de mogelijkheid geboden hierop te reageren (voor 16 maart). De Uitgangspuntennota schetst de inhoudelijke en financiële kaders die de GGD zal hanteren voor de Programmabegroting 2016. Wij hebben de Uitgangspuntennota beoordeeld en adviseren uw raad de reactiebrief, zoals u die vindt in de bijlage, aan de GGD te sturen. 

De bestuursagenda 2014-2018 geeft de toekomstvisie weer van de GGD, met de gedeelde ambities en agendapunten voor de komende jaren. De bestuursagenda wordt vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van de GGD en wordt u aangeboden ter informatie.

Beoogd effect

De bezuinigingstaakstelling van de gemeente Zutphen voor de GGD is opnieuw onder de aandacht gebracht bij het bestuur van de GGD.

Argumenten

1.1 Op inhoud is de uitgangspuntennota een logische vertaling van het bestaand beleid en de nieuwe bestuursagenda 2014-2018.

De GGD wil een stabiel ankerpunt zijn en blijven waar het gaat om het beschermen van de gezondheid van burgers tegen dreigende inbreuken van buitenaf, zoals infectieziekten, medisch milieukundige risico’s, rampen en crisis en maatschappelijke onrust.

Daarnaast wil de GGD de dienstverlening verder flexibiliseren naar meer maatwerk op lokaal niveau. Bij de lokale invulling van taken zoals de jeugdgezondheidszorg en gezondheidspreventie, wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht met de lokale invulling van de transities in het sociaal domein.

1.2 De financiële raming in de uitgangspuntennota leidt tot een tekort op de Zutphense begroting voor 2016 .

Bij de Kerntakendiscussie heeft Zutphen besloten tot een korting van 10% op de GGD en deze is toen ook gerealiseerd. Daarna, in februari 2014, heeft de Zutphense gemeenteraad besloten tot een nieuwe bezuiniging van € 50.000,- op de GGD per 2016.Zutphen heeft dit vorig jaar meermaals onder de aandacht gebracht bij het bestuur van de GGD, maar er is in het bestuur van de GGD (dus bij de overige GGD-gemeenten) tot op heden onvoldoende draagvlak om tot een dergelijke bezuiniging over te gaan. Wel heeft de GGD de afgelopen jaren al kleine extra bezuinigingen gerealiseerd door het inverdienen van de indexering. De Uitgangspuntennota gaat uit van een index van 1 %, met opnieuw de intentie om deze in de loop van het jaar terug te verdienen.

De Uitgangspuntennota gaat uit van een inwonerbijdrage voor Zutphen voor 2016 van  € 649.299,- (is in 2015 € 645.902,-). Door de bezuinigingstaakstelling is er in de gemeentelijke begroting voor 2016

€ 619.600,- beschikbaar. Dit betekent dat de inwonerbijdrage zoals de GGD deze voorstelt in de Uitgangspuntennota, leidt tot een tekort op de gemeentelijke begroting voor 2016 van bijna € 30.000,-. In de concept reactiebrief aan de GGD wordt hier aandacht voor gevraagd.

2. De bestuursagenda 2014-2018 is opgesteld in overleg met de portefeuillehouders volksgezondheid van de GGD gemeenten.

De bestuursagenda 2014-2018 is de toekomstvisie van de GGD, waarin de gedeelde ambities en de agendapunten voor de komende jaren worden vastgelegd. Het stuk is opgesteld door de GGD na consultatie van de portefeuillehouders,  gemeenteambtenaren en eigen medewerkers. Het stuk zal in het AB van maart dit jaar geagendeerd worden met het doel de visie vast te stellen. De portefeuillehouder volksgezondheid vertegenwoordigt de gemeente in het AB. De ambities uit de bestuursagenda zijn:

  1. Een stabiel ankerpunt zijn en blijven
  2. Actieve houding en positioneren van taken voor veiligheid en publiek belang.
  3. Lokaal maatwerk en flexibele inzet: samenwerken staat voorop.
  4. Preventie voor zorg.
  5. Bijdragen aan maatschappelijk resultaat en rendement door monitoring, signalering en advisering.

Voorstel is om de portefeuillehouder in het AB te laten instemmen met de bestuursagenda.

Kanttekeningen

1. De gemeente is voor extra bezuinigingen afhankelijk van de overige GGD-gemeenten.
De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. Voor besluitvorming over de inwonerbijdrage, is een meerderheid nodig in het algemeen bestuur. Als er geen meerderheid te vinden is voor de bezuiniging, kan de gemeente niet eenzijdig tot een bezuiniging besluiten. De gemeente is gehouden de inwonerbijdrage te betalen, zoals die door de meerderheid van het AB van de GGD wordt vastgesteld.

Dit betekent dat het wel belangrijk voor de gemeente is om nu een reactie te geven op de uitgangspuntennota en aandacht te vragen voor de voor Zutphen benodigde bezuiniging. Het betekent ook dat er, ondanks de brief, kans is dat de bezuiniging voor 2016 toch niet gehaald kan worden.

Risico’s

Het risico bestaat dat de door Zutphen ingeboekte bezuiniging niet geheel wordt gehaald (zie argument 1.2 en kanttekening 1. )

Daarnaast benoemt de GGD in de uitgangspuntennota de volgende financiële risico’s voor de GGD:

- Uitplaatsing van jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen buiten de GGD, waardoor de kosten voor de overige GGD-taken stijgen.

-  Verlies aan omzet door minder opdrachten plustaken (door bezuinigingen gemeenten, minder reizigersvaccinaties en/of het wegvallen van de opdracht voor arrestantenzorg politie).

De GGD heeft een weerstandscapaciteit van 2,5% bij de GGD voor de basistaken en van 20% van de omzet van de plusproducten. Het weerstandsvermogen is op peil en de verwachting is dat het risico hiermee in redelijke mate is afgedekt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zodra de raad met de conceptbrief heeft ingestemd, wordt deze aan de GGD verzonden.

Financiën

De Uitgangspuntennota heeft als zodanig nog geen financiële consequenties. De financiële consequenties worden pas definitief na vaststelling van de Programmabegroting, later dit jaar.

Wel kan alvast worden bekeken wat de consequenties voor de gemeente zouden zijn als de voorstellen uit de Uitgangspuntennota gerealiseerd worden:

De uitgangspunten gaan (voorlopig) uit van indexatie 1%. In onze meerjarenramingen gaan we uit van een indexatie van 2%.

Voor de gemeente Zutphen is de bijdrage    2015 € 645.902

                                                               2016 € 649.299

Opgenomen in de (meerjaren)begroting       2015 € 656.500

                                                               2016 € 619.600

Dit betekent dat we in 2015 € 10.598 overhouden en in 2016  € 29.699 tekort komen. Het verschil in 2016 wordt veroorzaakt door een hogere index -/- € 50.000 bezuiniging die niet door de GGD is meegenomen.

Vanwege dit voorziene tekort, wordt in de reactiebrief op de uitgangspuntennota opnieuw aandacht gevraagd voor de noodzaak van de gemeente Zutphen om verder te bezuinigen.

Bijlagen

Brief aan de GGD met reactie op Uitgangspuntennota 2016.

Stukken die ter inzage liggen

- Uitgangspuntennota 2016
- Bestuursagenda 2014-2018

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0024

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 februari 2015 met nummer 52647b e s l u i t :

  1. de reactie op de Uitgangspuntennota 2016, zoals verwoord in de bijgaande brief aan de GGD Noord- en Oost- Gelderland, te verzenden;
  2. kennis te nemen van de bestuursagenda 2014-2018 GGD NOG.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en M.G.S. Siemes
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de gasten uit Brummen.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

College:

a. Het communicatieplan komt twee weken later dan aangekondigd, omdat er deze week nog gesprekken plaatsvinden met wijkbewoners. Het plan komt voor het forum ter inzage op 7 april.

b. Morgenavond is er in de Hanzehof een gratis voorstelling over armoedebeleid. Iedereen is van harte welkom.

c. De opbrengst van de reclamebelasting op industrieterreinen blijkt tegen te vallen. Naar de oorzaak daarvan wordt nu onderzoek gepleegd. Het college zal op 7 april nader informatie verstrekken.

4. Aankondiging moties en amendementen

--

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 9 maart 2015

--

b. Toezeggingenlijst Raad 9 maart 2015

Stadspartij: Wanneer komt het college met informatie op toezegging 2014-13?

College: voor 7 april 2015.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018

GroenLinks: Er wordt wederom gekort. De efficiencyslag is al gemaakt. Is een verder terugdringen van de uitgaven wel mogelijk nu de GGD een belangrijke taak is toegedicht in het kader van preventie?

PvdA: Hoe is het gesteld met de managementslaag; wordt voldaan aan de Balkenende-norm?

College: Het klopt dat er al eerder een bezuiniging is doorgevoerd. De raad heeft echter besloten nog eens 5% te korten. Dat is in de zienswijze verwoord. De GGD heeft al aangegeven dat bezuinigingen niet meer in efficiency of management gevonden kunnen worden. De GGD houdt zich aan de Balkenende-norm. Daarom vraagt het college nu om voorstellen van de GGD. Wanneer die vraag beantwoord is, kunnen we bezien wat wenselijk is. Overigens is het ook mogelijk al voordat het antwoord van de GGD komt intern met de raad te bespreken wat de betekenis van de GGD voor de gemeente is.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.

SP: Er moeten al veel containers worden vervangen. Is dat niet snel en moet de gemeente die vervanging betalen? Zijn er gevolgen voor de afvalstoffenheffing? Waar eindigt de verschuiving van verantwoordelijkheden?

College: Of het snel is dat containers aan vervanging toe zijn, kan het college niet zeggen. De kosten komen ten laste van Circulus-Berkel B.V. De gevolgen voor de afvalstoffenheffing zijn nihil. Feitelijk is er van verschuiving van verantwoordelijkheden nauwelijks sprake. De praktijk is tot op heden dat Circulus-Berkel B.V. aangeeft dat onderhoud of vervanging nodig is en dat werk ook uitvoert, maar pas na instemming van de gemeente. Door het nu helemaal bij Circulus-Berkel B.V. neer te leggen werkt het efficiënter.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)

Geen opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015

--

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 maart 2015

SP:

05: Nieuwsbrief AZC: Zijn er nog veel reactie binnengekomen?

10: Memo ter afdoening van toezegging Forum 2014-06 “verordening paracommercie sportverenigingen: Ziet graag dat ook andere verenigingen, zoals scouting erbij betrokken worden.

College:

05: Het is het college nu niet bekend. Suggestie de vraag per mail rechtstreeks te stellen aan portefeuillehouder.

10: Ook scouting zal erbij betrokken worden.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 09-02-2015

b. Forumverslag 12-02-2015

Verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend