Pagina delen

GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De zienswijze over de Programmabegroting 2017, zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief, aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland te verzenden.

2. Toestemming te verlenen aan het college van b&w om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016, conform bijlage.

3. Kennis te nemen van de afwegingen en de keuze van het college voor het voortzetten van de jeugdgezondheidszorg volgens het huidige model, waarbij binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg 0-4 wordt uitgevoerd door de thuiszorgorganisatie Yunio en de jeugdgezondheidszorg 4-18 wordt uitgevoerd door de GGD.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland, een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), met het hoofdkantoor in Warnsveld.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente verplicht een GGD in stand te houden en dat ook te doen in deze regio (vanwege congruentie met de veiligheidsregio). De gemeente is verplicht een aantal taken onder te brengen bij de GGD, zoals infectieziektenbestrijding, epidemiologie, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psycho-sociale zorg bij rampen. Daarnaast voert de GGD ook taken uit, zoals de jeugdgezondheidszorg, waarbij gemeenten op basis van de wet vrij zijn om te kiezen wie de taak uitvoert.

In dit voorstel komen verschillende onderwerpen aan de orde die allen betrekking hebben op de GGD:

- de Programmabegroting GGD NOG 2017,

- de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG, en

- de keuze voor een model voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

Programmabegroting 2017

Er is een wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR):

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moeten de dagelijkse besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarvan de gemeente Zutphen deel uitmaakt hun ontwerpbegrotingen voor het komende jaar aan uw raad toezenden. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) in dit verband een aantal rechten en plichten.

  1. Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen.
  2. de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
  3. van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.
  4. Verder kan uw raad aan het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving van de terinzagelegging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten door het dagelijks bestuur van de GR worden gevoegd bij de begroting zoals die aan het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden.

De conceptbegroting 2017 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is beoordeeld en het voorstel is om de bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Het AB van de GGD heeft een voorstel gedaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Enerzijds zijn er enkele technische wijzigingen nodig vanwege wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Anderzijds was er een inhoudelijke wens van gemeenten om een duidelijker onderscheid te maken naar de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bepaalde taken en om gemeenten meer mogelijkheden voor sturing te geven. Dit is het meest concreet bij de jeugdgezondheidszorg. Op grond van de wet hebben gemeenten de keuze door welke organisatie ze dit uit willen laten voeren. In de bestaande GR GGD ligt echter vast dat de jgz 4-18 voor alle deelnemende gemeenten bij de GGD wordt ondergebracht en is er geen ruimte om daar als gemeente niet aan mee te doen. In de nieuwe GR komt wel een mogelijkheid voor gemeenten om deze taak niet langer door de GGD uit te laten voeren (onder voorwaarde van vergoeding van de kosten die dit veroorzaakt).Tenslotte is de wijziging van de GR aangegrepen om de GR-tekst in te korten en te moderniseren. Het voorstel is om het college toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de GR.

Integrale jeugdgezondheidszorg

In het afgelopen jaar hebben de portefeuillehouders volksgezondheid en jeugd in de NOG regio een bestuurlijke dialoog jeugdgezondheidszorg (jgz) gevoerd. Daarin is gesproken over de inhoudelijke ambities van de gemeenten met de jeugdgezondheidszorg. Naar aanleiding daarvan zijn verschillende modellen voor de jeugdgezondheidszorg onderzocht op hun inhoudelijke, bedrijfsmatige en financiële aspecten. De volgende modellen zijn onderzocht:

1. het optimaliseren van de huidige situatie; 0-4 bij thuiszorgorganisaties en 4-18 bij GGD.

2. Integrale Jgz 0-18 bij thuiszorgorganisaties

3. Integrale Jgz 0-18 bij de GGD

4. Integrale Jgz in een zelfstandige organisatie.

Elk college werd gevraagd hier een keuze in te maken. Het college van Zutphen heeft gekozen voor model 1; het optimaliseren van de huidige situatie, met de jgz 0-4 bij de thuiszorg en de jgz 4-18 bij de GGD. In dit voorstel informeren we u over de afwegingen die aan deze keuze ten grondslag liggen.

Beoogd effect

- Het geven van een zienswijze op de begroting 2016 van de GGD NOG en daarmee een correcte uitvoering van de GR bewerkstelligen.

- Aandacht vragen bij de GGD voor de bezuinigingstaakstelling van de gemeente Zutphen

- Een GR die voldoet aan de wettelijke eisen en waarin de financiële risico's voor Zutphen, als gevolg van keuzen van andere gemeenten, voldoende zijn afgedekt.

- Effectieve jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen 0-18 in Zutphen.

Argumenten

1.1 Aan de formele vereisten wordt voldaan.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging. De ontwerpbegroting wordt ter inzage gelegd minimaal voor 4 juni 2016.

1.2 De ontwerpbegroting geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Op inhoud is de programmabegroting een logische vertaling van het bestaand beleid en de bestuursagenda 2014-2018. Financieel is de begroting ook correct opgesteld. Echter de financiële raming in de Programmabegroting past niet geheel binnen de Zutphense meerjarenbegroting voor 2017. De inwonerbijdrage voor 2017, zoals opgenomen in de ontwerp Programmabegroting (€ 655.739,-), is hoger dan de geraamde middelen in de Zutphense meerjarenbegroting (raming voor 2017; 637.600,-). Een verschil van € 18.139,-. De achtergrond hiervan is als volgt.

Bij de Kerntakendiscussie heeft Zutphen besloten tot een korting van 10% op de GGD en deze is toen ook gerealiseerd. Daarna, in februari 2014, heeft de Zutphense gemeenteraad besloten tot een nieuwe bezuiniging van € 50.000,- op de GGD per 2016. Zutphen heeft dit in de voorgaande jaren meermaals onder de aandacht gebracht bij het bestuur van de GGD, maar er is in het bestuur van de GGD (dus bij de overige 21 GGD-gemeenten) tot op heden onvoldoende draagvlak om tot een dergelijke bezuiniging over te gaan. Wel heeft de GGD de afgelopen jaren kleinere bezuinigingen gerealiseerd door het inverdienen van de indexering. Daarom is het tekort nu geen € 50.000,- meer, maar circa € 18.000,-.

De GGD spreekt in de Programmabegroting de intentie uit om ook in 2017, net als in voorgaande jaren, zich in te spannen om de indexering terug te verdienen. Als de GGD hier, net als in de voorgaande jaren, ook in 2016 en 2017 in slaagt, betekent dit dat het tekort uiteindelijk kleiner zal zijn dan de genoemde € 18.000-. Omdat de inwonerbijdrage zoals de GGD deze voorstelt in de ontwerp Programmabegroting, zou leiden tot een tekort op de gemeentelijke begroting voor 2017 van circa € 18.000,-, wordt hiervoor aandacht gevraagd in de zienswijzebrief.

In de Programmabegroting van de GGD wordt aangegeven dat de kosten van de inzet van de GGD voor asielzoekers, niet geheel gedekt worden door de vergoeding van het COA. Als hierop een tekort ontstaat, zal dit indirect voor rekening van de gemeenten komen. Daarom wordt voorgesteld in de zienswijze erop aan te dringen dat de GGD zich maximaal inzet voor een kostendekkende vergoeding van het COA.

2.1 De gewijzigde GR voldoet aan de wettelijke eisen.

De GR wijziging is gedegen voorbereid in een werkgroep met juridisch adviseurs van verschillende GGD-gemeenten, de GGD en met extern juridisch advies.

2.2 De gewijzigde GR biedt de gemeenten meer sturingsmogelijkheid en keuzevrijheid

De wijziging in de GR maakt het voor gemeenten mogelijk om bepaalde taken, zoals de jeugdgezondheidszorg, niet langer af te nemen bij de GGD. Hierdoor heeft de gemeente meer mogelijkheid om te sturen op de inrichting van de jeugdgezondheidszorg.

2.3 De gewijzigde GR dekt de financiële risico's van het terugnemen van de jgz door gemeenten, voldoende af.

Als een gemeente besluit de jgz niet langer af te nemen bij de GGD, leidt dit tot frictiekosten bij de GGD en mogelijke structurele kosten, bijv. als gevolg van schaalnadelen. In de GR is vastgelegd dat de gemeente die de jgz terugneemt, de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg hiervan zijn, zodat de overige gemeenten hier geen financieel nadeel van ondervinden.

3.1 De huidige structuur functioneert naar tevredenheid.

Door goede samenwerking tussen Yunio en GGD wordt de overdracht bij 4 jaar goed overbrugd. Bijv. door hetzelfde systeem voor het digitaal dossier, door huisvesting in hetzelfde CJG-pand en door een op samenwerking gerichte houding.

3.2 Een verandering van model en reorganisatie vragen de eerste jaren een grote investering in tijd en middelen.

De tijd die in de verandering van de eigen organisatie gaat zitten, kan niet tegelijkertijd worden besteed aan de samenwerking extern, of aan de inhoudelijke transformatie. Er is al heel veel in beweging binnen jeugd en het hele sociaal domein. Er zijn andere prioriteiten. Op dit moment is het belangrijker dat de jgz stabiel en naar buiten gericht is, dan dat zij een nieuwe organisatievorm krijgt.

3.3 Het sociaal domein en het CJG zijn volop in beweging en in transformatie. Dit is nog niet uitgekristalliseerd.

Nu is niet het juiste moment om een nieuw model voor de jgz te kiezen. Naar verwachting is er over een paar jaar een scherper beeld hoe Zutphen het sociaal domein inricht en welk model daarbij past voor de jgz. Het is niet wenselijk om nu alles te veranderen richting het ene model om het over een paar jaar opnieuw op de schop te nemen voor weer een ander model.

3.4 De berekende financiële voordelen van andere modellen gaan uit van veel aannames.

In de rapportage van Lysias worden aanzienlijk kostenbesparingen geraamd voor enkele andere modellen. Alhoewel het een gedegen rapport is, zijn de berekeningen gebaseerd op vele aannames. De praktijk leert dat opbrengsten als gevolg van verhoogde efficiency en reorganisatie in de praktijk meestal tegenvallen. Een aanname in het oorspronkelijke rapport is bijv. dat alle gemeenten unaniem voor hetzelfde model kiezen. Bij doorrekening van de (zeer waarschijnlijke) situatie dat Apeldoorn zijn eigen weg gaat voor de jgz, wordt het voordeel al een stuk minder.

3.5 Dit model heeft een groot draagvlak bij de andere gemeenten in onze regio.

Dit model heeft het grootste draagvlak binnen de ggd-gemeenten, zeker ook bij de voor ons belangrijke gemeenten in onze thuiszorgregio; de Achterhoek en Lochem, waar de jgz 0-4 wordt uitgevoerd door Yunio. En ook bij buurgemeenten als Voorst en Brummen (belangrijk vanwege 'gemeentegrensverkeer scholieren'). Het is belangrijk de keuze voor een jgz-model te maken samen met andere gemeenten, om voldoende schaal en een aaneengesloten werkgebied te houden. Als gemeenten dit afzonderlijk gaan doen, wordt de ene knip (bij 4 jaar) vervangen door de andere knip (gemeentegrens) en het schaalvoordeel van samenvoegen 0-4 en 4-12, teniet gedaan door het verlies van regionale schaalvoordelen.

Kanttekeningen

1.1 De gemeente is voor de in de zienswijze gevraagde bezuiniging afhankelijk van de overige GGD-gemeenten.

De GGD is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. Voor besluitvorming over de inwonerbijdrage, zoals over de voorgestelde bezuiniging, is een meerderheid nodig in het algemeen bestuur. Als er geen meerderheid te vinden is voor de bezuiniging, kan de gemeente niet eenzijdig tot een bezuiniging besluiten. De gemeente is gehouden de inwonerbijdrage te betalen, die door de meerderheid van het AB van de GGD is vastgesteld.

2.1 De wijziging van de GR biedt keuzevrijheid, maar ook het risico van regionale versnippering van de jgz

De wijziging van de GR geeft de gemeenten de mogelijkheid om de uitvoering van de jgz (4-12) door de ggd (onder voorwaarden) op te kunnen zeggen. Dit heeft als voordeel dat de gemeenten meer beleidsvrijheid krijgen over de uitvoering van de jgz.

Het kan ook nadelen hebben, als gemeenten onafhankelijk van elkaar allen hun eigen richting kiezen. Door de regionale samenwerking in de uitvoering van de jgz, zijn er schaalvoordelen gerealiseerd in kosten en continuïteit. Er is een goede regionale dekking, waarbij het binnen onze ggd-regio voor de jgz niet uitmaakt als een kind in de ene plaats woont en in de andere naar school gaat. En de uitvoering van de jgz door de ggd, heeft ook als voordeel dat dit jgz-personeel ook inzetbaar is voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Als ggd-gemeenten de nieuwe keuzeruimte die de GR biedt, gaan invullen door allemaal een andere richting te kiezen, kunnen de bovengenoemde voordelen van de samenwerking verloren gaan. Vooralsnog blijkt uit de eerste ambtelijke en bestuurlijke inventarisaties dat er op de korte termijn geen sprake is van een dreigende versnippering en dat het draagvlak groot is voor voortzetting van het huidige model.

3.1 Het idee om de jgz bij één organisatie onder te brengen, blijft wel logisch en heeft voordelen.

De keuze voor het doorontwikkelen van de bestaande structuur, betekent dat er niet voor wordt gekozen om de jgz binnen één organisatie te brengen. Dit terwijl integrale jgz ook de volgende voordelen zou hebben;

- geen overdracht bij 4 jaar; dit is prettig voor ouders, maar bijv. ook voor scholen.

- gemeente en andere organisaties hebben maar één aanspreekpunt voor jgz i.p.v. twee,

- er zijn waarschijnlijk besparingen mogelijk op staf, ondersteuning en management.

Voor dit moment lijken deze voordelen niet zwaar genoeg te wegen ten opzichte van de nadelen van een ingrijpende wijziging van de jgz. (Zie ook bij argumenten). Mogelijk ligt dat in de toekomst anders. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD biedt de mogelijkheid om hier in de toekomst andere keuzen in te maken.

Risico's

Het risico is groot dat de door Zutphen ingeboekte bezuiniging niet geheel wordt gehaald (zie argument 1.2 en kanttekening 1.1 ) Als de meerderheid van het AB van de GGD in juli instemt met de Programmabegroting, zal Zutphen rekening moeten houden met een tekort van circa € 18.000,- in 2017 voor dit onderdeel, omdat de door Zutphen reeds ingeboekte bezuiniging slechts gedeeltelijk gehaald wordt.

Een algemeen risico is dat de gemeente verantwoordelijk is voor eventuele tekorten van de gemeenschappelijke regeling. Dit risico lijkt echter beperkt. De GGD heeft in de afgelopen jaren geen tekorten gehad en het weerstandsvermogen is op peil. De GGD heeft een weerstandscapaciteit van 2,5% bij de GGD voor de basistaken en van 20% van de omzet van de plusproducten. De verwachting is dat het risico hiermee in redelijke mate is afgedekt.

Communicatie/vervolgtraject/uitvoering

Als uw raad met de zienswijze heeft ingestemd, wordt deze aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzonden. De formele datum voor indiening is 14 juni 2016. Voor Zutphen is deze termijn, net als voor de meeste ggd-gemeenten, niet haalbaar. Daarom zullen we gebruik maken van de mogelijkheid om de zienswijze zo spoedig mogelijk na deze termijn, maar voor het AB van 7 juli in te dienen.

Als uw raad toestemming verleent voor de GR wijziging, zal de portefeuillehouder volksgezondheid in het AB GGD van 7 juli namens Zutphen instemmen met de voorgestelde wijziging van de GR.

Ook de keuze voor het model jgz zal in het AB-GGD van 7 juli worden ingebracht door de portefeuillehouder.

Rapportage/evaluatie

De GGD legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via de inhoudelijke en financiële jaarstukken.

Financien

In het Zutphense bezuinigingsdocument 2015-2017 is besloten om uit te gaan van een bezuiniging van € 50.000,- op de GGD met ingang van 2016. Deze bezuiniging is verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor 2017. De bezuiniging wordt grotendeels, maar niet geheel gehaald. In het bestuur van de GGD (dus bij de overige 21 GGD-gemeenten) was tot op heden onvoldoende draagvlak om tot een dergelijke bezuiniging over te gaan. Wel heeft de GGD de afgelopen jaren kleinere bezuinigingen gerealiseerd door het inverdienen van de indexering. Daarom is het tekort nu geen € 50.000,- meer, maar circa € 18.000,-.  

Begroting Zutphen 2017         € 637.600

Begroting GGD 2017            € 655.739     (46.849 inwoners x € 14,00)

Verschil                                 € 18.139

Vanwege het verschil van € 18.139,- wordt in de zienswijze bij de Programmabegroting (opnieuw) aandacht gevraagd voor de verdere bezuinigingsnoodzaak voor 2017.

In de Programmabegroting heeft de GGD ook voor 2017 een inspanningsverplichting voor zichzelf opgenomen voor het inverdienen van de indexering. Mogelijk dat het tekort voor Zutphen achteraf dus kleiner wordt.

Als de Programmabegroting op 7 juli wordt vastgesteld door het AB GGD, dan is ook Zutphen gehouden aan de vastgestelde inwonerbijdrage. In de gemeentelijke begroting voor 2017 dient dan een bedrag opgenomen te worden van € 651.000.

(Gebaseerd op inwonerbijdrage 655.739 - circa € 5.000 te verwachten terug te vragen btw).

Bijlagen

- brief zienswijze
- nieuwe tekst Gemeenschappelijke regeling

Stukken die ter inzage liggen

Programmabegroting 2017GGD NOG

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0068

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 mei 2016 met nummer 82887b e s l u i t :

  1. De zienswijze zoals verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost- Gelderland, over de Programmabegroting 2017, te verzenden.
  2. Toestemming te verlenen aan het college van b&w om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016, conform bijlage.
  3. Kennis te nemen van de afwegingen en de keuze van het college voor het voortzetten van de jeugdgezondheidszorg volgens het huidige model, waarbij binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg 0-4 wordt uitgevoerd door de thuiszorgorganisatie Yunio en de jeugdgezondheidszorg 4-18 wordt uitgevoerd door de GGD.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend