Pagina delen

GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Bestuursagenda GGD NOG 2019-2023 en de financiële kaders voor de GGD voor 2020.
Hierin is opgenomen:
a. dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk kan vinden in de Bestuursagenda,
b. dat de gemeente Zutphen de GGD vraagt om, vanwege de gemeentelijke bezuinigingen, bij de Programmabegroting 2020 uit te gaan van een indexering van 0%.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gemeenschappelijke regeling van de 22 gemeenten uit de regio Noord- en Oost-Gelderland. De GGD voert voor de deelnemende gemeenten veel wettelijke gemeentelijke taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid uit. Deze taken liggen voor een groot deel vast in wet en regelgeving, maar biedt ruimte voor accenten, bijvoorbeeld op het gebied van preventie.

Het Algemeen bestuur van de GGD, waarin de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn, heeft de Bestuursagenda 2019-2013 in concept vastgesteld. Deze Bestuursagenda is bedoeld als beleidsmatig en financieel kader, waarin de prioriteiten staan voor de werkzaamheden van de GGD in de komende periode. Deze Bestuursagenda is nu naar alle gemeenteraden gestuurd, waarbij de raden de gelegenheid hebben hun zienswijze te geven (voor 1 maart 2019). Dit kan leiden tot aanpassing van de Bestuursagenda, of meegenomen worden in het traject erna bij de verdere uitwerking van de onderdelen uit de Bestuursagenda.

Daarnaast heeft de GGD een brief gestuurd met een voorstel voor het financieel kader voor de programmabegroting GGD 2020. Ook op dit financieel kader kan de gemeenteraad een zienswijze geven (eveneens voor 1 maart 2019).

Dit voorstel betreft één zienswijze op zowel de Bestuursagenda als het financieel kader 2020. In de bijgevoegde zienswijze is opgenomen dat Zutphen zich inhoudelijke kan vinden in de Bestuursagenda, en dat de gemeente Zutphen de GGD vraagt om, vanwege de gemeentelijke bezuinigingen, bij de Programmabegroting GGD 2020 uit te gaan van een indexering van 0%.

Beoogd effect

- Aansluiting te krijgen tussen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Zutphen en die van de GGD.
- De raad, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gelegenheid geven om voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 van de GGD, een zienswijze mee te geven aan het bestuur van de GGD.

Argumenten

1.1 De uitgangspunten en prioriteiten uit de Bestuursagenda sluiten goed aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en bij de lokale situatie.
De Bestuursagenda gaat uit van de benadering van ‘positieve gezondheid’; een benadering die goed aansluit bij de gemeentelijke visie in het sociaal domein en past bij het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet.

Voor preventie noemt de Bestuursagenda de volgende prioriteiten: gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder ouder worden en gezondere leefstijl. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan kwetsbare groepen, vanuit de wens de gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit sluit aan op de situatie in Zutphen. Daarbij zoekt de GGD ook innovatieve strategieën om het bereik en de effecten van gezondheidsprogramma’s te vergroten.

Bij de uitgangspunten staat o.a.:
- dat de GGD de deskundigheid en daadkracht waarborgt om de gezondheid van de inwoners te beschermen, bewaken en bevorderen.
- dat de GGD maatwerk levert, gericht is op samenwerking, en het evenwicht zoekt tussen lokale ambities en schaalvoordelen door gezamenlijke keuzes.
- dat de GGD bijdraagt aan de versterking van preventie in het sociaal domein.
- dat de GGD de komende jaren meer stelling neemt in het maatschappelijke debat als de publieke gezondheid in het geding is.
Hiermee sluit de GGD aan bij gemeentelijke wensen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid, samenwerking en maatwerk, en het versterken van preventie.

In de zienswijze aan de GGD is opgenomen dat de gemeente Zutphen zich kan vinden in de Bestuursagenda 2019-2023.

1.2 De door de GGD voorgestelde indexering van 5,31% is wel correct, maar leidt tot een onevenredige kostenverhoging in verhouding tot de vele organisaties in Zutphen die fors moeten bezuinigen.
De GGD berekent de indexering volgens de in 2015 door het Algemeen Bestuur van de GGD vastgestelde formule, op basis van de actuele informatie van het CPB.
Deze komt voor 2020 uit op een indexering van 5,31%. Dit is reëel gezien de stijging van de kosten voor lonen, huur energie, etc.

Tegelijkertijd is een dergelijke kostenverhoging onevenredig in de lokale situatie waarin de gemeente zwaar moet bezuinigen en waardoor ook veel organisaties in Zutphen fors moeten bezuinigen. Vanuit deze achtergrond van lokale bezuinigingen, wordt in de zienswijze aan de GGD gevraagd om bij de GGD-programmabegroting van 2020 uit te gaan van een indexering van 0%. Voor de GGD betekent dit een impliciete bezuiniging van 5,31%.

Kanttekeningen

1.1 De prioriteiten in de Bestuursagenda zijn nog wel heel breed; meer focus kan de effectiviteit versterken.
De prioriteiten die benoemd zijn voor preventie zijn nog heel breed. Daarmee wordt wel aan de wensen van veel verschillende gemeenten voldaan, maar of het voldoende effectief is om de beschikbare menskracht en middelen te verdelen over zo veel prioriteiten, is de vraag. Waarschijnlijk is het effectiever om gezamenlijk één of enkele speerpunten te kiezen. De GGD heeft hier zelf ook aandacht voor. Voor onze gemeente is deze brede opzet nu echter wel gunstig, omdat we in 2019 aan de slag gaan met de nota lokaal gezondheidsbeleid en daarin ook zullen kiezen wat onze lokale prioriteiten worden. Wij hebben dan nog gelegenheid om deze lokale keuzen in te brengen bij de GGD bij de verdere uitwerking van prioriteiten op het gebied van preventie.

1.2 Een indexering van 0% is een impliciete bezuiniging en kan leiden tot kwaliteitsverlies of minder activiteiten.
Een indexering van 0% is een impliciete bezuiniging van 5,31%. Dit kan leiden tot kwaliteitsverlies, bijv. als er bezuinigd wordt op het aantal medewerkers, of omdat het in een krappe arbeidsmarkt moeilijk is gekwalificeerd personeel te werven. Ook kan het betekenen dat er minder activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Dit kan dan gevolgen hebben voor de uitvoering van de Bestuursagenda.

1.3. De indexering zal alleen aangepast worden als hiervoor een meerderheid is onder de 22 gemeenten.
Alle 22 gemeenten mogen nu hun zienswijze geven op het financiële kader. Alleen punten waarvoor een groot draagvlak is onder de gemeenten, zullen leiden tot aanpassing in de concept Programmabegroting 2020. De gemeente Zutphen is na definitieve vaststelling van de Programmabegroting GGD 2020 gehouden aan de bijdrage zoals die bij meerderheid wordt vastgesteld.
De inschatting is dat er wel draagvlak is onder gemeenten voor een lagere index dan de voorgestelde 5,31%. Of er ook voldoende draagvlak is om de index in 2020 terug te brengen naar 0, is zeer onzeker.

Risico’s

Er zijn geen risico’s aan het indienen van de zienswijze.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de Forumvergadering van 11 februari zal een tussenbericht worden gestuurd aan de GGD, op basis van de behandeling in het Forum. Hiermee kan er toch een reactie namens de gemeente Zutphen naar de GGD binnen de gestelde termijn (voor 1 maart). Na de raad van 11 maart zal de definitieve zienswijze naar de GGD worden gestuurd. De zienswijzen van alle gemeenten worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve Bestuursagenda 2019-2013 door het Algemeen bestuur van de GGD. En de zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de concept Programma begroting GGD 2020.

Circa mei 2019 zal de gemeenteraad de gelegenheid krijgen een zienswijze in te dienen op deze concept Programmabegroting GGD 2020. Deze zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting GGD 2020 door het Algemeen Bestuur van de GGD begin juli 2019.

Rapportage/evaluatie

Rapportage en evaluatie loopt via de reguliere cyclus van begroting en jaarverslag. Bijzonderheden worden gemeld via de reguliere ambtelijke overleggen en in het Algemeen Bestuur.

Financiën

Het indienen van een zienswijze heeft geen financiële gevolgen.

Als achtergrondinformatie:
In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor de inwonerbijdrage van de GGD voor 2020 € 713.300,- begroot. Dit is hetzelfde bedrag als voor 2019 in de gemeentelijke begroting is opgenomen.
Het voorstel van de GGD is om deze inwonerbijdrage in 2020 te indexeren met 5,31%. Dit zou voor Zutphen een verhoging van € 36.000,- betekenen, waar in de gemeentelijke begroting voor 2020 nog geen rekening mee is gehouden.
Als er een meerderheid is onder de gemeenten die net als de gemeente Zutphen de index voor 2020 op 0% wil stellen en dit wordt verwerkt in de GGD Programmabegroting, dan zou het wel in de gemeentelijke begroting 2020 passen.

Bijlagen

- Brief zienswijze aan GGD
- Brief aan de raden over procedure, Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0007

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 januari 2019 met nummer 133105


 

 


b e s l u i t :

De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Bestuursagenda GGD NOG 2019-2023 en de financiële kaders voor de GGD voor 2020.
Hierin is opgenomen:

  1. dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk kan vinden in de Bestuursagenda,
  2. dat de gemeente Zutphen de GGD vraagt om, vanwege de gemeentelijke bezuinigingen, bij de Programmabegroting 2020 uit te gaan van een indexering van 0%.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 februari 2019 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gemeenschappelijke regeling van de 22 gemeenten uit de regio Noord- en Oost-Gelderland. Het Algemeen bestuur van de GGD, waarin de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn, heeft de Bestuursagenda 2019-2013 in concept vastgesteld. Deze Bestuursagenda is nu naar alle gemeenteraden gestuurd, waarbij de raden de gelegenheid hebben hun zienswijze te geven (voor 1 maart 2019).

Daarnaast heeft de GGD een brief gestuurd met een voorstel voor het financieel kader voor de programmabegroting GGD 2020. Ook op dit financieel kader kan de gemeenteraad een zienswijze geven (eveneens voor 1 maart 2019).


Dit voorstel betreft één zienswijze op zowel de Bestuursagenda als het financieel kader 2020.

De raad wordt voorgesteld de bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Bestuursagenda GGD NOG 2019-2023 en de financiële kaders voor de GGD voor 2020.
Hierin is opgenomen: dat de gemeente Zutphen zich inhoudelijk kan vinden in de Bestuursagenda, en dat de gemeente Zutphen de GGD vraagt om, vanwege de gemeentelijke bezuinigingen, bij de Programmabegroting 2020 uit te gaan van een indexering van 0%.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van het  gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-02-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en A Menkveld
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Van het algemeen spreekrecht is geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 11 februari 2019

GroenLinks: Een deel van de toezeggingen is van enkele jaren geleden. Kan deze lijst opgeschoond worden?

College: We zijn bezig met een opschoningsactie, zodat helder wordt wat is afgedaan of wat de stand van zaken op de verschillende onderdelen is.

VVD: In de agendacommissie is besproken dat in het vervolg bij toezeggingenlijsten en in het overzicht nog te agenderen onderwerpen in forum en raad de oorspronkelijke data zichtbaar te laten en zo mogelijk de eventuele vertraging toe te lichten.

4b. Toezeggingenlijst Raad 11 februari 2019

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018

VVD: Waarom staat dit onderwerp op de agenda van de raad?

College: De begroting moet te zijner tijd (Burap-2) aangepast worden naar aanleiding van dit besluit.

5b. GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020

GroenLinks: Wat hebben wij hier concreet aan? Wat gaan we merken van dit besluit?

College: Hiermee wordt inzichtelijk wat de inzet is van de GGD voor de komende jaren en hoe het college hier tegenaan kijkt. De zienswijze is een instrument voor de raad om desgewenst bij te sturen.

VVD: De GGD heeft een aantal wettelijke taken en daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Wat betreft het laatste willen we terughoudend zijn, in verband met de kosten die dit met zich meebrengt.

Burgerbelang: Waarom is 11 maart als datum voor het besluit van de raad opgenomen?

College: Het college bereidt als dienst aan de raad een zienswijze voor. Voor het besluit van de raad is alvast een datum opgenomen, maar de raad gaat over haar eigen agenda.

Burgerbelang: De door de GGD voorgestelde indexatie is 5,31%. Het college stelt voor van indexatie af te zien, dus 0% te hanteren. Wat is het effect hiervan?

College: Als genoeg andere gemeenten akkoord gaan betekent dit een bezuiniging van 5,31% of € 36.000. De kans dat dit gebeurt is echter klein.

Burgerbelang: Waarom wordt dit zo laat aan de raad voorgelegd? Hoe zien andere fracties dat?

VVD: Dit is de normale gang van zaken. Voor de raad staat de mogelijkheid open om de zienswijze te amenderen en daarmee wijzigingen of verbeteringen aan te brengen.

ChristenUnie: Het voorstel van het college om af te zien van indexatie vinden wij een slecht signaal naar de andere 21 betrokken gemeenten.

College: We hebben te maken met een enorme bezuinigingsopgave. Behalve onze inwoners vragen we ook aan allerlei partner organisaties om bij te dragen.

Daar komt bij dat de prijsindexatie vorig jaar 2,3% bedroeg, niet 5,31%. De gevraagde indexatie is opmerkelijk hoog.

D66: Wij steunen de zienswijze die het college heeft opgesteld.

CDA: Wij adviseren het college te lobbyen voor meer draagvlak voor het voorstel van 0% indexatie.

College: We maken zeker gebruik van ons netwerk om steun te verwerven.

Het voorstel maakt overigens onderdeel uit van lijst 4 van mogelijke bezuinigingen die destijds in het kader van de begroting zijn besproken.

De door de GGD gewenste besluitvorming voor 1 maart wordt niet gehaald. We hebben aangegeven dat de raad van Zutphen eerst moet besluiten en dat in principe op 11 maart zal doen.

Voorzitter: Ik constateer dat de fractie van de ChristenUnie dit onderwerp wil bespreken in de raad en dat andere fracties dit verzoek steunen.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019

Akkoord.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 februari 2019

D66: Bij het memo Burgerbegroting (nummer 06) vragen wij ons af wat de stand van zaken is. We willen graag verder.

College: We pakken het onderwerp Burgerbegroting samen met “we gaan het anders doen” (Right to Challenge) en het Zutphenfonds. In het voorjaar kunnen we met de raad bespreken hoe we de verschillende instrumenten inzetten.

SP: Het memo stand van zaken Kermis (nummer 08) roept vragen op. We willen hierover zo snel mogelijk in debat in de raad.

College: Wij kunnen ons dat voorstellen.

Voorzitter: We geven aan de Agendacommissie mee dat het de wens is van de raad dit memo in het volgende Forum te bespreken.

D66: We zijn benieuwd wanneer het streamen van vergaderingen kan beginnen (Memo Stand van zaken onderzoek naar mogelijke rol B-FM bij live streaming Forum- en raadsvergaderingen, nummer 05).

VVD: In het Presidium is verteld dat op 11 februari weer overleg heeft plaatsgevonden.

VVD: Wij willen alvast het signaal geven dat we het concept van de woonvisie (memo 09) een wollig verhaal vinden. Graag concreter maken.

College: Bedankt voor dit signaal, dat pakken we op.

D66: Wat is de status van de Bestuursopdracht omgevingsvisie stedelijk gebied Zutphen?

College: Deze is inmiddels vastgesteld.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 14-01-2019

SP: Bij het verslag van het Technisch Blok van 14 januari 2019 zijn geen namen van aanwezigen opgenomen.

Voorzitter: We zullen dat herstellen.

Het verslag wordt hierbij vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering van het Technisch Blok om 19.25 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-03-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend