Pagina delen

GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het besluit om de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma toe te voegen aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016;

2. Het algemeen bestuur van GGD NOG mee te delen geen wensen en bedenkingen te hebben over de aansluiting van GGD NOG bij de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten, waaronder de gemeente Zutphen. De GGD vraagt aandacht voor twee verschillende onderwerpen, waarover raden van de deelnemende gemeenten een reactie kunnen geven. Het gaat om:

1. Het toevoegen van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma aan de gemeenschappelijke regeling.
Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). In 2018 hebben de NOG-gemeenten afspraken gemaakt met de GGD over de bekostiging hiervan. Besloten is toen de noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG (GR) aan te houden. Zo mogelijk zou deze wijziging worden gecombineerd met andere wijzigingen. De wijziging zou uiterlijk in 2019 in gang worden gezet. De GGD vraagt het college nu of het- met toestemming van uw raad – kan instemmen met deze 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG 2016.

2. Het aansluiten van de GGD bij de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
Op 21 mei 2019 heeft de VNG een ledenbrief verstuurd over de oprichting van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Aanleiding is de invoering van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) per 1-1-2020. De GGD vraagt uw raad of u wensen of bedenkingen heeft over de aansluiting van GGD NOG bij van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
Ditzelfde speelt ook bij de andere gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt. Daarvoor komt een apart verzamelvoorstel.

Beoogd effect

- Formeel vastleggen in de gemeenschappelijke regeling GGD NOG van de opdracht van de gemeenten aan de GGD om het rijksvaccinatieprogramma uit te voeren;
- Een goede basis voor de rechtspositie van de ggd-medewerkers, door aansluiting van GGD NOG bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1. Het is wenselijk de taakopdracht van de gemeenten aan de GGD voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma formeel vast te leggen in de gemeenschappelijke regeling.
De GGD voert het RVP sinds 2019 niet meer uit in opdracht van het rijk, maar van de gemeenten. De taken die de GGD in opdracht van de gemeenten uitvoert, horen in de gemeenschappelijke regeling te staan.
De concept-wijziging met toelichting treft u bij dit voorstel aan. Zowel de Wet publieke gezondheid als deze wijziging van de GR koppelt de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma aan de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

1.2. Over een wijziging van de gemeenschappelijke regeling besluiten de deelnemende colleges van B&W, met toestemming van hun raden.
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de gemeenschappelijke regeling zelf bepalen hoe een wijziging van de regeling tot stand komt. Vereist is instemming van ten minste twee derde van de colleges, met ten minste twee derde van het aantal stemmen in het AB. Ons college heeft voor het besluit tot de wijziging toestemming nodig van uw raad. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

1.3. Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer in de AB-vergadering blijkt dat voldoende colleges tot deze wijziging hebben besloten.
Het dagelijks bestuur van de GGD heeft de gemeenten verzocht te beslissen over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van de GGD kan dan in zijn vergadering(gepland op 21 november 2019) vaststellen of voldoende gemeenten hebben ingestemd. Omdat de decentralisatie van het RVP al in 2019 is ingegaan, stelt het dagelijks bestuur voor de wijziging met terugwerkende kracht in werking te laten treden.

2.1. De Wgr schrijft voor dat de raden kunnen reageren op het voornemen van een gemeenschappelijke regeling om deel te nemen aan een privaatrechtelijke rechtspersoon.
De achtergrond van deze bepaling (artikel 31a) is dat gemeenten de oprichting van of deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen toetsen. Het gaat er dan om of dit past binnen het publieke karakter van de gemeenschappelijke regeling en om te voorkomen dat reeds op afstand gezette taken nog verder op afstand worden gezet (zie Memorie van toelichting wijziging Wgr 2015). Navraag bij de VNG leert dat deze bepaling ook van toepassing is op de aansluiting bij de werkgeversvereniging.

2.2. Het is wenselijk dat GGD NOG ook na de invoering van de Wnra de gemeentelijke rechtspositie volgt. Aansluiting bij de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen maakt dit mogelijk.
De VNG heeft de huidige aansluitingsovereenkomst met GGD NOG voor de CAR-UWO opgezegd per 31 december 2019. Het dagelijks bestuur wil de rechtspositie van de gemeenten voor GGD-medewerkers behouden. Dit past het best bij de GGD als een nauw aan de gemeenten verbonden organisatie.
De VNG ziet de oprichting van een werkgeversvereniging als beste manier om dit te regelen voor (gemeentelijke) gemeenschappelijke regelingen. Zo kunnen de huidige aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de cao Gemeenten.

Kanttekeningen

1. Het kan het verwarrend zijn dat twee ongelijksoortige voorstellen tegelijk worden voorgelegd.
Gemeenschappelijke elementen in de beide zaken zijn dat de raad een reactie kan geven op een besluit over de GGD en dat het voornamelijk formele zaken zijn. Verder verschillen beide zaken, zowel inhoudelijk als procedureel. In het ene geval gaat het om toestemming aan het college voor wijziging van de GR voor het RVP. In het andere geval om de mogelijkheid “wensen en bedenkingen” naar voren te brengen over aansluiting van de GGD bij de werkgeversvereniging.
Niettemin is het praktischer beide zaken in één keer te behandelen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Volgens de planning zal de GGD op 21 november 2019 over beide punten beslissen in het algemeen bestuur van de GGD. Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft ons verzocht uiterlijk 14 november 2019 mee te delen wat ons besluit is. Ambtelijk is al besproken met de GGD dat deze termijnen voor meerdere gemeenten niet haalbaar zijn. Mogelijk leidt dit nog tot uitstel van de besluitvorming bij de GGD. De GGD wordt na behandeling in het Forum van 18 november geïnformeerd hoe dit voorstel behandeld is in het Forum, zodat dit inhoudelijk standpunt meegewogen kan worden in de besluitvorming in het AB van 21 november. Het formele raadsbesluit zal na de raadsvergadering worden meegedeeld aan de GGD.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Zutphen. (Het lidmaatschap van de werkgeversvereniging kost de ggd circa € 4.000,- per jaar, voor de gehele ggd, dus niet per gemeente. Dit kan de ggd binnen de eigen begroting oplossen.)

Bijlagen

  1. Toelichting 6e wijziging GR GGD NOG 2016.
  2. Ledenbrief VNG.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0103

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 oktober 2019 met nummer 150466


 

 


b e s l u i t :

1. aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het besluit om de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma toe te voegen aan de Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016;

2. Het algemeen bestuur van GGD NOG mee te delen geen wensen en bedenkingen te hebben over de aansluiting van GGD NOG bij de werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) is een gezondheidsdienst en gemeenschappelijke regeling die werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij inwoners van de aangesloten 22 gemeenten (waaronder Zutphen). De dienst vraagt de gemeenten te reageren op twee verschillende voorstellen. Het gaat om:

  1. Het toevoegen van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma aan de gemeenschappelijke regeling.
    Voor dit onderwerp kan de raad het college toestemming geven in het Algemeen Bestuur van de GGD voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling te stemmen.
  2. Het aansluiten van de GGD bij de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
    Voor dit onderwerp kan de gemeenteraad desgewenst wensen en bedenkingen inbrengen.

Besluitvorming is gepland in de vergadering van 21 november 2019 van het Algemeen Bestuur van de GGD. Het formele raadsbesluit van 16 december 2019 komt daarmee te laat. De gehanteerde termijn voor besluitvorming is voor meerdere gemeenten niet haalbaar. Met de GGD is afgesproken dat zij na behandeling in het Forum van 18 november worden geïnformeerd over (eventuele) standpunten van de gemeenteraad van Zutphen. Het is daarom belangrijk dat fracties eventuele standpunten, meningen en vragen zo mogelijk op 18 november in het Technisch Blok naar voren te brengen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend