Pagina delen

Gezond in de Stad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de rijksbijdrage voor Gezond in de Stad ter hoogte van € 51.000,- per jaar in de periode 2015-2017, toegevoegd aan de algemene uitkering, te bestemmen voor Gezond in de Stad 2015-2017.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Halverwege 2014 maakte het rijk het Stimuleringsprogramma ‘Gezond in de Stad’ bekend. Voor de periode 2014 – 2017 stelt het rijk middelen beschikbaar via de decentralisatie-uitkering ‘Gezond in de Stad’;

€ 51.000,- per jaar. Het doel van het programma is om gezondheidsachterstanden binnen wijken te verminderen. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale aanpak, waarbij een combinatie wordt gemaakt van wat landelijk al bekend is over effectieve interventies en dit gecombineerd wordt met de aansluiting in de lokale context. Landelijk is bekend dat gezondheidsachterstanden met name voorkomen bij de groep inwoners met een lage sociaaleconomische status. Dit is ook de groep die met ‘standaard voorlichting’ het moeilijkst te bereiken is. Met dit voorstel wordt gevraagd de middelen uit de Algemene Uitkering ook voor het doel van ‘Gezond in de Stad’ in te mogen zetten.

 

 

Beoogd effect

-  Door bestemming van deze middelen voor uitvoering van Gezond in de Stad kunnen we een project starten, gericht op meer bewegen en gezondere voeding voor kinderen in de wijk(en) Waterkwartier en mogelijk Noordveen.

- Doordat kinderen in het Waterkwartier en mogelijk Noordveen meer gaan bewegen en gezonder eten en drinken, hebben zij een kleinere kans op overgewicht en diabetes.

 

 

Argumenten

1.1  Gezond in de Stad sluit aan op de doelstellingen uit de lokale nota gezondheidsbeleid 2013-2016.

Deze rijksregeling sluit goed aan bij de doelstellingen en prioriteiten die uw raad eerder heeft vastgesteld in de nota lokaal gezondheidsbeleid. De hoofddoelstelling van het lokaal gezondheidsbeleid luidt;

‘Het streven van de gemeente Zutphen is om de gezondheidssituatie van de Zutphense bevolking te verbeteren en de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen te verkleinen.’

Dit komt geheel overeen met de doelstelling van Gezond in de Stad.

Bij de uitwerking van het plan voor Gezond in de Stad, zullen we aansluiten bij de uitgangspunten en speerpunten uit de lokale nota. In de nota lokaal gezondheidsbeleid is preventie van overgewicht en diabetes het eerste speerpunt. Daarbij hoort de doelstelling van meer bewegen. Ook is in de nota benoemd om in deze periode te onderzoeken of het haalbaar is een integraal project te starten rondom gezond gewicht voor de doelgroep jeugd, gericht op voeding, opvoeding en bewegen. De rijksregeling Gezond in de Stad maakt het nu haalbaar om zo’n project te starten.

Bij de uitwerking van Gezond in de Stad houden we rekening met de uitgangspunten uit de nota, zoals; inzetten op de wijken en mensen met een lagere sociaal economische status, kiezen voor een integrale aanpak, werken met een landelijk erkende aanpak, waar mogelijk met een methode waarvan wetenschappelijk bewezen is dat deze effectief is, en ‘extra aandacht voor de jeugd’.

1.2  Gezond in de Stad sluit goed aan op het speerpunt Preventie uit de bijstellingsnota.
Preventie en vroegsignalering, het voorkomen dat mensen achterop raken, is één van de speerpunten uit de bijstellingsnota. Dit is ook de doelstelling van Gezond in de Stad.
Bij de invulling van Gezond in de Stad wordt prioriteit gegeven aan de wijk Waterkwartier en een deel van Noordveen. Deze keuze is gebaseerd op de aanwezigheid van de doelgroep met lage sociaal economische status. In de afgelopen maanden zijn inventariserende gesprekken gevoerd met verschillende sleutelfiguren uit de genoemde wijken. Een verslag hiervan ligt ter inzage. Op basis van deze gesprekken en van onderzoeksgegevens over de gezondheidsituatie in Zutphen, die verwerkt zijn in de lokale nota gezondheidsbeleid, wordt ingezet op ‘meer bewegen en gezonde voeding’ als gezondheidsthema. De keuze voor de doelgroep jeugd, is deels gebaseerd op de cijfers die de trend laten zien van toenemend overgewicht bij de jeugd. Daarnaast wordt meegenomen dat gedragsverandering bij jonge mensen vaak makkelijker is, dan bij ouderen. En dat als je jong gezonde gewoontes aanleert, dit nog vele jaren positief door kan werken. Ook is de inzet om via de kinderen de ouders te betrekken. Door nu preventie in te zetten voor deze doelgroep, willen we voorkomen dat zij in de toekomst gezondheidsklachten ontwikkelen als gevolg van overgewicht of een tekort aan beweging. Een goede gezondheid geeft hen betere kansen om mee te doen in de samenleving.

1.3  Dit sluit aan op het speerpunt ‘verbinden en loslaten’ uit de bijstellingsnota.
Bij de uitvoering van Gezond in de Stad zal de verbinding worden gelegd met bestaande initiatieven en organisaties in de wijk. Daarnaast zullen nieuwe bewonersinitiatieven die aansluiten bij de doelstelling, worden gestimuleerd. Er zal intensieve samenwerking gezocht worden met het onderwijs. Ook zal verbinding worden gelegd met sportclubs. Er wordt bekeken waar de raakvlakken liggen met het nieuw te ontwikkelen sportbeleid en hoe dit elkaar wederzijds kan versterken. Mogelijk is er ook aansluiting te realiseren met de activiteiten die vanuit Het Plein worden geïnitieerd om de doelgroep met een grote afstand van de arbeidsmarkt te activeren naar een gezondere leefstijl. Ter voorbereiding zijn al gesprekken gevoerd met verschillende sleutelfiguren uit de wijken. Onderdeel van het project wordt de overdracht van kennis en methodes aan de mensen die in de wijk actief zijn, zodat ook na afloop van de projectperiode, het effect doorwerkt.

 

     

Kanttekeningen

1.De gezondheidsachterstand bij de doelgroep wordt veroorzaakt door een complex samenspel van factoren en is niet eenvoudig te doorbreken.

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het beweeg- en voedingsgedrag van kinderen. En er zijn veel factoren die ervoor zorgen dat ‘standaardvoorlichting’ minder effectief is bij mensen met een sociaal- economische achterstand. Gezond in de Stad houdt hier rekening mee door niet te kiezen voor standaardvoorlichting, maar door inzet op een integrale aanpak, gebaseerd op landelijk erkende methoden. Er wordt aansluiting gezocht bij de mensen uit de doelgroep zelf, om mede invulling te geven aan het project. De aanpak gaat niet uit van het wijzende vingertje over wat niet mag. Er wordt gezocht naar manieren om kinderen en hun ouders op een positieve wijze uit te nodigen tot gezond gedrag. Bijv. door het aanbieden van aantrekkelijke beweegactiviteiten, stimuleren van buiten spelen en bewegen, in en buiten school, het zorgen voor een uitnodigende omgeving om te bewegen.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming over de bestemming van de middelen voor dit doel, wordt een plan uitgewerkt voor de uitvoering. In dit plan zal ook aandacht zijn voor de communicatie.

 

 

Rapportage/evaluatie

Als onderdeel van het nog op te stellen plan zal een jaarlijkse tussentijdse evaluatie/verantwoording worden opgenomen en een evaluatie aan het einde van de projectperiode over het gehele project.

     

 

Financiën

Voorgesteld wordt om de rijksbijdrage voor Gezond in de Stad ter hoogte van € 51.000,- per jaar in de periode 2015-2017, die is toegevoegd aan de algemene uitkering, te bestemmen voor Gezond in de Stad 2015-2017.

Ook in 2014 heeft Zutphen al een bijdrage ontvangen voor Gezond in de Stad. Dit werd pas in de loop van 2014 bekend en is daardoor in 2014 nog niet besteed. Het verzoek om deze middelen, die nu in het saldo van de jaarrekening 2014 zijn opgenomen, alsnog te bestemmen voor Gezond in de Stad in de komende jaren, loopt via een ander besluitvormingstraject.

 

 

Stukken die ter inzage liggen

-          Samenvatting van gesprekken met sleutelfiguren.

-          Brief ministerie VWS over stimuleringsprogramma Gezond in de Stad.

-          Nota lokaal gezondheidsbeleid.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0059

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 april 2015 met nummer 58586b e s l u i t :

de rijksbijdrage voor Gezond in de Stad ter hoogte van € 51.000,- per jaar in de periode 2015-2017, toegevoegd aan de algemene uitkering, te bestemmen voor Gezond in de Stad in de periode 2015-2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 mei 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Gezond in de Stad is een stimuleringsprogramma van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, met de intentie gemeenten te helpen om gezondheidsachterstanden aan te pakken. Het programma bouwt verder op wat er al aan beleid is in gemeenten en zet in op preventie, een wijkgerichte aanpak en extra aandacht voor de jeugd. In Zutphen bestaat de Nota lokaal gezondheidsbeleid - een beleidsdocument dat de gezondheidsachterstanden in de gemeente moet verbeteren. Als aanvulling op de Nota lokaal gezondheidsbeleid wordt de gemeenteraad gevraagd om € 51.000,- uit de programmabegroting beschikbaar te stellen voor het programma Gezond in de Stad. De dekking voor deze uitgave wordt voorgesteld te doen uit de ‘Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien’. Het is de bevoegdheid van de raad om te besluiten over begrotingswijzigingen. Omdat het college graag een toelichting wil geven op de beoogde besteding staat het voorstel niet als vermoedelijk hamerstuk, maar als bespreekstuk op de agenda van het Technisch Blok.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-05-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BewustZWA.W. Jansen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
D66W.M. Voorham en H.F. Remmers
GroenLinksA.J.A. Putker en L. Luesink
PvdAF.J.G.M. Manders
SPM.J. ten Broeke
StadspartijJ. Boersbroek en C.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft aan dat niemand zich gemeld heeft om gebruik te maken van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft het volgende aan. De aangekondigde interpellatie zal over twee weken plaatsvinden. In april is al in het technisch blok gemeld dat er voor de Adriaan van de Endeschool verzuimd is krediet aan te vragen. Nu blijkt dat dit wat ruimer is dan in april is gemeld. Er is ook verzuimd krediet aan te vragen voor het deel Warmte en Koude Opslag van de Adriaan van de Endeschool. Daarnaast is ook verzuimd krediet aan te vragen voor het deel kinderopvang van de Walter Gillijnschool.

Het raadsvoorstel voor de Adriaan van de Endeschool is onderweg. Het raadsvoorstel voor de Walter Gillijnschool wordt morgen in het college behandeld en komt dan naar de raad toe. Over twee weken zullen dan de vragen die Burgerbelang heeft gesteld worden beantwoord.

Over het dossier De Teuge ligt een memo ter inzage. Actueel is dat de uitspraak gunstig is voor Vitens ten nadele van de bewoners. De bewoners kunnen nog in beroep tegen de uitspraak. Als de beroepstermijn voorbij is zal er een raadsvoorstel komen en zullen de proceskosten worden geïnd.

De belastingsamenwerking Tribuut is nog in oprichting. Mogelijk gaat dit via aanbesteding plaatsvinden. Indien het hele gebeuren via aanbesteding plaats gaat vinden, zal de samenwerking niet per 1 januari 2016 van start gaan.

4. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Zijn er fracties die moties en/of amendementen willen aankondigen? Niemand? Er worden geen moties en/of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid dhr. A.S.R. Dijk en benoeming Forumlid dhr. R.G.M. Rutten

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Wijziging Wegsleepverordening

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp.

Stadspartij: De voertuigen worden weggesleept naar Apeldoorn, waarom niet naar Zutphen? Dat zou volgens voorliggend raadsvoorstel duurder zijn, maar voor de burger is het goedkoper omdat er dan geen vervoerskosten naar Apeldoorn gemaakt hoeven worden. Dit graag een bespreekpunt maken in de Raad van vanavond.

BewustZW: Dit onderwerp staat als vermoedelijk hamerstuk geagendeerd. Dan staat het vast dat het naar de Raad gaat en is er geen ruimte voor debat.

SP: wij steunen de mening van de Stadspartij.

Voorzitter: moeten we dit apart agenderen voor een volgende forumvergadering?

BewustZW: Hoe kijkt het college hier tegen aan?

College: Omdat Heutink stopt is er gezocht naar een andere mogelijkheid . De voorgestelde locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, daarom is het een goede optie. Wethouder Pennings weet hier meer over. Indien dit de enige vraag is, dan kan zijn vanavond in de raadsvergadering over dit punt een uitgebreide toelichting geven zodat toch vanavond in de Raad over dit punt een besluit kan worden genomen.

Voorzitter: gaat de Stadspartij hiermee akkoord?

Stadspartij: Wij blijven bij onze mening dat het voorgesteld terrein niet makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, dit blijft een bespreekpunt.

Voorzitter: Dit wordt een vanavond een bespreekpunt in de raadsvergadering.

Advies:

Bespreekpunt, vermoedelijk hamerstuk in de raad

6c. Aanvraag krediet ten behoeve van verbouwing CJG

Geen opmerkingen.

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Gezond in de Stad

College: dit stuk is geagendeerd als bespreekpunt maar is tevens hamerstuk bij de raadsvergadering van vanavond.

Voorzitter: zijn er vragen?

D66: Het genoemde bedrag, krijgen we dat of staat er cofinanciering tegenover?

College: er is geen cofinanciering nodig. Belangrijk is dat dit geen losstaand project is. Het project haakt aan bij preventieve gezondheid en meer bewegen.

GroenLinks: Het is een goed voorstel. Concrete uitwerking gaat over preventie maar ook over voeding. Wellicht moeten we hier ook supermarkten bij betrekken. Ik heb positieve geluiden gehoord over dit project in de wijk Noordveen.

PVDA: Wij zijn blij met het bedrag. Wordt er ook gekeken naar een combinatie met activiteiten die al op dit gebied spelen?

College: Bedoeling is om te kijken naar wat er al is en dat te versterken met deze middelen.

PVDA: Hoe loopt de coördinatie, via de sociale wijkteams?

College: de regie ligt bij de betreffende vakambtenaar, maar dat betekent niet dat de verbinding niet wordt gezocht. Per wijk wordt er naar een passende structuur gezocht.

Stadspartij: Fijn dat er hiervoor geld wordt vrijgemaakt. De bijdrage van 2014 wordt via een ander traject aangewend. Waarom een ander traject? Wat staat daar tegenover?

College: Het bedrag wat het Rijk in 2014 beschikbaar heeft gesteld is niet aangewend. Daarom wordt voorgesteld dat nu opnieuw te besteden. Omdat het bedrag is wat in 2014 beschikbaar is gesteld moet een ander traject worden gevolgd.

Stadspartij: Hoe hoog is dat bedrag uit 2014?

College: Dat is ook 51.000,-- EURO. In totaal gaat het om ruim anderhalve ton: 51.00,-- EURO in 2014, 51.00,-- EURO in 2015 en 51.00,-- EURO in 2016.

Voorzitter: zijn er nog vragen? Geen vragen?

Advies:

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 mei 2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 20-04-2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

10b. Forumverslag 23-04-2015

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over dit onderwerp. Er zijn geen vragen.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan zijn we gekomen bij de afsluiting. Bedankt voor de soepele vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 mei 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-05-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend