Pagina delen

Gesprek Forum-schoolbesturen over Masterplan Onderwijshuisvesting

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 21 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op 14 maart 2016 is in het Forum gesproken over de beoogde aanpak voor het Masterplan onderwijshuisvesting. Vervolgens heeft op 9 mei 2016 een beeldvormend Forum plaatsgevonden waar met de schoolbesturen van gedachten is gewisseld over de (concept)visie Masterplan onderwijshuisvesting.

Afgelopen periode is verder gewerkt aan het opstellen van het Masterplan en is het Masterplan bijna compleet. Het presidium heeft ingestemd met het verzoek van het college om opnieuw een beeldvormend Forum te houden over het Masterplan waar Forumleden in gesprek gaan met de schoolbesturen over de richting in het Masterplan onderwijshuisvesting.

In het Forum is er ruimte om met de schoolbesturen in gesprek te gaan over de richting van het Masterplan.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. In het bijzonder welkom aan de leden van de schoolbesturen. De volgende personen zijn aanwezig:

Arnold van Gessel                          Het Stedelijk
Lizzy Plaschek                               De Vrije School
Rinze Wartena                               De Onderwijsspecialisten
Andries Mulder                               Baudartius College
Erwin Lutteke                                 Isendoorncollege
Rob Pasman                                 Scholengroep GelderVeste
Clemens Schellens                        Achterhoek VO
Henk Mulder                                 Stichting Archipel

Op 14 maart is in het Forum gesproken over de beoogde aanpak van het Masterplan Onderwijshuisvesting. Vervolgens heeft op 9 mei een beeldvormend Forum plaatsgevonden over het Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting. De presentatie wordt niet toegelicht maar is puur ter informatie. De afgelopen periode is verder gewerkt aan het Masterplan. Ik geef het college kort de gelegenheid een toelichting te geven.

College: In het memo zijn de onderwerpen weergegeven die voor ons relevant lijken. Ik ga ervan uit dat als u dit heeft gelezen u hele zinvolle vragen kunt stellen aan de leden van de schoolbesturen, en dat er een goed gesprek kan plaatsvinden. Ik hoop dat dit gesprek later kan helpen bij de besluitvorming.

D66: Ik ben benieuwd naar de visie van de schoolbesturen ten aanzien van de spagaat waarin zij verkeren. Enerzijds is er krimp en kun je met minder capaciteit. Aan de andere kant moet er geïnvesteerd worden in verouderde schoolgebouwen. Hoe gaan jullie daar mee om?

Erwin Lutteke: Om het nog ingewikkelder te maken. De krimp komt eraan, die is er nog niet. Wat wil je met het onderwijs? Wij hebben de taak om goede onderwijsvoorzieningen aan te bieden. In regionaal verband (met scholen in Lochem en Bronkhorst) gaan we een RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) opstellen. Dat duurt ongeveer een jaar. Hierin worden afspraken gemaakt over wat je de komende vijf jaar nodig hebt aan onderwijsvoorzieningen. Dat heeft ook weer gevolgen voor de huisvesting. De krimp is landelijk en er komt ook een kwartiermaker Krimp. Het is namelijk heel ingewikkeld om te bepalen wat de krimp nou precies betekent voor het onderwijs. Welke onderwijsvoorzieningen willen we behouden en wat betekent dit voor de huisvesting?

BewustZW: Wat zou u de gemeente mee willen geven als over een paar maanden de besluitvorming plaatsvindt?

Andries Mulder: Het is prettig om in een vroegtijdig met de gemeente om de tafel te zitten om over dit soort onderwerpen van gedachten te wisselen. Dat gebeurt elders lang niet altijd. Er zijn natuurlijk wel verschillende belangen. U moet de ruimte nemen om te beslissen. Dat u goed de voorwaarden stelt. Belangrijk is om flexibiliteit te introduceren in de huisvesting.

Arnold van Gessel: Ik sluit me daar bij aan. Als ik verder iets wil meegeven dan is het dat er zich soms ook plotselinge kansen voordoen. VMBO – leerlingen blijven over het algemeen het langst verbonden blijven aan de plaats waar ze het onderwijs hebben genoten. We zoeken de samenwerking met Beekland in Vorden. Beide locaties (Beekland en de Wijnhofstraat) vallen onder hetzelfde schoolbestuur en zijn eigenlijk te klein om zelfstandig in de markt te houden. Beide schoolgebouwen zijn aan vervanging toe. Dat is een mooie kans om juist voor deze kwetsbare doelgroep een mooie nieuwe school neer te zetten. Dat betekent voor de gemeente ook samenwerken met de gemeente Bronkhorst.

PvdA: Ik ben blij met de kwartiermaker Krimp. Het lijkt me moeilijk om dat begrip goed te duiden. Ik schrik wel een beetje van de wens voor nieuwbouw voor het VMBO Het Stedelijk. Zit dat ook in het Masterplan? Een goed Masterplan is belangrijk. Wat heeft u nodig voor een perfect Masterplan?

Arnold van Gessel: Onderwijs is natuurlijk heel erg belangrijk. Het is belangrijk dat het onderwijs goed gefaciliteerd wordt. De huidige scholieren zijn de werknemers van de toekomst. Als wij nou met een heel mooi plan komen dan zou het mooi zijn als daar ook budget voor beschikbaar komt.

Erwin Lutteke: Meer geld is natuurlijk mooi maar het is meer dan geld. Het is ook de vraag hoe het onderwijs wordt gefaciliteerd. We moeten ook creatief omgaan met de mogelijkheden. Dat we flexibel zijn.

Henk Mulder: Het voorgaande ging vooral over het VO (voortgezet onderwijs). Maar het is ook belangrijk om het PO (primair onderwijs) er bij te betrekken. Wij zitten al in de krimpfase. Het is belangrijk om het vooral gezamenlijk te blijven bekijken. Als we het “perfect” willen hebben dan moeten we doordecentraliseren.

GroenLinks: Kunt u het iets concreter maken?

Henk Mulder: Het is net al gezegd. Doordecentraliseren. Wat zijn de voor- en nadelen van doordecentraliseren? Wat is de rol van de betrokken partijen. Hoe kunnen we zorgen dit we het onderwijs voor de toekomst goed kunnen organiseren? Dat we ook de diversiteit koesteren. Doordecentraliseren is dan meer dan een zak geld maar betreft ook de omstandigheden die je kan veranderen.

VVD: Ik wil de schoolbesturen uitnodigen om dilemma’s aan ons voor te leggen. Dit is daarvoor de uitgelezen kans.

Arnold van Gessel: Een dilemma is uiteraard de krimp die er aankomt en die er deels al is. We leiden onze leerlingen op voor een toekomst waarin we eigenlijk niet goed weten wat ze daarvoor nodig hebben. Als je nu naar het onderwijssysteem dan is dat niet zo heel veel anders als 80 jaar geleden. We zitten in dezelfde lokalen en de bankjes staan eigenlijk nog net zo als toen. Er moet grrot worden gedacht. Streven naar andere locaties. Misschien wel hier in het gemeentehuis. Daar liggen de kansen. En mijn vraag terug is: Hoe hoog staat onderwijs bij u op de agenda?

College: In de Strategische agenda is besloten om jaarlijks €350.000,- extra toe te voegen aan de onderwijsreserve. Dus de prioriteit is er wel. Ik wil verder nog iets toevoegen over het doordecentraliseren. Dat kan er toe leiden dat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de schoolbesturen. Dat ze zelf afwegingen kunnen maken ten aanzie van de huisvesting. Daarnaast spreken we over flexibiliteit in gebouwen. Dat stelt het college voor een dilemma. Als de gebouwen voor meerdere functies gebruikt gaan worden is het dan logisch om méér verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen neer te leggen?

VVD: Wat is er voor nodig om in een doorgedecentraliseerd model dat allemaal voor elkaar te krijgen? Zonder dat de gemeente daar veel voor hoeft te doen. Als er geld bij moet vind ik het wat anders dan dat de gemeente moet sturen op de vastgoedportefeuille?

Erwin Lutteke: Er zijn goede voorbeelden van scholen die meer gaan ondernemen. Daarnaast moeten we gaan samenwerken. Daar horen dilemma’s bij waarbij we wel een steuntje in de rug gebruiken. De gemeente bepaalt wel waar de gebouwen aan moeten voldoen. Daar kunnen we dan mee aan de slag. Goede voorbeelden laten zien dat de scholen meer afhankelijk worden van elkaar en minder afhankelijk worden van de goede relatie met de gemeente.

BurgerBelang: Ik voel wel spanning ontstaan ten aanzien van de onderlinge concurrentie. We concurreren met Lochem en met Vorden maar ook onderling. Hoe kijkt u daar tegenaan?

CDA: Ik wil deze vraag graag doortrekken naar het PO (primair onderwijs). Daar is dit namelijk al een tijdje aan de gang. Daar kan wellicht lering uit getrokken worden.

Andries Mulder: Het VO moet beter aansluiten op het PO. We zijn met een aantal scholen hierover in gesprek. Een fusie tussen het Baudartius en Het Stedelijk is niet doorgegaan. Hoe nu verder? Vijf jaar is kort. Het moet in samenwerking worden gezocht.

BurgerBelang: Het gaat mij ook om de fluctuaties die per jaar kunnen ontstaan. Het ene jaar is de school te klein, het jaar erop misschien weer te groot. Hoe wordt daar mee omgegaan?

Lizzy Plaschek: We hebben een ietwat a-typische positie. Landelijk zijn we groeiende. Wij werken samen waar het nodig is maar we denken niet na over een fusie. We proberen de leerlingen allemaal onder te brengen in de Weerdslag. In de tussentijd lenen we ruimte van Het Stedelijk. In het PO hebben we het aantal locaties al van drie teruggebracht naar twee.

Arnold van Gessel: We hebben een breed onderwijsaanbod in Zutphen. Dat is een groot goed. Er moeten afspraken gemaakt worden over het goed bedienen van de leerlingen. Daar moeten we over in gesprek. Dat kan alleen als er onderling vertrouwen is.

Rob Pasman: We huren nu al een aantal jaren twee lokalen van de Parel. Je moet streven naar een eigen identiteit van de verschillende scholen maar met een flexibele invulling van de schoolgebouwen. In Doetinchem zitten drie basisscholen bij elkaar in één gebouw. Elk jaar wordt een nieuwe ruimteverdeling gemaakt. Daar moet je naartoe. Het Isendoorn gaat krimpen maar wil ook nieuw bouwen. Als de school te groot wordt gebouwd dan kunnen er misschien in de toekomst basisscholen bij in. Dan krijg een soort onderwijs van 4 tot 18 jarigen.

BurgerBelang: De oplossing zit in het flexibel omgaan met elkaar. Zien we dat ook terug in het Masterplan?

Rob Pasman: Ja.

SP: Er wordt gesproken over “klanten” en “werknemers voor de toekomst”. Maar onderwijs is meer dan alleen maar klaarstomen voor de arbeidsmarkt. In het plan staat bij Bouwsteen 1: Bedrijven in de school en de school in bedrijven. Dit is nog heel abstract. Hebben jullie het hier al over gehad en wat bedoelen jullie hier precies mee?

Arnold van Gessel: De VMBO-leerlingen krijgen nu praktijkonderwijs in lokalen waar machines staan die niet meer bij bedrijven gebruikt worden. Of we krijgen drie rolstoelen en daar kunnen de leerlingen dan mee oefenen. In de hele stad zijn gewoon echte situaties waar de leerlingen veel beter ingezet kunnen worden. Dat is voor de leerlingen veel beter maar heeft ook maatschappelijk grote voordelen. Dat oudere mensen meer en vaker buiten kunnen komen. Les krijgen in echte situaties is gewoon heel belangrijk.

Erwin Lutteke: We zijn aan het nadenken over hoe we de leerlingen het best kunnen onderwijzen en we komen steeds meer tot de conclusie dat dat eigenlijk steeds minder in klaslokalen moet gebeuren. Daar denken we over na. Ook het invullen van onderwijstijd. We laten leerlingen steeds meer buiten de school leren. De Maatschappelijke Stage is een goed voorbeeld. Dat moeten we absoluut behouden.

SP: Met deze twee voorbeelden ben ik erg tevreden. Als scholen maar geen afhankelijkheid ontwikkelen van bedrijven.

Henk Mulder: Dit is ook weer toegelicht vanuit het Voortgezet Onderwijs. Maar ook in het Primaire Onderwijs willen we steeds meer buiten de school doen. We gebruiken de term “ondernemend leren” De Theo Thijssenschool is daar een goed voorbeeld van. Kinderen gaan op gezamenlijk op pad en er worden bedrijven binnen de school gehaald, bv via de ouders.

CDA: Dit zijn positieve verhalen. Wat kan er nu nog misgaan?

Rinze Wartena: Wat er in ieder geval ook meegenomen moet worden is de medische en de zorgkant. Dit betreft dan jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Dit zit inmiddels ook op diverse plekken in Zutphen en daar liggen ook kansen.

Stadspartij: In het plan wordt gesproken over recentralisatie en doordecentralisatie. Wat betekent dit in beelden? Wat gaat dat in de praktijk inhouden?

Clemens Schellens: Recentralisatie betekent dat de regie en het uitdenken van de plannen volledig bij de gemeente komt te liggen. Doordecentralisatie betekent dat de verantwoordelijkheid volledig bij de schoolbesturen komt. Dat zijn de twee uitersten. Wat wij belangrijk vinden is een goede balans tussen deze twee uitersten. Hoe we dat vormgeven is een gezamenlijke uitdaging.

College: Ook al zouden de schoolbesturen en het college het al helemaal eens zijn met elkaar dan moet de gemeenteraad altijd nog een besluit nemen.

GroenLinks: Stel, het is 2025 en we lopen door Zutphen. Wat zien we dan?

Erwin Lutteke: Zutphen is dan een onderwijsstad waar heel veel keuze is voor leerlingen. Er zijn heel veel leerlingen uit Zutphen maar ook heel veel uit de regio die hier modern en innovatief onderwijs volgen.

Arnold van Gessel: Dat leerlingen bv om twee uur de school verlaten om elders in de stad verder te leren. Dat er meer gastcolleges worden gegeven.

Rinze Wartena: Ik zou het mooi vinden als er in 2025 geen busjes meer over de brug rijden.

Rob Pasman: Wat we nu zien is dat schoolgebouwen na twee uur ’s middags voornamelijk leeg zijn. Het zou mooi als de gebouwen ook meer en beter benut gaan worden.

Henk Mulder: Dat we niet meer spreken over scholen maar dat we het hebben over integrale kenniscentra. Waar jongeren van nul tot 21 jaar les kunnen krijgen.

De voorzitter dankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in