Pagina delen

Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren voor het realiseren van het zonnepark, gelegen ten zuiden van de N314 (rondweg bij woonwijk Leesten-Oost) en in de directe omgeving van de Lansinkweg en in ieder geval de volgende besluiten te coördineren, zijnde de wijzigingen van de geldende bestemmingsplannen, een besluit op grond van de Wet Natuurbescherming en een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het kader van de energietransitie is het van groot belang, dat energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Zonne-energie is één van de mogelijkheden van een duurzame wijze van energieopwekking. Ten zuiden van de N314 en in de directe omgeving van de Lansinkweg is het initiatief om een zonnepark van 7 ha. te realiseren die 4,6 miljoen kilowattuur gaat opbrengen. Voor dit project zal een bestemmingsplanherziening en een omgevingsvergunning nodig zijn. In de Wet ruimtelijke ordening is hiervoor een coördinatiemogelijkheid opgenomen, zodat de procedures sneller kunnen worden doorlopen en de coördinatie de inwoners en bedrijven het over- en inzicht biedt in de complexe besluitvormingsprocessen. Met deze coördinatie is het mogelijk om verschillende benodigde besluiten in 1 procedure met 1 aanspreekpunt voor inwoners en andere belanghebbenden en in 1 (beroeps)procedure te doorlopen. De bevoegde gezagen zijn voor dit proces in ieder geval de gemeenteraad voor het te wijzigen bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders voor de te verlenen omgevingsvergunning. Mogelijk dat er voor de ontwikkeling van het zonnepark nog een ontheffing of vrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. Hiervoor is het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland het bevoegde gezag. Het is mogelijk dat dit besluit ook wordt gecoördineerd. De coördinatie biedt dus voor de inwoners en andere belanghebbenden, de bestuursorganen en de initiatiefnemer(s) de mogelijkheid om een en ander te versnellen en te vereenvoudigen. Initiatiefnemer, Solar Proactive, heeft verzocht om de toepassing van deze coördinatiemogelijkheid.

Beoogd effect

Met het nemen van het coördinatiebesluit wordt de besluitvorming van alle benodigde gemeentelijke besluiten en een mogelijk provinciaal besluit gebundeld. Er ontstaat 1 loket voor inwoners en 1 procedure (zienswijzen tegen het hele pakket aan ontwerpbesluiten en 1 keer beroep bij de Raad van State tegen de definitieve besluiten).  Door het gemeentelijk coördinatiebesluit kunnen de besluiten voor de realisatie van het zonnepark zorgvuldig en efficiënt plaatsvinden.

Argumenten

De Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om coördinatie toe te passen.
Het is een mogelijkheid die sinds 2008 in de wet is opgenomen. Om coördinatie toe te mogen passen, is expliciet een raadsbesluit nodig. Niet voor alle projecten is coördinatie het instrument om versnelling mogelijk te maken. De keuze om coördinatie toe te passen hangt af van:
- complexiteit van het project;
- mogelijke weerstand vanuit de omgeving, los van het proces van communicatie en participatie;
- mogelijke onderlinge strijdige voorwaarden tussen de verschillende besluiten. Het besluit tot coördinatie dwingt bestuursorganen de besluiten op elkaar af te stemmen en zich aan de door de coördinator opgestelde planning te houden;
- de wens tot een versnelling van de gerechtelijke procedures. Bezwaar en beroep zijn bij coördinatie niet van toepassing. Er is direct rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hierbij dient wel de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd (26 weken). Bij een normale vergunningsprocedure is maximaal 8 weken aan de orde. Vandaar dat coördinatie niet per definitie versnelling hoeft te bieden bij projecten.

Het project zonnepark Lansinkweg e.o. voldoet aan de afweging om coördinatie toe te passen.
Solar Proactive (initiatiefnemer en realisator) heeft verzocht om toepassing van de wettelijke coördinatie. Het project is technisch gezien niet complex van aard. Wel kunnen er op hetzelfde besluitmoment van het bestemmingsplan de benodigde omgevingsvergunning en mogelijk een besluit op basis van de Wet natuurbescherming (bevoegd gezag gedeputeerde staten) worden verleend, waardoor er in tijd belangrijke proceswinst wordt geboekt. Ook worden mogelijke parallelle vergunningstrajecten, waarbij mogelijke tegenstrijdige voorwaarden worden opgelegd, voorkomen. Solar Proactive heeft een SDE-subsidie ontvangen. Vanuit de gemeente wordt het belang van zonne-energie en het realiseren van dit project omarmd. Daarnaast geeft coördinatie inwoners en bedrijven het inzicht in de verschillende besluiten in 1 procedure en 1 aanspreekpunt. Uiteraard staat dit besluitvormingsprocedure los van het communicatie- en participatieproces. Het creëren van draagvlak geeft los van coördinatie ook een belangrijke versnellingsmogelijkheid.

Er is een relatie met gemeentelijk beleid.
De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat het bij het toepassen van de coördinatieregeling moet gaan om de verwezenlijking van gemeentelijk ruimtelijk beleid. In het Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 en in het Collegeakkoord 2018-2022 wordt actief gestuurd op het energieneutraal maken van de gemeente. In het Collegeakkoord is in speerpunt 1 opgenomen, dat Zutphen in 2030 energieneutraal is. Het realiseren van een zonnepark past binnen dit speerpunt.

Samenhang tussen besluiten is van belang.
Gecoördineerde besluitvorming brengt alle procedures en besluiten samen in één procedure waarin de besluiten in samenhang worden genomen. Dit komt de efficiency en de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. De besluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd en er geldt één beroepsprocedure. Dit heeft ook als voordeel dat de inwoners c.q. belanghebbenden kennis kunnen nemen van de samenhang tussen de verschillende procedures en onderliggende afwegingen. Bovendien wordt het voor de inwoner eenvoudiger, omdat maar één keer kennis van de (ontwerp)besluiten hoeft te worden genomen, maar één keer gereageerd hoeft te worden en maar één keer een eventuele beroepsgang hoeft te worden gemaakt. Zonder coördinatie zouden hiervoor afzonderlijke procedures moeten worden doorlopen met verschillende proceduretijden. Dit kan een zeer versnipperd en onoverzichtelijk beeld voor de inwoner c.q. belanghebbenden opleveren.

Coördinatie leidt tot een procedurele versnelling, waarbij rechtsbescherming is geborgd.
Het idee van het gecoördineerd voorbereiden en nemen van besluiten is, dat dit kan leiden tot een procedurele versnelling. Het zelfstandig en op verschillende momenten publiceren van ontwerp- en definitieve besluiten neemt meer tijd in beslag dan het gezamenlijk en tegelijkertijd opereren. Vroegtijdige afstemming en de behandeling tegelijkertijd door dezelfde rechter draagt bij aan een heldere en kortere procedure. Voor de coördinatie is de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Ontwerpbesluiten zullen tegelijk ter inzage worden gelegd. Tegen de besluiten, die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen, kan rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van de State worden ingesteld. Door de coördinatie doorlopen alle besluiten dezelfde beroepsprocedure, waarbij dezelfde rechter in één uitspraak over de gecoördineerde besluiten beslist. Bovendien wordt door het toepassen van de coördinatieregeling de termijn voor de rechter om te beslissen op de beroepen verkort naar maximaal zes maanden (termijn van orde). Zonder coördinatie is er een uitspraaktermijn van 12 maanden voor bestemmingsplannen opgenomen.

Kanttekeningen

Vanuit de directe omgeving is er eerder door enkele inwoners op de plannen van een nieuwe verkeersontsluiting van de N314 naar de Revelhorst met de ontwikkeling van een zonnepark negatief gereageerd.
Vanuit initiatiefnemer en gemeente zijn er gesprekken geweest. De weerstand richtte zich vooral op de nieuwe verkeersontsluiting en de daarmee wel of niet verkeer aantrekkende beweging. Voor het te realiseren zonnepark was het de vraag of dit park past binnen het beleid op het landelijk gebied. Voor het zonnepark blijft de agrarische functie van de gronden behouden. Ook wordt het park landschappelijk ingepast en past deze ontwikkeling binnen het gemeentelijk beleid voor dit gebied. Het te nemen coördinatiebesluit richt zich op de ontwikkeling van het zonnepark.

Risico’s

Onvoldoende afstemming door coördinerend orgaan.
Aangezien de gemeente de besluiten normaal gesproken ook neemt, wordt intern de afstemming geborgd. Mocht een besluit op basis van de Wet natuurbescherming nodig zijn, is met de ervaring vanuit eerdere provinciale en gemeentelijke coördinatie (programma Rivier in de Stad) dit proces ook geborgd.

Andere risico’s zijn:
- mogelijk nog aan te vragen ontheffing of vrijstelling in het kader van de Wet natuurbescherming. Het aan te leveren ecologisch rapport wordt ter beoordeling bij de provincie Gelderland (bevoegd gezag) voor wel of geen ontheffing of vrijstelling voorgelegd. Het mogelijk benodigde besluit kan in de coördinatie worden meegenomen. In het te nemen coördinatiebesluit wordt dit mogelijk gemaakt;
- bezwaren vanuit de landbouwsector (GLTO) in verband met het “kwijtraken” van landbouwgronden. In het te wijzigen bestemmingsplan blijven de gronden agrarisch bestemd. Er raken dus geen agrarische bestemmingen of gronden verloren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bij de te starten procedure vindt communicatie en bekendmaking e.d. plaats. Ook wordt er door initiatiefnemer of gemeente actief met de omgeving over het plan gesproken.

Financiën

De kosten van de coördinatie worden gedekt vanuit de te verkrijgen leges (€ 5.095,35 voor de bestemmingsplanwijzigingen en voor de omgevingsvergunning bouw hangt dit af van de hoogte van de bouwsom (legesverordening 2018)).

Bijlagen

Brief Solar verzoek om coördinatieregeling toe te passen.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0092

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 juli 2018 met nummer 119917


gelet op artikel 3.30 Wet op de ruimtelijke ordening

 

 

 


b e s l u i t :

De gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren voor het realiseren van het zonnepark, gelegen ten zuiden van de N314 (rondweg bij woonwijk Leesten-Oost) en in de directe omgeving van de Lansinkweg en in ieder geval de volgende besluiten te coördineren, zijnde de wijzigingen van de geldende bestemmingsplannen, een besluit op grond van de Wet Natuurbescherming en een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 september 2018 (19:00 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

In het beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 en het coalitieakkoord 2018-2022 is de ambitie opgenomen om de gemeente energieneutraal te maken. De coalitie heeft uitgesproken dit doel in 2030 te willen bereiken.

Zonne-energie is één van de mogelijkheden van een duurzame wijze van energieopwekking. Solar Proactive B.V. heeft het initiatief genomen om ten zuiden van de N314 en de directe omgeving van de Lansinkweg een zonnepark van zeven hectare te realiseren dat 4,6 miljoen kilowattuur moet opbrengen. Het college onderschrijft het belang van zonne-energie en wil de realisatie van dit project mogelijk maken.

Voor dit project zal een bestemmingsplanherziening (bevoegdheid gemeenteraad), een omgevingsvergunning (bevoegdheid college van Burgemeester en Wethouders) en mogelijk een ontheffing of vrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming (bevoegdheid college van Gedeputeerde Staten) nodig zijn. In de Wet ruimtelijke ordening is hiervoor een coördinatiemogelijkheid opgenomen, zodat procedures sneller kunnen worden doorlopen en de coördinatie de inwoners en bedrijven het over- en inzicht biedt in de complexe besluitvormingsprocessen. Doordat de besluitvorming wordt gebundeld, is er één loket voor inwoners en één procedure. Dat betekent onder andere zienswijzen over het hele pakket aan ontwerpbesluiten en eventueel één keer beroep bij de Raad van State tegen definitieve besluiten.

Het college stelt de raad voor de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor het realiseren van het zonnepark ten zuiden van de N314 en in de directe omgeving van de Lansinkweg en in ieder geval de genoemde besluiten te coördineren. Het college geeft aan dat de kosten van de coördinatie worden gedekt vanuit de te verkrijgen leges voor de bestemmingsplanwijzigingen en voor de omgevingsvergunning bouw.

Het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling is op grond van artikel 3:30 van de Wet ruimtelijke ordening een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

 
Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdA
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDJ Lok
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Er zijn de volgende mededelingen:

De Lijst ingekomen stukken wordt aangevuld tot aan de Presidiumvergadering voorafgaande aan een Forumvergadering. Eerder was dit tot aan de vergaderoproep voor een vergaderavond.

Er staat een ruiming gepland van een oude vliegtuigbom V1 bij de Oude Ijsselbrug voor de periode 17 tot en met 28 september 2018. Deze bom is vorig jaar tijdens werkzaamheden aangetroffen. Delen van de V1 zijn vorig jaar door de Explosieven Opruimings Deinst (EOD) geruimd. De restanten, waaronder een groot deel van de hoofdlading, worden binnenkort geruimd door de EOD. Het werkterrein wordt in zijn geheel afgesloten door bouwhekken. Tijdens deze periode zal er ook een noodverordening van de burgemeester van toepassing zijn. Dit om te voorkomen dat mensen het gebied betreden tijdens de werkzaamheden. Dit betreft de noodverordening van de burgemeester van Zutphen houdende bepalingen over handhaving van de openbare orde en veiligheid ter beperking van gevaar bij de ruiming van explosieven in de IJsseluitwaarden Zutphen 2018.

D66: In het Presidium wordt vanavond besloten dat het vragenkwartiertje wat normaliter een agendapunt in de raadsvergadering is, in de Technisch Blokvergadering een agendapunt wordt, nu we nog maar een keer in de maand een raadsvergadering hebben.

Voorzitter: Dit is mij en de griffier nog niet bekend, maar het is akkoord. Dit agendapunt komt dan aan het eind van deze vergadering aan de orde.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 10 september 2018

Forum: Kan deze lijst worden opgeschoond?

Voorzitter: Ja, dat geven we door aan de griffie.

Forum: Akkoord met de lijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Gemeentelijke coördinatiebesluit zonnepark Lansinkweg e.o.

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5b. Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5c. Benoeming van mw. M.W. Wesselink als Forumvoorzitter

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5d. Begrotingswijziging 2018-18 verzamelwijziging diverse ramingen

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5e. Ontslag Forumlid N. Bossenbroek en benoeming Forumleden J.C.F. Jansen en A.R. Nijenhuis

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

5f. Uitbreiden gemeentelijk coördinatiebesluit windturbines in het gebied De Mars/Twentekanaal Noord

Forum: Voorstel is vermoedelijk hamerstuk in de raadsvergadering.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 24 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 september 2018

Forum: Akkoord met de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 02-07-2018

Voorzitter: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Vragenkwartiertje

D66: In verband met de actualiteit van Lili en Howick de twee Armeense kinderen. Hoe staat het met Zutphen en het Kinderpardon; er zou een memo in maart komen om inzichtelijk te maken of er in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet. Heb het memo nog niet gezien. Is dit al in het college geweest? Gezien de actualiteit navraag wat de huidige stand van zaken is met kinderen in de gemeente Zutphen die de kans lopen uitgezet te worden.


College: Memo, is inderdaad nog niet bij het college terechtgekomen
Ja er zullen kinderen uit gezinnen uit veilige landen het gevaar lopen die dreigen uitgezet worden naar zgn. veilige landen zoals Afghanistan. Waarschijnlijk geen kinderen die al zo lang als Lilly en Howick in NL dus al lang dus 10 jaar.

D66: Wanneer memo?

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

D66: Staking politie volgend weekend is er nader info Heeft dit gevolgen?Bijvoorbeeld sportevenement/Ambacht21. (Is inmiddels afgeblazen: geen politie actie.)

D66: Naar aanleiding van een artikel/rapport verschenen over straling. Wat is de actuele stand van zaken in Zutphen rond het proces van het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Memo?​

College: Deze vragen komen een beetje onverwacht. Wij kunnen hier nu geen antwoord op geven maar komen hierop terug.

10. Sluiting

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen meer. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Groenlinks heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend