Pagina delen

Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de gemeentelijke coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro van toepassing te verklaren voor het programma Rivier in de Stad, onderdeel van het project IJsselsprong, en in ieder geval de volgende besluiten te coördineren: wijzigingen en/of herzieningen van de geldende bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toe te kennen besluiten aan de gemeentelijke coördinatieregeling toe te voegen, waarbij de restrictie wordt aangegeven dat het hier sec om besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Wegenverkeerswet en Wegenwet gaat én deze nodig zijn voor realisatie van de definitieve ontwerpen, conform IGSV Middengebied en gebiedsplan Rivier in de Stad.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het programma Rivier in de Stad heeft verschillende bestuurlijke besluitvormingsmomenten gehad, waarbij de gemeentelijke ( ruimtelijke) kaders zijn aangegeven, zoals:

- de Intergemeentelijke Structuurvisie (in vervolg IGSV) IJsselsprong “In 1 keer goed” door de gemeenteraden Brummen, Voorst en Zutphen en ter kennisname door gedeputeerde staten van de provincie Gelderland in 2008;

- de Integrale Gebiedsontwikkeling IJsselsprong door de gemeenteraden Brummen, Voorst en Zutphen en ter kennisname door gedeputeerde staten van de provincie Gelderland in 2009;

- Gebiedsplan Rivier in de Stad door de gemeenteraad van Zutphen in 2013;

- de IGSV Middengebied IJsselsprong door de gemeenteraden Brummen en Zutphen als vervanger voor het betreffende gebied voor de IGSV IJsselsprong in 2014.

In de IGSV Middengebied is een deel van het gemeentelijk programma Rivier in de Stad voor het gebied ten westen van de IJssel opgenomen (zoals Tichelbeeksewaard, Wijkontwikkelingsplan De Hoven, glastuinbouw, verkeersmaatregelen etc). Voor het gehele programma Rivier in de Stad heeft de gemeenteraad op 18 november 2013 het gebiedsplan als beleidsmatig en programmatisch kader voor de integrale gebiedsontwikkeling Rivier in de Stad vastgesteld.

Voor de verschillende projecten van het programma Rivier in de Stad zijn bestemmingsplanherzieningen en vele verschillende vergunningen/ontheffingen en dergelijke nodig. In de Wet ruimtelijke ordening is hiervoor een coördinatiemogelijkheid opgenomen, zodat de procedures sneller kunnen worden doorlopen en de coördinatie de burgers en bedrijven het over- en inzicht biedt in de complexe besluitvormingsprocessen. Met deze coördinatie is het mogelijk om verschillende benodigde besluiten in 1 procedure met 1 aanspreekpunt voor burgers en andere belanghebbenden en in 1 (beroeps)procedure te doorlopen. De coördinatie biedt dus voor de burgers en andere belanghebbenden, de bestuursorganen en de initiatiefnemer(s) de mogelijkheid om een en ander te versnellen en te vereenvoudigen.

Beoogd effect

Met het nemen van het coördinatiebesluit wordt de besluitvorming van alle benodigde besluiten gebundeld. Er ontstaat afstemming tussen de bevoegde gezagen, er ontstaat 1 loket voor burgers en 1 procedure (zienswijzen tegen het hele pakket aan ontwerpbesluiten en 1 keer beroep bij de Raad van State tegen de definitieve besluiten).  door het gemeentelijk coördinatiebesluit kunnen de vele benodigde besluiten voor de realisatie van het gebiedsplan Rivier in de Stad en IGSV Middengebied zorgvuldig en efficiënt plaatsvinden.

Argumenten

1.1 De Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om coördinatie toe te passen.

Dit is een mogelijkheid die sinds 2008 in de wet is opgenomen. Om coördinatie toe te mogen passen, is expliciet een raadsbesluit nodig. Niet voor alle projecten is coördinatie het instrument om versnelling en verduidelijking mogelijk te maken. De afweging om coördinatie toe te passen zijn gelegen in:

- mogelijke weerstand vanuit de omgeving (los van het proces rondom communicatie en participatie);

- complexe benodigde besluiten, die mogelijk onderling strijdige voorwaarden kunnen bevatten vanuit verschillende bevoegd gezagen. Coördinatie dwingt bestuursorganen de inhoud van de besluiten af te stemmen en aan de door de coördinator opgestelde planning te houden. In de wet is de mogelijkheid opgenomen dat het bestuursorgaan dat de coördinatie toepast zelfstandig besluiten kan nemen, indien een bestuursorgaan onvoldoende medewerking verleent. Dit is tot op heden nog nooit toegepast;

- versnelling van gerechtelijke procedures. Bezwaar en beroep zijn bij coördinatie niet van toepassing. Er is direct rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk. Hierbij dient wel de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht te worden doorlopen (26 weken). Dit is over het algemeen altijd aan de orde bij complexe besluiten en/of bestemmingsplanherzieningen.

Er is een relatie met gemeentelijk beleid

De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat het bij het toepassen van de coördinatieregeling moet gaan om de verwezenlijking van gemeentelijk ruimtelijk beleid. Op 18 november 2013 en 10 maart 2014 heeft de gemeenteraad het gebiedsplan Rivier in de Stad en de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied vastgesteld. In het gebiedsplan en de IGSV heeft de gemeenteraad het gemeentelijk beleid voor de gebieden aangegeven. In de verschillende komende bestemmingsplanherzieningen wordt het programma nader uitgewerkt.

Het programma Rivier in de Stad voldoet aan de afweging om coördinatie toe te passen

Het programma Rivier in de Stad omvat vele verschillende complexe projecten, zoals herinrichting IJsselkade, rivierverruiming, voetpad van de oude IJsselbrug. Tegelijkertijd speelt het hoogwaterbeschermingsprogramma en de aanpassing van de primaire waterkering bij de IJsselkade. Hier zijn het waterschap en rijkswaterstaat tegelijkertijd met het programma mee bezig en hebben samenwerkingsafspraken hierover vastgelegd. We hebben te maken met complexe projecten waarbij meerdere bevoegde gezagen aan zet zijn. Hierbij speelt dat afstemming van de besluiten van groot belang is voor een snelle en haalbare uitvoering van de projecten.

Samenhang tussen besluiten is van belang

Gecoördineerde besluitvorming brengt alle benodigde besluiten/ vergunningen samen in één procedure waarin de besluiten in samenhang worden genomen. Dit komt de efficiency en de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. Het betreft alle samenhangende besluiten die nodig zijn voor de realisatie van een (deel)project.

Coördinatie voorkomt tegenstrijdige voorwaarden vanuit sectorale wetgeving

Er kunnen, op grond van de verschillende wetgeving, tegenstrijdige voorwaarden (vanuit projectplan Waterwet/waterwetvergunning, flora- en fauna-ontheffing, natuurbeschermingswetvergunning en omgevingsvergunning voor monument, kap, bouw en dergelijke) gelden. Coördinatie voorkomt dat deze tegenstrijdigheden optreden. Bevoegde gezagen worden ‘gedwongen’ de inhoud van besluiten op elkaar af te stemmen ten gunste van het hele (deel)project.

Coördinatie zorgt voor vereenvoudiging in de procedure voor burgers – belanghebbenden – belangstellenden; rechtszekerheid is gewaarborgd

Coördinatie geeft burgers en bedrijven het inzicht in de verschillende besluiten in 1 procedure en 1 aanspreekpunt.

De besluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd en er geldt één beroepsprocedure. Dit heeft ook als voordeel dat de burger c.q belanghebbenden kennis kunnen nemen van de samenhang tussen de verschillende procedures en onderliggende afwegingen. Bovendien wordt het voor de burger eenvoudiger, omdat maar één keer kennis van de (ontwerp)besluiten hoeft te worden genomen, maar één keer gereageerd hoeft te worden en maar één keer een eventuele beroepsgang hoeft te worden gemaakt. Zonder coördinatie zouden hiervoor afzonderlijke procedures moeten worden doorlopen met verschillende proceduretijden. Dit kan een zeer versnipperd en onoverzichtelijk beeld voor de burger c.q. belanghebbenden opleveren.

Op de voorbereiding van de gecoördineerde besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat het ontwerpbesluit voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. In deze periode kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Coördinatie van de voorbereiding en bekendmaking van besluiten zorgt er voor dat zienswijzen voor alle gecoördineerde ontwerpbesluiten worden ingediend bij één loket, waarna de betreffende bevoegde instanties, met inachtneming van de betreffende zienswijze(n), hun besluiten vaststellen.

Tegen de besluiten, die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen, kan rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Vanwege de coördinatie doorlopen alle besluiten dezelfde beroepsprocedure, waarbij dezelfde rechter in beroep in één uitspraak over de gecoördineerde besluiten beslist.

Coördinatie leidt tot een procedurele versnelling.

Het idee van het gecoördineerd voorbereiden en nemen van besluiten is dat dit kan leiden tot een procedurele versnelling. Het zelfstandig en op verschillende momenten publiceren van ontwerp- en definitieve besluiten neemt meer tijd in beslag dan het gezamenlijk en tegelijkertijd opereren. Vroegtijdige afstemming en de behandeling tegelijkertijd door dezelfde rechter draagt bij aan een heldere en kortere procedure. Bovendien wordt door het toepassen van de coördinatieregeling de termijn voor de rechter om te beslissen op de beroepen verkort naar maximaal zes maanden (termijn van orde). Zonder coördinatie is er een uitspraaktermijn van 12 maanden voor bestemmingsplannen opgenomen.

Provincie Gelderland coördineert.

In het kader van het feit dat de IJsselsprong ook van provinciaal belang is heeft het college van Provinciale Staten van de provincie Gelderland op 16 december 2009 reeds besloten de coördinatieregeling toe te passen op het gecoördineerd voorbereiden en bekendmaken van in ieder geval de vergunningen op grond van de Waterwet, Ontgrondingenwet, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet voor het programma IJsselsprong. Het programma Rivier in de Stad maakt deel uit van het provinciaal programma IJsselsprong.

Door onderhavig raadsbesluit en het coördinatiebesluit van de provincie Gelderland, worden alle genoemde besluiten gecoördineerd. Er vindt in feite een gezamenlijk coördinatie tussen provincie en gemeente plaats, waarbij is afgesproken dat de provincie Gelderland zorg draagt voor de administratieve afhandeling die de coördinatieregeling met zich mee brengt.

2.1 Delegatie van de bevoegdheid van het toevoegen van besluiten is slagvaardig en is wettelijk mogelijk

Door delegatie op te nemen is het mogelijk slagvaardig noodzakelijke besluiten aan de coördinatie toe te voegen. Vanuit de wet is er geen belemmering. In de afbakening zijn duidelijk de mogelijke wetten aangegeven. Voor het overige gelden voorgaande argumenten.

Risico’s

Onvoldoende afstemming door coördinerend orgaan.

Aangezien de provincie al vele andere projecten coördineert (met name in het kader van Ruimte voor de Rivier en eerder ook het project Tichelbeeksewaard) en hierbij dezelfde mensen en bevoegde gezagen acteren, is dit risico niet aanwezig. Ook zal bij elke coördinatie door het coördinerend orgaan een planning worden afgesproken met de gemeente, waarop strak wordt gestuurd. Ten slotte worden een ervaren voorzitter en secretaris voor de coördinatie aangesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

- Voor de gecoördineerde werkgroep bevoegde gezagen wordt een voorzitter en secretaris ingehuurd. Hierover worden met de provincie nadere afspraken gemaakt;

- Bij elke gecoördineerd traject vindt communicatie en bekendmaking e.d. plaats door de provincie. De provincie verzorgt hierbij de publicatie, overleggen met bevoegde gezagen en is het aanspreekpunt tijdens de procedure voor burgers en bedrijven;

- Voor de definitieve ontwerpen en omgevingsprocessen blijft het programmabureau Rivier in de Stad in the lead. Het programmabureau zal ook de benodigde aanvragen indienen en bestemmingsplanherzieningen voorbereiden en de communicatie en participatie voorafgaand voor zijn rekening nemen (goed omgevingsmanagement).

Financiën

De inhuur van de externe voorzitter en secretaris wordt gedekt uit het programma Rivier in de Stad. De kosten van de inzet van de bevoegde gezagen zijn voor rekening van de bevoegde gezagen (regulier werk).

De bevoegde gezagen krijgen via de leges de kosten voor de vergunningverlening en dergelijke vergoed. De leges van de verschillende benodigde vergunningen/besluiten worden ook uit het programma Rivier in de Stad gedekt.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0143

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 september 2015 met nummer 69675


gelet op artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening;


b e s l u i t :

  1. de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor het programma Rivier in de Stad, onderdeel van het project IJsselsprong, en in ieder geval de volgende besluiten te coördineren: wijzigingen en/of herzieningen van de geldende bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toe te kennen besluiten aan de coördinatieregeling toe te voegen, waarbij de restrictie wordt aangegeven dat het hier sec om besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Wegenverkeerswet en Wegenwet gaat én deze nodig zijn voor realisatie van de definitieve ontwerpen, conform IGSV Middengebied en gebiedsplan Rivier in de Stad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het programma Rivier in de Stad heeft verschillende bestuurlijke besluitvormingsmomenten gehad, waarbij de gemeentelijke (ruimtelijke) kaders zijn aangegeven. Voor de verschillende projecten van het programma Rivier in de Stad zijn bestemmingsplanherzieningen en vele verschillende vergunningen/ontheffingen nodig. In de Wet ruimtelijke ordening is hiervoor een coördinatiemogelijkheid opgenomen (Wro, art. 3.30). De raad wordt voorgesteld om voor Rivier in de Stad dit coördinatiebesluit te nemen en zo procedures sneller te doorlopen en inwoners en bedrijven het over- en inzicht te bieden in de complexe besluitvormingsprocessen. Met de coördinatie is het mogelijk om verschillende benodigde besluiten in 1 procedure te doorlopen, met 1 aanspreekpunt voor burgers en andere belanghebbenden en in 1 (beroeps)procedure. Beoogd effect Met het nemen van het coördinatiebesluit wordt de besluitvorming van alle benodigde besluiten gebundeld. Er ontstaat afstemming tussen de bevoegde gezagen, er ontstaat 1 loket voor burgers en 1 procedure (zienswijzen tegen het hele pakket aan ontwerpbesluiten en 1 keer beroep bij de Raad van State tegen de definitieve besluiten). door het gemeentelijk coördinatiebesluit kunnen de vele benodigde besluiten voor de realisatie van het gebiedsplan Rivier in de Stad en IGSV Middengebied zorgvuldig en efficiënt plaatsvinden.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college deelt mee dat vandaag 86 vluchtelingen zijn opgevangen in de Hanzehal in het kader van crisis/noodopvang. Deze zijn afkomstig uit een crisisopvang in De Bilt. Het college heeft waardering voor de warme overdracht die door de collega's vanuit De Bilt is verzorgd. Ook in Zutphen is de opvang goed voorbereid door inzet van medewerkers en vrijwilligers. De opvang ziet er zeer bevredigend uit gezien het gegeven dat deze maar voor drie dagen is.

Het college verwijst tevens naar een brief van minister Blok waarover in de pers is bericht. In deze brief wordt aangegeven welk rijksvastgoed eventueel beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. In een bijlage wordt het vastgoed weergegeven waarnaar gekeken zou kunnen worden. Daar zijn ook panden in Zutphen bij. Daarin worden genoemd twee adressen van de oude jeugdgevangenis en het voormalige pand van de Raad voor de Kinderbescherming aan de Nieuwstad. Het college geeft aan ook nagevraagd te hebben hoe het zit met de locatie van de voormalige VWA aan De Stoven. Naast deze lijst is een andere optie het onderzoek naar beschikbaarheid van het terrein van GGNet voor de langere termijn.

Het college maakt van de gelegenheid gebruik om alle aanwezigen op te roepen a.s. donderdagochtend 8.30 uur te verzamelen voor de rechtbank. Er zijn ook nog plaatsen beschikbaar in de bus naar Den Haag, dus wie hiervoor belangstelling heeft kan zich nog aanmelden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2015

De Stadspartij vraag hoe het staat met toezegging 14-18.

Het college antwoordt inmiddels opdracht te hebben gegeven voor onderzoek naar verzelfstandiging van de musea. De uitkomsten worden verwacht eind november.

De VVD verzoekt naar aanleiding van toezeggingen 15-01 en 15-02 (Presentatie risicomanagement) om vanwege de risico's die zijn vermeld in de strategische agenda 2016 en de burap 2015 volgende week de systematiek van het risicomanagement te ontvangen, om op basis daarvan de discussie te kunnen voeren.

Het college zegt toe het instrumentarium met de informatie over de burap en de strategische agenda te zullen verstrekken. De toezegging voor de toelichting blijft staan.

De VVD meldt dat het hen niet alleen om het instrumentarium gaat, maar ook om de wijze waarop dit wordt gehanteerd.

 

5b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2015

D66 vraagt naar aanleiding van toezegging 2015-14 (gemeentelijke financiën) hoe de stand van zaken is en of al bekend is hoe dit uitvalt.

Het college meldt dat naar aanleiding van de cijfers uit de BUIG 2016 de geraamde tekorten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Het gaat dan om een bedrag van 2 miljoen euro. Tegelijkertijd zijn overigens veel gemeenten juist slechter af. De gemeente Zutphen is aangesloten bij het initiatief van de gemeente Gouda, waarbij aan de regering wordt aangegeven dat gemeenten veel moeite hebben met de grote schommelingen van de budgetten. Een en ander wordt verder uitgewerkt in een memo ten behoeve van de behandeling van de strategische agenda volgende week.

 

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement

De PvdA merkt op dat 16 jaar een lange afschrijvingstermijn is. Niettemin vraagt men of het meubilair echt aan vervanging toe is en zo ja, of het vrijkomende meubilair dan kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de Zutphense uitdaging.

Het college geeft aan dat er al een nieuwe bestemming voor het oude meubilair is. Voor de vervanging van oud meubilair is een interessante markt. Het college geeft hiermee mede invulling aan de circulaire economie.

Het CDA vraagt dit helder te communiceren.

Het college zegt dat dit duidelijk in het voorstel staat. In deze tijd waarin een enorme wissel op de inzet van medewerkers wordt getrokken is het van belang na 16 jaar te investeren in goed meubilair. Dat is een heldere boodschap waar het college voor staat en waarbij niet eens voor nieuw wordt gegaan.

Conclusie:Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

De PvdA geeft aan vernomen te hebben dat er plannen zijn voor vestiging van een horecagelegenheid in het voormalige bankgebouw op de hoek van de Marspoortstraat. De vraag is of dit niet gaat concurreren met de woonfunctie.

Het college zegt bij een verzoek om bestemmingswijziging de afweging op dat moment te maken. Er zijn inmiddels enige ervaringen met wijzigingen naar horecabestemming en daar komen nogal wat eisen bij kijken, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van geluid. Dit is mede afhankelijk van het type horecabedrijf. Daar is niet op voorhand bezwaar tegen. Dit hoeft verder geen beletsel te zijn voor het nu voorliggende plan.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen in de raad. De voorzitter vraagt de indiener van het verzoek, de Stadspartij, om de vragen die er bij de fractie leven duidelijk te maken.

De Stadspartij geeft aan inhoudelijk meer informatie te willen over de besteding van het budget. Wat gaat de betreffende persoon precies doen voor het geld.

Het college reageert dat de vraagstelling wellicht wordt ingegeven door de beperkte berichtgeving die hierover heeft plaatsgevonden in de krant. In de eerste plaats dient het college het altijd te melden als er uitgaven worden gedaan waarvoor nog geen krediet is. Het college moest in deze situatie snel handelen, omdat het maar 1 week de tijd had gekregen om te reageren. Dat dit later zou worden verlengd naar drie weken was toen nog niet bekend. Er is toen onmiddellijk een projectleider ingehuurd en daarnaast iemand die de weg kent in Den Haag. Op dit moment kan nog niet worden overzien welke kosten hier nog meer mee gemoeid zijn. Er kan echter ook niet langer worden gewacht. Vandaar dat wordt gevraagd om 30.000 euro beschikbaar te stellen, zodat het college ruimte heeft om te handelen. Waarschijnlijk is niet het volledige bedrag nodig. Het college wijst erop dat als de reserve al ergens voor bedoeld is geweest, dat dat dan voor dit soort activiteiten is. Het gaat om de reserve justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.

Conclusie: Voldoende besproken, verder debat in de raad.

6j. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 5 oktober 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2015

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 21-09-2015

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en herinnert alle aanwezigen aan de oproep om voor de rechtbank te staan a.s. donderdag om 8.30 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 5 oktober 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-10-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend