Pagina delen

Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren voor het realiseren van appartementen in Noorderhaven op veld 15-16-17 en in ieder geval de volgende besluiten te coördineren, zijnde het wijzigen van het geldende bestemmingsplan, omgevingsvergunning(en) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluit(en) op grond van de Wet Natuurbescherming en besluit(en) op grond van de Wet geluidhinder.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In samenwerking met Heijmans wordt de ontwikkeling van de velden 15, 16 en 17 in Noorderhaven voorbereid. Op deze locatie worden 110 appartementen gerealiseerd, waaronder 36 zorgwoningen. Voor de realisatie van de woningen is onder andere een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. De wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning worden op dit moment voorbereid. De wijziging houdt verband met het herverdelen van de woningaantallen over de verschillende velden. Het voornemen is in de zomer van 2020 te starten met de bouw. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning parallel te laten lopen. Met het van toepassing verklaren van de gemeentelijke coördinatieprocedure conform artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk de procedures gelijk op te laten lopen en tijdwinst te behalen.

Beoogd effect

Met het nemen van het coördinatiebesluit wordt de besluitvorming van alle benodigde gemeentelijke besluiten gebundeld. Door het gemeentelijk coördinatiebesluit worden de besluiten voor de realisatie van de appartementen in Noorderhaven veld 15-16-17 zorgvuldig, tijdig en efficiënt voorbereid en genomen.

Argumenten

1.1 Coördinatie zorgt voor samenhang in besluiten en vereenvoudiging in de procedure voor inwoners en belanghebbenden
Gecoördineerde besluitvorming brengt alle procedures en besluiten samen in één procedure waarin de besluiten in samenhang worden genomen. Dit komt de efficiency en de kwaliteit van de besluitvorming ten goede. De besluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd en er geldt één beroepsprocedure. Dit heeft ook als voordeel dat de inwoners c.q. belanghebbenden kennis nemen van de samenhang tussen de verschillende procedures en onderliggende afwegingen. Bovendien wordt het voor de inwoner eenvoudiger, omdat maar één keer kennis van de (ontwerp)besluiten hoeft te worden genomen, maar één keer gereageerd hoeft te worden en maar één keer een eventuele beroepsgang hoeft te worden gemaakt. Zonder coördinatie moeten hiervoor afzonderlijke procedures worden doorlopen met verschillende proceduretijden. Dit kan een zeer versnipperd en onoverzichtelijk beeld voor de inwoner c.q. belanghebbenden opleveren.

1.2 Coördinatie leidt tot een procedurele versnelling, waarbij rechtsbescherming is geborgd
Het idee van het gecoördineerd voorbereiden en nemen van besluiten is, dat dit leidt tot een procedurele versnelling. Het zelfstandig en op verschillende momenten publiceren van ontwerp- en definitieve besluiten neemt meer tijd in beslag dan het gezamenlijk en tegelijkertijd opereren. Vroegtijdige afstemming en de behandeling tegelijkertijd door dezelfde rechter draagt bij aan een heldere en kortere procedure. Voor de coördinatie is de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Ontwerpbesluiten worden tegelijk ter inzage gelegd. Tegen de besluiten, die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen, kan rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van de State (AbRvS) worden ingesteld. Door de coördinatie doorlopen alle besluiten dezelfde beroepsprocedure, waarbij dezelfde rechter in één uitspraak over de gecoördineerde besluiten beslist. Bovendien wordt door het toepassen van de coördinatieregeling de termijn voor de AbRvS om te beslissen op de beroepen verkort naar maximaal zes maanden, in plaats van één jaar.

Kanttekeningen

1.1 De aanvraag omgevingsvergunning moet in een vroegtijdig stadium volledig duidelijk zijn
Aangezien alle te coördineren besluiten tegelijkertijd in procedure gaan, moet er op het moment van het starten van de procedure een gedetailleerde uitwerking van het bouwplan zijn. Met andere woorden, de initiatiefnemers moeten tijdig een volledig ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning gereed te hebben, zodat de ontwerpomgevingsvergunning(en) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en de andere benodigde besluiten ter inzage kan worden gelegd. De initiatiefnemers hebben aangegeven dit haalbaar te achten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren wordt bekendgemaakt bij het starten van de procedure. Het coördinatiebesluit staat op de negatieve lijst van de Algemene wet bestuursrecht, waardoor tegen dit besluit (het toepassen van de coördinatieregeling) geen bezwaar of beroep mogelijk is. Het gaat hier om een procedurele beslissing. De inhoudelijke beoordeling van het project vindt plaats in het kader van de vaststelling/verlening van de gecoördineerde besluiten.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0119

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 november 2019 met nummer 153579


gelet op artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening

 


b e s l u i t :

de gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren voor het realiseren van appartementen in Noorderhaven op veld 15-16-17 en in ieder geval de volgende besluiten te coördineren, zijnde het wijzigen van het geldende bestemmingsplan, omgevingsvergunning(en) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, besluit(en) op grond van de Wet Natuurbescherming en besluit(en) op grond van de Wet geluidhinder.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend