Pagina delen

Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding

Het presidium stelt voor :

Het geheimhoudingsprotocol en het format Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding vast te stellen.

Inhoud

 

Voorblad

Raadsvoorstel

Griffienummer:
Onderwerp Geheimhoudingsprotocol en Format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
Programma 01. Bestuur  
Forum Hamerstuk
Portefeuillehouder Annemieke Vermeulen
Inlichtingen bij Mariëlle van den Berg-Platzer
  587981 M.vandenberg-Platzer@zutphen.nl
Soort bevoegdheid vars.collection1
Beleidsvrijheid Ruim
Programmabegrotingswijziging Nee
Het presidium stelt voor :

1. Het geheimhoudingsprotocol vast te stellen;

2. het format Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding vast te stellen.

 

Toelichting

Inleiding/aanleiding

In de Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen over op welke wijze, wanneer, waarop, door wie en voor wie geheimhouding kan worden opgelegd. Denk hierbij aan geheimhouding op te leggen door de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) of de raad.

Niet altijd is voor iedereen duidelijk wat het opleggen van geheimhouding inhoudt en wat hier voor moet gebeuren. Dit protocol is dan ook opgesteld als handreiking voor alle betrokkenen bij niet alleen het opleggen, maar ook het bekrachtigen, het opheffen of het schenden van geheimhouding.


Beoogd effect

Duidelijkheid in wat het opleggen van geheimhouding inhoudt en wat hier voor moet gebeuren.

Argumenten

1.1 Beschikken over een geheimhoudingsprotocol
 
De gemeente Zutphen beschikt niet over een geheimhoudingsprotocol. Het is daardoor niet voor iedere medewerker duidelijk door wie, wanneer en waarop geheimhouding kan worden gelegd. Bijgevoegd geheimhoudingsprotocol is een handreiking voor alle betrokkenen bij geheimhouding. Dit biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen.
 
2.1 Eenduidigheid in de bekrachtiging van geheimhouding
 
Geheimhouding opgelegd aan de raad, moet volgens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet door de raad in haar eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd. Door te werken met een format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding bevorder je dat aan de raad opgelegde geheimhouding ook daadwerkelijk wordt bekrachtigd op een eenduidige manier. Door de inhoud van het format wordt ervoor gezorgd dat het bekrachtigen van opgelegde geheimhouding van een motivering wordt voorzien. De Algemene wet bestuursrecht schrijft in artikel 3:46 immers voor dat een besluit van een deugdelijke motivering dient te worden voorzien.

Kanttekeningen

-

Bijlagen

1. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen;

2. format Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding.

Stukken die ter inzage liggen

 
 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer:

 

De raad van de gemeente zutphen,

 

gelezen het voorstel van het presidium van 18 december 2017 met nummer ;besluit:

1. Het geheimhoudingsprotocol vast te stellen;

2. het format Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0179

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 15 december 2017 met nummerb e s l u i t :

Het geheimhoudingsprotocol en het Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de constatering dat het quorum aanwezig is. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 15 januari 2018

2017-08 inzake motie VJN (23 juni 2017) - Motie Hondenbelasting als doelbelasting
Het CDA verwijst naar de toezegging dat via een memo de inkomsten en uitgaven in het kader van het hondenbeleid inzichtelijk zouden worden gemaakt. Spreker informeert naar de voortgang van de toegezegde memo, die volgens de toezeggingenlijst in september 2017 gereed zou zijn.

Het College antwoordt dat deze voortgangsvraag morgen in het college-overleg aan de orde zal worden gesteld.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.a.

5b. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.b

5c. Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens

GroenLinks complimenteert met de helderheid en leesbaarheid van het voorstel onder 5.c inzake de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht inzake de havens.
De PvdA vraagt zich af of het budget volstaat voor het onderzoek. Het onderzoek betreft immers zes havens en omvat meer dan alleen het uitbaggeren van de haven. Het gaat hierbij ook over economische ontwikkeling.

Het College legt uit dat het uitbaggeren geen deel uitmaakt van het budget. Het onderzoek richt zich op een beheervorm voor de zes havens en heeft niets met de uitvoering van fysieke werkzaamheden te maken. Het is de bedoeling om eerst de mogelijkheden voor de toekomstige beheervorm te inventariseren en deze informatie vervolgens te analyseren.

De PvdA vraagt of tevens wordt geïnventariseerd welke verbetermogelijkheden voor de zes havens denkbaar zijn.

Het College bevestigt dat tevens wordt geïnventariseerd op welke manier de afzonderlijke havens beter benut kunnen worden. Ook het vergunningenbeleid voor woonschepen wordt in het onderzoek meegenomen en de handhaving wat dit betreft.

De VVD beschouwt de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht een zeer positieve ontwikkeling. De fractie is ervan overtuigd dat er ten aanzien van de zes havens nog veel kansen liggen die benut zouden kunnen worden.

5d. Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.d.

5e. Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.e.


De voorzitter stelt vast dat de stukken onder 5.a t/m 5.e inderdaad als hamerstukken mogen worden aangemerkt.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018

Rubriek A – Punt 3 - Aanbod CIF voor aanleg glasvezel in het buitengebied van Lochem (12-12-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 114703)

GroenLinks verzoekt om dit ingekomen stuk samen met de reactie van het College actief te agenderen en niet slechts ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.

De voorzitter stelt vast dat hiermee wordt ingestemd. Het ingekomen stuk wordt verplaatst naar rubriek E en toegevoegd als punt 4.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. voorliggende lijst.

8. Forumverslag 18-12-2017

Mevrouw (E.) Müller (SP) verwijst naar het Forumverslag "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen". Abusievelijk is zij als aanwezig bij dit Forum vermeld, maar hierbij is haar broer, zijnde G.J.N. Müller, aanwezig geweest. Ze hecht er aan dat correct in het verslag wordt vermeld wie van beiden aanwezig is. Omdat deze verwisseling van initialen zich vaker voordoet, vraagt ze dringend hier zorgvuldig in te zijn.

 

De voorzitter concludeert dat het Forumverslag met deze wijziging kan worden vastgesteld. Ze zal als voorzitter alert zijn op de aanduiding van de juiste voorletters wanneer zij een van beiden het woord geeft.

9. Sluiting

De voorzitter geeft aan dat de actieve informatievoorziening naar de raadsagenda is verplaatst.

Ze sluit de vergadering om 19.42 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 15 januari 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-01-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 18 december 2017 (17:30 - 18:45) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
G.A.J. Winters