Pagina delen

Geheimhouding 'opbouw reserve civiele kunstwerken'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) op het document “Opbouw reserve civiele kunstwerken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij hebben als college op de in het besluit vermelde stukken geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten

1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit vermelde aan de raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

2. Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:
o   de economische of financiële belangen van de gemeente
(artikel 10, tweede lid, onder b. Wob);

want het document bevat detailinformatie over kostenramingen van beheer- en onderhoudswerkzaamheden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en Forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

Document ‘Opbouw reserve civiele kunstwerken’ ligt ter inzage bij de Griffie.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0107

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 5 oktober 2021 met nummer 115782


gelet op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) op het document “Opbouw reserve civiele kunstwerken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 november 2021 (16:00 - 22:00) Naar boven

Datum 08-11-2021 Tijd 16:00 - 22:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 25 oktober 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 25-10-2021 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer