Pagina delen

Geheimhouding 'Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document “Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven”.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij hebben als college op het in het raadsbesluit vermelde stuk geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van het stuk dat wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten

1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het raadsbesluit vermelde aan de raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

2. Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang:
o de economische of financiële belangen van de gemeente
(artikel 5.1, tweede lid onder b Woo).

Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Stukken die ter inzage liggen

Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven GEHEIM.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0121

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 december 2022 met nummer 466320


gelet op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op het document “Besteksraming baggerwerk Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-01-2023 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-01-2023 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer