Pagina delen

Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De ‘Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen’ met bijbehorende zienswijzennota en de daaruit voortvloeiende vijf kernwaarden en drie deelgebieden vast te stellen (bijlagen 1 en 2).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Algemeen

Het Emerpark is een brede, groene, parkachtige zone dichtbij het centrum van Zutphen. Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen gaande binnen het Emerpark. Er liggen deelvisies (zoals Visie Vitaal Sportpark Zuidveen en een visie van de Stichting Emerpark), er is een school in aanbouw aan de Keucheniusstraat, de tweede fase van Helbergen wordt ontwikkeld en er zijn diverse organisaties actief (o.a. volkstuintjes, Joodse begraafplaats, Hospice, Kaardebol, kinderboerderij, Dagelijks Bestaan). Er komen veel initiatieven binnen van inwoners en organisaties die activiteiten willen ontwikkelen binnen het Emerpark.

Het Emerpark biedt enerzijds een basis voor maatschappelijke functies die raken aan het sociaal domein en geeft anderzijds ook ruimte voor invulling van het klimaatbeleid van de gemeente.

Een integrale visie/-afwegingskader is nodig om alle huidige en toekomstige ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en om meerwaarde voor het gebied (en heel Zutphen) te creëren. Deze visie met zowel een fysiek als een sociaal- maatschappelijk afwegingskader is wenselijk vanuit zowel de gemeente Zutphen als de gebruikers van het park. Dit geeft een solide basis om toekomstige ontwikkelingen te beoordelen, maar vooral ook een fundament voor het gebied waar letterlijk en figuurlijk op gebouwd gaat worden!

Bij het opstellen van de Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen is gekeken naar wat afgelopen jaren is opgehaald, bedacht en onderzocht in het gebied door verschillende initiatiefnemers en stakeholders. Onder de noemer ‘Samen Emerpark’ is gekozen voor een participatieve aanpak, passend binnen de Covid-19 maatregelen. In de maanden september en oktober 2020 zijn (diepte-) interviews afgenomen en is informatie opgehaald door middel van enquêtes en vragenlijsten. De enquêtes en (diepte-) interviews hadden een inhoudelijk karakter en gingen dieper in op gebruik, visie en kansen van het Emerpark. De vragenlijst omvatte enkele abstractere vragen die een koers/lijn heeft opgehaald waar het park zich naartoe kan ontwikkelen. In januari 2021 zijn er twee online co-creatie bijeenkomsten geweest die hebben geleid tot een aantal kernwaarden. Ook het laaghangend fruit is benoemd. Dit heeft mede geresulteerd in de conceptvisie ‘Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen’.

De conceptvisie heeft van 7 april tot en met 5 mei 2021 ter inzage gelegen. De visie is op basis van de ingekomen reacties uitgewerkt in bijgaande definitieve rapportage ‘Gebiedsvisie samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen’, die nu ter besluitvorming door de raad voorligt.

Via een presentatie bent u in de Forumvergadering van 12 april 2021 geïnformeerd over de conceptrapportage ‘Gebiedsvisie samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen’.

Gebiedsvisie samen Emerpark. De groene huiskamer van Zutphen

De visie Samen Emerpark gaat eerst kort in op de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Vervolgens wordt ingegaan op het participatieproces waarmee de visie tot stand is gekomen. Deze ‘oogst’ heeft geleid tot vijf kernwaarden. De kernwaarden kunnen bij (nieuwe) initiatieven of projecten fungeren als meetlat die nu of in de toekomst uitgevoerd gaan worden.

Met deze visie willen we initiatiefnemers vanaf de start duidelijke afwegingskaders meegeven. Belangrijk zijn daarbij de vijf kernwaarden en de drie deelgebieden. Tenslotte wordt in de uitvoeringsparagraaf een uitnodiging aan alle gebruikers van het Emerpark gedaan om de eerste stappen te zetten.

Vijf kernwaarden

De visie bevat vijf kernwaarden voor de toekomst.

  1. Een ontmoetingsplek voor iedereen.
  2. Recreëren doen we samen.
  3. Eén Emerpark.
  4. Natuur altijd dichtbij.
  5. Duurzaamheid is vanzelfsprekend.

Drie deelgebieden

Deze drie deelgebieden, mede gevormd door de zware infrastructuur, delen het park op (Emmerikseweg en Harenbergerweg). Deze gebieden kunnen hun eigen sfeer behouden en ontwikkelen. Dit betekent dat de weging van de kernwaarden in deze gebieden verschilt. De overkoepelende kernwaarden zorgen ervoor dat de synergie tussen verschillende deelgebieden blijft gewaarborgd. 

Beoogd effect

Een gebiedsvisie met een integraal afwegingskader voor het Emerpark. 

Argumenten

1.1.Het Emerpark is er voor iedereen.

Emerpark is een veelzijdig gebied. Iedereen, jong en oud, vindt er vermaak en rust. Je kunt er ontspannen, iedereen kan er zichzelf zijn en er wordt gerecreëerd en geleefd. Het is inclusief en veelzijdig. Een fijne plek op loopafstand van de stad en aangrenzende woonwijken.

1.2 Een stad moet ook echt rustige groene plekken hebben voor een goede leefbaarheid.

Deze gemeenschappelijke groene huiskamer van Zutphen, ‘ Het Emerpark’, is een tegenhanger van de stedelijke bebouwing. Groen in de stad is belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad. Daarnaast vergroot het groen ook de leefbaarheid van de stad voor haar inwoners.

1.3 De integrale visie/-afwegingkader biedt handvatten om alle huidige en toekomstige ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en om meerwaarde voor het gebied (en heel Zutphen) te creëren.

In de huidige situatie is er weinig samenhang en afstemming. Daardoor worden kansen gemist en potenties onvoldoende benut. Door het toepassen/toetsen van de vijf kernwaarden wordt een duidelijk afwegingskader meegegeven. Het Emerpark krijgt een duidelijke identiteit voor zowel inwoners als gemeente, voor nu en in de toekomst.

1.4 Deze Gebiedsvisie is tot stand gekomen door een breed en actief participatieproces.

Gedurende het participatietraject hebben ongeveer 560 inwoners uit de gemeente Zutphen en 25 stakeholders uit het Emerpark zich uitgesproken over het gebied. Met deze ’oogst’ is gedurende de twee co-creatiesessies gewerkt aan de visie met een groep van 25 deelnemers (co-creators). Deze groep bestond uit inwoners, betrokkenen van verschillende organisaties die actief zijn in het Emerpark en gemeentelijke vertegenwoordigers.

De conceptvisie heeft van 7 april tot en met 5 mei 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 6 reacties binnengekomen. Naast de complimenten voor het proces van totstandkoming van de visie zien we enkele inhoudelijke reacties over bouwen, wonen en toerisme. Daarnaast wordt een aantal concrete maatregelen genoemd door verschillende personen of organisaties die niet binnen de scope van de visie passen. Deze concrete maatregelen krijgen een plek bij het laaghangend fruit en zijn onderwerp van gesprek in de op te richten organisatie ‘Vrienden van Emerpark’.

Kanttekeningen

  1. De visie Emerpark is een visie op hoofdlijnen en geen concreet bestemmingsplan.

De visie Emerpark kan onderdeel worden van de omgevingsvisie stedelijk gebied en op een later tijdstip worden vertaald in het omgevingsplan stedelijk gebied.

  1. Het bewaken van de visie op korte en lange termijn vraagt om een samenwerking tussen verschillende stakeholders.

Het beoordelen van initiatieven en het aanjagen van activiteiten in het gebied vraagt om een samenwerking tussen verschillende stakeholders. Er zijn hierover (nog) geen concrete afspraken gemaakt.

Risico’s

Een risico is dat na de vaststelling van de visie het draagvlak afneemt. Vanuit de energie die er bij betrokkenen is wordt het gebied verder ontwikkeld en opgepakt. Dit in samenwerking met het gemeentebestuur en de betrokkenen vanuit het gebied en de omliggende wijken. Het is belangrijk om deze betrokkenen mee te laten kijken naar het resultaat. Als dit onvoldoende gebeurt, is een aanvullende maatregel om één gemeentelijk aanspreekpunt aan te stellen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wanneer

Wie

8 juni 2021

Collegebesluit

9 juni 2021

Opsturen inspraaknotitie

28 juni 2021

Forum

12 juli 2021

Raadsbesluit

 

De visie is mede tot stand gekomen in participatie met inwoners, stakeholders en andere belanghebbenden. Dit heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Zie hiervoor ook de inleiding/aanleiding.

De personen/organisaties die hebben gereageerd op de concept ‘Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen’ zijn na het collegebesluit schriftelijk op de hoogte gesteld en hebben de zienswijzennota ontvangen. Ook informeren we de co-creatiegroep over het verdere proces en de aanpassingen per mail.

Rapportage/evaluatie

Om het draagvlak op peil te houden wordt in het najaar 2021 een evaluatie georganiseerd met de co-creators (zie argument 1.4).

Financiën

Als er plannen in het Emerpark worden ontwikkeld moet er per plan financiële dekking worden gevonden. De visie wordt gebruikt als toetsingskader voor aanpak van gebieden.

Voor de uitvoering van de ‘Gebiedsvisie samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen’, zijn geen middelen beschikbaar. 

Bijlagen

  1. Zienswijzennota.
  2. Gebiedsvisie Samen Emerpark. De groene huiskamer van Zutphen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0066

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2021 met nummer 157787b e s l u i t :

De ‘Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen’ met bijbehorende zienswijzennota en de daaruit voortvloeiende vijf kernwaarden en drie deelgebieden vast te stellen (bijlagen 1 en 2).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 28 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-06-2021 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters en D. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen en M de Ridder
PvdAH.W. Hissink, F.J.M. Heitling en F.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAM. Purperhart
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

 

De voorzitter opent de vergadering, heet ieder van harte welkom en geeft als eerste het woord aan het College voor een nadere toelichting.

Het College wijst erop, dat voorliggende gebiedsvisie al eerder in het Forum aan de orde is geweest. In vervolg op de ontvangen zienswijzen is het College benieuwd naar de reacties van de raadsfracties.

GroenLinks is blij dat om te kunnen constateren dat de zienswijzen worden meegenomen en dat daar serieus naar wordt gekeken. Er ligt op hoofdlijnen een goed plan en de fractie is benieuwd naar de daadwerkelijke invulling.

 

Ook de Stadspartij is blij met de visie zoals deze momenteel voorligt en met de wijze waarop de zienswijzen zijn verwerkt. De vraag is wel hoe de vijf kernwaarden worden bewaakt en hoe nieuwe initiatieven worden bewaakt. Een vraag is of het Emerpark in de toekomst een algemene ontmoetingsplek blijft voor iedereen, dan wel dat er wellicht delen van het park afgesloten worden en niet meer publiek toegankelijk blijven.

De natuur van het Emerpark is altijd dichtbij. Spreker informeert naar het natuurbehoud in het betreffende gebied. Bij bebouwen is de vraag of hierbij aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en een energieneutrale toekomst. Spreker vraagt de gemeentelijke toetsing van nieuwe initiatieven.

 

De VVD spreekt waardering uit voor het initiatief. Dit is goed neergezet vanuit mooie kernwaarden (voor iedereen, samen). De fractie ziet een mooi voorgenomen participatieproces, maar dit blijkt te mooi om waar te zijn. Het is jammer dat er geen geld beschikbaar is om dit allemaal te bewerkstelligen. De VVD had gehoopt dat met opname van enkele bouwpercelen in het project de nodige financiële dekking gevonden kon worden. De VVD denkt hierbij niet aan een bouwproject met tiny houses, maar een bouwprojecten dat kan dienen om het totale project te financieren. Zodoende ontstaat een win-winsituatie. De VVD is benieuwd naar de reacties wat dit betreft vanuit de overige fracties en vanuit het College.

 

Kies Lokaal is blij met voorliggende gebiedsvisie. De website van het Emerpark meldt dat in de toekomst culturele voorstellingen plaats gaan vinden in het park en “een soort Vondelpark” rond de skatebaan gemaakt zou moeten worden. Wat Kies Lokaal verontrust, is dat op nog geen honderd meter afstand het Hospice is gelegen. De combinatie tussen bepaalde activiteiten in de directe nabijheid van het hospice lijkt een onwenselijke situatie op te leveren. Wat dit betreft, krijgt de fractie graag wat meer duidelijkheid.

 

D66 vindt het prettig om deel uit te maken van dit Forum om via de toekomstvisie voor het Emerpark de stad mooier, prettiger en groener te maken.

Als eerste kernwaarde wordt gesproken over een ontmoetingsplek voor iedereen. Dat is een mooi uitgangspunt. Bij deze kernwaarde past aandacht voor de toegankelijkheid: een wens voor toegankelijkheid en laagdrempeligheid vindt een breed draagvlak. De raad heeft recent een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om de in Zutphen woonachtige VN-ambassadeurs actief te raadplegen bij het toegankelijk maken van de stad. D66 zoekt naar een manier om die motie te verbinden met voorliggend visiedocument. Spreker suggereert om in het voorstel inzake het Emerpark expliciet inzake toegankelijkheid te melden, dat de VN-ambassadeurs actief worden geraadpleegd. Spreker suggereert het voorstel te amenderen en zodoende de wens van de raad in het visiestuk te borgen. D66 vraagt zich af hoe andere Forumleden hierover denken.

D66 overweegt een amendement in te dienen om de reeds aangenomen motie over de VN-ambassadeurs te verbinden met de Visie op het Emerpark. D66 vindt het verder een prima en mooi visiedocument.

 

De ChristenUnie spreekt waardering uit voor voorliggend stuk. De waardering betreft ook de wijze waarop deze tot stand is gekomen, namelijk dankzij een goede participatie. Spreker constateert dat de informatie inzake de samenwerkingsvorm beperkt blijft. Spreker informeert naar de verwachtingen van de wethouder ten aanzien van van de daadwerkelijke uitvoering van voorliggende visie.

 

Burgerbelang had gehoopt het optimisme over deze visie te kunnen delen. In het Forumgesprek met de gemeentesecretaris werd aangegeven dat er hoge ambities zijn en te weinig wordt stilgestaan bij de ambtelijke uitvoering. Het ligt wellicht een beetje buiten de scope van het Forum, maar er is blijkbaar al veel werk verzet en zeker qua participatie en inspraak van burgers is goed werk verzet. Dit is iets om trots op te zijn en zou eigenlijk in veel meer trajecten meegenomen moeten worden.

Opvallend is echter dat aan voorliggende visie geen budget is gekoppeld. Burgerbelang vraagt zich af, wat dit betekent voor de organisatie. Hoeveel ambtenaren waren hierbij betrokken en wat kon hierdoor niet gedaan worden? Zijn achteraf bezien, wel de juiste keuzes gemaakt? Er is nu weliswaar ervaring opgebouwd met participatie, maar gezien de huidige financiële situatie en rekening houdend met uitgangspunten voor de toekomst, vraagt spreker zich af of een voorliggend visiedocument in de toekomst opnieuw opgesteld moet gaan worden.

 

De voorzitter vraagt een reactie van het College op de gestelde vragen en op het amendement dat wordt voorgesteld door D66.

 

Het College vindt de gewetensvraag van de Stadspartij interessant. GroenLinks constateert, dat het een goed plan is op hoofdlijnen, maar vraagt naar de daadwerkelijke invulling van de ideeën en plannen in deze visie. Deze gebiedsvisie is opgesteld, omdat er verschillende vragen rondom de initiatieven binnenkwamen. Antwoorden konden vanwege het ontbreken van een kader niet worden geboden. Dat kader is nodig om initiatieven te kunnen toetsen en te de toepasbaarheid te beoordelen. De gebiedsvisie is gevuld met ambities, maar daar is geen geld voor gereserveerd. Deze gebiedsvisie gaat fungeren als toetsingskader voor initiatieven die nog binnenkomen en op basis hiervan kan dan een afweging gemaakt worden wat betreft de passendheid van een initiatief. Op die manier kan er antwoord gegeven worden aan initiatiefnemers. Op dit moment is het niets meer en niets minder. De wethouder erkent dat dit zeker jammer is. Het park heeft de potentie om hier iets moois van te maken, móchten er middelen voor beschikbaar zijn.

Vanwege het feit dat er tegen vraagstukken werd aangelopen, was de gebiedsvisie echt nodig. De wethouder verwijst als voorbeeld naar de tiny houses, evenementen en wat er verder mogelijk is in het Emerpark.  

Deze gebiedsvisie is op initiatief van de ambtelijke organisatie opgesteld, opdat er een kader ligt, waarmee de ambtelijke organisatie stappen kan zetten en initiatieven kan afwegen. In eerste instantie zijn er redelijk wat ambtenaren mee bezig geweest, omdat verschillende afdelingen iets te maken hebben met de ontwikkelingen in het Emerpark. Hiermee is een aantal onduidelijkheden opgelost. Voorliggende gebiedsvisie biedt een zekere helderheid waardoor iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

De ambtelijke organisatie is geholpen met het schetsen van een helder kader. Tegelijkertijd is er inderdaad geen vervolgtraject en is dit ook niet het meest urgente vraagstuk op dit moment.

Het College refereert aan de vraag van de Stadspartij over het bewaken van de vijf kernwaarden: als een initiatief na toetsing voldoet aan de kernwaarden, heeft dit een grotere ontplooiingskans dan een initiatief dat niet passend is. Het is niet voorstelbaar dat een ontwikkeling wordt toegestaan die niet binnen de vijf kernwaarden past óf waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met het Hospice aan de overkant. Het College heeft er vertrouwen in dat het hierbij over ingetogen evenementen gaat die recht doen aan de omgeving van het Emerpark en ook zeker rekening houden met de buren in het Hospice.

Vanaf dag één is helder dat het hierbij gaat over een gebiedsvisie, waarvoor geen geld beschikbaar is en ook niet is gereserveerd voor uitvoering.

Indien er initiatieven volgen, is het advies gericht op grondexploitatie. Door een aantal kavels in ontwikkeling te nemen, kan daaruit de dekking te komen voor een verdere ontwikkeling. Het enige gebied waar nog kavelruimte is, is aan de kant van de IJssel, zijnde de tweede fase Helbergen. Die grondexploitatie biedt geen ruimte voor ontwikkeling van de plannen in voorliggende gebiedsvisie. Voor het overige worden met vaststelling van voorliggende visie geen woonkavels mogelijk gemaakt in het Emerpark.

Het voorstel van D66 inzake de VN-ambassadeurs is een aardig idee dat recht doet aan de eerdere motie. Het College kijkt uit naar het amendement en hoort graag wat andere fracties hiervan vinden.

In antwoord op de vraag van het CDA betreffende de verwachtingen wat betreft de uitvoering, benadrukt spreker dat gestand wordt gedaan aan de kernwaarden die in deze Gebiedsvisie vastliggen. De beschreven zones worden in acht gehouden en binnen dit geheel worden initiatieven getoetst. Wanneer de raad bepaalde plannen in ontwikkeling wil nemen, dan is daar financieel dekking voor nodig.

Binnen de gegeven kaders staat het initiatiefnemers vrij om te vervolgen op de wijze, zoals tot nu toe is gebeurd. Dit geldt ook voor de verschillende partners in het Emerpark om conform de gebiedsvisie - waar zijzelf ook intensief aan hebben meegewerkt - te handelen zoals staat beschreven.

Als extra geld nodig zou zijn voor de uitvoering van diverse zaken die in voorliggende Gebiedsvisie staan, dan mag duidelijk zijn dat die middelen er niet zijn bij de gemeente Zutphen.

 

De voorzitter informeert naar reactie op het College of op het voorgestelde amendement.

 

Kies Lokaal wil het amendement graag mede indienen.

 

De Stadspartij vindt het verstandig om het toegankelijkheidsamendement in voorliggend voorstel mee te nemen.

 

D66 wil serieus bezien om het amendement invulling te geven.

 

De voorzitter concludeert dat voorliggende gebiedsvisie rijp is voor raadsbehandeling. Na dankzegging voor ieders aanwezigheid wordt de bijeenkomst gesloten om 20.55 uur.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 13 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen
Amendement(en) aangenomen

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie