Pagina delen

Gebiedsplan Rivier in de Stad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het gebiedsplan Rivier in de Stad vast te stellen als beleidskader en  programmatisch spoorboekje voor de integrale gebiedsontwikkeling Rivier in de Stad;
  2. het college op te dragen op basis van het gebiedsplan verdere afspraken met de provincie en Rijk te maken over financiering van het sleutelproject Rivier in de Stad

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2012 is het gebiedsontwikkelingsprogramma Rivier in de Stad van start gegaan. Financiële en inhoudelijke basis onder het programma is het stadscontract met de provincie Gelderland. In het Stadscontract is afgesproken dat de gemeente een gebiedsplan opstelt waarin het programma verder wordt gedefinieerd en van planningen en begrotingen wordt voorzien. Bijgevoegd gebiedsplan voorziet daar in.

Beoogd effect

- Voldoen aan de afspraken in het stadscontract 2012 – 2015 (2017) en het beschikbaar komen van de gereserveerde provinciale bijdrage van 4,5 mln aan het sleutelproject Rivier in de Stad.

- Een basis te leggen voor de verdere afspraken met provincie en Rijk over de nota Ruimte gelden.

- Te beschikken over een programma met samenhangende projecten als handleiding voor het sleutelproject Rivier in de Stad.

Argumenten

1 Het gebiedsplan geeft een goed inzicht in de onderliggende ambities en doelen en in het actuele projectenportfolio

De gebiedsontwikkeling Rivier in de Stad is gebaseerd op meerdere beleidsdocumenten en gebiedsontwikkelingen, zoals de Binnenstadsvisie, Noorderhaven, de IJsselsprong en het Deltaprogramma Rivieren. In het gebiedsplan zijn de daaronder liggende ambities en doelen puntig maar treffend verwoord, zodat het als eigenstandige basis kan dienen voor de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden in de komende 5 à 10 jaar.

1.2 Het gebiedsplan bevat een tweede deel met fact-sheets van de geplande projecten in het programma Rivier in de Stad

De onderscheiden projecten zijn afkomstig uit de genoemde waaier aan kaders, en zijn op basis van de in het gebiedsplan beschreven ambities en doelen tot logische eenheden gesmeed. Hierbij wordt de stand van zaken medio 2013 weergegeven. Op basis van voortschrijdend inzicht zullen planningen en kostencalculaties kunnen veranderen. Het projectenportfolio moet daarom  gezien worden als een rollende agenda.

1.3 Het gebiedsplan beoogt een integrale gebiedsontwikkeling

De verschillende projecten hangen met elkaar samen. Een volledige uitvoering van het programma is uitgangspunt. Tevens is er een samenhang met projecten in de omgeving van het gebied, zoals de Rondweg N345, de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier, de binnenstad en De Mars.

2.1 Provincie en Rijk staan positief tegenover de gemeentelijke plannen

Het gemeentelijk programma Rivier in de Stad vormt de ‘rode’ envelop van het programma IJsselsprong. Er is een intensieve samenwerking met provincie en Rijk bij de voorbereiding en realisatie van het programma.

Kanttekeningen

1.1 De planning van een aantal projecten is mede afhankelijk van andere partijen

De aanleg van de rondweg N345 en de ontwikkeling van natuur en landschap in de omgeving van Zutphen is primair een zaak van de provincie Gelderland. Het Rijk is primair verantwoordelijk voor de riviermaatregelen. De realisatie van de spoor-onderdoorgang is een project samen met Pro Rail.

Omdat een aantal projecten wordt getrokken door externe partijen is er geen eigenstandige controle op de voortgang van die projecten mogelijk. Dit kan leiden tot vertraging die interfereert met de afspraken in het Stadscontract. Geadviseerd wordt dit samen met de provincie te constateren en proactief oplossingsgericht mee te nemen in de actualisatie van het Stadscontract.

Op andere onderdelen van het programma is autonome uitvoering van projecten mogelijk en wordt als zodanig ook ingezet. Deze projecten zullen in de uitvoeringsplanning naar voren worden getrokken om zo spoedig mogelijk te starten met realisatie (Marspoortstraat, WOP, Groenmarkt, herinrichting van delen van IJsselkade – zuid).

2.1 De financiering van de integrale gebiedsontwikkeling is mede afhankelijk van andere partijen

Het voorgestane programma vraagt een investering van ca. 31 miljoen. Er is hierbij een bijdrage van andere overheden voorzien van 24,5 miljoen. Er wordt momenteel overleg gevoerd met deze partijen over het beschikbaar komen van deze door hen gereserveerde middelen.

2.2 De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor haar bijdrage in de dekking van het gebiedsplan

De dekking van de (via het stadscontract afgesproken) gemeentelijke bijdrage is nog niet beschikbaar. Het programma heeft een langere looptijd dan de gemeentelijke meerjarenbegroting. Er komen nieuwe taken en bezuinigingen op de gemeente af. De geplande gemeentelijke bijdrage in Rivier in de Stad kan moeilijk ingepast worden in de gemeentebegroting voor de komende jaren. In overleg met de provincie wordt verder gezocht naar een sluitende dekking waarbij de integrale en volledige uitvoering van het programma voorop staat.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het gebiedsplan biedt de inhoudelijke en financiële onderbouwing voor dit onderdeel van de structuurvisie Middengebied IJsselsprong. Deze structuurvisie wordt u in december 2013 voorgelegd.

Conform de afspraken in het kader van het stadscontract zullen (op basis van dit gebiedsplan) in het vierde kwartaal 2013 afspraken gemaakt worden met de provincie Gelderland over de door de provincie gereserveerde middelen ad 4,5 mln.

Rapportage/evaluatie

Via bestuursrapportages.

Financiën

Het Gebiedsplan geeft een actueel overzicht van de geraamde kosten. De totale kosten worden geraamd op ca. € 31 mln. De dekking wordt in belangrijke mate gevonden in de bijdrage van het Rijk (18  mln.), de provincie (€ 6.5 mln) en de gemeente Zutphen € 6.5 mln.

Het Rijk draagt bij in het programma IJsselsprong Het programma RIDS vormt hiervan een onderdeel.

De bijdragen van provincie en gemeente zijn afgesproken bij het stadscontract 2012 – 2015/17. Beiden hebben bij het afsluiten van het stadscontract € 2 mln. beschikbaar gesteld voor Rids. De provincie heeft bovendien de resterende € 4.5 mln reeds gereserveerd. Gemeente Zutphen dient hierover nog een besluit te nemen. In het Koersdocument van augustus 2012 is vastgelegd (pag 12) dat aan de hand van het vast te stellen gebiedsplan besloten wordt over de inzet van benodigde middelen.

Vanaf begroting 2014 is € 1.7 mln ( IP middelen voor reconstructie IJsselkade) extra beschikbaar zodat nog over € 2.8 mln besluitvorming dient plaats te vinden. Een deel van de dekking kan mogelijk gevonden worden in de middelen voor het Stedenbeleid. Ook vindt met de provincie Gelderland aanvullend overleg plaats over de dekking van het Zutphense aandeel.

De gemeentelijke financiën staan momenteel onder grote druk. Mogelijk zal de komende septembercirculaire meer licht kunnen brengen in de omvang van de komende bezuinigingen.

In dit verband is het goed om te weten dat de meeste projecten zullen pas in uitvoering genomen zullen worden in de tweede helft van dit decennium of soms zelfs nog later. Opname van de extra middelen is pas gewenst zo rond het jaar 2017 en kan gefaseerd plaats vinden over een aantal jaren.

Stukken die ter inzage liggen

 Collegevoorstel sept 2013 over gebiedsplan

Trendanalyse Shinsekai

Economisch onderzoek BRO

Ideeënboek Khandakar

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0145

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 september 2013 met nummer 122488b e s l u i t :

  1. het gebiedsplan Rivier in de Stad vast te stellen als beleidskader en  programmatisch spoorboekje voor de integrale gebiedsontwikkeling Rivier in de Stad;
  2. het college op te dragen op basis van het gebiedsplan verdere afspraken met de provincie en Rijk te maken over financiering van het sleutelproject Rivier in de Stad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 oktober 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum van 5 november 2012 is de door het college vastgestelde programmaopdracht rond de rivier in de stad ter kennisneming aan de raad aangeboden.. Het college heeft de programmaopdracht destijds toegelicht en vragen beantwoord. De raad wordt nu gevraagd om een gebiedsplan vast te stellen dat als beleidskader gaat dienen voor de verdere integrale gebiedsontwikkeling. Met het vaststellen van het gebiedsplan wordt voldaan aan afspraken die in het kader van het stadscontract gemaakt zijn met de provincie, waarna ook de gereserveerde provinciale bijdrage van € 4.500.000,- beschikbaar komt voor het project rivier in de stad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-10-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Het College krijgt het woord om een presentatie te geven over het gebiedsplan. Na afloop krijgt het Forum de gelegenheid om vragen te stellen over de presentatie en aansluitend over het gebiedsplan.

Stadsbelang wil een helderder beeld van de financiering van het plan. Daarnaast wil men weten hoe de wijkraad nu bij het plan betrokken gaat worden en wat de rol van de burgers is. Tot slot vraagt men zich af wat het belang van het aantakken van de rondweg is binnen het plan.

GroenLinks staat positief tegenover het plan maar maakt zich eveneens zorgen over de financiering. Tevens wil men weten hoe men zoveel mogelijk de burgers gaat betrekken bij het plan. GroenLinks heeft een aantal verbetersuggesties voor het plan. Men pleit voor een plan om de kade autovrij te maken. Men vraag om aandacht voor de looproute en men pleit voor betere verbinding met de groene gebieden. Daarnaast geeft men het College de suggestie mee om het groen rond de Hoven te maximeren en pleit men voor zoveel mogelijk burgerinbreng.

Het CDA geeft aan het een mooi plan te vinden maar maakt zich zorgen over de financiën. Daarnaast vraagt men zich af hoe de bocht in de IJssel zal komen te liggen. Het bij het plan betrekken van de wijkraad wordt als een positief punt gezien.

De Stadspartij heeft eveneens vragen over de financiering. Daarnaast wil men weten wat het waterschap wil met de hoogwaterkering.

De SP heeft ook haar vraagtekens bij de financiering van het plan en pleit voor overleg met de bewoners.

De VVD vind het een mooi plan maar mist soms de samenhang in het plan. Tevens wil men weten hoe haalbaar het clusteren van de glastuinbouw is. Is er ruimte in het bestemmingsplan? En wat kunnen de bewoners in het gebied verwachten qua verkeersmaatregelen?

De PvdA wil graag de status van het gebiedsplan weten.

Burgerbelang merkt op dat de 18000m3 norm kennelijk niet uitsluitend moet worden gehaald aan de Tichelbeekse kant maar vreest dat deze ook deels ten  koste van de kade gaat. Wat betreft de locatie van het parkeerdek roept men op tot duidelijkheid. Wat wil men als Raad uiteindelijk. Daarnaast is men de mening toegedaan dat de financiering van het plan meegenomen zou moeten worden in de komende begrotingsbehandeling.

De ChristenUnie vraagt hoe het staat met de onderzoeken naar  energiemaatregelen. Daarnaast vraagt men  waarom er geen financiële haalbaarheidsonderzoek is geweest.

D66 vindt het een uitstekend plan. Wel valt op dat de horeca aan de promenade ver uit elkaar ligt. Op veel andere vergelijkbare locaties is deze juist meer gebundeld. Daarnaast vraagt men hoe de verkeersafwikkeling in de Marspoort gaat lopen. Deze is van cruciaal belang voor de herinrichting van het gebied.

Het College krijgt het woord voor de beantwoording van de vragen.

Veel vragen gaan over de financiën. Het College rekent op 18 miljoen van het Rijk. Deze zou beschikbaar komen op het moment dat de structuurvisie is vastgesteld. De Provincie draag 6,5 miljoen bij evenals de Gemeente. Vooralsnog is er voor de Gemeente sprake van een gat van 2,8 miljoen. Voor wat betreft een haalbaarheidsonderzoek geeft het College aan dat niet alle projecten tegelijk zullen worden gestart  en dat men dan terug komt bij de Raad met een dekkingsvoorstel.

Stadsbelang vraagt naar het belang van de fasering.

Het College antwoordt dat deze van groot belang is en dat daarin verstandige keuzes moeten worden gemaakt.

De VVD vraagt aan het College of men bedoelt dat er nog aanvullende vragen ter financiering van het plan komen. Daarnaast wil men weten in hoeverre de begroting rond is.

Burgerbelang vraagt wat de status van het voorstel is. Er is immers al 2 miljoen begroot.

Het College antwoord dat deze twee miljoen is het kader van het stadscontract is gereserveerd.

Op de vraag van de VVD antwoordt het College dat er nog een bedrag van 2,8 miljoen gevonden moet worden.

De ChristenUnie vraagt wat er gebeurt als dit bedrag niet gevonden wordt.

De PvdA merkt op dat er 1,4 miljoen is gereserveerd in de nog niet vastgestelde begroting van 2014.

Het College geeft aan dat het geld pas wordt vrijgemaakt als de structuurvisie er ligt.

Burgerbelang vraagt waarom er niet gewerkt wordt met bouwstenen  waarvan we weten hoeveel tijd en geld het gaat kosten zoals bij het Broederenkloosterplan het geval is.

GroenLinks geeft aan juist voorstander te zijn van het integraal in stand houden van het plan.

De VVD vraagt of er met het vervallen van de doortrekking geld vrijkomt.

Het College geeft aan dat gekozen is voor een integrale aanpak waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt. De stappen worden nog nader uitgewerkt Het stuk dat nu voor ligt is een grove schets. Er is gezocht naar een optimaal plan. Minder uitgaven betekent een lagere bijdrage van het Rijk.

Het College geeft aan ook naar mogelijkheden te zoeken om het betrokken gebied aantrekkelijk te maken voor fietser en wandelaars.

Op de vraag van het CDA omtrent de loop van de rivier geeft het College aan dat de plannen nog worden uitgewerkt. Voor wat betreft de 18000m3 meldt het College dat deze haalbaar is door de rivier uit te baggeren. Rijkswaterstaat is daarin meegegaan. Anders was de 18 miljoen in gevaar gekomen.

Stadsbelang merkt op dat de ruimtelijke reservering nu van de baan kan.

Het College antwoordt dat men probeert deze te laten vervallen maar dat dit bij het Rijk ligt.

Met betrekking tot de glastuinbouw geeft het College aan dat dit onderwerp verkend wordt maar dat nog niets vast staat. Men zal de ondernemer zeker bij de zaak betrekken.

Over het parkeren meldt het College dat dit onderwerp mee moet in het gebiedsplan maar dat de oplossing nog wordt uitgewerkt. Inzake de energiemaatregelen kijkt men naar de mogelijkheden voor een watercentrale. De clustering van de horeca is nog onderwerp van studie evenals de verkeersafwikkeling in de Marspoortstraat. Deze laatste zit niet in het gebiedsplan. De hoogte van de hoogwaterkering is nog niet bekend omdat de uitgangspunten van het Rijk nog niet vast staan.

GroenLinks geeft aan een communicatieparagraaf te missen.

Stadsbelang vraagt of de bestaande plannen van Rijkswaterstaat weer uit de kast worden gehaald. Daarnaast wil men weten hoe het zit met het verminderen van de verkeersdruk terwijl de Raad net te horen heeft gekregen dat er 5000 extra verkeersbewegingen via de Kanonsdijk zullen gaan.

Het College geeft aan dat de bewoners zeker bij de ontwikkeling worden betrokken en dat het gebiedsplan nog erg abstract is. Per deelonderwerp komt er wel een communicatieparagraaf. Bewoners en ondernemers worden absoluut betrokken bij de ontwikkelingen. De plannen van Rijkswaterstaat gaan niet weg maar worden aangepast.

Over de verkeersdruk meldt het College dat deze zoveel mogelijk zal worden teruggebracht maar dat maatregelen volgen na aanleg van de rondweg. Voor wat betreft de geschetste afname van de verkeersdruk geeft het College aan dat het gaat om een gemiddelde.

Wat betreft de afwikkeling van de verkeersdruk over de Marspoortstraat meldt het College dat er contacten zijn geweest met bewoners en ondernemers maar dat het grootste deel voor de bestaande afwikkeling is en dat deze dus geen onderdeel van een nieuw verkeerscirculatieplan wordt.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor inhoudelijke behandeling in de Raad en sluit de vergadering.

Net na sluiting van de vergadering meldt zich de heer van der Kamp. Hij had zich tijdig aangemeld als inspreker maar heeft als gevolg van een misverstand niet meer het woord gekregen. Daarom is in overleg met hem en de forumvoorzitter zijn bijdrage als bijlage opgenomen.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangehouden

Reden aanhouding: Aangehouden tot volgende raadsvergadering
Het voorstel is niet besproken.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 18 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend