Pagina delen

Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het geactualiseerde normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Door de accountant wordt bij de jaarrekening een controleverklaring verstrekt waarin zowel over de getrouwheid als de rechtmatigheid een oordeel wordt opgenomen.

Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld of baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met andere woorden: het gaat om de financiële beheershandelingen.

Om een oordeel te kunnen geven omtrent de rechtmatigheid moet de accountant de beschikking hebben over een vastgesteld controleprotocol. Het normenkader maakt als bijlage onderdeel uit van het controleprotocol.

Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole is een overzicht met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op basis waarvan de accountant de uitvoering door het college toetst. Het betreft alleen die wet- en regelgeving die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen.

Enige jaren geleden is in overleg met de Auditcommissie er voor gekozen het protocol niet meer jaarlijks vast te laten stellen maar voor een periode van twee jaren. Indien nodig zal het normenkader wel jaarlijks worden geactualiseerd.

Bij besluit van 17 november 2014 (bijlage 2) heeft de raad het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2014 en 2015 vastgesteld. Door wijzigingen in wet- en regelgeving en door nieuwe wet- en regelgeving is het nodig dat het normenkader voor 2015 geactualiseerd wordt. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de producten bestuur, gemeentelijke heffingen en het Sociaal Domein. Bijlage 1 bevat het geactualiseerde normenkader voor 2015. 

Beoogd effect

Een actueel normenkader bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2015.

Argumenten

1. Er moet een actueel normenkader voor de accountantscontrole zijn.

Om een oordeel te kunnen geven omtrent de rechtmatigheid moet de accountant de beschikking hebben over een vastgesteld controleprotocol. Het daarbij behorende normenkader moet actueel worden gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.

Kanttekeningen

1. Er kunnen na vaststelling van dit normenkader nog wijzigingen zijn in wet- en regelgeving die ook van toepassing zijn op de financiële beheerhandelingen in 2015.

Als bij de controle door de accountant blijkt dat het normenkader niet meer actueel is, kan dit er toe leiden dat de accountant verzoekt om het normenkader opnieuw te actualiseren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Aan de Auditcommissie is een afschrift van dit voorstel verstrekt.

Rapportage/evaluatie

De accountant rapporteert over de getrouwheid en rechtmatigheid in het verslag van bevindingen bij de jaarrekening. 

Bijlagen

Bijlage 1 Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015.

Bijlage 2 Raadsbesluit 14 november 2014 Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekeningen 2014 en 2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0159

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 oktober 2015 met nummer 68270b e s l u i t :

het geactualiseerde normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 november 2015 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Door de accountant wordt bij de Jaarrekening een controleverklaring verstrekt waarin zowel over de getrouwheid als de rechtmatigheid een oordeel wordt opgenomen. Om een oordeel te kunnen geven omtrent de rechtmatigheid moet de accountant de beschikking hebben over een vastgesteld controleprotocol. Het normenkader maakt als bijlage onderdeel uit van het controleprotocol. Enige jaren geleden is in overleg met de Auditcommissie besloten het protocol niet meer jaarlijks vast te laten stellen maar voor een periode van twee jaren, tenzij wijzigingen in wet- en regelgeving vragen om actualisatie na een jaar. Omdat er sprake is van wijzigingen in wet- en regelgeving, wordt de raad nu voorgesteld om het geactualiseerde normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 vast te stellen.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 02-11-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hier word geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Wat betreft de stand van zaken in het voortgezet onderwijs het volgende. De vier Voortgezet Onderwijs scholen hebben een samenwerkingsverband in die zin dat er een gezamenlijke brugperiode is voor het VMBO.

Met betrekking tot de Verordening Huisvesting Onderwijs: aan Gelderveste is verzocht om ruimte beschikbaar te stellen aan Archipel. De rechtbank heeft aangegeven eerst een onderzoek uit te voeren. 

De stand van zaken sinds 5 oktober 2015 in de ontwikkelingen van de rechtbank. Op 7 oktober 2015 heeft de burgemeester een bezoek afgelgd aan de Tweede kamerfracties. Er wordt samengewerkt met zes andere gemeenten die ook de rechtbank dreigen te verliezen. Er is één gezamenlijke lobbyist.Er is een petitie aangeboden bij de ronde tafel gesprekken. Het CDA en de SP hebben vragen gesteld over de huisvestingskosten van de rechtbanken. In de Eerste kamer is door Brinkman een Motie ingediend en deze is aangenomen. Er is een witboek aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer. Eind november is er een actie gepland vanuit de zeven bedreigde rechtbanken. Op 16 november 2015 houdt de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak een bijeenkomst waarvoor Zutphen ook is uitgenodigd.

SP: Wat betreft de stand van zaken in het Voortgezet Onderwijs, staan alle vier de scholen nog even positief in de samenwerking?

College: Daarop kan de (verantwoordelijk) wethouder zelf het beste antwoord geven. Ons zijn nog geen signalen bekend, wij nemen deze vraag mee naar de wethouder.

College: De stedelijke bereikbaarheid met betrekking tot de brug Vispoortgracht is de mogelijkheid tot realisatie aangepast. Er is overleg geweest met de provincie Gelderland. Zonder een deadline kan er toch aanspraak worden gemaakt op gelden in die zin dat de de termijn tot realisatie redelijk is en de provincie op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 2 november 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 2 november 2015

Stadspartij: Er staan veel oude zaken op de Toezeggingenlijst. Hoe zit het met de termijnen, met de afhandeling?

College: Sommige Toezeggingen zijn al wel afgehandeld, alleen niet volgens de regels. De lijsten zouden moeten worden opgeschoond. Er moet worden nagegaan of de Toezeggingen nog actueel zijn en de lijsten moeten worden opgeschoond.

Stadspartij: Kan de griffie dit anderszins oplossen of de lijst opschonen?

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Begrotingswijziging Burap 2015-2

VVD: Kan dit een bespreekpunt worden in de Raad?

College: Dit is in het Presidium besproken en zouden we hier nog aan de orde stellen. Het is geen bezwaar om hiervan een apart agendapunt te maken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding bijlagen raadsvoorstel 'Grondexploitaties: bespreking deelgebieden'.

Akkoord.

Voorzitter: dit kan als hamerstuk door naar de raad.

6c. Geactualiseerd normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015

Akkoord.

Voorzitter: Dit kan als hamerstuk door naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 november 2015

geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 november 2015

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 05-10-2015

Akkoord.

9b. Forumverslag 12-10-2015

Akkoord.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend