Pagina delen

Fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

geen wensen en bedenkingen te uiten over de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Stichting Woningbedrijf Warnsveld is met 651 woningen een relatief kleine speler in de corporatiesector. Zij hebben de wens geuit te willen fuseren met de grotere Woningstichting Ons Huis (4.750 woningen in Apeldoorn en 290 in Zutphen). Beide corporaties streven ernaar de fusie op 1 januari 2018 te laten ingaan.

Bij de fusie is van belang dat de woningen van Stichting Woningbedrijf Warnsveld tot 30 juni 1997 in bezit waren van de voormalige gemeente Warnsveld. Op 30 juni 1997 heeft deze voormalige gemeente de 550 woningen die zij toen in het bezit had, overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Daarbij is, na een daartoe strekkend besluit van de gemeenteraad, in de overeenkomst (en leveringsakte) tussen de stichting en de gemeente opgenomen dat bij een toekomstige fusie met c.q. overname door een andere corporatie de op dat moment eventueel aanwezige overwaarde van het woningbezit moet worden betaald aan de gemeente (de overwaarde-bepaling).

Het college heeft de afgelopen maanden overlegd met de beide corporaties over de bepaling. Daarbij lagen twee scenario's op tafel:

 1. De Warnsveldse corporatie staat de overwaarde van het woningbezit af aan de gemeente.
 2. De gemeente en de corporatie besluiten aan de overwaarde-bepaling in de overeenkomst geen uitwerking te geven. In plaats daarvan maken zij volkshuisvestelijke afspraken.

De corporaties hebben zich op het standpunt gesteld dat de fusie niet doorgaat als de gemeente vasthoudt aan de overwaarde-bepaling in de overeenkomst. De corporaties stellen dat de overwaarde niet afgeroomd mag worden omdat het om geld gaat dat in de volkshuisvesting moet blijven.

Als de gemeente voet bij stuk houdt en vasthoudt aan nakoming van de bepaling, gaat de fusie niet door. Dat is een voor alle betrokkenen onwenselijke situatie. Maar met name voor de Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Zij kan dan haar taken niet professioneel uitvoeren en heeft onvoldoende geld om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming van haar woningen in Warnsveld.

Wij hebben vervolgens extern juridisch advies ingewonnen. Dat advies komt erop neer geen nakoming van de overwaarde-bepaling te eisen, maar te zoeken naar andere oplossingen. Bij het zoeken naar die oplossingen is het van belang om de achtergrond van de overwaarde-bepaling in het hoofd te houden. Destijds was het de bedoeling om de overwaarde van de huurwoningen ten goede te laten komen aan de volkshuisvesting. De gemeente kan dit doel op een andere manier afdwingen dan het vorderen van nakoming van de overwaarde-bepaling. Vandaar dat er extra afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en de beide corporaties over de volgende vier punten:

 1. Nieuwbouw
 2. Versnelling verduurzaming
 3. Volwaardig partnerschap
 4. Fysiek loket in Warnsveld

Deze extra afspraken zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Beoogd effect

Afzien van nakoming van de overwaarde-bepaling, waardoor de fusie tussen Stichting Woningbedrijf Warnsveld en Woningstichting Ons Huis kan doorgaan.

Argumenten

1. Stichting Woningbedrijf Warnsveld was tot 30 juni 1997 een gemeentelijk woningbedrijf

De woningen van Stichting Woningbedrijf Warnsveld waren tot 30 juni 1997 in bezit van de voormalige gemeente Warnsveld. Op 30 juni 1997 heeft de gemeente Warnsveld, waarvan de gemeente Zutphen in 2005 de rechtsopvolger is geworden, de 550 woningen die zij toen in het bezit had, overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Bij deze overdracht zijn afspraken gemaakt, onder andere dat dat bij een toekomstige fusie met c.q. overname door een andere corporatie de op dat moment eventueel aanwezige overwaarde van het woningbezit moet worden betaald aan de gemeente.

2. Er ontstaat ruimte voor investeringen in de Warnsveldse sociale woningvoorraad

Stichting Woningbedrijf Warnsveld heeft onvoldoende geld om te investeren in renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Met Ons Huis ontstaat een grotere en financieel meer solide organisatie die wel kan (en ook wil) investeren in de Warnsveldse sociale woningvoorraad. Het gaat daarbij om miljoenen euro's. Als uitvoering wordt gegeven aan de overwaarde-bepaling, heeft de voorgenomen fusie geen enkele meerwaarde. Immers, het geld kan dan niet door de nieuwe woningstichting gebruikt en ingezet worden voor de volkshuisvesting.

3. De gemeente en de corporaties komen concrete toezeggingen overeen

In 1997 was het de bedoeling de overwaarde van de huurwoningen ten goede te laten komen aan de volkshuisvesting. De gemeente kan dit doel op een andere manier afdwingen dan het vorderen van nakoming van de overwaarde-bepaling. De gemeente kan in ruil voor het vervallen van de bepaling afspraken maken met de beide corporaties over hun bijdragen aan het volkshuisvestelijke beleid. Het gaat dan als gezegd om zaken zoals nieuwbouw, verduurzaming, delen van elkaars kennis en ervaringen en de openstelling van een loket in Warnsveld voor de huurders. De corporaties hebben al aangegeven dat zij bereid zijn dergelijke afspraken te maken. Omdat dit een uitvoeringstaak is, is dit aan het college om hierover een besluit te nemen.

4. De raad van de voormalige gemeente Warnsveld heeft in 1997 besloten de overwaarde-bepaling in het leven te roepen

De raad van de voormalige gemeente Warnsveld heeft in 1997 besloten dat de overwaarde-bepaling moest worden opgenomen in de overeenkomst en daarmee in de akte van levering. Daarmee ligt het voor de hand dat de raad zijn wensen en bedenkingen kan geven over het anno 2017 afzien door het college van het nakomen van de overwaarde-bepaling (op de voet van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet). Het besluiten tot het niet nakomen van een overeenkomst door de gemeente en het in plaats daarvan maken van andere afspraken is een bevoegdheid van het college (artikel 160, aanhef en eerste lid, onder e, van de Gemeentewet). Ook omdat dit besluit wellicht ingrijpende gevolgen voor de gemeente heeft (zie hierna onder Kanttekening 1.), wordt de raad hierover om zijn wensen en bedenkingen gevraagd.

Kanttekeningen

1. Het is niet duidelijk om welk bedrag het gaat

In de overeenkomst/akte van levering is vermeld dat de gemeente en de Stichting Woningbedrijf Warnsveld gezamenlijk de methodiek bepalen tot het vaststellen van de overwaarde, alsmede het bedrag van de overwaarde. Wij weten op dit moment niet om welk bedrag het gaat, omdat er nog geen duidelijkheid is over de methodiek. Het kan daarmee om een substantieel bedrag gaan. Stichting Woningbedrijf Warnsveld stelt dat het ook evengoed om een negatief bedrag kan gaan, afhankelijk van de methodiek die wordt gebruikt. Tot nu toe is geen poging ondernomen om de overwaarde en de te volgen methodiek gezamenlijk vast te stellen, want zowel Warnsveld als Ons Huis stellen immers dat de fusie niet doorgaat als de gemeente de overwaarde-bepaling gaat uitvoeren.

2. Zoet en zuur voor Warnsveld

Dit besluit bevat onderdelen die minder goed uitpakken voor de kern Warnsveld. Er mogen daar straks minder woningen gebouwd worden. Anderzijds zitten er ook zeker positieve elementen voor Warnsveld in de overeenkomst. Op dit moment heeft Stichting Woningbedrijf Warnsveld onvoldoende geld voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Door de fusie met Ons Huis krijgt zij meer financiële armslag. De fusiecorporatie kan voortvarend aan de slag met nieuwbouw en de renovatie en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Per saldo zal de kern Warnsveld erop vooruit gaan.

Risico’s

Voor de gemeente zijn geen risico’s verbonden aan het voorstel. Voor de beide corporaties is het wel van groot belang dat er een besluit komt over hoe om te gaan met de overwaarde-bepaling.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

 • De beide corporaties informeren hun eigen huurders over de voorgenomen fusie en wat dat voor effect heeft voor hen.
 • De gemeente en de corporaties ondertekenen de extra afspraken (zie bijlage).
 • De corporaties vragen toestemming aan de Autoriteit Woningcorporaties over de voorgenomen fusie.

Bijlagen

Extra afspraken d.d. juli 2017 tussen de gemeente Zutphen en de corporaties Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld over de overwaarde-bepaling (naar aanleiding van de fusie).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0094

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 juli 2017 met nummer 104922


gelet op artikel 160, aanhef en eerste lid, onder e, van de Gemeentewet en artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet.


b e s l u i t :

geen wensen en bedenkingen te uiten over de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

St. Woningbedrijf Warnsveld en Woningstichting Ons Huis hebben aangegeven per 1 januari 2018 te willen fuseren met elkaar. De woningen van St. Woningbedrijf Warnsveld waren tot 30 juni 1997 in bezit van de voormalige gemeente Warnsveld en zijn op 30 juni 1997 overgedragen aan de nieuw opgerichte St. Woningbedrijf Warnsveld. Daarbij is afgesproken dat bij een toekomstige fusie met/overname door een andere corporatie de op dat moment eventueel aanwezige overwaarde van het woningbezit aan de gemeente betaald dient te worden (de overwaarde-bepaling). Het college heeft de afgelopen maanden overlegd met de beide corporaties over deze bepaling. De corporaties hebben zich op het standpunt gesteld dat de fusie niet doorgaat als de gemeente vasthoudt aan deoverwaarde-bepaling. De corporaties stellen dat de overwaarde niet afgeroomd mag worden omdat het om geld gaat dat in de volkshuisvesting dient te blijven. Niet doorgaan van de fusie is met name voor de St. Woningbedrijf Warnsveld een onwenselijke situatie.

Als alternatief voor het niet nakomen van de overwaarde-bepaling is gezocht naar andere oplossingen met de achtergrond van het belang van de overwaarde-bepaling in het achterhoofd. Destijds was het de bedoeling om de overwaarde van de huurwoningen ten goede te laten komen aan de volkshuisvesting. De gemeente kan dit doel ook op een andere manier afdwingen dan het vorderen van nakoming van de overwaarde-bepaling. Met de corporaties zijn daarover afspraken gemaakt.

De raad van de voormalige gemeente Warnsveld heeft in 1997 besloten dat de overwaarde-bepaling moest worden opgenomen in de overeenkomst en daarmee in de akte van levering. Daarmee ligt het voor de hand dat de raad zijn wensen en bedenkingen kan geven over het anno 2017 afzien door het college van het nakomen van de overwaarde-bepaling.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om geen wensen en bedenkingen te uiten over de voorgenomen fusie.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 11-09-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Ons Huis en stichting Woningbedrijf Warnsveld. Het gaat in deze Forumvergadering met name over de zogenaamde overwaarde-bepaling.

VVD: Wij willen graag dat dit voorstel vanavond in de raad wordt behandeld.

Voorzitter: Wil het college hierop reageren?

College: Wij zijn blij met deze opmerking.

Voorzitter: Aan het eind van de vergadering ga ik dat inventariseren. Bij de fusie is van belang dat de woningen van Stichting Woningbedrijf Warnsveld tot 30 juni 1997 in bezit waren van de voormalige Gemeente Warnsveld. Op 30 juni 1997 heeft deze voormalige gemeente de 550 woningen die zij toen in het bezit had, overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Daarbij is, na een daartoe strekkend besluit van de gemeenteraad, in de overeenkomst (en leveringsakte) tussen de stichting en de gemeente opgenomen dat bij een toekomstige fusie met c.q. overname door een andere corporatie de op dat moment eventueel aanwezige overwaarde van het woningbezit moet worden betaald aan de gemeente (de overwaarde-bepaling). De corporaties hebben zich op het standpunt gesteld dat de fusie niet doorgaat als de gemeente vasthoudt aan de overwaarde-bepaling in de overeenkomst. De corporaties stellen dat de overwaarde niet afgeroomd mag worden omdat het om geld gaat dat in de volkshuisvesting moet blijven. Voorgesteld wordt om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voornemen van het college om geen gebruik te maken van de overwaarde-bepaling.

SP: Dit onderwerp was eerst als hamerstuk geagendeerd. Vanwege de wensen en bedenkingen die wij hebben is dit onderwerp in een eigen Forumvergadering geagendeerd. De Stichting Woningbedrijf Warnsveld zou in een slechte financiële positie verkeren. Indien zij niet meer in staat is om te investeren, dan moet eerst de oorzaak daarvan worden achterhaald. Meteen fuseren gaat te snel: eerst de oorzaak achterhalen. De bezoldiging van de €133.000,- per jaar. Om geen wensen en bedenkingen tegen het betreffende voornemen van het college te uitten vinden wij geen goed voorstel. Daarom nu nog niet fuseren. Waarom kan de woningvoorraad van de stichting Woningbedrijf Warnsveld niet terug naar de gemeente Zutphen. Waarom is Ons Huis een logische partner en niet Ieder1?

College: Als gefuseerd zou worden met Ieder1, zou er een hele grote woningcorporatie ontstaan. Daarbij komt dat Ons Huis ook al woningen heeft in de Gemeente Zutphen. Er is wel overleg geweest met Ieder1 over deze voorgenomen fusie. Zij staan achter dit voorstel.

BewustZW: Wij delen hetgeen de SP aangeeft. Er is nog veel onduidelijk; pas als er duidelijkheid is kan het voorstel door naar de raad. Op financieel vlak staat de Gemeente Zutphen garant voor de uit te voeren investeringen? Wat is de meerwaarde en wat zijn de gevolgen van de fusie. Is er een vertrekregeling? Zo ja, wat houdt die in? Wat vind het huurdersoverleg hiervan? Zijn zij op de hoogte gebracht?

College: De huurders zijn ingelicht en blij met de voorgenomen fusie.

BewustZW: In het voorstel staat dat er nog gesproken moet worden met de huurders.

College: Er is al met de huurders gesproken. Zij zijn blij. Door toename van de regelgeving is het voor kleine woningcorporatie moeilijk  om te blijven bestaan. De garantstelling voor stichting Woningbedrijf Warnsveld  is €800.000,-  De garantstelling voor Woningstichting Ons Huis is onbekend. We zijn niet bezig geweest met een vertrekregeling. De directeur van stichting Woningbedrijf Warnsveld gaat verder bij Woningstichting Ons Huis in Apeldoorn.

VVD: De afspraken uit 1997 zijn door de omstandigheden van nu ingehaald. Stichting Woningbedrijf Warnsveld kan de kosten voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming niet alleen ophoesten. het is mooi om dat samen met Woningstichting Ons Huis te doen.

SP: De VVD is weinig kritisch. Over nieuwbouw, renovatie en verduurzaming bestaan ook al prestatie-afspraken.

VVD: Stichting Woningbedrijf Warnsveld kan het niet alleen bolwerken. Daarom is de voorgenomen fusie de juiste weg. Van de kant van de VVD zijn er geen wensen en bedenkingen.

D66: Wij vinden het vreemd dat de overwaarde van de woningen pas na de fusie wordt bepaald.

Voorzitter: Van de overwaarde-bepaling willen we geen gebruik maken, dus indien er geen wensen en bedenkingen worden ingediend dan is deze overwaarde-bepaling van tafel.

D66: Dan hebben wij ernstige bedenkingen: je moet weten wat je overdraagt.

PVDA: De overwaarde moet uit de boeken te halen zijn.

De heer Jongstra (Ons Huis): Het bepalen van de overwaarde is niet zo simpel als het wordt voorgesteld. Het is een heel technisch verhaal. Met de fusie wordt het geld voor volkshuisvesting besteed aan volkshuisvesting. Indien de woningen teruggaan naar de gemeente Zutphen dan wordt het geld niet besteed aan volkshuisvesting.

BewustZw: Als het zo complex is, waarom begint Woningstichting Ons Huis dan aan de fusie?

PVDA: Deze discussie wordt vertroebeld door geld. De overwaarde-bepaling is destijds slim bedacht. De vraag moet zijn of de fusie an sich verstandig is. Hoe gaan de partijen het na de fusie doen wat nu niet kan; maak dat concreet.

College: In de stukken staat een opsomming van wat er gaat gebeuren. Geld voor volkshuisvesting is voor volkshuisvesting, dat kan niet zo maar voor iets anders worden gebruikt.

Voorzitter: We hebben nog 4 minuten. Moeten we de vergadering nu schorsen of is het voorstel voldoende behandeld en kan het vanavond naar de raad? Ik zie dat de meerderheid de vergadering wil schorsen omdat er nog veel wensen en bedenkingen zijn. Ik schors de vergadering. Als de agenda het toelaat zal deze vergadering over twee weken worden voortgezet.

(De Forumvergadering heeft aangegeven dat er nog duidelijkheid dient te komen over de volgende vragen voordat het voorstel door kan naar de raad:

 • - Achterhaald moet worden wat de oorzaak ervan is dat Stichting Woningbedrijf Warnsveld niet meer kan investeren in nieuwbouw, renovatie en verduurzamen;
 • - Is het een mogelijkheid om de woningvoorraad van Stichting Woningbedrijf Warnsveld terug te doen naar de gemeente Zutphen?;
 • - Wat is de meerwaarde van de fusie?;
 • - Wat zijn de gevolgen van de fusie?;
 • - Als het bepalen van de overwaarde zo een complexe materie is, waarom begint Woningstichting Ons Huis er dan aan?
 • - Is de fusie an sich verstandig?)

 

 

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 25 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

St. Woningbedrijf Warnsveld en Woningstichting Ons Huis hebben aangegeven per 1 januari 2018 te willen fuseren met elkaar. De woningen van St. Woningbedrijf Warnsveld waren tot 30 juni 1997 in bezit van de voormalige gemeente Warnsveld en zijn op 30 juni 1997 overgedragen aan de nieuw opgerichte St. Woningbedrijf Warnsveld. Daarbij is afgesproken dat bij een toekomstige fusie met/overname door een andere corporatie de op dat moment eventueel aanwezige overwaarde van het woningbezit aan de gemeente betaald dient te worden (de overwaarde-bepaling). Het college heeft de afgelopen maanden overlegd met de beide corporaties over deze bepaling. De corporaties hebben zich op het standpunt gesteld dat de fusie niet doorgaat als de gemeente vasthoudt aan de overwaarde-bepaling. De corporaties stellen dat de overwaarde niet afgeroomd mag worden omdat het om geld gaat dat in de volkshuisvesting dient te blijven. Niet doorgaan van de fusie is met name voor de St. Woningbedrijf Warnsveld een onwenselijke situatie.

Als alternatief voor het niet nakomen van de overwaarde-bepaling is gezocht naar andere oplossingen met de achtergrond van het belang van de overwaarde-bepaling in het achterhoofd. Destijds was het de bedoeling om de overwaarde van de huurwoningen ten goede te laten komen aan de volkshuisvesting. De gemeente kan dit doel ook op een andere manier afdwingen dan het vorderen van nakoming van de overwaarde-bepaling. Met de corporaties zijn daarover afspraken gemaakt.

De raad van de voormalige gemeente Warnsveld heeft in 1997 besloten dat de overwaarde-bepaling moest worden opgenomen in de overeenkomst en daarmee in de akte van levering. Daarmee ligt het voor de hand dat de raad zijn wensen en bedenkingen kan geven over het anno 2017 afzien door het college van het nakomen van de overwaarde-bepaling.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om geen wensen en bedenkingen te uiten over de voorgenomen fusie.

Deze vergadering betreft een voortzetting van de Forumvergadering van 11 september 2017. Die vergadering is geschorst omdat de Forumvergadering heeft aangegeven dat er nog duidelijkheid dient te komen over de volgende vragen voordat het voorstel door kan naar de raad:

 • Achterhaald moet worden wat de oorzaak ervan is dat Stichting Woningbedrijf Warnsveld niet meer kan investeren in nieuwbouw, renovatie en verduurzamen;
 • Is het een mogelijkheid om de woningvoorraad van Stichting Woningbedrijf Warnsveld terug te doen naar de gemeente Zutphen?;
 • Wat is de meerwaarde van de fusie?;
 • Wat zijn de gevolgen van de fusie?;
 • Als het bepalen van de overwaarde zo een complexe materie is, waarom begint Woningstichting Ons Huis er dan aan?
 • Is de fusie an sich verstandig?

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 25-09-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Naast de hierboven genoemde personen zijn ook aanwezig: de heren Rademaker (Woningbedrijf Warnsveld) en Jongstra (Ons Huis).

De voorzitter heropent de vergadering nadat de bespreking op 11 september jl. is geschorst. Hij refereert aan de brief die de woningcorporaties aan de raad heeft gestuurd naar aanleiding van het Forum op 11 september. 

De heer Jongstra licht de brief toe. Vervolgens krijgen de fractiewoordvoerders het woord.

BewustZW vraagt zich af of deze fusie zonder wensen en bedenkingen kan doorgaan. Het voorstel kan worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad maar niet als hamerstuk.

De ChristenUnie stelt dat er goede afspraken zijn gemaakt en dat goed werk is geleverd. Er zijn geen wensen en bedenkingen. Wat zijn bedenkingen van BewustZW?

BewustZW antwoord dat dit in de raadsvergadering zal worden gedeeld.

De SP vindt het vreemd als de raad nu concludeert dat er geen wensen en bedenkingen zijn want die waren er twee weken geleden wel. Er is steun voor het raadsvoorstel maar er is een kritische houding als gevolg van de keuze in 1997 van de raad van de voormalige gemeente Warnsveld om de woningvoorraad te privatiseren en op de gevolgen van de Woningwet (2015) voor kleine woningcorporaties.

PvdA vindt het jammer dat BewustZW geen overwegingen geeft nu. Er ligt een goed fusievoorstel en het zou mooi zijn als in 2020 wordt gerapporteerd aan de raad over de voortgang van de plannen. Er is steun voor het voorstel.

Stadspartij is akkoord met het voorstel en blij met de brief van de corporaties met aanvullende informatie.

VVD steunt het voorstel en dit kan vanavond worden geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Burgerbelang is blij met de brief van de corporaties en steunt het voorstel. Gevraagd wordt hoe concreet/hard de genoemde afspraken zijn (waaronder het loket in Warnsveld).

Het college geeft aan dat de principeafspraak is dat het loket langer blijft bestaan dan 1-2 jaar maar dit kan niet met 100% zekerheid kan worden gegarandeerd. 

Het CDA steunt steunt het voorstel.

D66 is akkoord met voorstel.

GroenLinks steunt het voorstel.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het Forum instemt met agendering voor besluitvorming in de raad vanavond.


 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 25 september 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 25-09-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend