Pagina delen

Fusie Baudartius en Het Stedelijk Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

in te stemmen met de fusie van het Baudartius en Het Stedelijk Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Stichting Achterhoek VO wil een samenwerkingsschool vormen bestaande uit het Baudartius College en Het Stedelijk Zutphen. Een samenwerkingsschool is een samengaan van twee scholen waarin op herkenbare wijze de identiteit van beide scholen een vervolg krijgt.
Met het oog hierop heeft Achterhoek VO haar statuten gewijzigd nadat zij gemeente Zutphen had gevraagd om schriftelijke toestemming hiervoor. Het college heeft bij besluit van 21 augustus 2018 de gevraagde toestemming verleend.

De band tussen gemeente Zutphen en Achterhoek VO vloeit voort uit het feit dat Achterhoek VO openbare scholen in stand houdt. In Zutphen gaat het om het Praktijkonderwijs Zutphen en Het Stedelijk Zutphen. Sinds augustus 2018 maakt het Baudartius College als aparte school onderdeel uit van de stichting Achterhoek VO. Een gemeentebestuur is er voor verantwoordelijk dat binnen haar grenzen voldoende openbaar onderwijs wordt aangeboden.

Beoogd effect

Het mogelijk maken van de fusie van het Baudartius en Het Stedelijk Zutphen tot een samenwerkingsschool.

Argumenten

1. Een fusie is nodig
Begin 2018 zijn er bestuurlijk en ook in de media signalen geweest dat het Baudartius College in ‘zwaar weer’ verkeerde. De demografische ontwikkelingen in de regio Zutphen-Warnsveld en de substantiële leerlingendaling bij het Baudartius College de afgelopen jaren zijn hier debet aan. Er zijn verschillende mogelijkheden verkend voor samenwerking met andere schoolbesturen maar dit bleek niet te leiden tot duurzame oplossingen. Samen met de Stichting Achterhoek Voortgezet Onderwijs (VO) en Het Stedelijk Zutphen is het Baudartius uiteindelijk tot het voorstel gekomen om over te gaan tot een fusie.

2. Er is al het nodige gebeurd ter voorbereiding hierop
Bij besluit van 8 mei 2018 heeft het college een positief advies gegeven over de voorgenomen bestuurlijke fusie van het Baudartius College met de Stichting Achterhoek VO en de voorgenomen institutionele fusie van het Baudartius College met Het Stedelijk Zutphen. Op 21 augustus 2018 heeft het college ingestemd met de statutenwijziging van Stichting Achterhoek VO die nodig is om die fusie in de praktijk te realiseren. Aan de orde is nu de feitelijke fusie van beide scholen (de zogenaamde ‘institutionele fusie’) en hiervoor is de gemeenteraad aan zet. Dit vloeit voort uit de uitleg van artikel 53d van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Kanttekeningen

Is dit het einde van openbaar VO-onderwijs in Zutphen?
Nee, want Achterhoek VO blijft gewoon actief in Zutphen als schoolbestuur voor openbaar onderwijs met de Praktijkschool en de op te richten fusieschool/samenwerkingsschool. Die samenwerkingsschool is strikt genomen geen ‘openbare school’ maar blijft openbaar onderwijs aanbieden (naast bijzonder onderwijs).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Henk van der Esch (voorzitter college van bestuur van Achterhoek VO) heeft aangeboden om de fusie en de achtergronden daarvan te komen toelichten in een Forum.

Bijlagen

Verzoek Achterhoek VO II

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0122

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 oktober 2018 met nummer 121270b e s l u i t :

in te stemmen met de fusie van het Baudartius en Het Stedelijk Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 19 november 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de fusie van het Baudartius en Het Stedelijk Zutphen tot samenwerkingsschool.

Stichting Achterhoek VO wil een samenwerkingsschool vormen bestaande uit het Baudartius College en Het Stedelijk Zutphen. Een samenwerkingsschool is een samengaan van twee scholen waarin op herkenbare wijze de identiteit van beide scholen een vervolg krijgt.
Met het oog hierop heeft Achterhoek VO haar statuten gewijzigd nadat zij gemeente Zutphen had gevraagd om schriftelijke toestemming hiervoor. Het college heeft bij besluit van 21 augustus 2018 de gevraagde toestemming verleend.

In de Forumvergadering zal Henk van Esch, voorzitter van CvB Achterhoek VO, de voorgenomen fusie van het Baudartius en Het Stedelijk Zutphen tot samenwerkingsschool toelichten. Hij heeft hierover ook een brief gestuurd. Deze brief staat op de lijst ingekomen stukken van 17 december 2018, rubriek E nummer 2.

Op grond van artikel 53d lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs  is de samenvoeging tot samenwerkingsschool slechts mogelijk na instemming van de gemeenteraad van de gemeente waar de samenwerkingsschool is gevestigd.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 19-11-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPE. Müller
PvdA
BurgerbelangH Papperse
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Henk van der Esch, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO.

In zijn presentatie gaat Van der Esch in op een aantal landelijke demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de consequenties hiervan voor het onderwijs. De belangrijkste is de trend waarbij het aantal kinderen afneemt, en dit heeft gevolgen voor het (zelfstandig) voortbestaan van scholen.

Na de presentatie geeft de voorzitter het woord aan de raadsleden voor vragen of een reactie.

De SP is blij met de presentatie en heeft een aantal vragen: geldt de vorm van de samenwerkingsschool alleen voor de onderbouw? En hoe zit het met weigeren van leerlingen? Dit laatste is nl. voor scholen voor bijzonder onderwijs eenvoudiger dan openbaar onderwijs. Daarnaast wil zij graag de naam van de nieuwe school weten.

Van der Esch antwoordt dat het een fusie voor zowel onderbouw als bovenbouw is, en dat er inderdaad leerlingen geweigerd kunnen worden door de samenwerkingsschool. De naam van de school is nog niet openbaar.

BewustZW: is blij dat we eindelijk zover zijn gekomen in dit soms wat moeizame proces en er meer inhoud aan kan worden gegeven. Zij wil graag weten wat de gevolgen voor de werkgelegenheid hiervan zijn. Wat zijn de gevolgen van de samenvoeging? Daarnaast is de vraag of er rekening is gehouden met mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van (nieuwe) schoolgebouwen.

De reactie van Van der Esch luidt dat er vanuit de ontwikkelingen van krimp al tijdig is rekening gehouden, en er geen gedwongen ontslagen zullen volgen. Tijdelijke dienstverbanden zijn in sommige gevallen niet verlengd. Hij is voorstander van multifunctioneel gebruik van gebouwen.

BewustZW wil graag van het College weten of het afstoten van gebouwen hier ook binnen past.

Het College antwoordt dat dit binnen het beleid voor maatschappelijk vastgoed van de gemeente past, en met name de bezuinigingsopgave hiervoor.

De VVD wil weten of er al een visie is binnen het samenwerkingsonderwijs t.a.v. het weigeren van leerlingen, en wil weten of er 1 van de 2 gebouwen leeg komt te staan als gevolg van de fusie.

Het antwoord van Van der Esch is dat er nog geen visie is ontwikkeld, en dat in sommige gevallen gebouwen leeg komen te staan maar in andere gevallen vervanging van gebouwen dringend noodzakelijk is.

De VVD vraagt of het “kippenhok” na deze fusie voorbij is? Van der Esch antwoordt dat dit afhankelijk is van toekomstige demografische ontwikkelingen. Een dergelijke ontwikkeling kan weer gaan spelen bij een bevolkingsdaling.

De SP vraagt naar het toekomstbeeld van een samenwerkingsschool. Van der Esch heeft daar geen nog geen antwoord op.

D66 is benieuwd naar de relatie met partijen als de medezeggenschapsraad, hoe deze er tegenover staat. Volgens Van der Esch is de houding positief.

GroenLinks wil graag weten of deze fusie per definitie nieuwbouw betekent?

Van der Esch geeft aan dat het niet alleen over nieuwbouw gaat.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken, en sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend