Pagina delen

Forumspecial Thematafels

Inhoud

De presentatie is als bijlage opgenomen, zie hieronder. Een ander vergaderstuk is het (aan te klikken) collegestuk "Voorlopige vaststelling subsidies sociaal domein per thema en categorie voor 2019".    Deze staat op de lijst ter inzage liggende stukken van 6 mei 2019.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 11 april 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Het college wil de raad graag informeren over de opbrengst van de thematafels, welke eind 2018 en begin 2019 zijn gehouden.

Het eerste half uur zal het college informeren over de toegang.

Daarna gaat het over de thematafels. Het proces van de thematafels wordt geschetst, op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de opbrengst van de thematafels is, welke inzichten dit heeft gegeven en welke stappen het college op dit vlak wil gaan zetten.

Daarna gaat het Forum in drie groepen uiteen. Per groep zal in gesprek worden gegaan over een thema. Aan iedere tafel zal een organisatie aanwezig zijn die zijn/haar ervaringen met de thematafels zal delen. Doel is dat dat uitmondt in rode draden die de raadsleden het college gaan meegeven.

Rond 21:00 uur zal plenair worden afgesloten en geeft het college aan wat is opgehaald in deze forumspecial en wat wordt meegenomen. Tevens zal het vervolgproces worden uitgelegd.

NB! Voor inwoners en instellingen die aanwezig willen zijn bij deze vergadering, geldt dat zij zich hiervoor bij de griffie dienen aan te melden via griffie@zutphen.nl omdat de vergaderlocatie op De Kaardebol geschikt is voor maximaal 80 personen. Aanmelden kan tot en met 7 april 2019.

 

 

 

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-04-2019 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
De Kaardebol
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en M Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en J.A. Giezen
BurgerbelangE Yildirim en P.I. Ackermans
D66G.I. Timmer, H. Brouwer en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk en J Lok
CDAK.M. van Wamel en G.M.M. Ritzerveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim en B Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Dank voor uw aanwezigheid. Welkom bij de forumspecial over Toegang en Thematafels.

We starten zo direct met een presentatie over de Toegang door wethouder Mathijs ten Broeke, waarna vragen over de Toegang kunnen worden gesteld. Dit zal het eerste half uur in beslag nemen.

Daarna gaat het over de Thematafels. Het proces van de Thematafels wordt geschetst, op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de opbrengst van de Thematafels is, welke inzichten dit heeft gegeven en welke stappen het college op dit vlak wil gaan zetten.

Daarna gaat het Forum in gedurende dertig minuten in drie groepen uiteen. Per groep zal in gesprek worden gegaan over een thema. Aan iedere tafel zal een duo organisatie aanwezig zijn die zijn/haar ervaringen met de Thematafels zal delen en een ambtelijk ondersteuner. Doel is dat dit uitmondt in rode draden die de raadsleden het college gaan meegeven. De ambtelijk ondersteuner schrijft de rode draden op een flapover.

Er zijn de volgende drie groepen:

 • Groepje 1: Lienke Kooistra - Humanitas en Hein Reitsma over thema’s eenzaamheid en opvoed-opgroeiondersteuning. Ambtelijke ondersteuner: Ria Meijerink
 • Groepje 2: Carla van Dijk - Tuys en Alie Fokkens of Mieke Voskamp - dementienetwerk over thema’s dementie en opvoed-opgroeiondersteuning. Ambtelijke ondersteuner: Gerard Borgonjen
 • Groepje 3: Reinier Snel - Walhallab en Jitte Bastiaan - Tactus over thema’s schooluitval/jeugdwerkloosheid en Multi Problem Huishoudens. Ambtelijke ondersteuner: Nicolette van Zanten

 We eindigen met een plenaire terugkoppeling door het college over de opbrengst op de flapovers en een eerste reactie van wethouder Mathijs ten Broeke daarop.

Dan geef ik nu het college het woord.

College: Zie presentatie. Zijn er nog vragen?

GroenLinks: Wanneer starten de hybride teams?

College: Per 1 januari 2020.

D66: Hoe hoog is de bezuiniging op de loonsom?

College: Deze is 1,5 miljoen Euro.

Ambtelijke ondersteuning: Voor Toegang en GelreWerkt geldt een loonsom van 2,7 miljoen Euro. De bezuinigingen lopen op tot 24%.

VVD: Per 1 januari 2020 starten de hybride teams. In november 2017 was er nog maar 1 team, nu zijn er 3 teams.

College: Er is nog veel over te bepalen.

Walhallab: Wat zijn hybride teams?

College: De wijkteams bestaan uit consulenten van de gemeente en uit sociale werkers van Perspectief. Dit wordt verder uitgewerkt en ontwikkeld en komt in de plaats van Het Plein.

VVD: ER zijn sociale wijkteams en hybride teams, in deze laatste zitten deskundigen.

College: In beide teams zitten deskundigen. Er is nog veel onduidelijk, dit wordt uitgewerkt. Daarom hebben we een routekaart. Het is belangrijk dat ook ervaringsdeskundigen een plek gaan krijgen.

Burgerbelang: Bezuinigen van de loonsom tot 24%, maar de wettelijke termijnen worden niet gehaald.

College: Door de verhoogde werkdruk is het een risico dat de termijnen niet worden gehaald.

Burgerbelang: Wat zijn de consequenties als de termijnen niet worden gehaald?

College: Dat is nog niet duidelijk.

Ambtelijke ondersteuning: We zijn nu bezig om de processen goed in beeld te krijgen. Daarop bijsturen. Wanneer de termijnen niet worden gehaald, dan kan er bezwaar en beroep worden ingesteld. Dat is een risico.

PVDA: Toegang tot de hybride teams: wat is de motivatie dat er nu 3 hybride teams zijn, en straks nog maar 1. Klopt dat, en is dat een deel van de besparing?

College: In 2017 was bekend dat de Toegang moest veranderen. We realiseren ons dat dit ontwikkeld moet worden.

D66: Wat is de samenhang tussen de sociale wijkteams en de hybride teams?

College: Uit de opgave van Berenschot komt 1 toegang voort; dat is een efficiency slag. Dit moet dicht bij de mensen in de wijk. Eén toegang om zo de juiste zorg te kunnen bieden. Het kan zijn dat het ene hybride team anders is dan het andere hybride team, afhankelijk van de problematiek in de wijk.

GroenLinks: Er is 1 centrale toegang. Is in alle hybride teams die expertise aanwezig die nodig is?

College: Mensen kunnen invliegen daar waar dat nodig is.

Inwoner: Wat betreft de kosten van de medewerkers. Zelf zit ik in een uitkeringssituatie. Soms wordt ik op projectbasis door de gemeente ingehuurd. Voor die projecturen ontvang ik geen uitkering. Kun je daar als gemeente niet vaker naar kijken, dat scheelt uitkering.

College: Daar gaan we zeker naar kijken, wij hebben echter liever dat u permanent aan het werk gaat.

Voorzitter: Dank allen. Voordat we verder gaan met de thematafels, geef ik eerst even het woord aan mevrouw Klungers, directeur van Stichting Perspectief.

Mevrouw Klungers: Uit de vergaderstukken van vanavond blijkt een heel ander bedrag dan waarover eerder is gecommuniceerd. Eerdere gesprekken zijn goed verlopen, dat deze informatie op de website staat staat hier haaks op. Wij zijn hierover verrast, ook in relatie tot het creëren van draagvlak. Waarom is dit niet rechtstreeks aan ons gecommuniceerd?

College: Wij vinden dit heel vervelend. Wij zijn goed in gesprek, volgende week praten we verder. Er is nog niets definitief. Dat deze bedragen in het stuk staan is onzorgvuldig. Gelukkig en belangrijk is dat we wel constructief met elkaar in gesprek blijven.

Mevrouw Klungers: Dank voor deze excuses, die zijn correct. Wij hebben echter nog niets gehoord over de bedragen.

College: In dit stuk is de rekenkundige context ongelukkig. Maar er is nog niets definitief besloten.

Voorzitter: Ik ga nu ingrijpen. Vanavond hebben we het over het proces. Op een later moment gaan we het over de inhoud hebben.

D66: Dit gaat niet over getallen, maar over de integriteit van het bestuur. Dat gebeurt vaker. Hier willen wij verantwoording voor.

Voorzitter: Die gaat er komen. We gaan nu uiteen aan de tafels. Na afloop zal er een plenaire terugkoppeling van de opbrengst aan de tafels plaatsvinden door de ambtelijke ondersteuning die de groepjes hebben begeleid.

De opbrengst van de thematafels is als fotobijlage bij dit verslag gevoegd en hieronder vindt u een samenvatting van de thematafels:

Verslag gesprek groep 1

 • Opvoed- en opgroeiondersteuning
 • Eenzaamheid
 • Armoede

Gespreksleiding door Lienke Kooistra en Hein Reitsma

Opvoed-opgroeiondersteuning

Doel:    

Komen tot een samenhangend plan voor preventie met focus en daarmee bezuinigingen realiseren .

Stappen proces:

Thematafel 1: gewenste situatie/doelen bepalen, aan te pakken problemen, afzetten tegen huidig aanbod, dubbelingen en witte vlekken bepalen

Werkgroepen: samenhang en prioriteiten bespreken

Thematafel 2: gezamenlijke ambitie bepalen, oa wat en hoe willen we meten.

Daarna aanvragen door organisaties ingediend. Gemeente bepaalt adhv de prioriteiten de subsidie, en bespreekt met organisaties mogelijkheden voor co-financiering.

Opbrengsten:

Praten over gezamenlijke prioriteiten maakt dat organisaties hun eigen belang opzij zetten

Elkaar leren kennen en weten te vinden.

Samenwerking/coalities op onderdelen van het plan .

Men vond agenda duidelijk en daadkrachtig

Begrip voor rol gemeente in bepalen hoogte bezuinigingen/subsidie. Partijen kunnen niet bepalen hoeveel geld naar organisaties gaat. Dat moet gemeente doen.

 

Eenzaamheid

Deze thematafel bestond al voordat er sprake was van bezuinigingen. Doel was gezamenlijk op dit thema bepalen wat een gewenst aanbod zou zijn waarvoor subsidies en/of andere vormen van financiering mogelijk zou zijn.

Proces:

Meerdere stappen om elkaar te leren kennen en te verkennen waar samenwerkingsmogelijkheden waren.

Geen kaders en/of sturing.

Opbrengst:

De thematafel nodigde uit tot innovatie. De groep die meedoet bepaalt. Voor elk initiatief een projectplan.

Samenwerking op nieuwe ideeen. De groep ontmoet elkaar nog steeds.

Armoede

Doel: bezuinigingen realiseren

Proces:

Thematafel 1:

Mogelijkheden voor bezuinigingen verkennen

Samenwerking opzoeken om zo tot bezuinigingen te komen

Gesprekken gemeente-organisaties

Thematafel 2:

Presentatie uitkomsten

Opbrengst:

Bezuinigingen gerealiseerd

Helderheid over wie wat doet op het gebied van armoede.

De opdracht van bezuinigingen maakte de bijeenkomsten zwaar en op concurrentie in plaats van op samenwerking gericht.

Het ging veel over organisatiebelang; inwoners voelden zich niet op hun plek

 

Gezamenlijke conclusies

Wat is goed aan de werkwijze van thematafels:

Elkaar leren kennen, samenwerking, verbinding

Beginnen met kaders, doelen, inhoud

Levert prioriteiten, focus en vernieuwing op

Leidt tot dubbelingen eruit, gezamenlijke oplossingen

Tips

Richt thematafels in over de inhoud. Verdeling van geld is aan de gemeente. Eerst praten over de inhoud, over wat we missen en wat we anders moeten doen.

Denk na over de rol van inwoners aan de thematafels

Let op het ontstaan van ‘gaten’; bezuinigen op sommige organisaties kan voor hogere kosten elders of later zorgen

Tip voor organisaties: denk meer ‘los’ van de gemeente, maar ook naar kansen buiten de eigen organisatie: wees zelfredzaam, doe meer doen met vrijwilligers, boor andere fondsen aan.

 

Verslag gesprek groep 2

DEMENTIE

 • Thematafel was een rijdende trein. Pas later is de bezuinigingsopgave toegevoegd
 • Uiteindelijk ging het heel veel over geld. Financiele opgave is gerealiseerd.
 • Over het algemeen als prettig proces ervaren
 • Thematafel heeft een advies/rapport opgeleverd. Hoe nu verder ?
 • Verbinding tussen thema dementie en eenzaamheid had beter gekund.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN

 • Er was een keuzemogelijkheid voor deelname aan specifieke subgroepen
 • Rollen werden in het begin goed gepositioneerd en toebedeeld.
 • Thematafel werd goed gefaciliteerd met werkgroep bijeenkomsten en formats.

Algemeen

 • Thematafels gaf gelegenheid voor totaal overzicht en uitwisseling tussen partijen.
 • De kansen op samenwerking is vergroot door de thematafels
 • Gaf ruimte voor actieve afstemming over aanpak van kwesties
 • Traject was erg intensief. Niet alles is even goed in beeld gekomen.

Aanpassingen nodig / leerpunten

 • De vooraf gegeven richting vanuit gemeente mag wel iets helderder.
 • Graag minder accent op bezuinigen
 • Meer inhoudelijke richting
 • Wisselende samenstelling per tafelbijeenkomst is storend.
 • Zoek budget / cofinanciering bij andere overheden

Waar maak je zorgen over?

 • Toegankelijkheid van voorzieningen in het algemeen
 • Langer thuis wonen kan niet gepaard gaan met dergelijk grote bezuinigingen
 • Dementievriendelijke samenleving staat op gespannen voet met bezuinigings-dwang

 

Verslag gesprek groep 3

Multi Probleem Huishoudens (MPH)

Doel:     Komen tot een gedragen, eenduidige aanpak MPH

Stappen proces:

 • -          Tijdens thematafel aanpak van IPW (Instituut voor Publieke Waarden) gedeeld en verkend.
 • -          Bezoek aan gemeente Almelo (kennis en ervaring ‘halen’)
 • -          Gestart met aanpak, nu 3-4 lopende casussen
 • -          Training leden kerngroep (staat gepland)
 • -          Inrichten monitoring (volgt in de loop van het proces)

Opbrengsten thematafel:

 • De inwoner staat echt centraal
 • LEF en creativiteit nodig à aanpak vraagt anders denken, ander gedrag, ook qua inzet financiële middelen
 • Over de grenzen van de eigen organisatie denken en handelen
 • REGIE en daadkracht cruciaal à elkaar en elkaars organisatie goed kennen, afstemmen

Schooluitval/Jeugdwerkloosheid

Doel:     Bezuiniging realiseren door aanbrengen focus, dubbelingen eruit, efficiënter en effectiever

 • Stappen proces:
 • -          Tijdens thematafels samen focus bepalen; wat zijn de meest urgente doelen/gewenste resultaten Zutphen
 • -          Organisaties doen gezamenlijk aanbevelingen en brengen aanscherping aan
 • -          Resultaat is plan: focus op 3 terreinen, te behalen doelen zijn vertaald in gewenst aanbod aan activiteiten
 • -          Organisaties hebben aanbod aan activiteiten (subsidie aanvraag) gericht op samen opgestelde doelen (aanbod op vraag afgestemd)

Opbrengsten thematafel:

 • Onderscheidend aanbod
 • Over de grenzen van de eigen organisatie denken en handelen
 • Gezamenlijk gedragen “Waar gaan wij voor”: voorkomen, integraal, vroeg signaleren
 • Gedragen besef: onderwijs is belangrijk(st)e partner, speciaal aandacht voor schakelmomenten nodig
 • REGIE op verbinding van partijen nodig (gezien als rol gemeente)
 • Beleid zonder financiële prikkel nodig

Dan volgt er nu nog een afsluitend woord vanuit het college.

College: Wij willen een paar dingen benoemen zonder te kort te doen aan alles wat is gezegd. Ten eerste het traject, dat is intensief, zowel voor de gemeente als voor organisaties. Het traject staat of valt met de inzet van organisaties. Ten tweede uniformiteit, dat slaat op de grote verschillen tussen de tafels. Dit is bij een vervolgsessie te verhelpen. Tot slot de bezuinigingen: als we te veel het voorveld nemen, dan gaan we dat keihard terugkrijgen. Het is ontzettend lastig om daar een goede balans in te vinden. Het vervolg gaat beter. Schouders eronder door iedereen, dan gaat het beter. Bedankt!

Voorzitter: Weet elkaar te vinden. Dank, ook aan De Kaardebol.

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in