Pagina delen

Forumspecial Jeugd

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 13 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Op 16 mei 2019 vond een Forumspecial plaats over ontwikkelingen en trends in de jeugdhulp. Toen werd het voornemen om een nieuw Beleidsplan Jeugd te gaan opstellen aangekondigd. Het college stelt voor om nu, bij de start van het proces, een Forumspecial te houden om beelden te delen en om belangrijke thema’s die volgens de forumleden in het proces van het Beleidsplan Jeugd meegenomen moeten worden op te halen.

Ook hoopt het college tijdens deze Forumspecial een deel van de vragen die de PvdA schriftelijk heeft gesteld over jeugdbescherming en jeugdreclassering (2019-V0022) te adresseren.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2020 Tijd 19:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en M.T.E. Westerik
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAH.W. Hissink, J. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en E Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff en J Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Hartelijk welkom allemaal bij deze Forumspecial over Jeugd. Mijn naam is Irene Kleinrensink en vanavond ben ik uw Forumvoorzitter.

 Op 16 mei 2019 is tijdens een forumspecial over ontwikkelingen en trends in de jeugdhulp het voornemen uitgesproken om een nieuw Beleidsplan Jeugd op te stellen.

Deze forumspecial is een de start van het proces om tot een nieuw beleidsplan jeugd te komen. Vanavond kunnen ideeën worden gedeeld en willen we zoveel mogelijk belangrijke thema’s halen die in dit beleidsplan meegenomen moeten worden.

De vergaderstukken zijn op de website bij de Forumspecial van vanavond bijgevoegd en onder het programma staan ook een aantal informatieve links.

Ook hopen we tijdens deze Forumspecial een deel van de schriftelijke vragen van de PvdA over jeugdbescherming en jeugdreclassering te kunnen beantwoorden.

Voor de pauze gaan we het hebben over het ‘Beleidsplan’, over ‘Preventie’ én over ‘Opvoeden en Opgroeien’.

Na de pauze gaan we het hebben over ‘Jeugdhulp’ én worden belangrijke thema’s die volgens de forumleden in het proces van het Beleidsplan Jeugd meegenomen moet worden opgehaald.

 We hebben een aantal gasten in ons midden:

  • Rita Otter, Programmamanager Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
  • Johan Kruip, Nederlands Jeugd Instituut (NJi)

Wethouder de Jonge krijgt ambtelijke ondersteuning van Ria Meijerink (senior Beleidsadviseur Sociaal Domein) en Jonne van Halm (Beleidsmedewerker Preventie Jeugd).

Dan geef ik nu het woord aan wethouder De Jonge.

College: Zie presentatie. We willen gaan starten met het opstellen van een nieuw jeugdbeleid in Zutphen. We zijn wettelijk verplicht om actueel jeugdbeleid te hebben. Komende maandag spreken we in het Forum over het Sociaal Domein. Centraal zal staan dat men de regie over het eigen leven kan nemen. We willen hulpafhankelijkheid verkleinen. Dit willen we ook terug laten komen in het nieuwe jeugdbeleid.

De jeugdzorgvraag is in Zutphen hoger dan elders in Nederland, namelijk 12% terwijl dat elders in Nederland 10% is. Er is 18 miljoen Euro voor jeugdzorg voor 18 duizend kinderen. Van dat geld wordt 14 duizend Euro besteed aan speeltuinen.

De hogere jeugdzorgvraag komt onder andere doordat we sneller gedraag abnormaal vinden wat we vroeger normaal vonden.

De risicogroep in Zutphen vind je met name terug bij kinderen uit een-ouder-gezinnen, bij kinderen uit gezinnen met een uitkering, en bij kinderen uit gezinnen met een migratie-achtergrond.

In Zutphen vindt er nog te weinig een integrale aanpak plaats waardoor er nauwelijks een analyse van het onderliggende probleem plaatsvindt.

De VNG onderzoek wat wel en wat niet onder jeugdzorg valt.

We willen bereiken dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.

D66: Zit er ook een evaluatie van het beleid van de afgelopen jaren in?

College: Dat lijkt me goed om te doen.

GroenLinks: Hoe haal je het op; hoe werkt dat?

College: Op pedagogisch gebied hebben we onder andere aan de voorzitter van Achterhoek Voortgezet Onderwijs en de directeur van het Praktijkonderwijs gevraagd of zij dit onderdeel willen trekken. Gemeente en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor dat kinderen zich op een goede manier ontwikkelen.

Op het gebied van jeugdhulp hebben we aan bijvoorbeeld Walhallab gevraagd wat zij op het preventieve veld kunnen doen.

In IJsland, waar een grote jeugdproblematiek speelde, is dat aangepakt door pedagogiek en sport met elkaar te combineren.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan Johan Kruip van het Nederlands Jeugd instituut.

Johan Kruip (NJi): zie presentatie.

ChristenUnie: Tegenwoordig zijn ouders geneigd om minder risico''s te nemen met hun kinderen om ongelukken te voorkomen.

Johan Kruip: Deze ouders hebben de term 'curlingouders' gekregen.

SP: Wij hebben een vraag over Denemarken: men zegt dat daar geen verspreid preventiebeleid plaats vindt. Klopt dat, en kijken we op dat vlak naar Denemarken?

College: Zutphen doet mee met het project 'Kansrijke start''. Er is 70 duizend Euro gevraagd, we hebben echter maar 7 duizend Euro gekregen.

PVDA: Wij zijn vijf jaar geleden gestart met de decentralisatie in het Sociaal Domein. Op concept niveau weten we hoe het moet. Welke gemeente heeft dit concept, de Preventiematrix, toegepast?

Johan Kruip: Ik ben al jaren betrokken bij de gemeente Rotterdam. Dat levert daar nu resultaten op. Met een aantal gemeenten zijn we een wijkgerichte aanpak aan het doorontwikkelen.

Inwoner: Waar moet preventie op gericht zijn?

Johan Kruip: Dat het slaagt: bijvoorbeeld in het kader van obesitas en kantines op scholen, daar zit een samenhang tussen.

GroenLinks: In Rotterdam is het met name succesvol door de combinatie sport en ouders en plekken voor de jeugd. We ervaren dat de combinatie met sport erg goed is.

Johan Kruip: Met name de integrale aanpak is effectief.

Voorzitter: Dan dank ik de heer Kruip voor zijn bijdragen en dan geef ik nu het woord aan Jonne van Halm, beleidsmedewerker Preventie Jeugd. Hij is hier aanwezig om preventie toe te lichten.

Jonne van Halm, beleidsmedewerker Preventie Jeugd: zie presentatie.

GroenLinks: Hoe kunnen we in Zutphen echt preventief werken zodat achteraf zorg niet nodig is?

Jonne van Halm: Het beleidsplan moet verder gaan dan alleen preventie.

GroenLinks: De middelen van nu, de straatcoaches, werken helemaal niet preventief want zij werken vanachter hun bureau.

Jonne van Halm: Je moet ook inzetten op speeltuinen en ontmoetingsplekken voor ouders.

SP: Bedoelen we met 'verbinding in preventie' hele vroege signalering?

Jonne van Halm: Ja.

SP: Is dat niet heel duur, als je begint bij min 9 maanden tot de leeftijd van 23 jaar?

Jonne van Halm: Dat zie ik anders. Het gaat er om dat de professionals elkaar goed kunnen vinden. Bijvoorbeeld een goede overdracht van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs.

SP: Daarnaast speelt de echte problematiek waar je vroeg bij moet zijn en preventie moet toepassen. Hoe zit dat met de kosten?

Jonne van Halm: We moeten proberen kinderen in beeld te krijgen en te houden en samenwerking bevorderen. In het beleidsplan jeugd moet dit worden opgenomen en versterkt worden wat er al is.

ChristenUnie: Wat doet dat het tijdspad, met de tijdplanning?

Jonne van Halm: In Zutphen hebben we een Jeugdpreventienetwerk: zij geven uitvoering aan projecten die voortkomen ui het Preventieplan.

Burgerbelang: Hoe wordt in dit kader omgegaan met de AVG? Hoe komen we tot een werkbaar plan? Want je kunt bijvoorbeeld ouders niet dwingen om hun kind te vaccineren.

Jonne van Halm: Vanavond praten we over wat een slimme manier is om verbinding te zoeken. We moeten goede voorlichting geven. Belangrijk voor Zutphen is dat we bundelen en zorgen voor een integrale aanpak. We moeten het netwerk verbreden, in april gaan we daarmee starten in Zutphen.

PVDA: Hebben huisartsen hierin een rol?

Jonne van Halm: Op verschillende aspecten.

PVDA: Huisartsen hebben een signaleringsfunctie. Zij worden ook ingeschakeld als er wat speelt.

Jonne van Halm: Huisartsen komen meermaals terug in het plan.

Voorzitter: Dan volgt er nu een korte pauze waarin u koffie of thee kan pakken en een plak cake. Dan verzoek ik u om uw stoel op te pakken en aan een van de veir tafels te gaan zitten om deel te nemen aan de interactieve sessie. Bedoeling is om beelden op te halen over opvoeden en opgroeien: wat is 'normaal'? Wat doen we samen? Wat is daarvoor nodig? Wie speelt een rol?

 

-- Zie voor de opbrengst van de interactieve sessie bijgevoegde foto's --

 

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan Rita Otter, Programmamanager Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe.

Rita Otter: Zie presentatie.

Burgerbelang: Pleegzorg is bedoeld om binnen twee jaar weer naar het eigen gezin terug te keren. Als pleegzorg langer dan twee jaar duurt, dan gaat men uit van onthechting en kan men minder snel terug naar het eigen gezin. Wat als een kind langer dan twee jaar nodig heeft in een pleeggezin om toch terug te kunnen naar het eigen gezin?

Rita Otter: Dit herken ik niet.

D66: Zijn er onderwerpen die bij de gemeenten weg moeten?

Rita Otter: In de regio gaat het samenwerken goed, ook hoe verder te komen. We zijn constant op zoek wat je regionaal moet regelen en wat je lokaal moet regelen. Dat is niet in beton gegoten. Inkoop bijvoorbeeld wordt regionaal geregeld. Preventie en toegang bijvoorbeeld worden lokaal geregeld.

College: De wachtlijsten zijn te lang waardoor het probleem onnodig groter wordt. Daarom moet je meer aan de voorkant regelen.

Voorzitter: Dan zijn we aan het eind van deze Forumspecial gekomen. Wat willen de forum- en raadsleden meegeven aan het college wat in het nieuwe jeugdbeleidsplan moet komen te staan?

D66: Een omslag in denken en doen. De financiele kant is weinig belicht. Hoe kunnen we de omslag naar preventie te maken zonder dat dit financieel heel veel kost.

Stadspartij: We moeten de stimulering vanuit de provincie gebruiken voor een omslag naar preventie.

ChristenUnie: We moeten zicht houden op de voortgang. We moeten geinformeerd worden over de kengetallen zodat we een beeld kunnen vormen over de ontwikkelingen in de jeugdzorg.

College: Het is goed om dit beleid gepaard te laten gaan met kengetallen om te kunnen monitoren.

Inwoner: Er moet focus in het eigen beleid worden aangebracht.

VVD: Inclusiviteit moet worden geborgd in het nieuwe jeugdbeleidsplan. De innovatietransitie, de nieuwe ontwikkelingen in het nieuwe beleidsplan, moet verder worden uitgewerkt. Wel moeten we voldoende wendbaar blijven.  Wat betekent veranderingen in wetgeving voor het nieuwe beleid? Dat moet worden meegenomen in het nieuwe jeugdbeleidsplan.

Ambtelijke ondersteuning: Wie wil er vanuit de raad meedenken over specifieke onderdelen?

BewustZW: Deze vraag moet via het Presidium lopen.

Ambtelijke ondersteuning: Kun je dat meenemen naar het Presidium?

Forumgriffier: Dit verzoek moet in een memo voor het Presidium worden verwoord. Dan kan dit aan het Presidium worden voorgelegd.

Voorzitter: Graag bedank ik iedereen voor zijn of haar bijdrage vanavond. We hebben veel maatschappelijke vraagstukken/ problemen Jeugd Zutphen kunnen ophalen die worden meegenomen in het beleidsplan Jeugd. Ik wens u allen een goede thuisreis en nog een mooie avond. Hierbij sluit ik deze Forumspecial.

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in