Pagina delen

Forumspecial Focustraject

Inhoud

De presentatie is op 28 maart toegevoegd.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 april 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Het college wil de raad graag informeren over de stand van zaken in het Focustraject. Wat is er bereikt sinds de start van het Focustraject in 2016? Waar staan we nu en welke volgende stappen kunnen worden gezet?

Ook vanuit de raad is op verschillende momenten aangegeven dat er behoefte is het Focustraject te agenderen. Niet alleen uit nieuwsgierigheid naar de uitvoering, ook om de inhoud met elkaar te bespreken en het draagvlak voor het Focustraject (opnieuw) raadsbreed te maken.

Programma

19.30 uur
Opening door Forumvoorzitter Gidie Ritzerveld

19.35 uur
Inleiding burgemeester Annemieke Vermeulen

19.40 uur
Presentatie bestuursadviseur Doret Boonstra
- Terugblik Focustraject 2016-2018
- Waar staan we nu?
- Volgende stap, meer focus?

20.00 uur
Vragen raads- en Forumleden

20.15 uur
Intermezzo Berry Roelofs (Buck Consultants) over "de staat van Zutphen"

20.30 uur
Pauze

20.45 uur
Tafelgesprekken
- Vragen en stellingen bespreken met de raad; kiezen voor meer focus?

21.30 uur
Afronding plenair
- Hoe gaan we aan de slag en met welke focus?
- Vervolgtraject

22.00 uur
Sluiting Forumspecial

 

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 04-04-2019 Tijd 19:30 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en M Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem en H.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure, E Yildirim en A Menkveld
D66H. Brouwer en P van der Hammen
VVDA. van Dijk en M. Schriks
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter: Welkom raads- en Forumleden, collegeleden en belangstellenden.

We zijn hier bij elkaar om het Focustraject te bespreken. Daar was behoefte aan vanuit de raad en vanuit het college. In de raad is een aantal keren gezegd dat het zo mooi zou zijn als het Focustraject weer van de gehele raad wordt. Het college is nu vooral benieuwd om van de raad te horen hoe over het Focustraject wordt gedacht.

De opzet voor vanavond is als volgt: We starten zo direct met een korte inleiding door de burgemeester. Daarna presenteert Doret Boonstra, bestuursadviseur bij de gemeente, een terugblik, stand van zaken en mogelijk vervolg van het Focustraject. Na deze presentatie bent u in de gelegenheid vragen te stellen. Berry Roelofs gaat ons vervolgens, als buitenstaander met verstand van zaken, verslag doen over “de staat van Zutphen.” Ook hem kunt u uiteraard vragen stellen. Na een korte pauze gaan we in groepen uiteen, om als raads- en Forumleden met elkaar het vervolg van het Focustraject te bespreken. De opbrengst delen we in het afsluitende plenaire deel. Om 22.00 uur sluiten we af.

Het woord is aan de voorzitter van de gemeenteraad, Annemieke Vermeulen.

Burgemeester: Goed dat we hier vanavond bij elkaar zijn. Daar was ook aanleiding toe. Tijdens de coalitievorming is het focustraject aangepast. Daarna is gebleken, ook tijdens onze raadsdag op 1 februari, dat het focustraject een splijtzwam is geworden. De vraag is nu hoe we het focustraject weer van ons allemaal kunnen maken. Voor vanavond hoop ik dat we niet zo zeer in discussie, als wel met elkaar in gesprek kunnen gaan. Besluiten nemen we vanavond niet. De opbrengst en het vervolgtraject zullen we bespreken in het Presidium.

Vanavond is het college (m.u.v. Annelies de Jonge) aanwezig om te luisteren. De ambtelijke ondersteuning presenteert vandaag hoe zij tegen het focustraject aankijken.

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu luisteren naar de presentatie van Doret Boonstra, bestuursadviseur bij de gemeente.

Presentatie Doret Boonstra: zie de bijlage.

Voorzitter: Wie van de raad heeft een vraag?

Hein Brunsveld (CDA): Waar moeten we aan denken bij de “buitenste ring van de binnenstad?”

Edwin Koning: Baudartius college, Hanzehof, Polsbroek, Poort van Zuid, Poort van Noord.

Antje van Dijk (VVD): Bedankt voor deze presentatie. Er was geharrewar over het Focustraject in de raad, ik vind het een prima stap dat dit nu ambtelijk is opgepakt.

Dolf Logemann (GroenLinks): Waarom is voor een programma in het Waterkwartier gekozen? Waarom niet in de Zuidwijken of in Warnsveld? Gaat dit ten koste van andere wijken?

Doret Boonstra: Het sociale beleid wordt overal uitgevoerd. We hebben gekozen voor het Waterkwartier omdat deze wijk een uitloop van de binnenstad is en vooral omdat er een grote woningvoorraad is van Woonbedrijf Ieder1. Dat maakt dat we makkelijker kunnen werken.

Abel van Dijken (ChristenUnie): Waaruit blijkt dat we onze plek in de Cleantech regio hebben versterkt?

Burgemeester: We zoeken partners op de inhoud en proberen, met Apeldoorn, Deventer en de provincie, elkaar over en weer te versterken. Of dat in klinkende munt wordt uitbetaald, zullen we gaan merken.

Rick Verschure (Burgerbelang): Wat ik mis in de presentatie zijn de “krachtige Zutphenaren” die we graag naar de stad willen trekken. De ambitie in de programma’s is nu wel erg nauw geformuleerd.

Doret Boonstra: Bedankt voor deze aanvulling.

Jasper Bloem (PvdA): Hoe dynamisch is deze agenda? Is er ruimte voor partnerschap, bijvoorbeeld private investeringen?

Doret Boonstra: Als zich kansen voordoen, zullen we die zeker pakken.

Huibert Brouwer (D66): Wanneer we kiezen voor deze twee programma’s, wordt de basis van het project wel smal. Hoe zorgen we voor zo breed mogelijk draagvlak?

Doret Boonstra: Dat is een prima vraag om in de groepen te bespreken.

Hein Brunsveld: Waarom spreekt het college zich niet uit? Waarom is dit een ambtelijke presentatie?

Burgemeester: Deze vorm past goed in onze ambitie om vernieuwende vormen van vergaderen de ruimte te geven. De wethouders zullen in het tweede deel vanavond wel aan tafel plaatsnemen en deelnemen aan de gesprekken.

Voorzitter: De volgende spreker is Berry Roelofs van Buck Consultants.

Presentatie Berry Roelofs: zie de bijlage.

Jasper Bloem: De pendel woon-werkverkeer is opvallend. Ik had gedacht meer uitgaand dan inkomend werkverkeer.

Berry Roelofs: Dat is inderdaad opmerkelijk voor een middelgrote stad.

Rick Verschure: Een relatief hoge werkloosheid. Sluiten de banen in het bedrijfsleven niet goed aan op het aanbod aan arbeidskrachten in Zutphen?

Berry Roelofs: Wat opvalt is dat niet alleen laagopgeleiden relatief vaak een uitkering krijgen. Dat geldt ook voor hoger opgeleiden.

Abel van Dijken: Hoe kan het dat het aantal banen in de Cleantech zo is teruggelopen? En wat is het opleidingsniveau van de inkomend en uitgaand werkverkeer?

Berry Roelofs: Het vertrek van een groot bedrijf als Liander en ook het vertrek van kleinere bedrijven heeft banen gekost. Het opleidingsniveau van forenzen zit helaas niet in de cijfers van het CBS.

Voorzitter: Na de pauze gaan we in vier groepen uiteen om inhoudelijk over het Focustraject verder te praten. Daarna zie ik u terug voor de plenaire terugkoppeling.

Pauze en Tafelgesprekken.

Voorzitter: Welkom terug. We zijn benieuwd wat de verschillende tafels hebben opgeleverd. De gespreksleiders Edwin Koning, Laura van der Poel, Henrieke Aarnink en Doret Boonstra doen verslag.

Edwin Koning: Onze groep zou aanvullend meer de focus op werk willen leggen. Om 25-45 jarigen te trekken moet er aandacht zijn voor vestigingsfactoren. De werkgelegenheid in de zorg en de energietransitie bieden kansen. Voor het programma Waterkwartier is een consistent verhaal nodig. Betrek bewoners daarbij. Bedenk slimme constructies voor de binnenstad. En waar zitten nog kansen voor groei in de binnenstad?

Laura van der Poel: Ook in onze groep was er brede overeenstemming over het belang van werkgelegenheid. We zoeken naar nieuwe (kapitaal)krachtige inwoners. Via woningbouw kan de gemeente daaraan bijdragen. De invloed van de gemeente op bedrijven is kleiner. In de cleantech en duurzaamheid liggen ook kansen voor ambachtelijk werk.

Verbinding is een sleutelbegrip. Verbinding tussen bedrijven onderling en ook met het maatschappelijke middenveld. De gemeente kan hierin een faciliterende rol spelen. Zorg is de belangrijkste factor in de lokale werkgelegenheid; de gemeente kan mogelijk opleidingen faciliteren.

Henrieke Aarnink: Veel van wat is gezegd, kwam ook in onze groep aan de orde. Werkgelegenheid, de faciliterende rol van de gemeente, het verbinden van werkgevers. Daarbij zijn ook investeringen door werkgevers noodzakelijk.

Het programma in het Waterkwartier vraagt een hele goede onderbouwing en communicatie. Een alternatief zou kunnen zijn juist in te zetten op de Mars, in het kader van de werkgelegenheid.

Ook heeft de groep het werkbedrijf expliciet benoemd. Wat is daar nodig om het werk goed te kunnen doen?

Doret Boonstra: Veel thema’s zijn herkenbaar; arbeidsmarktbeleid, investeren in bedrijvigheid. De binnenstad is in onze groep specifiek benoemd, ook als het gaat om de uitdagingen die er nog liggen (achter de mooie gevels).

Antje van Dijk: De zorg is vaak genoemd als kans, ook wat betreft werkgelegenheid. Laten we ons realiseren dat daar in principe niet meer geld voor komt en werkgevers mogelijk vertrekken.

Voorzitter: Dank voor de terugkoppeling vanuit de groepen. Mijn indruk is ook dat er goede inhoudelijke gesprekken hebben plaatsgevonden. Het laatste woord is aan de burgemeester.

Burgemeester: De toonzetting vanavond vond ik heel positief. Ik ben trots op de ambtelijke ondersteuning. Mooi dat we hiermee weer een nieuwe werkvorm hebben geïntroduceerd.

In het Presidium gaan we bespreken hoe we verder gaan met het Focustraject. Met de Voorjaarsnota kunnen we een stap zetten, maar wellicht daarvoor al met een bespreking in de raad.

Voorzitter: Bedankt voor jullie bijdrage aan deze bijeenkomst. De Forumspecial is gesloten.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in