Pagina delen

Forumspecial Duurzaamheid/Energieneutraliteit

Inhoud

Behandeld in Forum van 25 januari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen heeft forse ambities op het gebied van Duurzaamheid en Energieneutraliteit. Eén van de doelstellingen is om energieneutraal te zijn. (Zutphen energieneutraal in 2030 is de ambitie van de regio Stedendriehoek waar de gemeente Zutphen zich aan verbonden heeft). Realisatie van deze doelstelling vraagt om versnelling en intensivering van (nieuwe) projecten en ontwikkelingen.

De gemeenteraad vindt het thema Duurzaamheid/Energieneutraliteit belangrijk en heeft besloten om nadrukkelijk een rol te willen spelen bij de verdere totstandkoming en uitvoering van dit beleid. De raad wil dat samen doen met de betrokken partners en organiseert daarom een Forumspecial waarvoor externe partners met verschillende expertises op het gebied van Duurzaamheid/Energieneutraliteit zijn uitgenodigd. Met hen wil de raad in gesprek om meer inzicht te verkrijgen in kansen en belemmeringen, de behoefte/wens om doelen en instrumenten bij te stellen en de gewenste rolinname van overheid/raad/partners. Maar ook: waar zou de gemeente Zutphen de komende jaren op moeten inzetten en wat is daarvoor nodig? Het streven is om aan het eind van de bijeenkomst een eerste richting te hebben voor een Duurzaamheidsagenda die inzichtelijk maakt waar Zutphen de komende jaren op gaat inzetten en wat ieders rol daar bij is.

Het programma van de avond is:

 1. Opening (19.00 uur)
 2. Toekomstbeeld – Rol gemeente bij energietransitie: Thijs de la Court (Gelders Energie Akkoord) gaat in op de rol die de gemeente kan vervullen om invulling te geven aan de energietransitie
 3. Presentatie stand van zaken 'Zutphen Energieneutraal 2030' (bijgevoegd)
 4. Met elkaar in gesprek (interactief) over de vertaling naar de Zutphense situatie (waar dient de komende tijd op ingezet te worden en wat is daar voor nodig?)
 5. Terugkoppeling en afsluiting (ca. 21:00 uur)

 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 25-01-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
De Kaardebol
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en M. Jaspers
SP
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd en M Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink en H. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet externe partners (ca. 25), fractievertegenwoordigers (11) en college met ambtenaren (ca. 10) welkom. Hij licht toe dat gemeente Zutphen forse ambities heeft op gebied van Duurzaamheid/Energieneutraliteit. Eén van de doelstellingen is om op termijn energieneutraal te zijn. Realisatie hiervan vraagt om versnelling en intensivering van (nieuwe) projecten en ontwikkelingen. Ook de gemeenteraad vindt het thema belangrijk en heeft het daarom opgenomen op zijn Strategische Raadsagenda. De raad heeft besloten om ook nadrukkelijk een rol te willen spelen bij de verdere totstandkoming en uitvoering van dit beleid. De raad kan dat echter niet alleen en wil dat doen samen met betrokken partners. Daarom is deze Forumspecial georganiseerd waar de raadsleden met de externe partners in gesprek gaat over kansen en belemmeringen, de behoefte/wens om doelen en instrumenten bij te stellen en de gewenste rolinname van overheid/raad/partners. Maar ook om een antwoord te krijgen op de vraag: waar zou de gemeente Zutphen de komende jaren op moeten inzetten en wat is daarvoor nodig? Het doel van de bijeenkomst is dan ook om aan het eind een eerste richting te hebben voor een Duurzaamheidsagenda die inzichtelijk maakt waar Zutphen de komende jaren op gaat inzetten en wat ieders rol daar bij is.

Er wordt gestart met een inleiding op het thema door Thijs de la Court (Gelders Energie Akkoord). Vervolgens wordt de stand van zaken gepresenteerd van 'Zutphen Energieneutraal 2030' en daarna gaan aanwezigen in 3 subgroepen uiteen en interactief met elkaar in gesprek over de vraag waar de komende tijd op ingezet dient te worden in Zutphen en wat daar voor nodig is. Aan het eind worden de uitkomsten plenair teruggekoppeld.

Tot slot wijst de voorzitter op de aanwezigheid van een procescartograaf die een beeldverslag maakt van de bijeenkomst. Dit beeldverslag komt na afloop beschikbaar voor de aanwezigen.

 

Inleiding Thijs de la Court

De heer De la Court (Gelders Energie Akkoord) geeft een inleiding over de rol die de gemeente kan vervullen om invulling te geven aan de energietransitie. (presentatie bijgevoegd bij verslag)

 

Presentatie stand van zaken 'Zutphen Energieneutraal 2030'

Sabine van Galen geeft een presentatie over de stand van zaken van de ambitie Zutphen Energieneutraal 2030. (presentatie bijgevoegd bij verslag)

 

Gesprek/workshop

In 3 subgroepen wordt gediscussieerd over de vragen:

 1. Op welke maatregelen zou de gemeente de komende jaren dienen in te zetten waardoor op het energieverbruik van huurwoningen, koopwoningen, bedrijven en verkeer kan worden bespaard?;
 2. Welke rol zou de gemeente moeten nemen bij de genoemde maatregelen en hoeveel geld is daar voor nodig?

Tijdens de workshop is in de subgroepen op de volgende maatregelen ‘gescoord’ (tussen haakjes het aantal stenen per groep):

 • Nieuwbouw energieneutraal (1+1+2)
 • Wijk van de toekomst (3+2+4)
 • Afspraken woningcorporaties (4+?+?)
 • Woningabonnement (2+5+?)
 • Verruiming monumentenbeleid (2+1)
 • BE+(inzet energieneutrale Mars) (elk nieuw bedrijf gasloos) (4+1)
 • Oplaadpunten auto’s (12+2)
 • Electrische binnenstad distributie (12)
 • Zonnepark (6+1+?)
 • Zonnepanelen bedrijfsdaken (1+2+?)
 • Zonnepanelen woningen (1)
 • 34 scholen energieneutraal (3+2)
 • 73 eigen panden energieneutraal & openbare verlichting LED (3)
 • Inkoop groene stroom/Aurubis + GMB (10)
 • Windturbine (6+?)
 • Biogas (1)
 • E-scooters/spits mijding (2)
 • Deelautos’(3+?)
 • E-mobility center (1+?)
 • Electrische binnenstads distributie (1)
 • Sportverenigingen energieneutraal (1)
 • Eigen wagenpark electrisch/biogas (?)
 • Handhaving Wet milieubeheer (ODA) (4)
 • Ecopremie nieuwkomers Mars/Revelhorst (2)
 • Energiecoaches/-winkel (2)
 • Project 0-op de meter (1)
 • Walburgers initiatief (1)
 • Subsidie/lening/vergroening leges (?)
 • Landbouw/Megastallen/Kringloop (?)
 • Duurzame energie in voorbereiding (?)
 • Huidige duurzame energie (?)
 • Biomassacentrale (?)
 • Warmtenet (?)
 • Voorlichting (?)
 • Voorbeeld bedrijven gebruiken (?)
 • Langdurige intensieve communicatiecampagne (?)
 • Ondersteuning + advies (?)
 • Campagne gericht op gedrag (?)

De vraag welke rol de gemeente(raad) hierbij zou moeten nemen en welke middelen daarmee gepaard gaan, is minder uitvoerig besproken in de groepen. Wel is genoemd dat de gemeente in ieder geval faciliterend te zijn op gebied van regelgeving en ‘ruimte geven’.

Als rol van de gemeenteraad zijn wel genoemd:

 • Zutphens Energie Akkoord opstellen
 • Bewustwordingscampagne
 • Voorbeeldfunctie & urgentiebesef creëren  door kwartiermaker
 • Goed voorbeeld doet goed volgen (inzet CO2 heffing)
 • Klaar zijn voor aardgasloos tijdperk: beleid elk nieuw bedrijf gasloos
 • Ruimtelijke vertaling van verduurzaming
 • Mogelijk maken door menskracht, regelgeving, ruimte geven
 • ZutphenEnergie in haar kracht zetten, € 300.000/jaar
 • Huurwoningen: leges omlaag, wegnemen afsluitkosten gas, subsidie/garantstelling, opsplitsing split-incentives
 • In gesprek met 2 grootste verbruikers op De mars om hen 100% groene stroom te laten inkopen, en energieleverend te laten worden, op bezoek in voorbeelden Duitsland
 • Promoten fiets en elektrische scooters door voorlichting en spits mijding
 • Actief extra oplaadpalen plaatsen op strategische punten, vooruitlopend op vraag, in gesprek met Allego, geen subsidie, binnenstad gratis elektrisch opladen

In de plenaire terugkoppeling wordt vanuit de subgroepen op hoofdlijnen het volgende terug gekoppeld:

 1. De opgave is groot en moeilijk. Het elektrisch maken van auto’s heeft goed gescoord en er is voor gepleit om pro-actief extra oplaadpalen te plaatsen (dus niet alleen als er vraag is).
 2. Stel een Zutphens Energie Akkoord op (zeker gezien de samenwerking tussen vele betrokkenen).
 3. Het is lastig om te kiezen en prioriteiten te stellen. Aanjagers bij dit thema zijn: woningcorporaties, ZET en Woningabonnement.

 

Slotwoord door Thijs de la Court

In de Forumspecial is gebleken dat er goede betrokkenheid is bij het onderwerp. In de praktijk blijkt menigmaal dat een aantal maatregelen nog niet kan worden uitgevoerd vanwege regelgeving. Het advies is om, vooruitlopend op die regelgeving, toch aan de slag te gaan. Komende jaren gaan zaken namelijk wezenlijk veranderen. Keuzes maken betekent soms ook risico’s nemen, bijvoorbeeld m.b.t. het Woningabonnement.

In de categorie bedrijfsleven was het lastig zoeken naar mogelijkheden.

Bij de categorie Verkeer zullen coalities gevormd dienen te worden. Wees niet volgend maar bereid je voor op de toekomstige infrastructuur.

Een randvoorwaarde voor een Zutphens Energie Akkoord is om na te gaan welke mensen nodig zijn bij verdere ontwikkeling van de thema en hoe komen die mensen bij elkaar (welke kracht is nodig en hoe kan de gemeente er aan bijdragen om dat te realiseren?).

Een goede basis lijkt aanwezig in Zutphen.

 

Afsluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in