Pagina delen

Forum Zutphen Regenbooggemeente

Inhoud

Aanleiding:

Zutphen Regenbooggemeente is op de agenda gezet door de LHBTI-initiatiefgroep, die in 2016 is opgericht en bestaat uit twee ambassadeurs van het COC en 3 raadsleden.

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft in haar Nieuwjaarstoespraak ‘Diversiteit en Inclusie’ tot hét thema voor 2020 benoemd.

‘ Diversiteit betekent uitgenodigd worden op een feestje, Inclusie betekent ten dans gevraagd worden’ zo lichtte zij toe en zij zet in op een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. Het begrip ‘Inclusie’ wordt in dit verband naast seksuele diversiteit ook gebruikt voor het discours rond, allochtonen, kansarmen en mensen met een handicap c.q. functiebeperking.

Wat voor de gemeente Zutphen als geheel geldt, geldt niet voor de Initiatiefgroep, want die richt zich specifiek op LHBTI-ers.

Ter verduidelijking: Inclusie wordt als het tegenovergestelde van validisme neergezet. Dit staat voor de discriminatie, marginalisering en stigmatisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid. In de vele definities van inclusie wordt van het laatste nadrukkelijk melding gemaakt. Het spreekt voor zich dat deze groep LHBTI-ers per definitie binnen het aandachtsveld van de Initiatiefgroep behoren.

De Initiatiefgroep is zich bewust dat pas nu de eerste generatie LHBTI-ers volwassen wordt, die wettelijk beschermd is tegen discriminatie en uitsluiting op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit of – expressie en geslachtskenmerken. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met LHBTI-ers die in de vorige eeuw hun coming out beleefden. Voor hen is het buitengewoon pijnlijk geweest dat zij destijds als vanzelfsprekend tot de categorie ‘personen met een gebrek’ werden gerekend. Alsof het een keuze was om jarenlang langs de zijlijn van de samenleving te te worden geplaatst. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog zichtbaar.

 

De Initiatiefgroep LHBTI+ beperkt zich tot de term ‘diversiteit’, die op ons aandachtsgebied beter aansluit bij onze doelgroep; dwz dat je erbij hoort wie of wat je ook bent.

 

In de herfst van 2020 zijn de leden van de Initiatiefgroep in overleg met de burgemeester Vermeulen, de wethouder Ten Broeke en de ambtelijke ondersteuning tot de conclusie gekomen dat de inspanningen van de Initiatiefgroep nog te ver blijven afstaan van het beleid van de raad en het college. Begin 2021 heeft de Initiatiefgroep zich opgeheven met de belofte om zorg te dragen voor een goede overdracht naar raad en college.

 

De raadsleden uit de Initiatiefgroep en burgemeester Vermeulen willen nu graag met de raad spreken over de aanpak, de prioriteiten en de rol van de gemeente om Zutphen een herkenbare Regenbooggemeente te laten zijn.

 

Er is in de ambtelijke organisatie formatie vrij gemaakt om een uitvoeringsplan te maken en initiatieven te faciliteren.

 

Een aantal onderwerpen komt tijdens deze Forum special aan de orde:

-          Op initiatief van de gemeente is een onderzoek gehouden onder jongeren, met de titel ‘Veiligheid van lhbti+ Jongeren in Zutphen’ door Mieke Bouwmeester.

-          Tijdens deze forumspecial licht Mieke Bouwmeester de resultaten van het onderzoek onder Llhbti+ jongeren toe en spreken we vervolgens over de aanbevelingen., zie onderaan.

De aanbeveling om ontmoetingen tussen jongeren te organiseren is door Young Pride Zutphen opgepakt in samenwerking met Walhallab.

-          Door de LHBTI-initiatiefgroep is in de afgelopen jareneen Plan van aanpak gemaakt waartoe in november 2020 de raad wel heeft besloten, maar het Plan van Aanpak is niet inhoudelijk de besproken.

-          De leden van de voormalige initiatiefgroep lichten hun werk en ervaringen toe.

-          We bespreken hoe we als gemeente verder gaan.

-          Welk beleid willen de raad en het college voeren? Hoe kan een uitvoeringsagenda daartoe bijdragen en hoe kunnen ook initiatieven in de samenleving worden gestimuleerd.

 

 

Programma:

19.00   Inleiding                                                          Annemieke Vermeulen, burgemeester

19.05   Presentatie Onderzoek                                  Mieke Bouwmeester

            Toelichting op initiatief jongeren                  Young Pride Zutphen

19.40   Vragen over het onderzoek en de aanbevelingen

 

20.00  Plan van Aanpak 2020-2021 actualiseren    Antje van Dijk, Irene Kleinrensink en

           en prioriteren                                                Karin van Wamel

Toelichting op het werk van de Initiatiefgroep, de status, het moment om de taak over te dragen aan de raad en het college. Gesprek over aanvullingen, actualiseren en prioriteren op het Plan van Aanpak. We vragen daarbij inbreng van een aantal betrokken inwoners.

 

21.00  Vervolgstappen                                             

Het geactualiseerde Plan van Aanpak 2021-2022 wordt als voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van 12-7-2021.

De raad besluit Het Plan van Aanpak 2021-2022 aan het college te zenden met de opdracht om vervolgens met een Uitvoeringsplan naar de raad te komen..

Het geactualiseerde Plan van aanpak 2021-2022 voor de raadsvergadering besproken in een forum op 28-6-2021.

Ter afsluiting heeft burgemeester Annemiek Vermeulen het woord

 

Bijlagen:

*    Jaarverslag 2019

  • Jaarverslag 2020
  • Onderzoeksrapport Veiligheid van lhbti+ Jongeren in Zutphen
  • Plan van Aanpak 2020-2021 LHBTIi-initiatiefgroep

 

Conclusie en Aanbevelingen in verkorte vorm;

zie voor de volledige tekst de pagina’s 19-24 van het Onderzoeksverslag

‘De veiligheid van LHBTI+ jongeren in de gemeente Zutphen’.

8.Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat veiligheid erg leeft onder de doelgroep’ er is behoefte

aan bijeenkomsten voor LHBTI+ers; men wil meer helderheid over wat de gemeente

doet voor LHBTI+ers; de sleutel tot verbetering van de situatie ligt op scholen.

8.1 Veilige leefomgeving

-Het is onbekend waar men onveiligheid kan melden.

-Neem het welzijn van LHBTI=jongeren op in het Beleidsplan Jeugd.

 

8.2 Veilige en inclusieve scholen

-Maak LHBTI+ bespreekbaar op scholen, er bestaat veel onwetendheid.

-Verbeter de zichtbaarheid van LHBTI+ op scholen; o.a. door aanwezigheid van

een GSA naast een leerlingenraad. (Gender and Sexuality Alliance)

-Pas het programma van de GGD ‘ SchoolsOUT op alle scholen toe.

-Plaats de (sociale) veiligheid van LHBTI+ers op school onder het Veilige School

Convenant; dit convenant is door alle scholen getekend in 2018.

            -Integreer LHBTI+ bij andere thema’s in het onderwijs; ga niet alleen uit van de

            heteronorm.

            -Zorg structureel voor voorlichting en diversiteit in het onderwijs.

      -Vermijd schelden met ‘ homo’.

      -Besteed aandacht aan speciale dagen zoals Coming- Out dag en Paarse Vrijdag

     

8.3 Zichtbaarheid vanuit de gemeente

      -Voeg aan de website van de gemeente een sectie over Zutphen regenboog-

gemeente toe. Nu vindt men onder LHBTI+ alleen verwijzing naar het coalitieakkoord

en subsidie voor sportstimulering.

Coalitieakkoord onder kopje ‘Artikel 1”:

‘Zutphen draagt dit als regenbooggemeente actief uit, zij stimuleert ook scholen,

verenigingen en maatschappelijke organisaties om LHBTI-beleid te hanteren’.

Movisie, 2019:

….. Een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische

vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen

(LHBTI’s)

      -Creëer een schakel die kan functioneren tussen partijen die iets willen organiseren.

      -Zoek samenwerking met andere gemeenten op dit thema en good practices en klop

voor advies aan bij Movisie en het COC.

             -Peil breed lokaal of er behoefte is aan een zgn regenboogzebrapad in de gemeente.

 

8.4 Een plek creëren voor de doelgroep

            -De doelgroep heeft behoefte aan ontmoetingsplek(ken); laagdrempelig met name

            voor het jongste gedeelte van de doelgroep.

            -Breng personen bijeen die iets willen organiseren. Het COC kent subsidie

 

Behandeld in Forum van 10 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-06-2021 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM. Roerdink en M.G.S. Siemes
D66I van Dijk
VVDG. Peteroff en A. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zutphen Regenbooggemeente is op de agenda geplaatst door de LHBTI-Initiatiefgroep die in 2016 is opgericht. De initiatiefgroep bestaat uit twee COC-ambassadeurs en drie raadsleden.

De burgemeester heeft in haar nieuwjaarstoespraak het thema ‘Diversiteit en Inclusie’ tot hét thema voor 2020 benoemd. De Initiatiefgroep beperkt zich tot de term ‘diversiteit’, die op dit aandachtsgebied beter aansluit bij de doelgroep, dat wil zeggen: dat je erbij hoort wie of wat je ook bent.

In de herfst van 2020 zijn de leden van de Initiatiefgroep in overleg met burgemeester Vermeulen, wethouder Ten Broeke en de ambtelijke ondersteuning tot de conclusie gekomen dat de inspanningen van de Initiatiefgroep nog te ver afstaan van het gemeentelijk beleid. Begin 2021 heeft de Initiatiefgroep zich opgeheven met de belofte om zorg te dragen voor een goede overdracht naar raad en College.

De raadsleden uit de Initiatiefgroep en burgemeester Vermeulen willen graag met de raad spreken over de aanpak, de prioriteiten en de rol van de gemeente om van Zutphen een herkenbare Regenbooggemeente te maken.

Tijdens het Forum van heden komt het onderzoek ‘Veiligheid van LHBTI-Jongeren in Zutphen’ aan de orde. De steller hiervan, Mieke Bouwmeester, zal tijdens het Forum een toelichting geven op het onderzoek.

De aanbeveling om ontmoetingen te organiseren, is door Young Pride Zutphen opgepakt in samenwerking met Walhallab. Door de Initiatiefgroep is in de afgelopen jaren een Plan van Aanpak, PvA, opgesteld. Hiertoe heeft de raad in november 2020 weliswaar besloten, maar het PvA is nog niet eerder inhoudelijk besproken. Tijdens de bijeenkomst van heden komt dit PvA eveneens aan de orde.

Besproken zal worden hoe de gemeente Zutphen hierin verdergaat en welk beleid de raad en het College wensen. In dit kader zal ook worden gesproken over het belang van een uitvoeringsagenda en de wijze waarop initiatieven in de samenleving kunnen worden gestimuleerd.

 

De voorzitter geeft enige huishoudelijke mededelingen, gericht op het digitaal vergaderen.

De griffier meldt dat een extra opname wordt gemaakt vanwege het mogelijk niet goed functioneren van YouTube. Zodoende kan de openbaarheid van het Forum worden gegarandeerd. Desgewenst staat het deelnemers vrij om het beeld uit te schakelen.

De voorzitter meldt de aanwezigheid van enkele gastsprekers.

 

Inspreekreacties

De heer Seubring geeft aan, dat hij - als zijnde journalist en docent - veel uit de samenleving meekrijgt, en dan met name vanuit de jongeren. Zutphen is niet alleen een gemeente waarin diverse etnische achtergronden en diverse culturen hun plaats hebben, maar ook een gemeente met diversiteit wat betreft gender en seksuele identiteit. Het feit, dat op het stadhuis sinds enkele jaren een regenboogvlag hangt op de internationale Coming Out Dag, waardeert hij en ervaart hij als prettig.

Tijdens de middelbareschooltijd van inspreker werd amper over gevoelens, diversiteit en gender gesproken en hierin is weinig veranderd. Hij constateert dat er op scholen weinig tolerantie bestaat, hoewel er wat dit betreft wel enig verschil bestaat tussen Havo-Vwo-niveau en het VBMO.

De vraag om een plek waar men terecht kan, was er vroeger en is er nog steeds.

Inspreker heeft samen met anderen een podcast gemaakt over hun Coming Out. Hierop zijn positieve reacties gekomen van andere LHBTI’ers. Tevens werden vragen beantwoord. Spreker constateert dat er geen bekend platform is om bijeen te komen. Het is wel lastig iets dergelijks te vormen, omdat er weinig band bestaat tussen de LHBTI’ers onderling. Een bijeenkomst voor jonge LHBTI’ers in een buitensoos is interessant voor jongeren die al uit de kast zijn, maar voor anderen is dat nog eng, net zoals een telefoonnummer om dit te bespreken. Fysiek ergens naartoe gaan, is ook een hele stap.

Op de middelbare school wordt bij het vak ‘burgerschap’ aandacht aan dit onderwerp besteed.

Bij een werkgroep bestaande uit enkele COC-leden en gemeenteraadsleden zullen jongeren zich onzeker voelen en niet zo snel aankloppen. Ze zoeken vooral naar herkenning en laagdrempeligheid. Een lokaal online platform waarop jongeren zich eventueel anoniem kunnen uiten, zou een mooie toevoeging zijn voor Zutphen als zijnde een Regenbooggemeente. In een dergelijk platform zou een werkgroep actief moeten zijn waarin geen stereotype LHBTI’ers uit de gemeente zitten. Tieners stellen het makkelijkst vragen aan leeftijdgenoten. Vragen stellen en in contact komen kan online op meer plekken, zoals bij de GGD, COC. Lokaal ontbreekt dit echter nog. De gemeente kan een dergelijk platform opzetten en faciliteren. Uiteindelijk ontstaat een behoefte aan fysieke bijeenkomsten. De Initiatiefgroep heeft een goede start gemaakt, maar er is meer nodig dan alleen het begrip ‘inclusief’ rondstrooien en raadstukken opstellen.

 

De PvdA dankt de inspreker. Spreekster informeert naar de bedoeling van een lokaal online platform en vraagt of inspreker daarin zelf een rol zou willen vervullen.

 

Inspreker stelt dat een dergelijk online platform breed opgezet moet worden, zodat je hier zowel vragen kunt stellen, als het eigen verhaal delen of fysiek bijeen komen. Persoonlijk wil hij hierin wel een rol vervullen.

 

GroenLinks dankt voor inbreng en vraagt of anonimiteit op een online platform noodzakelijk is om het laagdrempelig te maken.

 

Inspreker antwoordt dat die optie zeker belangrijk is, zeker vanwege het lokale karakter en dan met name voor jongeren die onzeker zijn.

Toelichting onderzoek ‘Veiligheid van LHBTI-jongeren in Zutphen’

Ambtelijk wordt het onderzoek toegelicht aan de hand van een PowerPointpresentatie. Spreker gaat eerst in op de onderzoeksopzet en vervolgens op de aanbevelingen.

Het uitgangspunt van het onderzoek was, dat er geen zicht bestaat op de veiligheidsgevoelens van LHBTI’ ers in Zutphen en het wenselijk is dit in kaart te brengen. Het gaat hierbij over zowel sociale veiligheid, als fysieke veiligheid. De doelgroep is 12- tot en met 28- jarige jongeren die wonen en werken in Zutphen, hier een school bezoeken of in de gemeente uitgaan. Middels een enquête die via scholen, de GGD, het COC en social media is verspreid, zijn antwoorden gekomen. De jongeren konden aangeven of zij openstonden voor een open interview en spreker heeft een aantal middelbare scholen bezocht. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 18 jaar. Dit gemiddelde vloeit ook voort uit de werkwijze, omdat de enquête op de scholen is gepresenteerd.

Op scholen ontbreekt het vooral aan voorlichting en zichtbaarheid. Jongeren hebben vaak niet in de gaten wat voor effect uitschelden op LHBTI-jongeren heeft. Dit leidt tot een negatieve beeldvorming en angst om met de eigen geaardheid naar buiten te komen. Als een jongere tijdens de middelbare school ‘uit de kast komt’, staat deze persoon vrij stevig in de schoenen. Er is weinig bekend over dit onderwerp, omdat thema’s als genderidentiteit en Coming Out niet worden besproken.

Op school wordt wel Gender and Sexuality Alliance georganiseerd. Dit is een plek waar jongeren elkaar veilig kunnen ontmoeten en waar vaak ook docenten bij zijn betrokken. Daarnaast zijn er de landelijke initiatieven, zoals Paarse Vrijdag en Coming Out Dag, waar scholen ook aandacht aan besteden. Dit draagt eraan bij dat jongeren worden gezien. De belangrijkste aanbeveling is om met de leerlingen zelf in gesprek te gaan om de situatie voor iedereen te verbeteren.

Uit het onderzoek is gebleken dat LHBTI- jongeren niet altijd affectie naar elkaar durven tonen op straat. Dit is wel afhankelijk van tijd en plaats, maar is een moeilijk onderwerp.

Naast het gevoel van onveiligheid is het melden van een incident een belangrijk issue. Het is onduidelijk waar dat kan, waardoor de meldingsbereidheid lastig te peilen is. De jongeren missen de zichtbaarheid vanuit de gemeente. Een zebrapad kan een mooi symbool zijn, maar de gemeente kan ook op de website meer informatie geven over wat de gemeente doet voor de doelgroep.

Vanuit de jongeren bestaat er grote behoefte aan een ontmoetingsplek specifiek gericht op LHBTI’ers. Dit heeft geleid tot de Young Pride Zutphen.

 

Reactie fracties

D66 vraagt waar LHBTI-jongeren het meest mee geholpen zijn en wil graag weten hoe jongeren melding maken van niet-veilige situaties,

 

Ambtelijk wordt geantwoord dat het meest laagdrempelige en tastbare is om een plek aan jongeren te bieden. Deze plek wordt inmiddels gefaciliteerd door Young Pride. Wat structurele veranderingen betreft, is op scholen veel te winnen door jongeren meer bekend te maken met LHBTI en helder te maken welke problemen deze jongeren hebben. De meldingsbereidheid is een moeilijke kwestie en hierbij blijkt dat jongeren het probleem afzwakken. Wellicht kunnen de reeds bestaande discriminatiemeldpunten beter zichtbaar worden gemaakt.

 

De Stadspartij vindt dat een goed onderzoek. De fractie vraagt of op alle scholen de voorlichting onder de maat is.

 

Ambtelijk wordt aangegeven dat dit per school verschilt, maar moeilijk zichtbaar te maken is.

 

De PvdA vraagt waarom er veel reacties zijn gekomen vanuit het Baudartius en wil weten of de enquête niet is ingevuld door leerlingen uit de brugklassen en de tweede klassen van het Kompaan College en het Eligant Lyceum.

 

Ambtelijk wordt uitgelegd dat de enquête rechtstreeks is gestuurd naar alle leerlingen van de Baudartius school. Bij de andere scholen weet zij niet precies hoe de enquête is verspreid. Er zijn wel respondenten geweest van de betreffende klassen van het Kompaan College en het Eligant Lyceum.

 

De ChristenUnie vraagt of mevrouw Bouwmeester de presentatie ook naar de scholen terugkoppelt, zodat zij daar intern mee aan de slag kunnen.

 

Ambtelijk wordt bevestigd dat dit een vervolgstap kan zijn. De scholen hebben het onderzoeksrapport inmiddels ontvangen.

 

De VVD vraagt zich af hoe werkgevers met dit onderwerp omgaan. De fractie informeert naar bestaande initiatieven om verbindingen te leggen.

 

Ambtelijk wordt uitgelegd dat slechts een kleine groep van de geënquêteerden werkzaam is. Spreker is niet bekend met het feit of er al verbindingen zijn of worden gelegd.

 

Burgerbelang vraagt of jongeren zelf suggesties hebben ingebracht om de veiligheid op straat te verbeteren.

 

Ambtelijk wordt deze vraag ontkennend beantwoord. Er is ook geen kant en klare oplossing te bieden omdat de problematiek vaak niet tastbaar is.

 

Young Pride Zutphen

De heer Brandenbarg stelt zich voor en legt uit hoe Young Pride Zutphen is ontstaan. De groep bestaat momenteel uit vier LHBTI-personen die een eigen plek willen creëren voor LHBTI-jongeren tussen dertien en 23 jaar. Deze plek moet veilig, comfortabel en laagdrempelig zijn en ze moeten hier de kans krijgen om zichzelf te zijn. Een keer per maand is er een bijeenkomst waarin een variëteit aan activiteiten wordt geboden. Er komen veel jongeren en het aantal is groeiend. Daarnaast wordt samengewerkt met andere bedrijven. Krav Maga heeft bijvoorbeeld zelfverdedigingslessen aangeboden.

Naast het creëren van deze plek, is het ook belangrijk om een plek voor andere mensen te creëren. Een doel voor de toekomst is om ook ouders te informeren over het omgaan met LHBTI-jongeren.

Daarnaast staat een thema-avond gepland voor individuen die niet bij de LHBTI-groep horen maar hen wel steunen en voor de LHBTI-emancipatie strijden.

 

D66 is heel enthousiast over dit initiatief Young Pride Zutphen. De fractie vraagt wat de groep verder nodig heeft en dan in het bijzonder waarmee de gemeente kan bijdragen.

 

De heer Brandenbarg zegt dat dit initiatief samen wordt ontwikkeld met een projectleider van Walhallab. Young Pride is mede-initiatiefnemer en geeft vorm. Walhallab regelt alle bijkomende zaken. Bij de heer Brandenbarg is niet bekend wat Walhallab nodig zou hebben.

 

Burgemeester Vermeulen verwijst naar haar Nieuwjaarstoespraak in 2020 waarin zij heeft uitgesproken zich voor dit onderwerp sterk te willen maken. Het onderzoek met aanbevelingen helpt om hierin de juiste stappen te zetten. Het moet een algemeen onderwerp van gesprek worden. Spreker hoopt 2022 vervolgstappen te kunnen zetten met activiteiten, ontmoetingen en gesprekken. De inbreng van de burgemeester bij dit onderwerp helpt in de acceptatie en zij werkt graag samen met iedereen die plannen en ideeën heeft. De werkgroep heeft goed werk verricht en zij ziet uit naar de opdracht die het College meekrijgt.

 

Reactie fracties

De VVD brengt de jaarverslagen 2019 en 2020 onder de aandacht. Een deel van de hierin opgenomen plannen kon vanwege corona geen doorgang vinden.

Wat het jaarthema betreft, is met de Initiatiefgroep en de COC-ambassadeurs een discussie gevoerd over de termen ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’. Voor LHBTI is gekozen voor de term ‘diversiteit’, omdat ‘inclusiviteit’ een veel breder onderwerp is.

 

Het CDA legt inzake de doelstellingen uit, dat voor vier speerpunten is gekozen, zijnde onderwijs, ouderenzorg, veiligheid en het gemeentelijk LHBTI-beleid. Deze keuze is bepaald omdat voor deze onderwerpen nog geen of weinig aandacht bestaat, maar deze wel sterk spelen. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor haar inwoners en LHBTI betreft een onderwerp dat in beeld moet komen bij iedereen in en buiten het gemeentehuis. Daarnaast is ook sport als speerpunt naar voren gekomen.

Wat betreft de ouderenzorg zijn schrijnende verhalen bekend. Door de groeiende vergrijzing moet hier meer aandacht voor zijn.

 

GroenLinks merkt inzake het thema onderwijs op, dat de belangrijkste punten die aangepakt moeten worden zijn opgenomen in het programma SchoolsOUT, dat de GGD in alle klassen kan uitrollen. Dit is een goed middel om de ‘heteronorm’ weg te nemen. Daarnaast moet meer samengewerkt worden met Movisie die sensitieve zorg regelt in de gemeente.

 

Het CDA constateert dat deze problematiek binnen de ouderenzorg schrijnend is. Betreffende organisaties erkennen deze situatie weliswaar, maar door corona hebben ze andere zorgen gehad waardoor het niet tot uitrollen is gekomen. Bij e-learning zou hier aandacht aan besteed moeten worden.

 

De VVD vult aan, dat in de periode 2017-2018 intensief contact is geweest met Sutfene en de directie. Er heeft voor de medewerkers een studiedag plaatsgevonden met LHBTI als een van de onderwerpen. De follow-up is de laatste jaren echter minder tot z’n recht gekomen. Zij geeft een aantal voorbeelden van de LHBTI-problematiek in verzorgingstehuizen. Ouderen worden vaak geïsoleerd of men isoleert zichzelf om niet voortdurend gekwetst te worden.

De VVD geeft aan, dat de Initiatiefgroep heeft geprobeerd contacten te leggen met de scholen en de zorg en de contacten wilde doortrekken naar de gemeente en de wethouders. Het is echter heel lastig om vanuit een initiatiefgroep die lijnen te kunnen volgen. Omdat dit beter werkt vanuit de raad is de opzet veranderd. Via het gemeentelijk beleid moet het op alle mogelijke plekken zichtbaar zijn voor de inwoners van Zutphen dat de aandacht voor LHBTI een onderdeel is van het beleid in z’n algemeenheid en niet een afzonderlijk hoofdstuk betreft. Bij de gemeente is hier zeker aandacht voor.

 

D66 vraagt of de Initiatiefgroep heeft geconstateerd dat er een speciale functionaris binnen de gemeente is aangewezen om hier aandacht voor te vragen op de verschillende beleidsterreinen.

 

De VVD merkt op dat de wethouder betrokken is en er is ambtelijke ondersteuning geweest. Vorig jaar is geconstateerd dat formatie van de afdeling Welzijn te krap is om aan deze thematiek voldoende aandacht aan te kunnen besteden. In september 2020 heeft een tijdelijk ambtenaar een enorme impuls gegeven en de Initiatiefgroep geadviseerd. Bezien is of aansluiting bij een van de thematafels mogelijk was, maar dit onderwerp hoort in feite bij alle thematafels. Mieke Bouwmeester is per 1 juni bij de afdeling Welzijn werkzaam en zij zal dit onderwerp verder volgen.

 

De VVD geeft aan, dat de Initiatiefgroep eerst heeft ingezet op de ambtenaren met klantcontact. Ter verdieping van de kennis en voor een goed begrip is een voorstelling gegeven over LHBTI waarna de ambtenaren met elkaar in gesprek gingen. Het onderwerp eist voortdurend aandacht om vertrouwd te raken met de materie en de juiste vragen te kunnen stellen. Dit geldt ook voor de ambtelijke organisatie intern en hoe men als collega’s met elkaar omgaat.

 

GroenLinks meldt – inzake de horeca - dat tijdens een van de ‘Café’s Inclusief’ duidelijk is geworden dat de jongeren zich in Arnhem of Nijmegen veiliger voelen dan in Zutphen. Met Horeca Nederland en meerdere ondernemers is een convenant opgesteld. De betrokken ondernemers maken via een regenboogsticker zichtbaar dat iedereen welkom is. Vanwege corona is dit traject stil komen te liggen. De Initiatiefgroep hoopt dat dit komend jaar uitgerold kan worden.

 

De VVD geeft aan, dat de Initiatiefgroep al zeker een jaar contacten wil leggen met de kerken. De Verklaring van Nashville speelt nog steeds een rol en kent voor- en tegenstanders. In de kerkelijke organisatie denkt men verschillend over de plaats die personen vanuit de LHBTI-groep zouden mogen innemen en of zij er al dan niet ‘bijhoren’. De Initiatiefgroep wil ervoor zorgen dat in Zutphen de ruimte ontstaat om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gedacht aan contact met groeperingen die minder ruimte bieden aan LHBTI. Bezien moet worden of dit een van de initiatieven is die op de weg ligt voor raad en College of juist vanuit de samenleving opgepakt moet worden.

 

BewustZW is blij met de bereidheid van de aanwezigen om ‘out of the box’ te denken en daarnaar wil handelen. Het is misschien goed het woord ‘kerk’ als zodanig niet te benoemen, want dat typeert ook bepaalde groepen. De fractie suggereert over ‘geloofsgroepen’ te spreken. Dit is een vorm van gelijkheid zonder bevooroordeling.

 

De VVD neemt deze reactie over. Hierdoor is er minder risico om tegen grenzen aan te lopen.

 

Het CDA refereert aan het ‘Café Inclusief’ waarvoor de sportverenigingen waren uitgenodigd. Hierbij kwam echter niemand opdagen. Bij navraag bleek dat veel verenigingen stellen dat de LHBTI-problematiek bij hen niet speelt, terwijl sporters toch echt andere verhalen laten horen. De Sportvisie is opgesteld en er is beleid geformuleerd, maar hier kan nog wel meer aandacht aan worden besteed. Wellicht dat de wethouder Sport dit op zich kan nemen.

 

BewustZW merkt op dat de gemeenteraad recent aan het Sportbedrijf een basis heeft gegeven om verder tot ontwikkeling te komen. Het kan een suggestie zijn dat dit aandachtspunt in de prestatieafspraken wordt opgenomen en wordt aangegeven dat het Sportbedrijf het draagvlak voor LHBTI ook uitdraagt.

 

Het CDA vindt dit een goede insteek.

 

Kies Lokaal bevestigt - uit jarenlange eigen ervaring als trainer - dat ook binnen de sport veel mensen een andere geaardheid hebben, maar dit niet bekend wordt gemaakt. Het is in de sport een groot taboe en er wordt niet over gesproken. Hier moet veel aandacht aan worden geschonken. De fractie juicht het initiatief toe.

 

GroenLinks verwijst naar Café Inclusief, dat de laatste jaren regelmatig is georganiseerd in het Genietcafé. Over sport is al een en ander gezegd. De Initiatiefgroep is geschrokken van de verhalen inzake veiligheid. Men wilde dit initiatief voortzetten, maar de opkomst op zondag was niet geweldig. Dit is toen verschoven naar de donderdagavond tot corona de mogelijkheden tot ontmoeten blokkeerde. De Initiatiefgroep beraadt zich over een gewijzigde voortzetting of een alternatief. In Walhallab lijken ook mooie initiatieven ontplooid te worden.

 

Het CDA stelt dat in gemeenten waar een Roze Zaterdag is georganiseerd, dit een blijvend effect laat zien in tolerantie en diversiteit. Bij Roze Zaterdag is het de bedoeling dat alle maatschappelijke organisaties meedoen, zodat alle lagen van de samenleving deelnemen. Na Roze Zaterdag lopen diverse activiteiten door in het verdere jaar. Feit is wel, dat een Roze Zaterdag een enorme organisatie met zich meebrengt en financiële consequenties heeft. Een aanvraag moet twee jaar tevoren worden ingediend met een compleet draaiboek. De vraag is of dit alleen voor Zutphen haalbaar is of dat dit met meerdere gemeenten zou moeten gebeurd, bijvoorbeeld in de Stedendriehoek. Vanwege corona is de vorige Roze Zaterdag doorgeschoven en deze vindt nu in Nijmegen plaats. Alle gemeenten in Gelderland zijn benaderd om zich aan te sluiten. De Initiatiefgroep wil dit ook graag voor Zutphen organiseren en vraagt hier blijvend aandacht voor. Dit is echter een toekomstperspectief om naar toe te werken.

 

Burgerbelang vraagt zich af in hoeverre er belangstelling in Zutphen bestaat voor Roze Zaterdag en welke effecten dit in Zutphen zal hebben.

 

Het CDA verwijst naar de inbreng inzake zichtbare blijvende effecten in steden waar Roze Zaterdag al is georganiseerd. De tolerantie neemt daar met sprongen toe.

 

Burgerbelang vraagt of het klopt, dat niet bekend is hoe de belangstelling in Zutphen hiervoor is.

 

Het CDA antwoordt dat de Initiatiefgroep hier nog niet mee bezig is geweest en er nog geen uitrol bij organisaties is geweest. Eerst worden andere zaken besproken.

 

GroenLinks wijst op de bestaande Instagram- en een Facebookpagina. Sinds twee jaar is er een logo dat meer gebruikt moet gaan worden. De aanstelling van mevrouw Bouwmeester maakt het makkelijk om overleg te hebben met de afdeling Communicatie, waarmee het makkelijker wordt alles goed naar buiten te brengen richting gemeentelijke website en andere communicatiekanalen.

 

De VVD vraagt aandacht voor het budget. Er is gestart met een bedrag van € 20.000,=. In het eerste jaar is hier een klein deel van gebruikt. Volgens de afspraken moeten eerst de jaarstukken gereed zijn voordat beoordeeld kan worden of een budget al dan niet is gebruikt. De Initiatiefgroep is twee keer bij de raad gekomen met een voorstel om het bedrag beschikbaar te krijgen. In het laatste voorstel is het bedrag verlaagd naar € 10.000,=. Hierin zat de uitrol van het SchoolsOUT-proces vanwege infrastructurele kosten. Dit budget is beschikbaar als de plannen op 12 juli in de raad worden besproken en opdracht aan het College wordt gegeven. Met de plannen van het College zal blijken of er nog extra middelen nodig zijn. Het belangrijkste is echter het creëren van draagvlak. Dit kan door iedere organisatie gebeuren zonder dat er veel geld mee gemoeid is.

Wat de vervolgstappen betreft, wil de Initiatiefgroep het Plan van Aanpak actualiseren voor de komende jaren, 2021 en 2022, en als voorstel in het Forum van 28 juni aan de orde stellen, waarna dit op 12 juli in de raadsvergadering wordt behandeld.

 

De PvdA complimenteert de Initiatiefgroep met het vele werk naast het raadswerk en dankt de leden hiervoor. De PvdA-fractie vindt dit een heel belangrijk onderwerp en vindt het logisch dat de taken nu worden overgedragen aan de gemeente. De hoop is dat de leden van de initiatiefgroep toch hierin actief blijven.

 

Het CDA wijst erop, dat ook veel werk verzet door de vertegenwoordigers van het COC in de Initiatiefgroep.

 

Kies Lokaal complimenteert met alle genomen initiatieven. Wat de onveiligheden betreft, vraagt de fractie zich af of er bij de meldingen geen sportgerelateerde klachten zijn.

 

Ambtelijk wordt geantwoord dat sport geen onderdeel van het onderzoek was. Er is geen inzicht waar de meldingen precies vandaan komen. De cijfers komen uit de discriminatiemonitor en zijn niet gespecificeerd.

 

Burgemeester Vermeulen complimenteert de Initiatiefgroep, inclusief de leden van het COC. Bezien zal worden hoe het College het stokje kan overnemen. Door de versoepelingen komen de gesprekken weer op gang. Ze suggereert dit thema ook eens op te pakken bij de Dag van de Poëzie, waarbij ook samengewerkt wordt het Walhallab. Zonder vast programma kun je ook inspelen op actuele zaken, kan het enthousiasme gestimuleerd worden en kun je zorgen dat de samenleving het overpakt. Daarom hoopt zij dat het budget flexibel ingezet kan worden om de acceptatie een zetje te geven en ze spreekt de hoop uit dat dit jaarlijks terugkeert. Het is goed om te bezien hoe Zutphen een eigen ‘Roze Zaterdag’ kan organiseren. Het is ook belangrijk Sutfene echt te helpen. Mensen moet vrij zijn in van wie zij houden. Het College wil zich sterk maken voor deze vrijheid.

De indiensttreding van mevrouw Bouwmeester zorgt voor voortgangscontrole en het inbrengen van nieuwe ideeën. Burgemeester Vermeulen hoopt dat de raad voldoende budget blijft vrijmaken voor dit thema, dat steeds meer mensen zich gaan aansluiten bij de initiatieven en met leuke plannen gaan komen, zodat het steeds prettiger wordt om in Zutphen te wonen, te werken en te verblijven. De benadering moet ook zichtbaar zijn in allerlei uitingen, zoals een klein zinnetje in vacatureteksten. Dat zijn allemaal stapjes naar bewustwording en door dit op alle onderwerpen te laten zien, markeert dit Zutphen als een tolerante en gastvrije gemeente.

 

De voorzitter dankt de aanwezig voor hun bijdragen en sluit het Forum om 20.30 uur.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in