Pagina delen

Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een budget van € 1 mln. voor de aanpak van het Flamcoterrein en de werkgelegenheid Flamco beschikbaar te stellen;
  2. Dit te dekken als volgt: € 500.000 provinciale Impulssubsidie, € 150.000 exploitatie Noorderhaven, € 50.000 Strategische aankopen / waardering vaste activa, € 300.000 reserve Participatie;
  3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen;
  4. In te stemmen met de inhoud van de Raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta met betrekking tot de gunning van werkzaamheden aan Delta voor de duur van 10 jaar.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Flamco is een bedrijf gevestigd op de Mars in Zutphen. Bij Flamco zijn 60 mensen (40 fte) vanuit Delta te werk gesteld. Flamco heeft aangegeven uit Zutphen te vertrekken (naar Olst-Wijhe).

Delta wil de werkgelegenheid voor Zutphen behouden. Van gemeentewege is er geen noodzaak de gronden en panden te verwerven en met de sanering aan de slag te gaan. Het is wel wenselijk. Als de vervuiling wordt aangepakt en de geluidszone wordt opgeheven, geeft dit minder beperkingen voor de verdere ontwikkelingen in Noorderhaven. Ook hecht de gemeente Zutphen grote waarde aan behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers van Delta.

Daarom hebben de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland in de afgelopen maanden actief meegedacht met Flamco om de werkgelegenheid voor langere tijd voor Delta te kunnen behouden (en in een contract vast te leggen).

Inmiddels zijn afspraken gemaakt tussen Flamco, Delta en de gemeente Zutphen. Over de bij Delta verbonden medewerkers aan de productie van Flamco zijn afspraken gemaakt en contractueel vastgelegd. Het betreft een loonsomafspraak gevat in een overeenkomst die geldt voor de komende 10 jaar. Het aangaan van deze overeenkomst is een voorwaarde voor de aankoop en sanering van het perceel door de gemeente.Het belang om met het terrein aan de slag te gaan is gelegen in vastleggen van sociale werkgelegenheid voor Zutphen. Vandaar deze volgorde.

De gemeente verwerft de bedrijfslocatie van Flamco voor een bedrag van € 150.000. Hierin is rekening gehouden met de sloop en sanering van het perceel. Met de aankoop gaat de gemeente de verplichting aan het perceel te slopen en te saneren conform saneringsplan. Over het saneringsplan is een beschikking afgegeven. De provincie Gelderland is bereid de beschikbaar gestelde middelen van 0,5 mln. voor de aanpak van het terrein in te zetten voor de sloop- en sanering. Hierover is bestuurlijk overleg geweest. De voorbereiding en aanbesteding van de sanering is inmiddels in volle gang met daarbij de benodigde onderzoeken en ontheffingsaanvragen.

Beoogd effect

Behoud van werkgelegenheid voor Delta. Beperken van belemmeringen voor de ontwikkeling van Noorderhaven.

Hiervoor worden twee overeenkomsten gesloten: een overeenkomst tussen de Gemeente en Flamco over de aankoop van de grond (met opstal) en een overeenkomst tussen Delta en Flamco over de inzet van personeel van Delta. De overeenkomsten zijn beoordeeld door een extern juridisch adviseur en van aanvullend advies voorzien middels een juridische second opinion.

Argumenten

1.1 Voor de integrale aanpak is een budget benodigd van € 1 mln.. Dit betreft een volledige raming van de aankoop, sloop, sanering, voorbereidende werkzaamheden en diverse inzet van juridische en milieukundige adviseurs. De aanneemssom van de sloop- en sanering maakt onderdeel uit van dit bedrag. Verwezen wordt naar de financiële bijlage.

2.1 De dekking is beschikbaar uit bestaande middelen en reserves. De aankoop en sanering wordt verricht vanuit de exploitatie Noorderhaven, de impulssubsidie provincie Gelderland, de reserve Participatie (restant per 22/8 € 3.378.000) en de inzet vanuit strategische aankopen (restant per 22/8 € 489.000). De begroting 2016 dient gewijzigd te worden voor de inzet vanuit de reserve Participatie. De begrotingswijziging hierover is toegevoegd.

3.1 De begrotingswijziging, nr. 28, is toegevoegd.

4.1 Delta en Flamco gaan een overeenkomst aan voor de inzet van Delta-medewerkers. Het betreft een overeenkomst voor de duur van 10 jaar voor de inzet van Delta-medewerkers. Deze raamovereenkomst is een voorwaarde om in te kunnen stemmen met de aankoop en aanpak van het Flamco-terrein. De gemeente is geen contractpartij, maar instemming van de raad is wel nodig: dit is als ontbindende voorwaarde opgenomen in de overeenkomst tussen Delta en Flamco.

Kanttekeningen

Volgens de huidige inzichten moet het perceel direct worden afgewaardeerd naar landbouwwaarde. Het afwaarderen heeft een beperkte omvang, tenzij de risico's zich voordoen. Mocht de sanering duurder uitvallen dan geraamd zullen aanvullende middelen nodig zijn.

De gemeente gaat een actieve sloop- en sanering aan. De sanering wordt sober en doelmatig verricht naar bedrijfsbestemming. Het uit te voeren werk is momenteel aanbesteed. Medio september is er uitsluitsel over de aanneemsom. Mocht de aanneemsom sterk afwijken van de besteksraming, dan kan worden afgezien van gunning alsook het aangaan van de koopovereenkomst. Dit is verdisconteerd in de met Flamco gemaakte afspraken. Het is overigens niet de verwachting, aangezien de sanering en sloop goed in kaart is gebracht met extra bodemmonsters en constructief asbestonderzoek.

De werkgelegenheidsafspraak kan niet los worden beschouwd van de continuïteit van het bedrijf Flamco en haar bedrijfsactiviteiten. De continuïteit van de gemaakte afspraken is deels geborgd door de afspraak te maken met de holding van alle Nederlandse vennootschappen van Flamco. Deze holding maakt onderdeel uit van Aalberts industries. Een faillissement of stopzetten van bepaalde bedrijfsonderdelen is nooit uitgesloten.

De werkgelegenheidsafspraak is op basis van marktconforme inzet door Delta. De inzet van Delta is momenteel marktconform voor SSW-activiteiten. Delta werkt wel in een steeds concurrerender markt. De afspraak is echter vastgelegd en geeft een vorm van zekerheid, maar zal ook in de toekomst "marktconform" dienen te zijn.

Risico’s

De grondpositie kan langjarig bij de gemeente blijven doordat het niet wordt verkocht. Dit heeft geen financiële gevolgen omdat de gronden voor € 5,- m2 op de balans komen te staan.

Uitgangspunt op grond van verricht onderzoek is dat het kantoorpand ook wordt gesloopt. Er is vanuit cultuurhistorisch oogpunt geen aanleiding het pand te handhaven.

De sanering- en sloop levert een uitvoeringsrisico op. De aanbesteding is momenteel in gang gezet. De verwachting is 30 augustus 2016 uitsluitsel te hebben over de aanneemsom. Volgens planning vindt medio september ondertekening van het contract en overdracht van de grond plaats. Dit betekent dat er voor overdracht van de grond uitsluitsel is over het resultaat van de aanbesteding.

Na ondertekening en overdracht van de grond wordt het werk definitief gegund. Er zit professionele directievoering op de uitvoering vanuit Witteveen en Bos. De te verrichten werkzaamheden zijn goed in beeld.

Qua planning is de uitvoering vrij strak gekoppeld aan de datum van 1 februari 2017: afronding van de fysieke werkzaamheden op grond van de provinciale subsidie. Afrekening mag hierna plaatsvinden. Volgens uitvoeringsplanning is de genoemde datum haalbaar.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De bevoegdheid is aan het college om grondposities aan te gaan. Wel dient daarvoor het budget verstrekt te worden door de raad. De ondertekening van het contract vindt naar verwachting medio september 2016 plaats en daarna volgt direct overdracht van de grond. De sloop vangt aan in september. De sanering start vanaf eind oktober en duurt naar verwachting tot januari 2017.

Rapportage/evaluatie

Regelmatig komt de voortgang via de portefeuillehouders aan de orde.

Financiën

Voor een overzicht van de verwachte kosten en dekking wordt verwezen naar de bijlage "Flamco, kosten en opbrengsten".

Beschikbaar voor de aankoop en aanpak zijn middelen beschikbaar via een toegekende subsidie vanuit de provincie Gelderland, een reservering in de grondexploitatie Noorderhaven en de reserve Participatie (budgetnr. 6620513) en de reserve strategische aankopen.

De grond wordt na verwerving direct afgewaardeerd naar agrarische waarde en gaat naar de waardering vaste activa tegen de gebruikelijke waarde van € 5,- m2.

Een begrotingswijziging is toegevoegd en onderdeel van het raadsvoorstel.

Bijlagen

Planning uitvoering

Flamco – kosten en opbrengsten

Verdeelvoorstel provincie Gelderland inzake Impulsplan, met inbegrip van toekenning Flamco

Koopovereenkomst gemeente Zutphen en Flamco

Raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta met betrekking tot de gunning van werkzaamheden aan Delta voor de duur van 10 jaar. –vertrouwelijk-

Cultuurhistorisch onderzoek naar bedrijfspanden Flamco

Begrotingswijziging

Stukken die ter inzage liggen

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0107

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 augustus 2016 met nummer 83664


gelet op art. 189 jo. art. 192 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. Een budget beschikbaar te stellen van € 1 mln. voor Flamco, werkgelegenheid, aankoop en sanering
  2. Dit als volgt te dekken: € 500.000 provinciale Impulssubsidie, € 150.000 exploitatie Noorderhaven, € 50.000 Strategische aankopen / waardering vaste activa en € 300.000 uit de reserve Participatie;
  3. De begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen;
  4. In te stemmen met de inhoud van de Raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta met betrekking tot de gunning van werkzaamheden aan Delta voor de duur van 10 jaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Flamco, een bedrijf waar 60 mensen vanuit Delta werkzaam zijn, heeft aangegeven haar vestiging te verhuizen naar Wijhe. De gemeente Zutphen en Delta willen de werkgelegenheid voor de medewerkers van Delta en voor Zutphen behouden. Delta en Flamco hebben daarover afspraken gemaakt die contractueel worden vastgelegd.

Van de vrijgekomen Flamco locatie is het voor de gemeente wenselijk, maar niet noodzakelijk, de gronden en panden te verwerven en met de sanering aan de slag te gaan. Dit geeft namelijk minder beperkingen voor de verdere ontwikkelingen in Noorderhaven. Het aangaan van de werkgelegenheidsovereenkomst is een voorwaarde voor de aankoop en sanering van het perceel door de gemeente.

De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen en in te stemmen met de inhoud van de overeenkomst tussen Flamco en Delta. Hoewel de gemeente hierin geen contractpartij is, is als ontbindende voorwaarde in de overeenkomst wel opgenomen dat instemming van de raad nodig is.

Aangezien de overeenkomst financiele informatie bevat die het belang van Flamco raakt, is de overeenkomst niet openbaar. Door het college is geheimhouding opgelegd op de overeenkomst en de raad wordt voorgesteld (via een apart voorstel) de geheimhouding te bekrachtigen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Gedeeltelijk besloten
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVD
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Toelichting college

Te behandelen raadsvoorstel: Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop. Als de vertrouwelijke stukken besproken moeten worden zal de vergadering geschorst worden zodat publiek de vergadering kan verlaten. Na de behandeling van de vertrouwelijke stukken zal de vergadering heropend worden. Uit rondvraag blijkt dat de vertrouwelijke stukken besproken dienen te worden.

Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: Het voorstel spreekt eigenlijk voor zich. Er zijn gesprekken gevoerd over de samenwerking tussen Flamco en Delta in het licht van het vertrek van Flamco uit Zutphen. De overeenkomst tussen Flamco en Delta wordt voortgezet. De gemeente koopt de gronden, saneert deze met subsidie, en geeft ze daarna weer uit.

Vragenronde

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

SP: De deal lijkt meer in het voordeel van Flamco. De gemeente neemt risico’s voor arbeidsplaatsen van Delta. Het is onduidelijk wat er precies in de grond zit, waardoor het klinkt als een truc van Flamco.

De voorzitter geeft aan dat de vergadering oordeelsvormend is, de zaak helder krijgen is het doel.

SP: Wat is de mening van het college over de deal?

ChristenUnie: Is er onderzoek gedaan naar de stoffen in de bodem?

CDA: Dit is een goed voorbeeld van het actief behouden van werkgelegenheid. Vraag is wat de risico’s zijn?

GroenLinks: Het is goed dat de rommel wordt opgeruimd en werk behouden blijft.

D66: Delta is een samenwerking van meerdere gemeenten, zijn die ook betrokken?

PvdA: Wij zijn blij met de deal. Wat is de planning in verband met de subsidie die op 1 februari 2017 verloopt?

Burgerbelang: De SP doet een aantal aannames. De vraag  is of is er onderzoek gedaan.

SP: In het taxatierapport is vermeld dat nader onderzoek noodzakelijk kan zijn.

De voorzitter schorst de vergadering.

 

[Van het besloten deel is een apart verslag gemaakt]

Beantwoording van het college

De voorzitter heropent de openbare vergadering en geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Het college is trots op de deal. Alle betrokken partijen hebben hun beste beentje voor gezet om voor 65 mensen voor 10 jaar werk te behouden.

Als je de deal helemaal plat slaat is de winst voor de gemeente groter, dan voor Flamco.

Wat betreft de kosten is er nauwkeurig onderzoek gedaan en de kosten vallen mee.

Het betrekken van andere gemeenten; Zutphen koopt en verkoopt de gronden. De winst is dus voor ons. Daar komt bij dat de medewerkers van Flamco uit Zutphen komen.

Er ligt een strakke planning. Om die reden moet het stuk ook vanavond in de raad besproken worden, want op 1 februari 2017 verloopt de provinciale subsidie.

De sanering is onderzocht, we hebben inzicht in wat we tegenkomen. De provincie heeft ook beschikt over de sanering. De kosten van de sanering zijn ook meegenomen in de aankoopprijs.

SP: Hoe zit het met de verontreiniging van voor 1987?

College: Het bedrijf is niet te verplichten verontreiniging van voor die datum schoon te maken. Dat is onder meer de reden voor de provinciale subsidie.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming vanavond in de raad.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Geen amendementen ingediend