Pagina delen

Financiering en realisatie rotonde N346-Almenseweg

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Bij te dragen aan de financiering van een rotonde aan de N346-Almenseweg met € 47.500.
  2. Een budget van € 47.500 beschikbaar te stellen en te dekken uit de post onvoorzien.
  3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-07).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De verkeersveiligheid van het kruispunt N346/Almenseweg is al enige jaren een aandachtspunt van de provincie Gelderland, de politie, de gemeenten Lochem, Zutphen en Bronckhorst, inwoners en gemeenteraden.
Na de reconstructie van de weg in 2016-2017 hebben er diverse letselongevallen plaats gevonden tussen auto’s komend vanaf de zijweg en auto’s op de N346-rijbaan. Een duidelijke relatie tussen de maatregel en de ongevallen was aanvankelijk nog niet in beeld. Dergelijke ongevallen vonden voor de reconstructie ook al plaats en dit is dus niet veranderd. De provincie heeft vervolgens onderzocht of er sprake is van een structureel veiligheidsknelpunt en wat de oorzaken van de geconstateerde (bijna-)ongevallen zijn. Hieruit is gebleken dat aanpassingen aan het kruispunt nodig zijn.

Beoogd effect

Verbeteren van de verkeersveiligheid van het kruispunt N346/Almenseweg.

Argumenten

1.1 Een rotonde is de meest passende oplossing voor het kruispunt N346/Almenseweg.
Er zijn diverse oplossingsrichtingen verkend: kleine optimalisaties aan de huidige verkeerssituatie, het verkleinen van de huidige voorrangskruising, het vergroten van de huidige voorrangskruising en andere kruispuntvormen, zoals een verkeersregelinstallatie (VRI) en rotonde.
Uit het verkennende onderzoek van de provincie Gelderland, in samenwerking met de gemeenten en politie, komt een rotonde als meest passende oplossing naar voren. Deze oplossing voldoet het beste aan de volgende criteria: inschatten ruimte kruising, afrijcapaciteit, voorspellen/anticiperen gedrag, fietsoversteekbaarheid, snelheid en behoud doorgaand karakter N346.

1.2 De gevraagde bijdrage van de gemeente Zutphen is één derde van de gemeentelijke bijdrage aan de totale projectkosten.
De totale projectkosten zijn € 785.000, hiervan wordt een deel door het Rijk (Strategisch plan Verkeersveiligheid) en de provincie gefinancierd. De gezamenlijke gemeenten wordt gevraagd om € 142.500 bij te dragen. Het voorstel is om dit bedrag gelijk te verdelen tussen de drie gemeenten. Voor ons betekent dit een bedrag van € 47.500.
Het is gebruikelijk dat gemeenten voor 50% bijdragen aan een aanpassing in een provinciale weg. Vijf jaar geleden is aan onze gemeente gevraagd om € 392.500 (50% van de projectkosten) bij te dragen. Dit bedrag konden we toen niet betalen. Door de rijksbijdrage zijn de kosten voor ons fors verlaagd.

1.3 Door hier nu positief over te besluiten kan het project dit jaar uitgevoerd worden.
De provincie wil graag op korte termijn uitsluitsel over de beschikbaarheid van de gemeentelijke bijdrage. Zo kan er na de zomer gestart worden met de aanpassing van de kruising.

2.1 Door deze bijdrage ten laste te laten komen van de post onvoorzien, leggen we geen beslag op de meerjarenbegroting voor herinrichting en onderhoud van wegen.
Aangezien er op heel korte termijn besloten moet worden dat de gemeente Zutphen wil bijdragen aan de aanleg van een rotonde, is deze financiële dekking de meest voor de hand liggende. We hebben niet eerder voorzien dat we met een dergelijk bedrag een bijdrage kunnen leveren aan de financiering van de rotonde.

Kanttekeningen

1.1 Waarom wel bijdragen aan de kosten van een rotonde N346/Almenseweg en niet aan andere knelpunten in de gemeente?
Er zijn in onze gemeente vanwege gebrek aan middelen voor herinrichting en groot onderhoud inmiddels meer knelpunten. Vanwege de extra subsidie en de bijdragen van andere gemeenten kunnen we de kruising N346/Almenseweg nu met een relatief kleine investering aanpakken. Om die reden is het verstandig nu in te stemmen met de aanpak van de kruising N346/Almenseweg. Het niet nemen van dit besluit brengt de grotere investeringen in andere knelpunten in de gemeente bovendien niet dichterbij.

1.2 Wat gebeurt er wanneer 1 van de drie gemeenten afhaakt?
De provincie vraagt de gemeenten Lochem, Bronckhorst en Zutphen om een bijdrage van € 142.500. De gemeente Lochem heeft al eerder middelen (1/3 van het bedrag) vrijgemaakt in haar begroting. U wordt nu gevraagd dat ook te doen. Het is onzeker of de gemeente Bronckhorst ook de gevraagde middelen kan en wil vrijmaken. Het is ook onzeker wat er gebeurt wanneer de gemeente Bronckhorst uiteindelijk niet bijdraagt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Met onze bijdrage laten we zien dat we samen met de provincie en de andere gemeenten inzetten op de verkeersveiligheid in de regio. Communicatie hierover vindt plaats in samenwerking met de provincie en gemeenten.

Bij een positief besluit van uw raad start de provincie na de zomer met de aanleg van de rotonde.

Rapportage/evaluatie

Via P&C cyclus.

Financiën

Het voorstel is om de bijdrage van € 47.500 te dekken uit de post onvoorzien.
De stand van onvoorzien is na verwerking van dit besluit € 48.800.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0030

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 maart 2021 met nummer 184576b e s l u i t :

  1. Bij te dragen aan de financiering van een rotonde aan de N346-Almenseweg met € 47.500.
  2. Een budget van € 47.500 beschikbaar te stellen en te dekken uit de post onvoorzien.
  3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-07).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in