Pagina delen

Financiele verordening

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Financiële verordening gemeente Zutphen 2016 vast te stellen;
  2. De Controleverordening gemeente Zutphen 2016 vast te stellen;
  3. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zutphen 2016 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het vaststellen van de Financiële verordening, de Controleverordening en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid door de raad is op grond van artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet verplicht. De huidige Financiële verordening dateert uit 2005 en behoeft dringend aanpassing. In de nieuwe Financiële verordening hebben de gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving een plaats gekregen. Ook is deze verordening aangepast op beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën. De huidige Controle verordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid dateren ook uit 2005, waardoor ook deze dringend aanpassing behoeven. Met deze aanpassingen worden de verordeningen in lijn gebracht met de praktijk en met de nieuwe structuur van de ambtelijke organisatie per 1 januari 2016.

Beoogd effect

Vaststellen van een geactualiseerde Financiële verordening gemeente Zutphen, Controleverordening gemeente Zutphen en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zutphen..

Argumenten

1.1./2.1/3.1 De raad stelt de kaders op basis van actuele regelgeving

Met de financiële verordening kan de gemeenteraad invulling geven aan zijn kaderstellende rol en de financiële functie van de gemeente. De raad regelt met deze verordening op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie. Met de controleverordening worden de kaders geschapen voor de jaarlijks in opdracht van de raad uit te voeren accountantscontrole. Met de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de raad op grond van artikel 213a Gemeentewet.

1.2 In de wet- en regelgeving zijn wijzigingen doorgevoerd.

De gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving hebben een plaats gekregen in de “Financiële verordening  gemeente Zutphen 2016”. Ten opzichte van de financiële verordening uit 2005 zijn de belangrijkste aanpassingen: de eventuele procedure gevolgen van de nieuwe Wet Houdbare Overheidsfinanciën, de procedurele eisen voor de gemeente die volgen uit de nieuwe Wet Markt en Overheid, vanwege de invoering van het schatkistbankieren is het  artikel over de financieringsfunctie (artikel 14) vereenvoudigd. Ook zijn er beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën doorgevoerd.

2.1/3.1 De Controleverordening en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid zijn niet actueel.

De Controleverordening en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid zijn gedateerd en behoeven dringend aanpassing. Hier is geen sprake van wijzigingen in de wet- en regelgeving, maar is er sprake van tekstuele aanpassingen.

Kanttekeningen

Niet alles is in detail te regelen

In een verordening is het mogelijk om alles tot detail te regelen. Dit beperkt echter de benodigde handelingsvrijheid en veroorzaakt een administratieve last. Er is dan ook gekozen om - voor zover mogelijk - alleen dat te regelen, wat in de verordening geregeld moet worden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het besluit van de raad wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
Binnen twee weken na vaststelling door uw raad zullen wij de verordeningen, bedoeld in de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet, aan gedeputeerde staten zenden.

Rapportage/evaluatie

Onderzoek van de Gedeputeerde Staten naar het beheer en de inrichting van de financiële organisatie en de verordening ex artikel 212 en een wijziging in de wet- en regelgeving kunnen reden zijn om de verordeningen aan te passen. De verordeningen treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016 in werking.

Bijlagen

De Financiële verordening gemeente Zutphen 2016;

De Controleverordening gemeente Zutphen 2016;

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zutphen 2016.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0206

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2016 met nummer 71991b e s l u i t :

  1. De Financiële verordening gemeente Zutphen 2016 vast te stellen;
  2. De Controleverordening gemeente Zutphen 2016 vast te stellen;
  3. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Zutphen 2016 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 februari 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Op grond van artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet is de raad verplicht om een Financiële verordening, een Controleverordening en een Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vast te stellen. De huidige verordeningen dateren uit 2005. Als gevolg van aangepaste regelgeving, de praktijk en de nieuwe structuur in de ambtelijke organisatie is het gewenst de verordeningen te actualiseren.

Met de financiële verordening geeft de raad nadere invulling aan zijn kaderstellende rol voor de financiële functie van de gemeente. De raad regelt met deze verordening op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, het financieel beheer en de financiële organisatie. In de controleverordening staan bepalingen opgenomen over de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (o.a. bepalingen omtrent de accountant). De verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid tenslotte regelt bepalingen over onderzoeken door het college naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Zutphen.

De Auditcommissie is om advies gevraagd over het voorstel. Het advies van de Auditcommissie aan de raad zal bij de stukken worden gevoegd. 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 01-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.E. Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is vervallen omdat het advies van de auditcommissie nog niet gereed was. Als het advies binnen is zal het onderwerp weer op de agenda komen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Technisch Blok 9 mei 2016 (21:00 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

--18 feb 2016: het voorstel zal naar aanleiding van de adviezen van de Auditcommissie worden aangepast. Met agendering wordt daarom gewacht op het door het college aangepaste voorstel (dat eerst ook weer langs de Auditcommissie gaat, alvorens het in forum en raad wordt geagendeerd)--

Op grond van de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet is de Raad verplicht om de hierop betrekking hebbende verordeningen (Financiële verordening, Controleverordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid) vast te stellen. In de financiële verordening (art. 212) staan spelregels voor financieel beleid, financieel beheer en de financiele organisatie en met het vaststellen van de verordening geeft de Raad invulling aan zijn kaderstellende rol ten aanzien van de financiële functie.
Als gevolg van aanpassingen in wet- en regelgeving en beleidsmatige ontwikkelingen dient de huidige Financiële verordening te worden geactualiseerd.
Met de controleverordening (art. 213) worden de kaders geschapen voor de jaarlijkse accountantscontrole.
Met de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a) wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de raad ten aanzien van door het college uit te voeren onderzoeken.
Ook de huidige Controleverordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid zijn gedateerd en behoeven aanpassing.
 
De Auditcommissie is gevraagd om advies uit te brengen aan de Raad over de verordeningen.Het advies van de Auditcommissie wordt bij de stukken gevoegd.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 

1. Opening

Voorzitter: Ik heropen de vergadering die vanaf nu achter gesloten deuren plaatsvindt. Hetgeen hier gezegd en besproken wordt blijft geheim.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Intermezzo wordt overgenomen door Plurijn. Hierover is eerder al een mail gestuurd. De gemeente en de regio zijn al langer op de hoogte van de problemen. Met name in Eefde zit een grote vestiging. In Zutphen zit een polikliniek op holistische basis. De zorg is prima. De administratie is niet goed, dat komt door veranderingen. Omdat de administratie niet goed is, is de rechtmatigheid niet goed te beoordelen. Dat is wel nodig, daarom zijn de facturen wel betaald om de liquiditeitsproblemen niet te vergroten. Wel wordt steeds afgewogen welke risico's neem je.

De problemen worden steeds groter. Faillissement dreigt. Verkend wordt een fusie met een andere grote jeugdinstelling. De gemeente heeft een brief aan de staatssecretaris gestuurd om onze zorg te uitten. Want door overname ontstaat een nog grotere organisatie. Fuseren is wel verstandig voor specialismen om continuïteit te borgen en om oplossingen om zorg te continueren mocht het tot een faillissement komen.

Voorzitter: Zijn er nog vragen?

VVD: We begrijpen de zorg over een fusie met een grote organisatie, daarom zijn wij hier niet voor.

 

4. Aankondiging moties en amendementen

Zie openbaar deel verslag.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

Zie openbaar deel verslag.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Zie openbaar deel verslag.

7. Financiele verordening

Zie openbaar deel verslag.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Zie openbaar deel verslag.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Zie openbaar deel verslag.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Zie openbaar deel verslag.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

;
Datum 09-05-2016 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en A. Verwoort
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Vooraf een mededeling: Het einde van deze vergadering zal in beslotenheid plaatsvinden. het college wil dan een vertouwelijke informatie delen met het Forum. Het publiek en de pers zal dan de vergaderruimte dienen te verlaten.

2. Algemeen spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er zijn nieuwe contracten getekend voor De Kaardebol. Over een tijdje zal worden geïnformeerd over de gang van zaken.

VVD: Wij zijn erg content met deze gang van zaken.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Actief tegen oplaten ballonnen" indienen.

CDA: Wij willen vanavond in de raadsvergadering de motie "Duurzaamheidsparagraaf" indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 9 mei 2016

VVD: Wij zien graag dat beide toezeggingenlijsten worden opgeschoond.

Verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet P+R Noorderhaven

GroenLinks: Kan de onderdoorgang worden vrijgehouden, geen poortjes of iets dergelijks?

College: Wij willen nu niets toezeggen, maar we willen wel meenemen of het kan blijven zoals het is. Dit hangt ook af van het beleid van de spoorwegen.

Voorzitter: Verder geen vragen? Dan is dit stuk voldoende besproken en is een hamerstuk in de raad van vanavond.

6b. 1e wijziging op de Verordening reclamebelasting 2016

Stadspartij: Zijn de bezuinigingen van Stichting Ondernemersfonds Zutphen wel gehaald? Het verlagen van de tarieven leveren tekorten op.

PVDA: Welke bezuinigingen zijn er doorgevoerd?

VVD: Wij stemmen in met de wijziging op de verordening.

College: Het woord "bezuiniging" is foutief vermeld in de verordening. Er is geen bezuiniging doorgevoerd. Met de SBOI is afgesproken de tarieven van 2015 te handhaven. Tevens zijn er minder aanslagen verstuurd. Dit resulteert in minder opbrengsten. Wij zijn in gesprek met SBOI hoe €17.000,-- kan worden binnengehaald. De SBOI gaat langs ondernemers die nu niets betalen. Wij vragen u om het hamerstuk wel vanavond in de raad te laten besluiten.

Stadspartij: Er zijn dus wel minder inkomsten?

College: Wij hoeven niet te bezuinigen. het geld wat binnenkomt gaat meteen naar SBOI.

Stadspartij: Heeft het Fonds dan een tekort?

College: Ja, daarom zijn wij in gesprek.

PVDA: Wij zijn akkoord omdat jullie in gesprek zijn om een oplossing te zoeken.

CDA: Wordt er ook gekeken naar de tarievering van bedrijventerreinen?

College: Er is een verschil tussen ondernemers uit de binnenstad en ondernemers op bedrijventerreinen. Ondernemers op bedrijventerreinen zijn hiermee akkoord.

Stadspartij: Ik wil dit eerst mee terug nemen naar de fractie of dit wel een hamerstuk kan blijven.

Voorzitter: Dan graag voor aanvang van de raadsvergadering de uitkomst terugkoppelen aan de griffie.

Stadspartij: Ja.

Voorzitter: Dit stuk is vooralsnog geen hamerstuk.

7. Financiele verordening

Stadspartij: Ik ben voorzitter van de Auditcommissie. De Auditcommissie heeft deze stukken besproken en krijgt een positief advies van de Auditcommissie.

VVD: Op basis van het advies van de Auditcommissie zijn wij positief.

Voorzitter: Dan is dit punt vastgesteld en kan worden gesloten.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 mei 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 11-04-2016

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 18-04-2016

Vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik schors de vergadering totdat wethouder Withagen is aangeschoven om vertrouwelijke informatie met ons te delen. In dat kader verzoek ik publiek en pers de vergaderruimte te verlaten zodat wij in beslotenheid verder kunnen vergaderen. Hiervan wordt een apart verslag gemaakt. de vergadering zal straks in beslotenheid worden gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 mei 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-05-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend