Pagina delen

Financiën en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. kennis te nemen van het financiële beeld van de gemeentelijke kosten aan zwembad IJsselslag;
 2. een bedrag van € 146.300,-- aan eenmalige frictiekosten zwembad ter beschikking te stellen en te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen;
 3. voor 2016 een bedrag van € 130.000 en voor maximaal vijf jaar een bedrag per jaar voor suppletie- en outplacementkosten zwembadpersoneel volgens de voorgestelde afbouwregeling (in totaal €450.000) ter beschikking te stellen en te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen;
 4. een reserve groot onderhoud zwembad in te stellen en € 115.000 structureel te storten en te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen;
 5. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeenteraad heeft op 17 december 2012 besloten tot de bouw van een nieuw zwembad volgens het tweebadenconcept dat het college destijds aan de raad heeft gepresenteerd. Daarbij is besloten het bad met de bestaande beheersstichting te blijven exploiteren. De nieuwbouw kwam voort uit de in 2011 vastgestelde bezuinigingstaakstelling op het zwembad. Het nieuwe bad IJsselslag is halverwege vorig jaar opgeleverd en na een proefperiode in september volledig in gebruik genomen. De investeringskosten en de jaarlijkse gemeentelijke kosten zijn in grote lijnen bekend. Verder heeft de stichting de begroting 2016 van het zwembad ingediend. Wij willen u het totale financiële beeld schetsen en u voorstellen de gemeentebegroting 2016 hierop te wijzigen.

Voorts hebben wij op diverse momenten aangegeven dat de stichting kosten zou maken voor de overgang van het oude naar het nieuwe bad. Kosten waar men geen rekening mee heeft kunnen houden en waar de gemeentelijke exploitatiebijdrage niet in voorziet. De gemaakte kosten zijn bekend en wij willen u verzoeken daar een krediet voor ter beschikking te stellen.

Ook hebben wij aangegeven dat het zwembad nog een aantal jaren met suppletie- en outplacementkosten te maken zou hebben. Bij de in 2012 geschetste exploitatie is aangehouden wat de personeelslasten voor een dergelijk bad reëel kunnen bedragen. In de Zutphense situatie is echter sprake van wat ouder en hoger en nog op andere functies dan benodigd ingeschaald personeel. Het zwembad wil toewerken naar een genormaliseerde situatie. De suppletie en outplacementkosten hebben de komende jaren een effect op de gemeentelijke exploitatiebijdrage aan het bad en wij willen u ook daar voor vragen financiën ter beschikking te stellen.

Vanuit de gemeenteraad zijn in het verleden vragen gesteld over zaken als het ondernemingsplan, samenwerking, het halen van de gedachte exploitatie, etc. Deze zaken staan in principe los van dit financiële plaatje maar u moet natuurlijk ook het vertrouwen hebben dat wij met het zwembad een goede weg zijn ingeslagen. Het zwembadbestuur is bereid bij de behandeling van dit voorstel in het Forum een presentatie over deze aspecten te verzorgen en vragen te beantwoorden.

Beoogd effect

Kennis te nemen van het financiële beeld en hiermee in de gemeentebegroting rekening te houden.

Een aantal voorziene kosten te vergoeden.

Argumenten

1.1  De nieuwbouwkosten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet.

De gemeenteraad heeft voor de nieuwbouw een krediet van € 7 miljoen ter beschikking gesteld. Nog niet alle zaken zijn afgewikkeld maar wij blijven met de nieuwbouw binnen dat krediet. De verwachting is dat er na medio september geen kosten meer hoeven te worden gemaakt. Dan zullen wij u concreet aangeven welk budget is gebruikt.

1.2  De vaste gemeentelijke kosten aan het zwembad zijn bekend.

Ten laste van de gemeentebegroting komen zaken als verzekering, belastingen, (groot) onderhoud en het exploitatiesubsidie. Deze verhouden zich goed met het in 2012 geschetste beeld. Wij gaan verderop in dit voorstel specifiek op de hoogte van het subsidie in.

1.3  De stichting heeft een zwembadbegroting 2016 ingediend en rekening houdend met het gemeentelijk exploitatiesubsidie heeft men een sluitende begroting.

Wij hebben in 2012 een zo goed mogelijk beeld van een exploitatiebegroting voor het nieuwe zwembad geschetst. Maar dat kon niet zonder de nodige aannames te doen. Bij de uitwerking van het hele project zijn zaken scherper geworden. U kunt hierbij denken aan benodigde personeelsformatie, huurinkomsten vaste gebruikers, vrijwilligersinzet, aantal leszwemmers. Het bestuur heeft daarmee en met het uitgewerkte subsidie rekening houdend een reële begroting 2016 ingediend. Die begroting houdt eigenlijk het langjarige financieel beeld van het zwembad in.

Alleen op het punt van de personeelslasten zit een aanzienlijke afwijking. In 2012 hebben wij een beeld geschetst wat de personeelslasten voor een dergelijk bad reëel kunnen bedragen. De Zutphense situatie wijkt daar echter nog van af. Het zwembad werkt wel naar het optimale toe. Maar het vraagt tijd en extra financiën om dat te bewerkstelligen. Wij hebben hier in 2012 al op gewezen en doen daar hieronder een concreet voorstel in. De begroting 2016 kent daarom een uitsplitsing naar reële personeelslasten en een post suppletiekosten/outplacementkosten.

1.4  Het financiële beeld is nu te geven en we blijven met het totaal binnen de bezuinigingsopdracht/het raadsbesluit van 17 december 2012.

De opdracht uit de kerntakendiscussie/het raadsbesluit van 17 december 2012 geeft een jaarlast (2015 gedacht opleveringsjaar) voor de gemeentelijke begroting van:

Taakstelling (2011)                                                                € 335.000,--

Indexatie 2012 t/m 2015                                                        €   46.200,--

 

Inzet € 4 miljoen Nuongeld -/- € 713.484,-- aflossing

boekwaarde oude bad = € 3.286.516,-- in een reserve ter

dekking van een deel van de kapitaallasten.

Aan de reserve wordt 4% rente toegekend:                            € 131.461,--

                                                                                          ___________

Volume binnen de begroting                                                  € 512.661,--

                                                                                        ==========

 

Dit bedrag vormt dus de basis. Een aantal gemeentelijke lasten en het exploitatiesubsidie zullen jaarlijks worden geïndexeerd, hetgeen gebruikelijk is. Wij leggen een overzicht van de jaren 2015 t/m 2017 voor u bij de raadsstukken ter inzage voor het inzicht in de diverse kosten, dekkingen en totstandkoming van het te verstrekken exploitatiesubsidie. Wij hebben een kapitaallast aangehouden op basis van het maximale bedrag aan stichtingskosten van € 7 miljoen.

Voor 2016 kan een exploitatiebijdrage van € 364.000,-- worden verstrekt. Bij haar begroting voor 2016 heeft de stichting rekening gehouden met een subsidie van € 350.000,--. Het is echter de bedoeling dat de stichting zelf reserves opbouwt om tegenvallers op te vangen en inventaris te vervangen. De exploitatiebijdrage van € 364.000 valt binnen het hiervoor genoemde gemeentelijke begrotingsvolume van € 512.661. Dit wordt structureel bij de 2e BURAP verwerkt.

2. Het zwembad heeft voor de overgang van het oude naar het nieuwe bad kosten gemaakt.

Een grootschalige verhuizing als deze brengt de nodige kosten met zich mee. Verder heeft de stichting kosten gemaakt in verband met zaken als de doorgevoerde organisatieverbetering, wijziging van naamgeving en logo voor het zwembad en promotionele-/openingsactiviteiten. Het exploitatiesubsidie kent geen ruimte om de kosten daaruit te betalen. Wij hebben u bij een aantal gelegenheden aangegeven dat er nog een forse post aan eenmalige frictiekosten aan zou komen. Wij hebben een indicatie van € 175.000,-- gegeven. De eenmalige frictiekosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn bekend en het totaalbedrag komt uit op afgerond € 146.300,--. Een overzicht van de kosten ligt vertrouwelijk voor u bij de raadsstukken ter inzage. Wij hebben en apart raadsvoorstel bijgevoegd tot het geheim houden van deze informatie.

Wij stellen u voor dit bedrag aan het zwembad te vergoeden.

3. Het zwembad is op het vlak van de personeelslasten nog aan het optimaliseren en dat vraagt tijd.

De stichting maakt aan personeelslasten meer kosten dan gemiddeld voor een bad van deze omvang. Waar dat in zit hebben wij hiervoor onder punt 1.3 al aangegeven. Dat de stichting nog een aantal jaren met suppletie- en outplacementkosten te maken zou hebben hebben wij meermaals gemeld. Maar zoals gezegd werkt zij naar de optimale situatie toe.

Voor 2016 houdt men rekening met suppletiekosten van € 130.000,--. Dit bedrag is opgebouwd uit € 80.000,-personeelslasten en € 50.000,- voor outplacement. Wij zijn met de stichting overeengekomen dit bedrag in vijf jaar als volgt af te bouwen:

2016:               € 130.000,--

2017:               € 130.000,--

2018:               €   75.000,--

2019:               €   65.000,--

2020:               €   50.000,--

2021:                          0

                        __________

                        € 450.000,--

                        =========

De gemeentelijke exploitatiebijdrage aan het bad zou voor die jaren met de respectievelijke bedragen moeten worden opgehoogd. Wij stellen u voor hiermee in te stemmen en de financiën ter beschikking te stellen/de bedragen in de (meerjaren)begroting op te nemen. Het zwembad mag dit geld alleen voor dit doel gebruiken. Als blijkt dat het zwembad dat geld niet volledig hoeft te gebruiken (bijvoorbeeld door natuurlijk verloop) dan moet de stichting het overblijvende deel terug storten.

4. Het groot onderhoud is bij de aanbesteding voor 15 jaar bij de zwembadbouwers weggezet en daarvoor moet jaarlijks € 115.000,-- in een onderhoudsfonds worden gestort.

Het planmatig groot onderhoud ligt voor een periode van 15 jaar vast. De kosten van het jaarlijkse onderhoud fluctueren daarbij. Er is een betalingsregime per kwartaal overeenkomen. Omgerekend moeten jaarlijks een bedrag van € 115.000,-- in een reserve groot onderhoud zwembad worden gestort en op basis van het betalingsschema budgetten in de begroting worden opgenomen. Dit punt betreft de boekhoudkundige vormgeving van wat wij u in het verleden op het punt van het groot onderhoud hebben geschetst.

De jaarlijkse dotatie past binnen het financiële totaalplaatje/het volume van de begroting. Wij verwijzen u hiervoor naar het overzicht dat bij de raadsstukken ter inzage ligt.

Kanttekeningen

Verantwoording van het zwembad over het jaar 2015 vindt via het jaarverslag 2015 van de stichting plaats.

Er is nog geen financieel beeld te geven over 2015. Bekend is dat het bad meer personeelsuren heeft moeten maken in verband met het harde water in Zutphen en een niet werkend toegangssysteem. Dit betekende meer schoonmaak- en administratieve uren dan voorzien. Verder zit het bad met het aantal zwemlessen nog niet op het gedachte niveau. De gesprekken over samenwerking lopen nog en vooralsnog worden er op een redelijk grote schaal nog zwemlessen bij Sutfene gegeven.

Als de jaarcijfers bekend zijn en er aanleiding toe is leggen wij die uiteraard aan u voor. In geval van een eventueel tekort wijzen wij u vast op het volgende. Volgens het financiële beeld zoals onder punt 1.4 aangegeven was er voor 2015 eigenlijk nog € 54.000,-- financiële subsidieruimte voor het bad beschikbaar. Dat bedrag is echter niet specifiek als subsidie in de gemeente begroting 2015 meegenomen omdat we nu pas met de totale financiële verslaglegging konden komen. Een begrotingswijziging achteraf is natuurlijk niet mogelijk. Dus vloeit dat bedrag (voor het zwembad) ongebruikt bij de gemeenterekening weg.

De gemeente gaat subsidie ontvangen voor de op het zwembad geplaatste zonnepanelen.

Voor de op het dak van het zwembad aangebrachte panelen ontvangt de gemeente gedurende 15 jaar een gemiddeld subsidiebedrag van ongeveer € 900,--. Daar staat € 25,-- per jaar aan kosten tegenover voor registratie van de certificaten en de energieopbrengst. Het subsidie wordt steeds na het bekend worden van de jaaropbrengst van de panelen bepaald en uitbetaald. Voornoemde bedragen worden met ingang van 2017 in de gemeentebegroting opgenomen.

Risico’s

Bezoekers/inkomsten blijven achter.  

De begroting van het zwembad geeft een redelijk zeker beeld van de uitgaven. Als de begroting niet wordt gehaald zal dat met name aan de inkomstenkant zitten. Er zijn gefundeerde inschattingen van bezoekersaantallen gedaan. Die aantallen worden nog niet gehaald. Wij hebben u daarover eerder aangegeven dat voor een nieuw bad/een nieuwe organisatie een ingroeiperiode geldt voordat dit zich heeft gezet.

Het stichtingsbestuur/het zwembad zal er via promotie en marketing van alles aan doen om de bezoekersaantallen zo hoog mogelijk te krijgen. Verder wordt er aan gewerkt om alle zwemlessen weer in zwembad IJsselslag te laten plaats vinden. Ook zal het bestuur kritisch naar de uitgavenkant blijven kijken om daar waar mogelijk kosten te drukken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Bij toekomstige gemeentebegrotingen rekening mee houden.

Financiën

Het volume binnen de begroting zoals deze geschetst is bij de kerntakendiscussie is € 512.661 (jaarschijf 2015). Met dit voorstel worden de financiële cijfers geeffectueerd in de begroting.

 1. De exploitatiesubsidie voor het zwembad is bij vaststelling van de programmabegroting 2016 gesteld op
  € 305.800. Voor 2016 kan binnen het volume van de begroting (€ 512.661)een subsidie worden verstrekt van € 364.000. De verhoging van € 58.200 wordt structureel meegenomen bij de 2e BURAP.
 1. Het onderhoud van het zwembad maakt nu nog onderdeel uit van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om het inzicht te vergroten is het voorstel om een reserve groot onderhoud zwembad in te stellen en structureel € 115.000 te storten. De storting van de reserve onderhoud gebouwen wordt tegelijkertijd verlaagd met € 115.000. In de meerjarenraming wordt op basis van het betalingsschema de budgetten opgenomen in de begroting.

De incidentele frictiekosten van € 146.300 die zijn ontstaan uit de overgang van het oude naar het nieuwe zwembad en de suppletiekosten van € 450.000 in verband met het optimaliseren van de personeelslasten worden gedekt uit de reserve vrij besteedbare middelen (stand € 4.272.000).

Te wijzigen begroting

2016

2017

2018

2019

         

Reserve groot onderhoud zwembad

115.000

115.000

115.000

115.000

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

 

0

0

0

0

         

Exploitatiesubsidie huidige begroting*

364.000

364.000

364.000

364.000

Frictiekosten

146.300

     

Suppletie- en outplacementkosten

130.000

130.000

75.000

65.000

Nieuwe exploitatiesubsidie

640.300

494.000

439.000

429.000

         

Onderhoud zwembad

 

201.098

92.033

97.828

Dekking reserve groot onderhoud zwembad

 

-201.098

-92.033

-97.828

   

0

0

0

* € 58.200 nog te verwerken in de 2e BURAP

       

Bijlagen

1. Overzicht gemeentelijke exploitatielasten zwembad 2015 t/m 2017.

2. De zwembadbegroting 2016.

3. Overzicht van de door het zwembad gemaakte frictiekosten voor de overgang van oud naar nieuw zwembad (vertrouwelijk - dit stuk ligt ter inzage bij de Griffie).

Factsheet – Historie zwembadbesluitvorming.

4. Voorstel tot begrotingswijziging.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0046

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 april 2016 met nummer 16296b e s l u i t :

 1. kennis te nemen van het financiële beeld van de gemeentelijke kosten aan zwembad IJsselslag;
 2. een bedrag van € 146.300,-- aan eenmalige frictiekosten zwembad ter beschikking te stellen en te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen;
 3. voor 2016 een bedrag van € 130.000 en voor maximaal vijf jaar een bedrag per jaar voor suppletie- en outplacementkosten zwembadpersoneel volgens de voorgestelde afbouwregeling (in totaal €450.000) ter beschikking te stellen en te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen;
 4. een reserve groot onderhoud zwembad in te stellen en € 115.000 structureel te storten en te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen;
 5. de begroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 23 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In 2015 is het nieuwe zwembad IJsselslag in gebruik genomen. De investerings-, exploitatie- en frictiekosten zijn inmiddels (grotendeels) bekend. Via voorliggend voorstel en onderliggende stukken schetst het college het totale financiële beeld. De raad wordt voorgesteld om extra middelen beschikbaar te stellen en een reserve 'Groot onderhoud' in te stellen.

Naast voorliggend voorstel zijn in het verleden vanuit de gemeenteraad vragen gesteld over zaken als het ondernemingsplan, samenwerking, realiteitsgehalte exploitatie, etc. Deze onderwerpen hebben geen (directe) relatie met het voorliggende voorstel maar het college heeft verzocht deze onderwerpen in het Forum te laten presenteren door het bestuur van het zwembad.

Het presidium heeft besloten om, voorafgaand aan het debat, een beeldvormend Forum te plannen waar de fracties informatie kunnen verzamelen voor latere oordeelsvorming en besluitvorming. De Forumbijeenkomst start met een presentatie door het bestuur van het zwembad (ca. 10 min.). Daarna is er gelegenheid voor de fracties om vragen te stellen over de presentatie en met het bestuur van het zwembad in gesprek te gaan. Tenslotte is er gelegenheid voor de fracties om aan het college informatieve vragen te stellen over het voorliggende voorstel. Er wordt geen debat gevoerd over het voorstel.

Aan het eind van de bijeenkomst zal de voorzitter concluderen of het onderwerp voldoende is besproken en of de fracties voldoende zijn geinformeerd voor een oordeelsvormend Forum.

 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. De voorzitter opent om 19:00 uur de vergadering.

Geeft een huishoudelijke mededeling over ter inzage legging van een vertrouwelijk stuk: mochten daar vragen over zijn dan worden die in een besloten deel van de vergadering beantwoord en zal worden verzocht aan pers en publiek om de zaal te verlaten. Er is een vraag maar deze zal tijdens het oordeelsvormend forum worden gesteld: een apart deel met besloten behandeling is deze avond niet aan de orde.

Er wordt een presentatie door het bestuur van het zwembad gegeven. Fractieleden kunnen vervolgens vragen stellen aan het bestuur en vervolgens aan het college. De presentatie wordt na de vergadering verspreid.

2. De presentatie geeft aanleiding tot enkele vragen.

PvdA: 1. de samenwerking met IJsselmeeuwen ging stroef. Is die nu beter? 2. Er wordt gewerkt aan zwembadpromotie en marketing, heeft dat het eerste kwartaal van 2016 al effect gesorteerd?

Dhr Van Randwijk: ad1. We zijn dichter bij elkaar gekomen, er is een huurovereenkomst getekend. De dagelijkse afstemming is echter voor verbetering vatbaar, er zijn wat tegenstrijdige belangen van tijd tot tijd. Ad.2 De bezoekersaantallen blijven gelijk, het is nog te kort dag om trends te kunnen herkennen.

D66: Het bad gaat D66 ter harte. Het zou mooi zijn als het bad qua aantallen groeit. Waarom is het bad bijv. op 2e Pinksterdag niet open?

Dhr Van Randwijk: niet open betekent voor het bad ook minder kosten. Er wordt o.a. bezuinigt op het personeel. De exploitatie is een puzzel waarbij soms de afweging wordt gemaakt om niet open te gaan.

SP: de weg naar een nieuw bad is er een van vallen en opstaan, waarvoor bij de SP vertrouwen bestaat. Vragen:

1 de inkomsten vh Graaf Ottobad bedroeg over 2009 EUR 168.000,-- de verwachting voor het bad De IJsselslag voor 2016 is eur 171.000,-- kunt u hier iets over zeggen?

2 Kunt u reserves opbouwen?

3 Wat wordt bedoeld met gymles met 26 klassen?

Burgerbelang merkt op: gaat om natte gymles

Dhr Van Randwijk: ad1 het zijn vrijwel dezelfde inkomsten, maar met minder bezoekers, om dat te bereiken heeft het bestuur een andere bedrijfseconomische insteek als in 2009. Ad2 Nee, het zwembad is nu niet in staat reserves op te bouwen, ad3 Gaat om praktische uitvoering en is niet bekend bij bestuur.

VVD: U heeft een contract gesloten met IJsselmeeuwen. De geleverde vrijwilligers leveren korting op, is die te herleiden tot een besparing in de begroting?

Dhr Van Randwijk: er vind afstemming plaats op werk en aansturing. E.e.a. wordt nog verder uitgewerkt.

VVD: kunt u dat de raad verzekeren, op korte termijn?

Dhr Van Randwijk: ik heb daar vertrouwen in, bovendien is sprake van een boeteclausule: bij geen geleverde arbeid moet IJsselmeeuwen financieel compenseren.

Burgerbelang: de aantallen blijven achter: bij 8000 bezoekers stabiel per maand levert dat op jaarbasis 96.000 bezoekers op. In uw prognose gaat u uit van 125.000 bezoekers per jaar. Daar zit nog wel een gat. Daarnaast heeft u het in uw visiedocument over verschillende produktgroepen. Onze vragen:

1 wanneer is het inzichtelijk te maken wanneer de genoemde aantallen wel in balans zijn?

2 hoort u signalen uit de samenleving wanneer het zwembad ongewenst dicht is?

3 wij hebben graag inzicht in uw zoektocht naar strategische partners.

Dhr Van Randwijk: op uw vragen 1 en 3 komen wij nog terug. Uw vraag 2: de zomertijd wordt spannend, we willen graag af van pieken en zijn op zoek naar een vaste stroom bezoekers. Daarbij moet gezegd: we zijn nog maar een jaar bezig.

College: op de vraag van het BB over periodieke informering: de rol van de raad gaat over subsidieverlening en zit meer op het niveau van het doel van een zwembad. Hoe dat gebeurt is aan het zwembadbestuur.

Stadspartij: 1 zwemlessen, hoe verloopt dat nu en 2 geef graag inzicht in de personele lasten.

College: dat gaat voorspoedig. Sutfene geeft zoals bekend ook zwemlessen en dat bijt met de lessen in de IJsselslag. Hierover worden gesprekken gevoerd.

De personele lasten zijn te hoog, het college helpt het zwembad hiermee.

GroenLinks: in de presentatie van dhr van Randwijk zijn zorgen geuit over het management. Welke constructie is nu gekozen?

College: de opgaven betrof de werkvloer en de beheersstichting. Er was sprake van een dubbele opgaaf: operationeel en tactisch en dat bleek te zwaar. De gemeente Zutphen zorgde daarom voor een interim-manager die naar verwachting in september 2016 een beheersplan zal hebben opgeleverd.

GroenLinks: hoe is de loonsom van de interim-manager gedekt?

College: vanuit de gemeentebalans.

ChristenUnie: er wordt verwacht dat per maand 50.000m- kassainkomsten worden gegenereerd, dat is 600.000 per jaar, de feitelijke inkomsten waren 480.000 per jaar, dat is een verschil. De uitgaven bedragen echter 90.000 per maand. Hoe is dat te rijmen met de kassainkomsten, daat zit een gat van 40.000,- per maand.

Gaat het bestuur het redden om dat gat te dichten? Hoe ziet de afweging eruit? Wetende dat de raad niet gaat over de inhoud/uitvoering van de bezuiniging.

Dhr Van Randwijk: We hebben nu 10 fte, dat is een nuttige, bruikbare hoeveelheid om het werk te kunnen doen. De schaal-afstemming kan echter beter. Er is een hoeveelheid te hoge inschaling gelet op de werkzaamheden. De oplossing hiervoor is een suppletie van de kosten over een meerjarig schema.

CDA: u heeft gesproken over een cultuuromslag. Welke cultuur wordt verlangd?

Dhr Van Randwijk: met name een beter imago en meer op klantvriendelijkheid gerichte dienstverlening. De zwemmer moet terugkomen.

CDA: er is dus een imagoprobleem?

Dhr Van Randwijk: dat gaat wat ver, maar wij vinden bewustwording voor het personeel wel van belang.

GroenLinks: constateert dat de juiste vragen zijn gesteld. Er is veel waardering voor het werk van het zwembadbestuur. Heeft begrip voor de situatie en wenst het zwembad veel succes.

D66: wat de bezoekersaantallen betreft; de planning voor 2017 is toch niet in beton gegoten?

Dhr Van Randwijk: dat is zo en daar wordt naar gekeken.

GroenLinks: is de klanttevredenheid gemeten en zo nee, gaat dat alsnog gebeuren?

Dhr Van Randwijk: dat is nog niet gedaan en gaan we zeker doen.

PvdA: is er al sprake van speeltoestellen op de speelweide?

Dhr Van Randwijk: Het is niet bekend of dat al is gerealiseerd.

VVD: veel complimenten voor het werk van het bestuur en het zwembad.

 

3. De voorzitter constateert dat het onderwerp rijp is voor de oordeelsvormende behandeling in het forum van 20 juni a.s. en sluit om 20:00 uur de vergadering.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Forum van 20 juni 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en A. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1.Voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Geeft aan dat SP een motie heeft ingediend. Stelt voor om eerst het woord te geven aan een inspreker, dhr. R. van den Broek van de vereniging IJsselmeeuwen, vervolgens in te gaan op de financiën en tenslotte de motie te behandelen.

2. Inspreker krijgt 4 minuten het woord. Tekst wordt nog aangeleverd.(bijlage)

3.Vragen naar aanleiding van de inspreekmogelijkheid:

D66: U geeft aan dat de contributie met 100% is verhoogd en aan het plafond zit. Hoe is dat in vergelijking tot contributies van vergelijkbare verenigingen?

Dhr. Van den Broek: Daar zitten wij boven.

D66: Heeft u daar cijfers van?

Dhr. Van den Broek: Elke situatie is verschillend. Wij doen bijvoorbeeld veel aan zelfwerkzaamheid en doen er veel aan om de kosten laag te houden. Mede gelet op de hoge contributie snappen wij daarom niet goed dat het college de raad om €450.000,- extra vraagt.

VVD: Als het goed is kun je die inzet zien als betalen in natura. De bijdrage van vrijwilligers komt daar nog bij. E.e.a. zou al verrekend moeten zijn in de huurprijs.

Dhr. Van den Broek: we praten over een huurverhoging van 400% t.o.v. 2013, al zijn we die wel overeengekomen.

D66: is die 400% stijging marktconform?

Dhr. Van den Broek: Er zijn verschillen die te maken hebben met het afnemen van uren. Eigenlijk gaat het ons niet om de huur, maar om de toekomst van het zwembad. Er is veel moeite en energie gestoken om het huidige concept werkend te krijgen. Die moeite kan allemaal de prullenbak in als de koers wijzigt. Het is belangrijk om nieuwe doelgroepen aan het zwemmen te krijgen.

CDA: een glijbaan gaat ten koste van een wedstrijdbad?

Dhr. Van den Broek: er zijn nu wel wedstrijden en de kantine draait goed. Recent werden kampioenschappen gezwommen en daar kwamen in twee dagen 1000 mensen op af. Wij zijn innovatief en zetten ons daar voor in. Het gaat er om hoe je kinderen en schoolleerlingen aan het zwemmen houdt.

PvdA: wat is uw bezwaar tegen de €450.000 die het college nu wil vrijmaken voor het zwembad?

Dhr. Van den Broek: wij hebben 3 maanden geleden een overeenkomst met het zwembadbestuur gesloten, waarin wij een forse huurverhoging zijn overeengekomen, hetgeen een contributieverhoging voor onze leden betekende. Wij proberen zelfredzaam te zijn en onze bijdrage te leveren in het beheersbaar houden van de exploitatie van het zwembad en dan stelt de gemeente amper 3 maanden later voor om €450.000 te investeren om suppletie mogelijk te maken. Daar hebben de leden en wij als bestuur vragen over.

SP: wil toch wat zeggen over de ingediende motie. Ter verduidelijking hebben wij gevraagd wat de kosten zijn bij een ombouw naar een recreatief bad. Vragen: 1.hoe ligt de begroting nu en 2. In hoeverre is nu sprake van een recreatiebad?

Dhr. Van den Broek: Ad 1. Dat is nu nog niet te zeggen, geeft het een kans om verder te groeien. Ad. 2 Er is in de aanloop en voorbereiding tot de bouw veel geld gestoken in onderzoek om te bekijken welke zwembadformule/ type zwembad voor Zutphen het beste zou werken. Als het gaat om het huidige model te laten werken, wij hebben 550 leden die zich daarvoor inzetten. Maak daar gebruik van.

Voorzitter dankt inspreker voor zijn bijdrage.

4. Voorzitter introduceert het volgende agendapunt. 23 Mei jl. was een beeldvormend forum met presentatie. Zijn daar nog vragen over? (geen vragen). Voorzitter geeft het woord aan het College.

College: Introduceert het voorliggende voorstel. Drie punten zijn van belang:

 1. Het financiële plaatje blijft binnen de eind 2012 in het raadsvoorstel (kerntakendiscussie) afgesproken cijfers.
 2. De loonkosten waren toen al te hoog, dat is niet veranderd. Een reden daarvoor is dat een deel van het personeel te hoog is ingeschaald.
 3. Er zijn frictiekosten door o.a. de verhuizing

College begrijpt het betoog van de heer Van den Broek. Het was een zwaar proces, de huur is fors gestegen. Wel is het zo dat een overeenkomst voor vijf jaar is getekend. De exploitatie blijft een aandachtspunt. Er is uitgegaan van geraamde inkomsten, o.a. die van IJsselmeeuwen. Toch is de druk vanwege de hoge personele lasten gebleven en deze moeten omlaag. Waar we al een besparing op de kosten hebben is op het energiegebruik dankzij het duurzame ontwerp.

Ingaand op de motie van SP: zij begroten €100.000,- voor recreatie dus nu zou er minder geld zijn. Hierop heeft echter inflatie plaatsgevonden, dus dat levert nu minder op. Het aantal recreanten is afgenomen, maar dat verlies is goedgemaakt doordat nieuwe doelgroepen zijn aangeboord. College neemt uitgestoken hand van IJsselmeeuwen graag aan als het gaat om samenwerking.

College gaat echter over subsidies.

De streefgetallen bezoekers voor 2016 gaan we halen. College is het eens met inspreker dat de motie is ingezet op emotie.

5. Voorzitter dankt college voor de toelichting en gaat over tot behandeling van de motie.

VVD: dank voor betoog van inspreker. Prettig dat het contract er ligt. Goede reactie van de wethouder. VVD snapt de door SP ingediende motie niet zo. Er ligt een raadsbesluit over de gekozen constructie. Het bad is slechts 1 jaar in gebruik en nu al een motie? VVD stelt voor om het een jaar aan te zien en te werken conform de gemaakte afspraken. Mocht er tegen die tijd gedacht worden over een glijbaan dan is daarvoor crowdfunding beter geschikt dan de inzet van overheidsgeld.

SP: er zijn veel onderzoeken gedaan, waarbij onderzoeksvragen zijn te sturen. Een groot deel van de Zutphense bevolking wil graag een glijbaan.

GroenLinks (interruptie): het is badinerend wanneer u voorbijgaat aan het feit dat de leden van de IJsselmeeuwen ook een belangrijk deel van de Zutphense bevolking vertegenwoordigt.

SP: recreërende zwemmers uit Zutphen gaan nu ergens anders heen, Deventer, Brummen, Vorden, terwijl wij een jaar geleden 7 miljoen voor een zwembad hebben uitgegeven. Dat is moeilijk uit te leggen.

College (interruptie): er is een toename in het gebruik van het bad door ouderen, een toename van hen die baantjes willen zwemmen, er vind meer gezinszwemmen plaats, babyzwemmen, zwemmen voor mindervaliden, o.a. door de tillift en de inzet van IJsselmeeuwen, dat vindt het college goede ontwikkelingen waar het blij van wordt.

SP: wij willen niet dat dat minder wordt, maar stellen dat recreatie ook van belang is.

VVD: de voorziening is goed. Geeft het langer de kans. Over de keuze voor het werkmodel is al eerder en vaker gesproken.

PvdA: sluit zich aan de vorige spreker. Er was een budget van €7 miljoen, er is geld over. De motie gaat over een ander gebruik van het zwembad. PvdA stelt voor dat bij het versterken van recreatie gedacht kan worden aan een glijbaantje.

GroenLinks: en wilt u met dat glijbaantje de IJsselmeeuwen beperken?

PvdA: Neen.

SP: misschien dat we het onderwerp over een jaar nog een keer bespreken.

PvdA: motie SP gaat over een ongefundeerd onderzoek. Dat ondersteunt de PvdA niet.

College: er is sprake van wat financiële restanten ten behoeve van de afwerking van het bad, in september 2016 is de definitieve raming bekend. Dan volgt een voorstel over het geld dat dan overblijft.

GroenLinks: heeft graag inzicht in de kosten. Steunt de motie SP niet.

Burgerbelang: zijn er kwartaalrapportages? Vindt ook dat het bad met huidige afspraken verder kan: geeft het een kans.

CDA: steunt het collegevoorstel. Deze investeringen zijn gewoon nodig. Zwembad IJsselslag concurreert niet met De Scheg, anders drijven we weg bij de eerder gemaakte keuzes. Eerst dat uitvoeren en daarna kijken we verder. Motie SP wordt niet gesteund.

Stadspartij: de afspraken zijn leidend, steunen motie SP niet. Begrip voor de kosten, reserveren onderhoud verstandig en noodzakelijk. Omzetten van hoog ingeschaald personeel kost tijd en geld. Stadspartij steunt het collegevoorstel.

ChristenUnie: steunt het collegevoorstel, geen steun voor motie.

D66: steunt het collegevoorstel, geen steun voor motie.

College gaat in op vraag Burgerbelang: afwijkingen in de kwartaalcijfers naar boven en beneden worden in burap verwerkt. Het zwembad zal zeker uitleg willen geven en is aanspreekpunt. Wat een glijbaan betreft: er zijn eenmalige investeringskosten en er zijn exploitatiekosten t.b.v. veiligheidsmaatregelen die daardoor weer zullen stijgen. Moet in balans zijn met dan noodzakelijke stijging van bezoekers.

Burgerbelang zal dit in de fractie bespreken.

SP memoreert het college over opmerking over dwarsverbanden. Geeft aan het een jaar aan te zien.

6. Voorzitter sluit om 20.46 uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 juli 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
H Nijkamp

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend