Pagina delen

Financiën 2012 t/m 2015 zwembad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Als tekort van het zwembad over de jaren 2012 tot en met 2015 uit te gaan van € 832.800.

2. Een bedrag van € 472.000 beschikbaar te stellen voor aanvullende subsidie 2014 aan de Stichting Sportaccommodaties Zutphen m.b.t. de exploitatie van het zwembad 2012 t/m 2014.

3. De bezuiniging ad € 360.800 op de subsidie voor het zwembad voor 2015 te laten vervallen en de begroting 2015 daarop aan te passen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2011 is besloten tot een structurele bezuiniging op het zwembad van € 565.800,--. De taakstelling voor het zwembad bestaat uit twee componenten. Het behalen van een aantal quick wins (terugbrengen personeelskosten, aanpassen tarieven en verdere kostenbesparing) over de jaren 2012 (€ 100.000,--) en 2013 (€ 105.000) en een verdergaande bezuiniging door de bouw van een nieuw zwembad (€ 360.800,--). Daarbij is aangehouden dat het nieuwe bad per 1 januari 2015 operationeel zou zijn. De gemeentelijke jaarlast aan het zwembad zou met ingang van 2015 maximaal € 335.000,-- mogen bedragen.

De afgelopen jaren hebben wij u meerdere keren over de financiële aspecten en het behalen van de taakstelling bericht. Wij willen nu weer een stand van zaken voorleggen. Wat betreft de exploitatie over 2012 tot en met 2015 kunnen wij een redelijk beeld geven. Van de financiële situatie na opening van het nieuwe bad kunnen wij dat nog niet omdat nog niet alle met de nieuwbouw samenhangende kosten bekend zijn en wij nog druk in de weer zijn met het opstellen van de exploitatiebegroting 2016 voor het nieuwe bad. Dit zal nog een aantal maanden vergen. Deze rapportage beperkt zich dus tot de exploitatie 2012 tot en met 2015. 

Beoogd effect

Inzicht geven in het behalen van de taakstelling voor het zwembad en dekking aan te geven/gelden ter beschikking te stellen voor niet gehaalde/te halen bezuinigingen.

Argumenten

1.1 De resultaten van de jaarrekeningen 2012 en 2013 van het zwembad en de begroting 2014 zijn bekend.

De rekeningresultaten 2012 en 2013 zijn (zwaar) beïnvloed door: een forse afname van het aantal leszwemmers, het door het Rijk afschaffen van de teruggaaf energiebelasting, de horeca overname en het besluit om de verenigingen lagere huurverhogingen op te leggen dan die eerder waren aangezegd.  Deze factoren zullen ook de resultaten over 2014 en 2015 beïnvloeden.Een overzichtstaatje van de subsidiebedragen die het zwembad over 2012 en 2013 nog tegoed heeft en een op basis van de begroting 2014 ingeschat hoger tekort treft u als bijlage aan. Het totaalbedrag is € 386.972,--. Het is zaak dit bedrag met spoed uit te betalen om de liquiditeitsproblemen van het zwembad op te lossen.

De voor die jaren binnen de zwembadbegroting gedachte quick wins worden dus maar deels gehaald. Echter, een  deel de bezuiniging is binnen de gemeentelijke begrotingen voor die jaren gerealiseerd door de afname van de kapitaallast,  niet (volledig) toegepaste indexering van de exploitatiebijdrage voor het zwembad en het budget (jeugd)subsidie - kavel Sport.

1.2 Het zwembad maakt onvoorziene kosten in verband met inhuur van een manager.

De zwembadmanager is al geruime tijd ziek en keert voorlopig niet of alleen op therapeutische basis terug. Het zwembadbestuur is enorm druk met de omslag van het oude naar het nieuwe bad te maken. U kunt hierbij denken aan het opstellen van een ondernemingsplan en een begroting voor 2016. Daarnaast moet er naar de personeelsformatie gekeken worden en moet de afvloeiing van personeel geregeld worden. Bij deze zaken is de inbreng en inzet van een zwembadmanager onontbeerlijk. Het zwembadbestuur heeft daarom in overleg met de gemeente tijdelijk een manager ingehuurd die goed thuis is in het zwembadbedrijf. De hiermee samenhangende (meer)kosten ad. € 30.000,-- kunnen niet in de zwembadbegroting worden opgevangen.

1.3 Het zwembad heeft in de begroting 2014 nog geen rekening kunnen houden met de geringere huurverhoging voor de verenigingen.

Wij hebben dit jaar tot lagere huurverhoging besloten. Het zwembad is in haar begroting 2014 van het volle pond uitgegaan. Er zal ongeveer € 55.000,-- minder worden ontvangen. Dit betekent dat het exploitatietekort met dat bedrag zal toenemen.

 

1.4 Voor 2015 ontstaat een groter tekort omdat in de gemeentebegroting met een nieuw zwembad rekening is gehouden.

Voor de bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage aan het  zwembad is voor 2015 rekening gehouden met een verdergaande bezuiniging van € 360.800,-- door de ingebruikname van het nieuwe bad.  Die bezuiniging kan niet gerealiseerd worden omdat de officiële opening van het bad per 1 september 2015 wordt voorzien en mensen hun gang naar het nieuwe bad moeten gaan vinden.

2. Er is voor 2014 een aanvullend subsidie voor de Stichting Sportaccommodaties Zutphen over 2012 tot en met 2014 nodig.

De stichting kent over de jaren 2012 tot en met 2014 grotere tekorten dan de uitgangspunten uit 2011. De redenen van de hogere tekorten hebben wij hiervoor al aangegeven. Voorgesteld wordt de hogere tekorten voor een totaal bedrag van € 472.000,--  als aanvullend subsidie voor 2014 aan de stichting uit te betalen.

3. Het is reëel de met de nieuwbouw samenhangende bezuiniging van € 360.800 voor 2015 te laten vervallen.

In 2011 waren voor 2015 forse tekorten op de gemeentelijke begroting voorzien. U heeft toen tot diverse bezuinigingen besloten waaronder een bezuiniging op de gemeentelijke exploitatielast voor het zwembad. Die bezuiniging zou grotendeels gerealiseerd moeten worden door de bouw van een nieuw zwembad en u heeft daarbij aangenomen dat een nieuw bad per 1 januari 2015 in gebruik zou kunnen worden genomen. Die aanname is niet reëel gebleken. Daarom stellen wij voor de met de nieuwbouw samenhangende bezuiniging voor 2015 te laten vervallen.

Kanttekeningen

Het definitieve subsidiebedrag over 2014 wordt in 2015 vastgesteld.

Wij hebben nu voor 2014 een tekort geschetst op basis van de begroting 2014. Het echte tekort 2014 zal wat afwijken. Op basis van de jaarrekening 2014 van de stichting wordt in 2015 het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.

In 2015 zijn extra kosten te verwachten.

Wij hebben al eerder aangegeven dat er personeel zal moeten afvloeien en daarbij ook naar outplacement gekeken moet worden. Het zwembad heeft altijd subsidie gekregen beperkt tot het exploitatietekort en heeft dus nooit voor op dit vlak te maken uitgaven kunnen reserveren. Hiermee samenhangende kosten zullen wij als gemeente moeten dragen. Over de hoogte van de hiermee gepaard gaande kosten valt op dit moment nog niets te zeggen.

Bij de overgang van het oude naar het nieuwe bad maakt het zwembad kosten. U kunt hierbij denken aan extra personeelsinzet, schoonmaak, openings- en communicatieactiviteiten, RIE-keuring, etc. De kosten zullen in 2016 worden verrekend op basis van de jaarrekening 2015.

Ten aanzien van het nieuwe bad moet er straks ook naar dekking van kosten gekeken worden.

Bij het nieuwe bad is er sprake van frictiekosten personeel. De post personeelskosten zal zich (pas) na verloop van jaren normaliseren.  Verder zijn en worden  in het hele traject tot uitwerking van de bezuinigingstaakstelling en met het zwembad gerelateerde zaken de nodige adviseurskosten gemaakt. Het lijkt niet juist die kosten straks in de kapitaallast van het nieuwe bad te verdisconteren. Wij zullen verder op deze aspecten ingaan bij de financiële verslaglegging over het nieuwe bad.

Voor het nieuwe bad wordt toegewerkt naar een situatie dat binnen de gedachte maximale gemeentelijke bijdrage aan het zwembad gebleven wordt.

Met adviseur Drijver en Partners werken wij naar een situatie toe dat wij met de zwembadexploitatie (met uitzondering van de vorige kanttekening), het groot onderhoud en de kapitaallast binnen de bij de kerntakendiscussie bepaalde maximale gemeentelijke bijdrage aan het zwembad blijven. Gesprekken met de IJsselmeeuwen en Sutfene maken hier onderdeel van uit. Daarbij worden ook de mogelijkheden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning betrokken.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Alle zaken financieel met de Stichting sportaccommodaties Zutphen afwikkelen.

Financiën

Zie bijlage

Bijlagen

  1. Subsidieoverzicht zwembad.
  2. Financiën

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0171

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 november 2014 met nummer 46995b e s l u i t :

  1. Als tekort van het zwembad over de jaren 2012 tot en met 2015 uit te gaan van € 832.800,--.
  2. Een bedrag van € 472.000,-- beschikbaar te stellen voor aanvullende subsidie 2014 aan de Stichting Sportaccommodaties Zutphen m.b.t. de exploitatie van het zwembad 2012 t/m 2014.
  3. De bezuiniging ad € 360.800,-- op de subsidie voor het zwembad voor 2015 te laten vervallen en de begroting 2015 daarop aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 01-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager en F. van Vliet
D66H. Brouwer en H.F. Remmers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt in gesprek te zijn met een bedrijf om plateau 3 van Fort De Pol in gebruik te nemen.

Het college refereert aan de vondst van het schip op De Mars, waarover in de krant reeds in gepubliceerd. Het is een unieke vondst. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Dat hangt af van de conditie van het schip. Het is wel de opzet van het college om hier goede dingen mee te doen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 1 december 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 1 december 2014

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Belastingverordeningen 2015

De SP merkt op dat bewoners van flatgebouwen geen groene containers ter beschikking hebben. Is daar een oplossing voor?

De Christenunie meldt hier op een praktische manier mee om te gaan en af en toe groenafval mee te nemen naar vrienden om het daar in de container te stoppen.

De SP merkt op dat dit niet een algemene oplossing van het probleem is.

Het college meldt dat het technisch niet mogelijk is om overal ten behoeve van flatgebouwen groene containers neer te zetten. Qua tarief is er geen verschil tussen het vol stoppen  van een container en het gebruik van zakken. Verder wijst het college op de mogelijkheid om een aantal keer per jaar gratis groen afval te brengen.

De Stadspartij vraagt in hoeverre de noodkreet van passagiersschepen, die in een ingekomen brief werd gedaan, is meegenomen in de tariefstelling.

Het college meldt deze brief te kennen en hierbij betrokken te hebben. Het voorgestelde tarief is daarvan het resultaat.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Intrekkingen verordeningen WSW

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014

De SP constateert dat er een groep is die bekend is bij Het Plein en daarmee vanzelf de eenmalige tegemoetkoming ontvangt. Een andere groep is daar niet geregistreerd en moet zich zelf hiervoor melden. Op welke manier wordt hier aandacht aan besteed, zodat deze mensen daar een beroep op kunnen doen? En hoeveel mensen met een WIA of Wajong uitkering of anderszins een inkomen op minimumniveau hebben hier gebruik van gemaakt?

Het college zegt dat de inspanningen er op gericht zijn om mensen die recht hebben op deze tegemoetkoming deze ook te laten ontvangen. Het college heeft niet inzichtelijk in welke mate de doelgroepen hier ook gebruik van hebben gemaakt.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering

Burgerbelang merkt op dat in het voorstel wordt gemeld dat een gedegen onderbouwing van de exacte besteding er niet is. De vraag is of die er nog komt en of die dan ter beschikking wordt gesteld aan de raad.

Het college zegt toe dat als de raad dit wil dat deze er dan zal komen. Dit zal schriftelijk gebeuren.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Financiën 2012 t/m 2015 zwembad

De VVD meldt dat in het presidium meerdere fracties hebben gevraagd over dit onderwerp een extra forum te houden. Kan de behandeling van dit onderwerp dan niet beter worden doorgeschoven?

Het CDA vraagt wat er gebeurt als de behandeling wordt uitgesteld.

Het college zegt dat het een afrekening met terugwerkende kracht betreft en het zwembad hier al heel lang op wacht. Verder uitstel leidt tot liquiditeitsproblemen. Uitstel kan er toe leiden dat het personeel en schuldeisers niet meer kunnen worden betaald.

De voorzitter concludeert dat er nu gelegenheid is tot het stellen van vragen en dat er op 15 december een forumvergadering wordt ingepland. Daarvoor is echter slechts een half uur beschikbaar, dus is er nu gelegenheid om reeds antwoord op vragen te verkrijgen.

De Stadspartij vraagt waarom het zo lang heeft geduurd en waarom  de raad niet eerder is meegenomen bijvoorbeeld in de frictiekosten. Met betrekking tot de concurrentie van Sutfene vraagt de fractie hoe zwaarwegend dat is, of dit met de zwemlessen te maken heeft en of het Graaf Ottobad wellicht niet aantrekkelijk genoeg is.

D66 vindt dat het om behoorlijke bedragen gaat. In het stuk is sprake van een reserve van 4,1 miljoen voor duurzame voorzieningen zwembad. Waar is dit voor bedoeld, is dat onderhoud of nieuw? De fractie wil graag een preciezere verantwoording waar wanneer welke bedragen voor nodig zijn. Ook vraagt de fractie of de raad heeft ingestemd met de lagere huurverhogingen voor de IJsselmeeuwen. D66 kan dat niet terugvinden.

De PvdA merkt op dat de huidige manager van het zwembad al een tijd ziek is en vraagt wat dit betekent naar de toekomst toe.

Burgerbelang vindt het belangrijk dat dit onderwerp extra aandacht krijgt en dat hier een forumvergadering aan besteed wordt.

GroenLinks vraagt of er nog meer tegenvallers te verwachten zijn of dat het hierbij blijft.

Het college licht toe dat het vorige zwembadbestuur de rekening over 2012 in mei 2013 heeft ingediend. Daarna heeft dit bestuur aangegeven er mee te willen stoppen en er geen energie meer ingestoken. Er stonden nog wat vragen open over de rekening 2012.  Er is een nieuw zwembadbestuur gezocht dat per 1 januari 2014 is gestart. Het nieuwe bestuur  heeft een jaarrekening 2013 ingediend waar ook een aantal vragen uit voortkwamen. Daarnaast waren  zaken als verrekeningen voorgaande jaren, huurverhoging verenigingen en huurachterstand horeca-uitbater van invloed op de financiën over die jaren en die moesten goed uitgezocht worden. Daarom is er voor gekozen met een goed totaalbeeld over die jaren te komen. De resultaten daarvan zijn nu aan de orde.

Over de frictiekosten heeft het college altijd al aangegeven dat die er komen. Frictiekosten met betrekking tot personeel en ook frictiekosten bij de overgang van het oude naar het nieuwe bad.

Sutfene heeft sinds 2011 een particuliere zwemschool toegelaten. Dit heeft invloed gehad op de inkomstenkant van het zwembad. Bij de bepaling van de bezuinigingen op het zwembad in 2011 stond er op de zwembadbegroting een inkomst uit zwemlessen van € 250.000,-.  Deze inkomsten zijn jaarlijks teruggelopen tot  € 106.000,- begroot voor 2014.

De Stadspartij vraagt of dit een direct of indirect gevolg is. Er gaat ook publiek naar zwembaden in andere plaatsen.

Het college geeft aan dat bezoek aan buurzwembaden iets is van alle tijden. Het wordt wellicht wel versterkt, doordat de groepen kleiner worden of er geen leszwemmen op gewenste tijden plaatsvindt en het daardoor aantrekkelijker wordt om in andere plaatsen naar het zwembad te gaan. Het college kan dit echter niet met gegevens staven.

Het CDA vraagt of hierover nog wordt gesproken met Sutfene.

Het college geeft aan bezig te zijn een businesscase op te stellen met Sutfene, het zwembad en de IJsselmeeuwen. Daarover verwacht het college begin volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

De manager van het zwembad is zoals aangehaald door de PvdA sinds mei ziek. Er spelen nu veel complexe zaken en er is nu een tijdelijk manager aangesteld. Er wordt nu gekeken naar de personeelsbezetting voor het nieuwe bad en welke mensen mee kunnen naar het nieuwe zwembad.

De 4,1 miljoen betreft grotendeels investeringskosten voor het nieuwe zwembad. Verder meldt het college dat er de afgelopen jaren  € 600.000 op groot onderhoud bestaande bad is bespaard om tegenvallers te kunnen opvangen.  De 6 ton zit in die reserve en wordt nu aangesproken.

Over de huurverhoging voor de IJsselmeeuwen meldt het college dat de vereniging in 2011 € 33.500,- betaalde, de huur voor 2012 op € 45.000 is bepaald en daarna ieder jaar tot 2016 wordt opgehoogd met € 5.000,-. De kostprijs is echter zo’n € 130.000,-. Er was eerst een forsere huurverhoging aangezegd en daarover  heeft de gemeenteraad het college gevraagd dat nog eens te bezien en naar een voor de vereniging betaalbaar peil te brengen. Het betreffende collegebesluit heeft voor de raad ter inzage gelegen.

In reactie op de vraag of er nog tegenvallers te verwachten zijn noemt het college dat er rekening moet worden gehouden met frictiekosten duur personeel, afvloeiing van personeel en kosten overgang van oud naar nieuw. Dit wordt in beeld gebracht bij de financiële verantwoording over het nieuwe zwembad in het eerste kwartaal volgend jaar.

De voorzitter sluit het onderwerp af en geeft aan dat verdere behandeling plaats vindt in het Forum van 15 december 2014.

Het college geeft aan dat raadsleden die de onderliggende cijfers willen inzien hiervoor langs kunnen komen bij Peter van Dijk van de afdeling Programma’s en Projecten.

8. Memo tussenbalans uitvoering motie Versoepelen regels voor ondernemers

Het college licht toe dat er een tussenbalans is opgemaakt naar aanleiding van de motie versoepelen regels voor ondernemers die in maart is aangenomen. Het vorige college en het huidige college hebben op dit punt niet stilgezeten. Het is belangrijk dat binnensteden extra aandacht krijgen om een economische impuls te geven. Dat gebeurt overigens niet alleen door regels te verminderen. Het gaat er niet altijd om om regels weg te halen maar om te kijken naar waar ondernemers tegenaan lopen en daar wat aan te doen. De gemeente hecht hierbij belang aan goede communicatie en daarin speelt de stichting  binnenstadsmanagement een belangrijke rol.

De voorzitter geeft het woord aan Rick Hogenboom, voorzitter van de Stichting Binnenstadsmanagement.

De heer Hogenboom vertelt dat de Stichting Binnenstadsmanagement in 2012 is opgericht. De stichting bestaat uit deelnemers vanuit de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen, het Binnenstadsplatform Zutphen en de Vereniging Commercieel Onroerend Goed. Daarbij hebben zich onder andere de gemeente Zutphen en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zutphen aangesloten. Namens de gemeente sluit de wethouder Economische Zaken aan. Aanleiding voor het oprichten waren de gevolgen van de financiële crisis, het wijzigen van het consumentengedrag, hogere schuldenlast en leegstand. Het streven is te komen tot een aantrekkelijke en levendige binnenstad en een toename van de bestedingen door bezoekers. Essentieel is dat de verbinding tussen betrokken partijen wordt gelegd en daarvoor is de rol van de binnenstadsmanager essentieel. Dit levert steeds meer resultaat op en de inzet van betrokkenen is zeer positief.

Het college licht verder toe dat nu meer gekeken wordt hoe omgegaan wordt met regels en daarin meer uitgegaan wordt van vertrouwen en samenwerking. Het college noemt een aantal ontwikkelingen.

Het fietsparkeren op de Paardenwal is duidelijker geworden.

Er wordt in overleg met (horeca)ondernemers gekeken naar de marktindeling. Het college meldt hierbij ook rondes over de markt te lopen met de marktmeester om te horen wat er onder de marktondernemers leeft. Zij staan er voor hun omzet en we moeten ervoor waken met de markttarieven het onderste uit de kan te halen om te voorkomen dat we onszelf uit de markt prijzen.

Er zijn contacten met de winkelcentra, waarbij overlegd wordt over wat er mogelijk is op het gebied van reclameuitingen, parkeren en paaltjes. Daarbij geldt dat vanuit de gemeente met de ondernemers wordt meegedacht.

De communicatie over de werkzaamheden aan de Groenmarkt en de Pelikaanstraat volgend jaar en de gevolgen die dit heeft voor ondernemers en bewoners is een belangrijk punt.

Dit jaar is een pilot uitgevoerd met verlengde terrastijden. Er is een evaluatiebespreking geweest met ondernemers en bewoners en het college gaat zich buigen over de vraag of dit wordt voortgezet.

De horecavisie gaat geactualiseerd worden. Een vraag die daarbij speelt is of een terras achter in hofjes mogelijk moet zijn, met name in relatie tot overlast voor de omgeving.

Er komt een voorstel in het college om de terrasschotten te verhogen van 1,50 meter naar 1,80 meter. Dit is een vraag van de horeca ten behoeve van het vasthouden van de warmte van terrasverwarmers. Dit zullen overigens transparante schotten worden. Hierbij is het niet de bedoeling om de voorkant helemaal dicht te maken maar om de toegankelijkheid te waarborgen.

De VVD is van mening als eerste het woord te mogen voeren, omdat men indiener is geweest van de motie.

De voorzitter geeft de VVD het woord.

De VVD bedankt het college voor de uitleg en is blij dat er aandacht aan de uitvoering van de motie is besteed. Dit is van belang voor de binnenstad. Het is wel een omvangrijke motie, waarbij ook belangen van omwonenden en commissies betrokken zijn. De VVD is blij dat handhaven niet centraal staat, maar het gesprek. De fractie vraagt wanneer de communicatie over het op de schop gaan van de markten begint en over wat er aan gedaan wordt om de overlast te beperken. Verder vraagt de fractie wat er gebeurt met de winteropstelling van terrassen. Is het plaatsen van parallelle schotten bespreekbaar?

Het CDA merkt op dat er veel is gebeurd. De fractie vraagt hoe het sentiment nu is onder betrokkenen.

Het college antwoordt dat er onlangs een evaluatie heeft plaatsgevonden. Het sentiment is positief aan het veranderen en het college ziet in het bestuur van de stichting binnenstadsmanagement dat dit gedeeld wordt. Dit neemt niet weg dat er ook partijen zijn die het water aan de lippen staat en die puur voor hun eigenbelang opkomen.

De PvdA vraagt of er ook gedacht wordt aan lokatiedifferentiatie in regelgeving.

Het college geeft aan dat de discussies wel gevoed moeten worden met voorbeelden.

De PvdA refereert aan de regels voor uitstallingen. Voor de binnenstad is 1 meter wellicht heel redelijk, maar in winkelcentra hoeft dat niet hetzelfde te zijn.

Het college geeft aan met winkelcentra in overleg te zijn, maar dat dit punt door ondernemers nog niet is aangekaart.

D66 vraagt of er ook een visie is op beleving in bredere zin. Er is sprake van een belevingseconomie in de binnenstad en dat is breder dan alleen horeca. Een voorbeeld daarvan zijn activiteiten voor de doelgroep kinderen. Daarbij refereert men aan initiatieven op bijvoorbeeld de Groenmarkt.

Het college meldt dat voor genoemde locatie in de nieuwe inrichting meer ruimte komt voor terrassen. Het college gaat na in welke mate rekening is gehouden met de bedoelde initiatieven. Over de parallelschotten meldt het college dat hier een negatief advies over ligt van de Erfgoedadviesraad. Er moet geen dichtgetimmerd geheel ontstaan. Het college is daarover nog in overleg.

De voorzitter sluit de discussie.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014

Geen opmerkingen.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 december 2014

Geen opmerkingen.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 17-11-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Forum van 15 december 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college stelt voor uit te gaan van een tekort van het zwembad over de jaren 2012 t/m 2015 van € 832.800,-. In verband hiermee stelt het college voor een bedrag van € 472.000 beschikbaar te stellen voor aanvullende subsidie 2014 aan de Stichting Sportaccommodaties Zutphen m.b.t. de exploitatie van het zwembad 2012 t/m 2014. Verder stelt het college voor de bezuiniging ad € 360.800,- op de subsidie voor het zwembad voor 2015 te laten vervallen en de begroting 2015 daarop aan te passen. Om hiertoe over te kunnen gaan is een wijziging nodig van respectievelijk de Programmabegroting 2014 en de Programmabegroting 2015. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Dit onderwerp is eerder besproken in een Forum op 1 december 2014. Omdat niet alle vragen beantwoord konden worden is een nieuw Forum gepland. De twee begrotingswijzigingen zijn ook geagendeerd voor de raad op 15 december 2014.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 15-12-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij refereert vervolgens nog kort naar het technisch blok van 1 dec. j.l. waar het onderwerp reeds op de agenda heeft gestaan. Hier is reeds de gelegenheid geboden om technische vagen neer te leggen bij de behandelend ambtenaar. Het college krijgt vervolgens het woord  om de voorliggende voorstellen toe te lichten.

Het college geeft aan dat het reeds bij herhaling heeft aan te geven dat er extra middelen voor het zwembad benodigd zouden zijn  maar dat de hoogte vooralsnog onduidelijk was. De tekorten zijn onder anderen ontstaan door het vervallen van de energiebelasting, het afnemen van het aantal leszwemmers, lagere huuropbrengsten  en de uitkoop van de horeca-uitbater. Tevens is er door de late besluitvorming een probleem ontstaan in de uitvoering. Daarom wordt in het voorstel voorgesteld deze eenmalig te laten vervallen.

Inmiddels worden er gespreken gevoerd om de zwemlessen straks te houden in de IJsselstroom. Daarnaast wordt overlegd met de IJsselmeeuwen om vrijwilligers te laten meedraaien in het zwembad.

In het voorjaar van 2016 is er hopelijk meer duidelijkheid over de financiële vooruitzichten zodat een heldere begroting voor 2016 kan worden opgesteld.

Het forum krijgt vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen aan het college.

De PvdA geeft aan niet verrast te zijn dat er te korten zijn. Men vraagt om een professionele exploitatie. Het vorige en huidige bestuur van vrijwilligers lukte het niet om de complexe problemen het hoofd te bieden. Hoe denkt het college dit nu wel te realiseren?

De VVD geeft aan blij te zijn dat het college de oude erfenissen oppikt. Men is geschrokken van de hoogte van het bedrag maar de fractie heeft er vertrouwen in dat het met het nieuwe zwembad goed komt mits er een goed bedrijfsplan komt.  Wat gaat er gebeuren met de gelden die vrijkomen bij verkoop van de gronden van het oude zwembad; algemene middelen of worden deze gebruikt voor de exploitatie van het nieuwe zwembad?

De fractie Jansen wil graag weten of de huidige begrotingsaanpassing de laatste is.

De ChristenUnie is ook blij dat de erfenissen uit het verleden nu worden aangepakt. Hoe voorkomen we herhaling? Men adviseert om bij het businessplan ook te kijken naar een mogelijke verzelfstandiging

GroenLinks maakt zich eveneens zorgen om nieuwe tegenvallers. Men wil graag tijdig zicht op de organisatie.

De fractie van de Stadspartij vraag hoe hoog de frictiekosten gaan uitvallen. Men dringt aan op snel  een nieuw bedrijfsplan op te stellen om tijdig bij te kunnen sturen.

Ook de fractie van Burgerbelang dringt aan om snel met een nieuw bedrijfsplan te komen. Daarnaast wil men weten hoe hoog de frictiekosten gaan uitvallen en wil men weten hoe het college denkt dat in de toekomst nieuwe problemen vermeden kunnen worden.

Het CDA sluit zich aan bij de vorige vragen en wil graag weten hoe de zwemmers straks naar de IJsselslag getrokken worden. Tevens wil men weten hoe ruim de beleidsvrijheid is.

Vervolgens krijgt het college het woord ter beantwoording van de vragen. Het college geeft aan ook teleurgesteld te zijn over het tekort.

De beleidsvrijheid van de raad is ruim. Zij gaan immers over de begroting.

Inzake de professionalisering van de exploitatie geeft het college aan nu ook met professionele partijen in gesprek te zijn.. De discussie over verzelfstandiging wil men nog niet in het voorjaar van  2015 doen mar pas als de financiële situatie wat stabieler is. Het college geeft aan in voorjaar ook met de uitkomsten van het overleg met de IJsselmeeuwen naar de raad toe te komen. Ook

GroenLinks interrumpeert met dat de zwemmers niet alleen naar Sutfene zijn vertrokken maar ook naar baden buiten de gemeente. Hoe kunnen we die terug halen? Het college merkt op dat de mensen niet gedwongen kunnen worden maar dat veel afhangt van factoren als kwaliteit en sfeer. Met het Graaf Ottobad gaat het niet meer goed komen.

Het bestuur is bezig met de begroting van 2016 en een ondernemingsplan met ondermeer een plan om de zwemlessen terug te krijgen.

Voor de frictiekosten komt nog een voorstel.

De Stadspartij vraagt of de frictiekosten uit de eigen programmabegroting kunne worden gefinancierd. Het college hoopt dat dit gaat lukken.

D66 vraagt hoe raad en college hiervan kunnen leren.

Het college merkt op dat het exploiteren van een dergelijk complex iets een te zware taak kan zijn voor vrijwilligers. In het verleden konden tegenvallers opgevangen worden door de gemeente. Nu niet meer. Het college wil hier graag in de loop van 2015 op terugkomen . De opbrengst van de grond gaat zoals eerder afgesproken naar de algemene reserves. Als de raad een andere bestemming wil dan kan ze een voorstel indienen.

De fractie Jansen benadrukt het belang van een goede risicomanagement.

De voorzitter concludeert dat het voorstel afdoende is besproken en dat het door kan naar de raad om  dezelfde avond nog behandeld te worden. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 15 december 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend