Pagina delen

Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, Nota financieel beleid 2019 en Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.
 2. De Nota financieel beleid 2019 vast te stellen en inwerking te laten treden per 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de Nota financieel beleid, zoals vastgesteld op 1 februari 2016.
 3. Het Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 en Nota financieel beleid 2019
Volgens artikel 212 Gemeentewet moet de raad in een verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vaststellen. De Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 is de kapstok waar de Nota financieel beleid 2019 onder hangt. De geldende Financiële verordening heeft de raad op 4 december 2017 vastgesteld. De geldende Nota financieel beleid heeft de raad op 1 februari 2016 vastgesteld.

De Financiële verordening gemeente Zutphen 2017 en de Nota financieel beleid moeten worden geactualiseerd als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

 • De zware financiële opgave waar de gemeente Zutphen voor staat
 • Het raadsbesluit 3 van juni 2019 ‘Financiële kaderstelling van de raad richting het college’
 • Het project Verbetering interne beheersing
 • De wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

In de Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 is onder andere een nieuwe bepaling opgenomen (artikel 13, tweede lid) waardoor een begrotingswijziging, voortvloeiend uit een voorstel voor nieuw beleid, die leidt tot extra lasten of minder baten alleen mogelijk is als dat nieuwe beleid voldoet aan de 3O’s; er is sprake van een onvermijdelijke, onuitstelbare en onvoorziene situatie. Dit betekent dat in alle andere gevallen een besluit wordt genomen binnen de planning & control cyclus, dus bij de Voorjaarsnota. Met deze nieuwe bepaling wordt bevorderd dat er bij de Voorjaarsnota zoveel mogelijk op basis van integrale afwegingen keuzes gemaakt worden over het beleid en de verdeling van middelen, dat er beter gestuurd kan worden op de realisatie van het bestaande beleid en op de beheersing van de loonsom.

De meeste wijzigingen in de Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 en de Nota financieel beleid 2019 komen door de uitwerking van de financiële kaders uit het raadsbesluit van 3 juni 2019. In bijlage 4 ‘Uitwerking financiële kaders van de raad in het financiële beleid’ staat beschreven hoe deze kaders verwerkt zijn.

Het BBV is voor het laatst gewijzigd op 5 maart 2016. Deze wijzigingen waren al verwerkt in de vigerende financiële verordening. De Nota financieel beleid dient hierop nog wel aangepast te worden, dat gebeurt met het nu voorliggende besluit.

Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019
Conform de wet Fido (Financiering Decentrale overheden) moet elke gemeente over een Treasurystatuut beschikken. Het geldende Treasurystatuut heeft de raad op 15 februari 2010 vastgesteld.

Het Treasurystatuut heeft tot doel een kader te scheppen voor de treasury-activiteiten. De hoofddoelstelling van de treasuryfunctie is het sturen op en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, geldstromen, financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Net zoals vele andere gemeenten, is de gemeente Zutphen regelmatig actief op de kapitaalmarkt waar zij voor de korte en lange termijn financieringen aantrekt. Door middel van dit statuut geeft de raad aan binnen welke kaders het college deze handelingen op de financiële markten kan verrichten. Daarnaast gaat het in het Treasurystatuut om het concreet vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Het Treasurystatuut moet worden geactualiseerd als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

 • Wijzigingen in de wet Fido, Ruddo (Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden) en Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden.
 • Wijzigingen in de organisatie.

Auditcommissie
In de vergadering van de auditcommissie op 12 september 2019 zijn de Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, de Nota financieel beleid 2019 en het Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019 besproken. De auditcommissie heeft geadviseerd om deze door te geleiden naar de raad.

Beoogd effect

Duidelijke spelregels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en het financieel beheer met het oog op een financieel gezonde gemeente.

Argumenten

1, 2 en 3. De raad stelt de kaders op basis van actuele wet- en regelgeving en inzichten.
Met het vaststellen van de Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, de Nota financieel beleid 2019 en het Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019 geeft de raad invulling aan zijn kaderstellende rol op basis van actuele wet- en regelgeving en inzichten.

Kanttekeningen

1, 2 en 3. In het financiële beleid is niet alles tot in detail te regelen.
In het financiële beleid is niet alles tot in detail geregeld. Dit beperkt namelijk de benodigde handelingsvrijheid en veroorzaakt een administratieve last, die niet gewenst is, omdat er dan niet effectief en efficiënt gehandeld kan worden. Er is dan ook voor gekozen om - voor zover mogelijk - alleen dat te regelen, wat geregeld moet worden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De vast te stellen verordening, nota en statuut worden op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt, te weten in het Gemeenteblad.
Binnen twee weken na vaststelling door de raad moet de Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 verzonden worden aan Gedeputeerde Staten van de provincie (artikel 214 Gemeentewet).
De wijzigingen zullen intern gecommuniceerd worden.

De raadswerkgroep die bezig is geweest met het opstellen van de financiële kaders komt in het najaar van 2019 bijeen om meer ideeën en inzichten inzake het financiële beleid uit te werken. In het raadsbesluit van 3 juni 2019 zijn hiervoor al enkele onderwerpen benoemd. Het college vraagt hierbij ook aandacht voor de hoogte van de Algemene reserve. In de Nota financieel beleid is, conform de financiële kaders zoals vastgesteld door de raad, opgenomen dat de Algemene reserve minimaal 5% moet bedragen van het begrotingsvolume. Het college ziet graag dat de werkgroep zich ook buigt over de vraag of er naast een minimum omvang van de Algemene reserve ook sprake is van een gewenste omvang van de Algemene reserve.

Rapportage/evaluatie

De interne wet- en regelgeving moet actueel zijn. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die aanpassing van de verordening, de nota of het Treasurystatuut noodzakelijk maken, doen wij daartoe een voorstel aan de raad.

Bijlagen

 1. Financiële verordening gemeente Zutphen 2019
 2. Wijzigingen Financiële verordening gemeente Zutphen 2019
 3. Nota financieel beleid 2019
 4. Uitwerking financiële kaders van de raad in het financiële beleid
 5. Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0125

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 november 2019 met nummer 149194


 

 


b e s l u i t :

 1. De Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.
 2. De Nota financieel beleid 2019 vast te stellen en inwerking te laten treden per 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de Nota financieel beleid, zoals vastgesteld op 1 februari 2016.
 3. Het Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In deze Forumvergadering wordt tegelijkertijd de "Adviesbrief auditcommissie bij nieuwe financiële verordening 2019 (02-12-2019)" behandeld. Als eerste komt voornoemd onderwerp aan de orde.

Volgens artikel 212 Gemeentewet moet de raad in een verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vaststellen. De Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 is de kapstok waar de Nota financieel beleid 2019 onder hangt.

De geldende Financiële verordening heeft de raad op 4 december 2017 vastgesteld. De geldende Nota financieel beleid heeft de raad op 1 februari 2016 vastgesteld. De Financiële verordening gemeente Zutphen 2017 en de Nota financieel beleid moeten worden geactualiseerd.

Conform de wet Fido (Financiering Decentrale overheden) moet elke gemeente over een Treasurystatuut beschikken. Het geldende Treasurystatuut heeft de raad op 15 februari 2010 vastgesteld. Ook het Treasurystatuut moet worden geactualiseerd.

De raad wordt voorgesteld de Financiële verordening gemeente Zutphen 2019 vast te stellen. De Nota financieel beleid 2019 vast te stellen en inwerking te laten treden per 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de Nota financieel beleid, zoals vastgesteld op 1 februari 2016. En het Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd om verordeningen vast te stellen. Op grond van artikel 110, eerste lid onder b van de Gemeentewet juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeenteraad bevoegd om beleid vast te stellen.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 02-12-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Marieke Schriks, die namens de auditcommissie een presentatie geeft.

Vragen aan de auditcommissie:

D66: kunt u voorbeelden noemen van de taakvelden?

Schriks: Bijvoorbeeld het programma Poort van Zuid, er zijn maar drie programma’s. Je kunt dan op de taakvelden precies zien hoe het ervoor staat met bepaalde onderwerpen. Ander voorbeeld is de Hanzehof. De onderwerpen blijven hetzelfde.

Stadspartij: Het ‘in control zijn’, waarbij de druk op het ambtelijk apparaat wordt vergroot. Is dat tijdelijk van aard?

Schriks: Je moet ervoor zorgen dat de informatie die je krijgt goed is. Dat kost tijd, die hebben we niet onbeperkt. Voor altijd of voor een aantal jaar, durf ik niet te zeggen. Wij constateren dat we daar tegenaan lopen.

ChristenUnie: vraag aan College, het ‘in control zijn’ heeft nogal frustrerend gewerkt. Het kan leiden tot een verlammende organisatie als het middel een doel wordt. Hoe krijg je daar balans in?

Voorzitter parkeert deze vraag en geeft College later de gelegenheid om te reageren.

D66: Ook over het ‘in control zijn’. Gaat de auditcommissie medio december weer in beraad met college?

Schriks: Voor zover ik daarvan op de hoogte ben wel.

Wij hebben het laatste jaar behoorlijk veel gevraagd, dat heeft een beslag gelegd op het ambtelijk apparaat, en dat geldt ook voor de College. Men is altijd bereid geweest ons tegemoet te komen.

Voorzitter kondigt aan dat nu op de agenda staat de Financiele verordening, de Nota financieel beleid en het Treasurystatuut.

College: Korte reactie op auditcie: bedankt voor de ingezonden adviesbrief. Het advies is niet vooraf afgestemd met ambtenaren of de College. Er staat in wat er nog niet voor elkaar is. Maar ik focus op wat er wel is. Er is wel een Europees aanbestedingstraject geweest voor de werving van de nieuwe accountant. Er is nu een nieuwe financiele verordening, er is een nota financieel beleid en een nieuw Treasurystatuut. En er is een eerste notitie verbetering interne beheersing. Daarmee is er alles aan gedaan om de raad in positie te stellen waarin u maximaal uw werk kunt doen. Dat was voorheen niet zo. Op dit moment, als u die stukken goedkeurt, dan heeft u iets in handen. U kunt het college en de ambtenaren optimaal laten functioneren en uw controlerende taak optimaal waarmaken. Dat is een behoorlijke prestatie om in relatief korte tijd op te leveren. Er zijn wel verbetervoorstellen mogelijk maar er zijn verbeterslagen gemaakt.

Naast de dingen die zojuist genoemd zijn, is er ook hard gewerkt aan twee keer een begroting die niet eenvoudig was, en verbeterde burap en ‘Zutphen financieel gezond’ waarin we de bezuinigingsvoorstellen volgen. Eigenlijk met een paar mensen, die hebben er hard aan moeten trekken. Wat nog niet zo goed gaat, is de interne beheersing. Wel een eerste plan, maar blijft achter bij wat je een voldoende zou kunnen benoemen. De accountant gaf een ruime zes maar voor mij is het nog onvoldoende. Het besef van control bij ambtenaren dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Het idee dat bij beleid uitgaven horen is iets wat nog steeds flink moet groeien en wat op dit moment matig is. Er zijn nog veel verbeterslagen te maken. Dat gaat een hele periode kosten om dit op orde te brengen.

Antwoord op vraag van ChristenUnie: Daarin is het belangrijk dat in control zijn niet verlammend gaat werken. Ik ken organisaties waarin dat zo gegaan is. Als je doorslaat, durft niemand meer. En kijkt dan alleen maar naar het financieel karakter van beleid. Er moet ook ruimte zijn om in professioneel gedrag de ruimte te krijgen, je wilt mensen ook eigen verantwoordelijkheid laten dragen. Er hoort een financieel kader bij. En je moet weten dat je binnen dat financieel kader aan de slag gaat. Daarin moet nog een flinke slag worden gemaakt. Er moet besef komen dat beleid geld kost en dat er budget is. Dat de regel is dat je je houdt aan dat budget, dat de raad niet geconfronteerd wordt met overschrijdingen. Dat hoort bij die vrijheid in handelen, je hoort dan te beseffen dat die zaken geld kosten. Gaat tijd kosten.

Burgerbelang: We zijn nu 1,5 jaar bezig, en u geeft aan dat het besef maar matig is. Hoe gaat u dat nu nog aanpakken? Wat zijn de concrete stappen?

College: De crisis had vooral beslag op het sociaal domein. Dus de mensen in de andere domeinen zouden de illusie kunnen hebben dat het hen niet treft. We hebben nu een nieuwe gemeentesecretaris, nieuwe teamleiders etcetera. Het besef zit nog steeds niet tussen de oren dat het ook voor hen geldt. Dat gaat langzaam. Het is een cultuur die er al decennia lang in zit. Ik kan van alles beloven en een rapport schrijven. Ik ben liever realistisch door te zeggen dat dit tijd gaat kosten. Plan de campagne wordt goed met de nieuwe gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering doorgenomen. We laten niet meer los. We gaan mensen ook aanspreken op die balans. Het kan niet meer zijn dat jouw budget overschrijdt. Dat wordt de nieuwe norm.

Interruptie Burgerbelang: Daar hebben we alleen maar waardering voor. Er komt nu zo’n moment aan met de jaarwisseling, dat is een moment waarop mensen aangesproken worden op overschrijding.

College: Zeker.

D66: Blij met de stukken, geeft houvast, maar er is altijd ruimte voor verbetering. D66 heeft er een paar. zo vinden we dat incidentele budgetten niet automatisch naar volgend jaar moeten. Daar moeten we over kunnen praten. Daarnaast als je door de tekst heen loopt zie je definitiekwesties, ons advies is: formuleer wat belangrijk is. Geef grenswaarden aan. Bijvoorbeeld het woord periodiek: geef aan wat je daarmee bedoelt. Het financiele beleid wordt genoemd dat we een plan gaan overleggen hoe we de reserve weer op sterkte brengen. Dat plan heeft D66 nog niet gezien. En als laatste: verwacht u dat u dat gesprek om in control te zijn ook half december plaatsvindt met de auditcommissie?

College: Op 17 december vindt er een gesprek plaats met de auditcommissie. Voortgang worden besproken en stukken erbij.

Voor wat betreft de andere punten zit ik met een dilemma, ik hou van concreetheid, ook in beleidsstukken. Als je echtet heel concreet bent dan moet je beleidsstukken ook weer vaak wijzigen. ‘Periodiek’ is rekbaar binnen die mogelijkheden. In zo’n stuk is het gewoonte om het abstracter te houden. Als het een verbeterpunt is om grenswaarden aan te geven.

Interruptie D66: Het zou het proces ten goede komen als u aangeeft aan welke momenten in de planning en control cyclus ‘periodiek’ is gekoppeld.

College: We hebben het spoorboekje pjc is er waarin staat op welk moment er welke informatie aan de raad gepresenteerd wordt.

Een antwoord op de vraag over de Incidentele budgetten: Dat vind ik wel een lastig, ik weet niet hoeveel budgetten en welk bedrag, dat kan een hele lijst worden. Ik wil daar schriftelijk op terugkomen. Ik doe de toezegging dat dat deze week gebeurt.

VVD: dank aan de College voor de stukken. Prettig te lezen. VVD heeft een vraag over artikel 13 begrotingswijziging groter dan € 100.00, er wordt aangegeven hoe er maatregelen worden genomen om risico van overschrijding tegen te gaan. Dat is een goed uitgangspunt, maar de raad doet zelden een begrotingswijziging. De raad doet vooral veel voorstellen waarbij er een dekkingsvoorstel komt. Wordt het artikel ook zo geinterpreteerd dat ook bij dat soort voorstellen wordt aangegeven hoe er controle op wordt uitgeoefend? En een vraag over artikel 15, de administratie, er staat niets in over sturen en beheersen en in de gaten houden van liquiditeit, en de algemene reserve. Waarom staat dat er niet in?

College: geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning.

Artikel 13 is bedoeld bij begrotingswijzigingen en niet bij de budgetten die bij de programmabegroting worden vastgesteld.

VVD: Het gaat er meer om, als we tussentijds een voorstel doen, hoe gaan we zorgen dat dat in de toekomst niet ook overschreden wordt?

Ambtelijke ondersteuning (Esther Steman): In de risicoparagraaf worden risico’s gemeld en de beheersmaatregelen worden gemeld hoe we risico’s gaan beheersen.De vraag over artikel 15 en de liquiditeiten, daar is het treasurystatuut voor bedoeld.

ChristenUnie: Kader B3 structurele uitgaven in de begroting worden gedekt met structurele inkomsten. Om de lopende begroting sluitend te krijgen worden incidentele uitgaven gedaan om structurele uitgaven te dekken. Bijvoorbeeld door verkoop van vastgoed. Zal de komende jaren ook nog wel plaatsvinden. Hoe moet ChristenUnie dat lezen in het kader van de bezuinigingen?

 College: We hebben nu twee begrotingen gehad daarvan was duidelijk dat er in 2019 rn 2020 geen structureel sluitende begroting zou zijn.

Met ingang van 2021 is dat afgelopen, dan willen we structureel uitgaven en en inkomsten sluitend hebben. Gaat in de richting van de volgende begrotingscyclus, de oude hebben we al gehad.

 ChristenUnie: Dus B3 geldt met ingang van 2021?

College: Ja

 GroenLinks: Fijn om te lezen dat het een heldere uitleg is, fijne nota. Goede keuzes gemaakt om weerstandsvermogen te vergroten.

In de begeleidende tekst vraagt het college of de raad een gewenst percentage van het reserve wil? Het advies van GroenLinks zou zijn om daarover pas na te denken als we het minimum hebben bereikt. Het is toekomstmuziek. Bovendien adviseert GroenLinks om de ratio van het weerstandsvermogen op 1,5 te houden. Hoe staat de College daar tegenover?Inhoudelijke vraag: in de nota staat bij bijna elke reserve ‘niet bepaald’. Waarom is dat niet bepaald?

 College: Je kunt op allerlei manieren kijken naar de vraag hoe groot de algemene reserve moet zijn? Uit de historie blijkt bij gemeentefinancien dat de reserve over het algemeen altijd klein was, vanwege overzichtelijke risico’s die je had op de budgetten in het fysieke domein en in de prijsvoering. Maar in 2015 hebben gemeenten het sociaal domein erbij gekregen, dat is mensenwerk en het is niet altijd goed te voorspellen. Er zit een open einde in, en dat kunnen we niet beinvloeden. Dat zou de raad kunnen brengen op het verstevigen van de algemene reserve hoger dan 1,5.

 Ambtelijke ondersteuning geeft antwoord op de vraag waarom er bij de reserve ‘niet bepaald’ staat: er zit wel geld in maar er is geen maximale of minimale omvang voor die reserve vastgesteld.

 PvdA: compliment bij het stuk. Er is overzichtelijk aangegeven wat er met de aanbevelingen van de raad is gebeurd. PvdA vindt de introductie van de drie o’s: onvermijdelijk, onontkoombaar en onuitstelbaar, positief. PvdA doet de oproep om daar zo scherp mogelijk op te toetsen. Is het een verwachting dat als dat consequent wordt toegepast de opgave bij de volgende ipc cyclus minder groot zal zijn? Dat het aantal knelpunten gaat omlaag omdat er scherper wordt gefilterd tussen wat een beleidswens is en een hard knelpunt.

Tweede vraag: de afschrijvingstermijnen bij de nota financieel beleid, in hoeverre kan er incidenteel afgeweken worden van die afschrijvingstermijnen? Ook naar aanleiding van de Deventerweg waarbij er gekozen is voor een termijn van 40 jaar. Welk beleid voeren wij om een uitzondering te maken?

College: als je de 3 o’s opschrijft wil je ze ook nakomen. Het is een streven dat we dat met ingang van de komende begrotingscyclus ook gaan doen. We gaan er wel goed op sturen.Afwijken van afschrijvingstermijnen: incidenteel kan, zal wel met een goed verhaal naar de raad toe. Moet ook vooraf eerst goed getoetst door mensen die verstand van zaken hebben.

D66: We gaan naar een ratio van 1,5. Zeer ambitieuze target. Dat halen we waarschijnlijk niet in deze periode. Nieuwsgierig dat College hogere ambities suggereert.

College: Ik suggereer niet alleen hoge ambities, ik heb ze ook. Maar het is de raad die daarover gaat. Gemeenten gaan daar verschillend mee om. 1,5 : op categorie 2 en 4 staan een aantal zaken die wij nog moeten uitzoeken. Er staan enkele tientallen panden van de gemeente op. Dat is niet allemaal winst, ze hebben ook een boekwaarde. Soms is de boekwaarde laag en hebben we best een mooi bedrag wat we kunnen inboeken. Vraagt veel nauwkeurig werk. De panden zullen allemaal niet in een keer op de markt komen. Daar liggen wel mogelijkheden. Zo hebben we nog een aantal voorbeelden waarvan ik verwacht dat het onze algemene reserve zou kunnen verstevigen. We weten ook dat de druk op het rijk zeer groot is om gemeenten van meer middelen te voorzien. Dat geld zou ook naar de algemene reserve kunnen gaan in plaats van uitgeven. Het is fijn om te streven naar flinke algemene reserve.

ChristenUnie: vraag over liquiditeiten: wij zijn als raad gehouden om college te controleren op treasury. Hoe worden wij daarin geequipeerd? Is dat via de auditcommissie?

Ambtelijke ondersteuning: U wordt daarover geinformeerd in de paragraaf financiering, begroting en jaarrekening.

Voorzitter: concludeert dat niemand meer vragen heeft en dat het onderwerp rijp is voor behandeling in de raad, en sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend