Pagina delen

Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de bijgaande Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de vergadering van 6 december 2011 heeft de raad besloten om een ombudsvoorziening in te stellen in de vorm van een gemeentelijke ombudsman. Daarbij heeft de raad tevens de Verordening financiële vergoeding ombudsman vastgesteld (in werking getreden op 1 januari 2012). Daarbij was de vergoeding gekoppeld aan tabel IV behorend bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Met ingang van 1 januari 2014 is de verordening gewijzigd, omdat gebleken was dat de vergoeding niet meer in verhouding stond tot de door de ombudsman aan ombudswerkzaamheden bestede uren. Bepaald is om voor een vereenvoudigde behandeling van een verzoekschrift aan de ombudsman € 100,- te vergoeden en voor volledige behandeling van een verzoekschrift met op schrift gestelde bevindingen € 370,-. Naast de gebruikelijke vergoeding voor de reiskosten op basis van het door de Belastingdienst vrijgestelde bedrag.

De herbenoeming van de ombudsman en zijn plaatsvervanger is een goede aanleiding om de Verordening financiële vergoeding ombudsman aan te passen, door middel van het intrekken van de nu geldende verordening en het vaststellen van een nieuwe verordening. Hiermee wordt de verordening in lijn gebracht met de inmiddels bestaande uitvoeringspraktijk.

Beoogd effect

Vaststellen van de Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017. Daarmee staat de vergoeding voor de werkzaamheden weer in verhouding tot de door de ombudsman (of zijn plaatsvervanger) aan het ombudswerk te besteden uren. Daarnaast lopen de uitvoeringspraktijk en de verordening weer met elkaar in de pas.

Argumenten

1.1 De huidige verordening komt niet meer overeen met de uitvoeringspraktijk.

Bij uitingen van ongenoegen, signalen en vaak ook verzoekschriften hanteert de ombudsman (of zijn plaatsvervanger) vaak de informele aanpak, omdat dit de klager en het bestuursorgaan waarover wordt geklaagd in de praktijk meer genoegdoening brengt dan het geval zou zijn bij een formele aanpak van de kwestie.

In de praktijk heeft dit tot gevolg dat de ombudsman een verzoekschrift niet volledig behandelt inclusief op schrift gestelde bevindingen. De vergoeding voor een vereenvoudigde behandeling, die dan wel betaald zou moeten worden, doet in die gevallen echter niet altijd recht aan de door de ombudsman in de kwestie gestoken tijd. Dat geldt ook voor uitingen van ongenoegen of signalen die bij de ombudsman terecht komen. Vaak voert de ombudsman dan namelijk wel verschillende gesprekken met betrokkenen om het vertrouwen in en de relatie met de gemeente te herstellen bij de klager. In de praktijk wordt dit opgelost door soms 2 maal de vergoeding voor een vereenvoudigde behandeling te betalen; in een heel enkel geval wordt soms ook de vergoeding voor een volledige behandeling toegekend. Deze uitvoeringspraktijk komt daarmee echter niet overeen met wat er hierover in de verordening is bepaald.

1.2 De voorgestelde nieuwe verordening sluit aan op de uitvoeringspraktijk.

Voor een eenvoudige behandeling van een uiting van ongenoegen, een signaal of een verzoekschrift, waaronder tevens moeten worden begrepen een terug- of doorverwijzing, ontvangt de ombudsman een vergoeding van € 100,-. Hierbij bedraagt de behandeling minder dan 5 uur.

Bij een standaard behandeling ontvangt de ombudsman een vergoeding van € 200,-. De behandeling bedraagt in dit geval meer dan 5 maar minder dan 15 uur.

Bij een complexe behandeling ontvangt de ombudsman een vergoeding van € 400,-. In dit geval bedraagt de behandeling meer dan 15 uur.

Tot slot krijgt de ombudsman ook een vergoeding voor het redigeren én bespreken van het jaarverslag van in totaal € 200,-.

Per saldo werkt de nieuwe verordening naar verwachting budget-neutraal uit ten opzichte van de op dit moment geldende verordening. De reiskostenvergoeding blijft ongewijzigd.

1.3 De ombudsman heeft ingestemd met het voorstel om de verordening aan te passen.

Het voorstel om de oude verordening in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen, is voorgelegd aan de ombudsman en zijn plaatsvervanger. Beiden hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de nieuw voorgestelde verordening.

Risico’s

Toename aantal uitingen van ongenoegen, signalen en verzoekschriften betekent een hogere aan de ombudsman uit te betalen vergoeding

Vanwege de decentralisaties binnen het sociaal domein kan de ombudsman meer uitingen van ongenoegen, signalen en verzoekschriften ontvangen. Het directe gevolg hiervan is dat de uit te betalen vergoeding aan de ombudsman hoger kan uitvallen dan voorheen. Tot op heden is deze stijging niet aan de orde geweest. Dat komt waarschijnlijk omdat de gemeentelijke vertrouwenspersoon in het sociaal domein een groot aantal zaken voor de ombudsman afvangt.

Als het aantal uitingen van ongenoegen, signalen en verzoekschriften vanaf 2018 onverhoopt sterk toeneemt, betekent dit een hogere aan de ombudsman (of zijn plaatsvervanger) uit te betalen vergoeding. Maar dit heeft dan niet zozeer te maken met de in deze verordening nieuw vastgestelde bedragen, maar met de toename sec van het aantal uitingen van ongenoegen, signalen en verzoekschriften bij de ombudsman. Een hogere uit te betalen vergoeding is ook aan de orde als de verordening niet aangepast zou worden. De verwachting is echter dat dit in de praktijk wel mee zal vallen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De vaststelling van de Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017 wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt, zodat de verordening op 1 januari 2018 in werking treedt. Over de vaststelling van de verordening worden de ombudsman en de plaatsvervangend ombudsman geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie

Als in de praktijk blijkt dat de vergoeding niet meer in verhouding staat tot de bestede tijd, dan wordt aan de gemeenteraad een voorstel tot aanpassing van de verordening voorgelegd.

Financiën

Voor de ombudsvoorziening is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 2.000,-. De kosten over het 1e halfjaar van het jaar 2017 bedragen afgerond € 1.000,-. Voor het 2e halfjaar van het jaar 2017 wordt dit op zijn vroegst in januari 2018 bekend.

Aan de ombudsvoorziening is in het jaar 2016 afgerond een bedrag van € 3.000,- besteed; in het jaar 2015 een bedrag van afgerond € 2.500,- en in het jaar 2014 afgerond een bedrag van € 2.000,-. In de begroting voor het jaar 2018 is een structureel bedrag van € 2.000,- opgenomen. Als blijkt dat er vanaf het jaar 2018 structureel meer aan de ombudsman en zijn plaatsvervanger vergoed moet worden, omdat zij vanwege de decentralisaties van taken in het sociaal domein meer uitingen van zorg, signalen dan wel verzoekschriften ontvangen en moeten behandelen, dan wordt dit meegenomen in de begroting voor 2019.

Het is niet de verwachting dat met de andere vergoedingssystematiek, zoals die nu wordt vastgelegd in de verordening, de kosten van de ombudsvoorziening navenant hoger worden. Hogere kosten kunnen ook een andere oorzaak hebben, zoals meer te behandelen uitingen van ongenoegen, signalen of verzoekschriften door de ombudsman. Dit is niet in alle gevallen te beïnvloeden. Mocht er sprake zijn van navenant hogere kosten in de toekomst, dan wordt de raad voorgesteld de begroting hierop aan te passen.

Bijlagen

  1. De Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017
  2. De Verordening financiële vergoeding ombudsman (zoals vastgesteld bij besluit van 6 december 2011)
  3. De Wijzigingsverordening Verordening financiële vergoeding ombudsman (1e wijziging) (zoals vastgesteld bij besluit van 23 juni 2014)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0154

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2017 met nummer 112949


overwegende dat het gewenst is regels te stellen over de vergoeding van de werkzaamheden door de gemeentelijke ombudsman en een tegemoetkoming in de kosten;

gelet op artikel(en) 81p en 81v van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

de bijgaande Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017 vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 december 2017 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

In december 2011 heeft de raad besloten om een ombudsvoorziening in te stellen in de vorm van een gemeentelijke ombudsman. Toentertijd is ook de Verordening financiële vergoeding ombudsman vastgesteld waarbij de vergoeding was gekoppeld aan het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Met ingang van 1 januari 2014 is de verordening gewijzigd, omdat gebleken was dat de vergoeding niet meer in verhouding stond tot de bestede uren. De herbenoeming van de ombudsman en zijn plaatsvervanger is een goede aanleiding om de Verordening financiële vergoeding ombudsman aan te passen, door middel van het intrekken van de nu geldende verordening en het vaststellen van een nieuwe verordening. Hiermee wordt de verordening in lijn gebracht met de inmiddels bestaande uitvoeringspraktijk.

De raad wordt voorgesteld de 'Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017' vast te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen

Er bestaat geen behoefte om te reageren op het voorstel onder 5.a gericht op de herbenoeming van de heren A.A.M. Lamers en de heer mr. A.C. van de Vliert, respectievelijk als Ombudsman en plaatsvervangend Ombudsman per 1 januari 2018. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017

Er bestaat geen behoefte om ter vergadering inhoudelijk te reageren op het voorstel onder 5.b. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017

De voorzitter legt uit dat voorliggende ramingen samenhangen met het vaststellen van de begrotingswijziging.

 

De VVD vraagt waar het bedrag van twee miljoen op het sociaal domein mee te maken heeft; dit betreft immers een vervolg van de bespreking van de programmabegroting. Ze vraagt zich of dat dit de vangnetregeling betreft.

 

Het College kan de vraag van de VVD ter vergadering niet beantwoorden.

 

De VVD wil de vraag nog wel graag beantwoord krijgen, maar meldt dat de fractie geen tegenstander is van voorliggend voorstel.

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als vermoedelijk hamerstuk op de raadsagenda geplaatst kan worden.

5d. Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken

De voorzitter licht toe dat voorliggend voorstel erop is gericht om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de lidmaatschappen van de Europese subsidienetwerken ‘Hanseverein’ en ‘Efforts’.

 

GroenLinks ervaart het als positief dat het Blauwboek in ogenschouw wordt genomen in het kader van het Europese subsidienetwerk. Daarnaast vindt GroenLinks het Hanzeverbond slim. Tot slot, vindt GroenLinks het belangrijk om mee te liften op marketing Oost en niet zelf het wiel uit te vinden.

 

Het College zal deze opmerkingen meenemen naar de portefeuillehouder.

               

De ChristenUnie informeert naar de mogelijke voordelen van de beide lidmaatschappen.

 

Het College hoopt hier veel uit te halen en gaat hier in ieder geval tijd en energie in investeren.


De VVD is heel positief over hetgeen voorligt en informeert naar eventuele andere lidmaatschappen in het kader van de Europese lobby.

 

Het College meldt drie maanden geleden tijdens het werkbezoek in Brussel ook specifiek te hebben gesproken over circulaire economie en afval. Als er subsidiekansen worden gezien op Europees niveau, wordt hierop ingezet.

 

De PvdA is heel blij te zijn met de stappen die zijn gezet en met name voor bedrijven is het van belang om subsidies te genereren. De PvdA is ervan overtuigd dat ‘Brussel’ veel meer subsidiemogelijkheden te bieden heeft en hoopt dat er ook daadwerkelijk subsidies binnen gaan komen en hierop gericht wordt ingezet.

5e. Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)

De Stadspartij verwijst naar de berichtgeving inzake het teruggeven van de eeuwige grafrechten. Op basis van de vigerende verordening met honderdzestig jaar oude regelgeving blijkt dit niet mogelijk. De fractie acht de behoefte aan “eeuwige grafrechten” nogal ongebruikelijk en suggereert het College om voorliggende Verordening weliswaar conform vast te stellen, maar op dit punt in tweede instantie een aanpassing door te voeren.

 

Het College bevestigt dat dit punt de aandacht ook heeft. Er wordt uitgezocht hoe aan de wensen van de inwoners tegemoet kan worden gekomen.

5f. Financiële verordening gemeente Zutphen 2017

GroenLinks heeft uit de tekst niet kunnen afleiden waarom de Auditcommissie positief heeft geadviseerd en op een later moment nog aandacht wil besteden aan garantstellingen. GroenLinks vraagt een toelichting wat dit betreft.

 

Het CDA reageert. Spreker maakt deel uit van de Auditcommissie en legt uit dat de Auditcommissie behoefte heeft aan meer duidelijkheid over de garantstellingen die de gemeente afgeeft. Momenteel staat er bijvoorbeeld een garantstelling voor de Vrije School. De Auditcommissie vindt dat het duidelijker moet worden hoeveel garantstellingen de gemeente afgeeft.

 

Het College zal deze wens meenemen. De Auditcommissie heeft deze vraag inderdaad neergelegd bij het College.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat er sprake moet zijn van een toegevoegd stuk. De Stadspartij heeft echter maar twee bijlagen bij voorliggende Financiële Verordening. Desgevraagd blijken ook andere fracties geen drie bijlagen te hebben.

 

De VVD acht de vraag van de Auditcommissie van belang. Als deze vraag open blijft staan, is het nog maar de vraag of dit een hamerstuk kan zijn of dat dit wellicht beter kan worden doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

Het College verwacht dat de beantwoording niet ingewikkeld is en adviseert de vraag bij raadsbehandeling vanavond aan de portefeuillehouder voor te leggen.

 

De voorzitter stelt vast dat 5.f een bespreekstuk wordt.

 

GroenLinks adviseert om in het vervolg de toelichtingen wat uitgebreider te stellen en ervoor te zorgen dat deze tekst verhelderend is zodat het voorstel beter te begrijpen is.

 

De voorzitter constateert instemming bij het College.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 4 december 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken. Desgevraagd worden er geen wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de rubrieken waarin de stukken zijn geplaatst.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 december 2017

GroenLinks verwijst naar ingekomen stuk 1, zijnde de Leidraad bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen Zutphen 2017. Vanwege deze nieuwe beheerrichtlijnen wordt een algemene ontheffing aangevraagd van de Natuurbeschermingswet. GroenLinks acht het positief dat er uitvoering wordt gegeven aan de Natuurkansenkaart en deze is opgesteld samen met een aantal betrokken ecologen in de stad. Ook dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

GroenLinks krijgt steeds vaker signalen dat er gemaaid wordt in het broedseizoen of dat bijzondere struiken verwijderd zijn. Vanwege de gevoeligheid bij de bewoners, wat dit betreft, pleit spreker voor bredere communicatie wat dit betreft.

 

Het College stelt een lerende gemeente te zijn. Feit is dat veranderingen in routines van vele jaren tegen automatismen oplopen en het soms inderdaad mis gaat. In het kader van de Natuurwaardenkaart is ook in training voorzien, gericht op een andere aanpak.

 

De voorzitter geeft aan dat een eventuele behoefte om over een van de stukken nader van gedachten te wisselen bij het Presidium kan worden gemeld. Agendering is mogelijk.

 

GroenLinks geeft aan dat de reactie niet zozeer is gericht op de personen die werkzaam zijn in groenvoorziening en beheer, maar op de betrokken inwoners. GroenLinks stelt voor om in voorkomende gevallen te communiceren in de vorm van een persbericht.

 

Het College zal erover nadenken hoe de communicatie op dit punt kan worden verbeterd.

 

De PvdA reageert positief op het Twitterbericht dat vanmorgen door de gemeente is geplaatst met een verwijzing naar een filmpje op Facebook over de groenwerkers in de stad. Dit filmpje betreft de aard van de werkzaamheden, de werkwijze en de samenwerking.

 

Het College meldt dat deze film in de pauze wordt getoond.

 

De VVD verwijst naar het ter inzage liggende stuk nummer tien. Dit betreft de rapportage in vervolg op het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast. Het Presidium heeft vandaag besloten dat deze rapportage over twee weken op de raadsagenda wordt geplaatst en behandeling op dezelfde wijze zal plaatsvinden als Plus OV in het TB.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 20-11-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 20-11-2017 conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.22 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend