Pagina delen

Financiële bijdrage ontwerpfase fietsroute F348 Deventer-Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Een budget van € 38.000 beschikbaar te stellen voor de ontwerpkosten van de fietsroute F348 tussen Deventer en Zutphen en dit bedrag te dekken uit de reserve snelfietsroute.
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020-15).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het kader van schone mobiliteit heeft de raad in het coalitieakkoord aangegeven in samenwerking met de regio en provincie door te gaan met het verbeteren van de snelfietspaden.

In september 2018 heeft de regionale stuurgroep fietsruggengraat besloten tot het uitwerken van de fietsroute Deventer-Zutphen (F348) tot een Voorlopig Ontwerp (VO) met kostenraming. En tot verdeling van de kosten voor het opstellen van het VO, kostenraming en onderliggende technische onderzoeken, inmetingen, etc.

Voor Zutphen bedragen de kosten € 38.000.

Beoogd effect

Het VO moet leiden tot besluitvormingsinformatie voor de betrokken overheden en dient tevens voor inspraak door belanghebbenden.

Argumenten

1. De F348 is een gezamenlijk project dat ook gezamenlijk wordt gefinancierd.
De F348 is een project van de samenwerkingspartners Cleantech Regio, provincie Gelderland en gemeente Deventer, Lochem en Zutphen. In de stuurgroep van het project is afgesproken dat de gemeenten allemaal € 38.000 bijdragen aan de ontwerpfase.

2. De reserve snelfietsroute is bestemd voor de fietsroute tussen Deventer en Zutphen.
Uw raad heeft een reserve in het leven geroepen om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de F348. Deze reserve wordt nu aangesproken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolgtraject
De acht gemeenten van de Cleantech Regio werken aan een regionaal fietsnetwerk: de fietsruggengraat. De drie drukste fietsroutes, waaronder de F348, worden met voorrang verbeterd. Op 25 maart 2020 heeft de stuurgroep Fietsruggengraat de combinatieroute als voorkeursroute vastgesteld. Hierna volgde een inspraakronde. Op basis van deze inspraakronde en het standpunt van de Lochemse gemeenteraad heeft de stuurgroep besloten om naast de combinatieroute ook de N348-route uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Volgens de huidige planning volgt in het voorjaar van 2021 een definitieve keuze. De gemeenteraden worden daarbij betrokken. Vanwege de verwevenheid tussen de N348-route en de tracéverkenning N348 (autoweg) heeft de stuurgroep ook besloten de regierol van het project F348 onder te brengen bij de provincie Gelderland in plaats van bij de Cleantech Regio.

Financiën

De stand van de reserve snelfietsroute bedraagt per heden € 1.000.000.

Toelichting raming en bijdrage
De F348 (Deventer-Zutphen) wordt tegelijk met de F50 (Apeldoorn-Epe) uitgewerkt. De voorbereidingskosten voor beide projecten zijn geraamd op € 600.000. In de ontwerpfase worden de volgende (op basis van ervaringen elders ingeschatte) kosten verwacht:

Activiteit

 

Raming

Opstellen landschapsplan en VO Apeldoorn-Epe

€ 100.000

Opstellen VO Deventer-Zutphen, inclusief studie brug/tunnel

€ 90.000

Uitgebreid ecologisch onderzoek Apeldoorn-Epe

€ 30.000

Uitwerking herkenbaarheid

€ 20.000

Technische onderzoeken (inmeting, explosieven, etc.)

€ 160.000

Communicatie, inspraak, enquêtes (inclusief coördinatie)

€ 40.000

Projectleiding

€ 100.000

Opstellen beheerplan

€ 20.000

Diverse kleinschalige onderzoeken (tellingen, MKBA etc.)

€ 10.000

Onvoorzien

€ 30.000

Over de verdeling van de kosten is regionaal de volgende afspraak gemaakt:

Partner

 

Bijdrage

Provincie Gelderland

€ 250.000

Cleantech Regio

€ 100.000

Gemeente Apeldoorn

€ 68.000

Gemeente Epe

€ 68.000

Gemeente Deventer

€ 38.000

Gemeente Lochem

€ 38.000

Gemeente Zutphen

€ 38.000

Bijlagen

Begrotingswijziging (2020-15).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0101

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 november 2020 met nummer 158672b e s l u i t :

  1. Een bedrag van € 38.000 te onttrekken vanuit de reserve snelfietsroute ten gunste de bijdrage aan de ontwerpkosten van de fietsroute F348 tussen Deventer en Zutphen.
  2. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020-15).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 14 december 2020 Naar boven

Datum 14-12-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

 

 

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 1 december 2020 (20:30 - 21:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 01-12-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer