Pagina delen

Extra middelen huishoudelijke hulp

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het college besluit de raad voor te stellen uit de reserve WMO € 301.370,-- beschikbaar te stellen voor programma 12 Welzijn en Gezondheidzorg;

 2. het college besluit de raad voor te stellen de begroting conform besluitpunt 1 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het college heeft 8 maart besloten tot een nieuwe aanbesteding HH1 als gevolg van het faillissement van TSN. Voor de percelen HH2 en HH3 waren andere aanbieders in het betreffende perceel bereid de zorg over te nemen. Voor HH1 gold dat niet.

Het betreft een verkorte aanbesteding die met spoed ingezet moest worden, omdat de zorg van TSN uiterlijk 25 april overgedragen moet kunnen worden. Het tarief dat oorspronkelijk gold voor de HH1 was laag. Een nieuwe aanbesteding bood de mogelijkheid om het tarief te verhogen. De verhoging van dit tarief en en de hogere uurtarieven van de aanbieders die de zorg van TSN in de percelen 2 en 3 overnemen maakt dat een tekort ontstaat van € 301.370,--

Dit is gemeld in het technisch blok op 14 maart 2016. Tevens is gemeld dat het niet mogelijk was om besluitvorming over de dekking van het tekort door de raad voor de start van de aanbesteding plaats te laten vinden, omdat de deadline van 25 april dan niet gehaald zou worden.

Beoogd effect

Dekking van de meerkosten Huishoudelijke Hulp als gevolg van het faillissement van TSN.

Argumenten

1.1. De meerkosten zijn noodzakelijk voor het zorgvuldig inzetten en afronden van het proces

Hiermee wordt gegarandeerd dat het proces tijdig wordt doorlopen en de zorg kan worden gecontinueerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De contracten lopen tot 1 maart 2017. Een aanbestedingsprocedure om te komen tot contracten na die datum is in voorbereiding.

Financiën 

Voor de begrotingswijziging zie bijlage.

Er wordt in totaal €301.370,- gevraagd uit de Reserve WMO.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
- 110.000 uur HH1 met een tariefverschil van € 2,53 = € 278.300,--
- Overname HH2, 4.732 uur met een tariefverschil van € 0,22 = € 1.041,04
- Overname HH3, 18.236 uur met een tariefverschil van € 0,55 = € 10.029,80
- Extra uitvoeringskosten Plein: € 12.000,--

Stand van de Reserve WMO op 1 januari 2016 was: €
In begroting 2016 + BURAP 1, komt daarbij: €
Via dit voorstel wordt onttrokken aan de Reserve WMO: € 301.370,--
Dan is de stand van de Reserve WMO: €

Bijlagen

I. Begrotingswijziging

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0040

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2016 met nummer 81410b e s l u i t :

Aangepaste paragraaf Financiën - Extra hulpmiddelen HH (pdf)

  1. uit de reserve WMO € 301.370,-- beschikbaar te stellen voor programma 4 'Vitale samenleving, iedereen doet mee' als extra middelen voor Huishoudelijke Hulp
  2. begrotingswijziging 2016-12 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 april 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft 8 maart besloten tot een nieuwe aanbesteding HH! als gevolg van het failissement van TSN. Voor de percelen HH2 en HH3 waren andere aanbieders in het betreffende perceel bereid de zorg over te nemen. Voor HH1 gold dat niet. Het betreft een verkorte aanbesteding die met spoed ingezet moest worden, omdat de zorg van TSN uiterlijk 25 april overgedragen moet kunnen worden. Het tarief dat oorspronkelijk gold voor de HH1 was laag. Een nieuwe aanbesteding bood de mogelijkheid om het tarief te verhogen. De verhoging van dit tarief en en de hogere uurtarieven van de aanbieders die de zorg van TSN in de percelen 2 en 3 overnemen maakt dat een tekort ontstaat van € 301.370,-- Dit is gemeld in het technisch blok op 14 maart 2016. Tevens is gemeld dat het niet mogelijk was om besluitvorming over de dekking van het tekort door de raad voor de start van de aanbesteding plaats te laten vinden, omdat de deadline van 25 april dan niet gehaald zou worden. Dit raadsvoorstel beoogt dekking van de meerkosten Huishoudelijke Hulp als gevolg van het faillissement van TSN. De raad wordt voorgesteld om uit de reserve WMO € 301.370,-- beschikbaar te stellen voor programma 4 'Vitale samenleving, iedereen doet mee' als extra middelen voor Huishoudelijke Hulp begrotingswijziging 2016-12 vast te stellen Het beschikbaar stellen van krediet en hiertoe de begroting overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-04-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.    Algemeen spreekrecht

Mevr. Van Oudenallen spreekt in over obstakels en belemmeringen voor rolstoelgebruikers in Zutphen. De inspraakreactie is bijgevoegd als bijlage bij het verslag.

3.    Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de zeven burgemeesters van gemeenten waar dreiging bestond voor sluiting van de rechtbank bij Minister Van der Steur op bezoek zijn geweest. Aan dit overleg namen ook de presidenten van de rechtbanken en de Raad voor de Rechtspraak deel. Het was een vriendelijk gesprek waarin gesproken is over een mogelijke oplossing van de problemen. De Minister heeft de betrokkenen gevraagd of er bereidheid was om mee te denken aan oplossingen om de overbodige vierkante meters bij de rechtbanken te beperken. Deze bereidheid is door iedereen uitgesproken. Verder is afgesproken dat dit alleen mogelijk is in het kader van de evaluatie van de herziening van de rechtbanken in 2018. Door de betrokken gemeenten is aangegeven dat niet alleen zij, maar alle 32 plaatsen probleemeigenaar zijn. De Minister heeft een brief toegezegd en die is ook gekomen. Het college zal deze ter kennisname aan de raad sturen.
Het college meldt tevens op 21 maart 2016 een gesprek te hebben gehad met de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI). In de Tweede Kamer heeft overleg plaatsgevonden over het openhouden dan wel sluiten van PI’s. De directie heeft gemeld dat Zutphen deze regeerperiode niet in beeld is voor eventuele sluiting.

4.    Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.    Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 11 april 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 11 april 2016

Geen opmerkingen.

6.    Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen (griffienummer 2016-0023)

Geen opmerkingen.
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 (griffienummer 2016-0039)

BewustZW vindt de redenering dat als er weinig wordt gedelegeerd, er veel besluiten door de raad moeten worden genomen en dat dit leidt tot lange agenda’s een "kulargument". De fractie verzoekt het college het voorstel terug te nemen en de tekst aan te passen en het voorstel niet te agenderen voor besluitvorming vanavond. De fractie kondigt aan tegen het voorstel te zullen stemmen als het op deze manier wordt geagendeerd.
Het college neemt de opmerking mee.
Conclusie: Voldoende besproken, vooralsnog vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Extra middelen huishoudelijke hulp (2016-0040)

D66 vindt dat het voorstel duidelijker had gekund en vraagt hoe het verschil in het oude en nieuwe uurtarief kan worden verklaard wordt. D66 constateert een verschil van € 82.500, terwijl er sprake zou zijn van scherp onderhandelen en vraagt waar dit verschil vandaan komt.
Het college meldt dat Buurtzorg een eenmalige bijdrage vraagt van € 50.000.
D66 zegt dat er dan nog een verschil van € 30.000,- overblijft en verzoekt het college daarop terug te komen.
Conclusie: Het stuk komt als bespreekstuk op de agenda van de raad.

7.    Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016 (griffienummer 2016-00034)

Het college geeft aan dat over stuk C07 (Jaarrekening 2015 en Begroting 2017) in het presidium is afgesproken dat eerst een bespreking in het Forum plaatsvindt. De uitkomsten van deze bespreking worden door het college meegenomen bij het opstellen van een zienswijze op de begroting die wordt voorgelegd aan de raad.

8.    Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2016 (griffienummer 2016-0041)

Geen opmerkingen.

9.    Vaststellen forumverslagen

9a. Forumverslag 14-03-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 17-03-1026

Het verslag wordt vastgesteld.

10.    Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend