Pagina delen

Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein 2.0

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. uit de Reserve WMO € 101.000,-- beschikbaar te stellen voor programma 10 Onderwijs, Jeugd en Jongeren en € 177.000,-- voor programma 12 Welzijn en gezondheidszorg ten behoeve van Uitvoeringskosten Sociaal Domein, onderdelen Jeugd en WMO;

2. de begroting 2015 conform besluitpunt 1 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ten behoeve van de begroting 2015 voor de gemeente Zutphen zijn de uitvoeringskosten voor het sociaal domein in beeld gebracht. Uitgangspunt was dat deze uitvoeringskosten voor Jeugd, WMO en participatie respectievelijk niet meer dan 5% van de totale uitvoeringskosten zouden bedragen, zodat zo veel mogelijk middelen beschikbaar zouden zijn voor de zorgtaken.

Voortschrijdend inzicht en recente ontwikkelingen maken dat we op dat uitgangspunt terug moeten komen en extra inzet moeten vragen voor de uitvoeringskosten Jeugd (1,2%, inclusief bijdrage CJG € 85.000, besluit gemeenteraad 05-10-2015) en de uitvoeringskosten WMO (1,9%). Met deze extra inzet wordt het  totaalpercentage van de uitvoeringskosten 3D breed 6,3%. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de maximaal 5% voor de uitvoeringskosten was dat daarmee het grootste deel van het budget ingezet zou worden waar het voor is bedoeld: het leveren van zorg. Hoewel het proces met college en raad beter ingericht had moeten worden, is het uitgangspunt allerminst geweld aangedaan

Dat laat onverlet dat dit voorstel een tweedeling kent: een deel van de extra inzet heeft reeds plaatsgevonden. Het gaat om 2 fte die door Het Plein zijn ingezet voor de indicatiestellingen voor WMO begeleiding. Er komt nog een nacalculatie voor bedrijfsvoeringskosten backoffice Jeugd. Door misverstanden in de communicatie zijn uitspraken in overleggen opgevat als akkoordverklaringen terwijl hier, op ambtelijk niveau, uiteraard nooit sprake van kan zijn. Het Plein heeft hiermee buiten de opdracht gehandeld en heeft dit pas gemeld in de 2e BURAP. Inmiddels zijn goede en harde afspraken gemaakt over de juiste lijnen, namelijk via het college en de raad, maar voor de extra inzet zal wel financiële dekking gevonden moeten worden.
In 2014 was de benodigde inzet voor de indicatiestellingen begeleiding WMO ingeschat op 4 fte (het aantal cliënten x 6 uur voor de indicatiestelling). Dat bleek echter niet voldoende omdat:

 • de indicatiegesprekken bij de cliënt thuis plaatsvinden. Vanuit het oogpunt van kwaliteit is er door het Plein voor gekozen deze gesprekken met twee mensen te voeren. Het betreft vaak complexe materie waarbij onderling overleg een bijdrage levert aan de juiste indicatiestelling. Het betekent wel dat dubbele inzet nodig is voor de indicatiestelling en dus gemiddeld 10 uur per indicatie wordt besteed in plaats van de geraamde 6 uur.
 • een aantal instellingen, dan wel een aantal medewerkers van instellingen was niet bereid de dossiers over te dragen. Dat betekende dat het hele kennismakings- en indicatietrajcet vanaf 'nul' moest beginnen, soms ook nog met nieuw aan te vragen onderzoeken door een arts of psycholoog en/of overleg in het Multidisciplinair Overleg. Dat betekent dat sommige indicaties daarmee wel 20 uur hebben gekost
 • het van belang is de indicaties zorgvuldig uit te voeren en daar ook de tijd voor te nemen. Het belangrijkste is dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Door tijd te investeren in de (her)indicaties wordt duidelijk of de indicatie naar beneden bijgesteld kan worden en daarmee goedkoper wordt, waardoor middelen vrijkomen voor mensen die meer en/of duurdere zorg nodig hebben.

De extra inzet bleek daarmee noodzakelijk. Het proces om te komen tot deze extra inzet had beter vormgegeven moeten worden.

Daarnaast kende de begroting van de uitvoeringskosten voor 2015 een tekort van € 43.230,--. Aanvankelijk was de bedoeling dat dit tekort opgeheven zou worden door het overhevelen van beleidscapaciteit van Het Plein naar de gemeente. Die overheveling heeft niet plaatsgevonden omdat de beoogde capaciteit bij Het Plein niet gemist kon worden. Dat betekent echter dat over de dekking van het tekort van € 43.230,-- nog geen formeel besluit is genomen. Het voorstel is om dit tekort nu te dekken vanuit de Reserve WMO.

Er is behoorlijk wat commotie ontstaan rondom de brief van Staatssecretaris Van Rijn aan de wethouders (d.d. 7 augustus 2015, bijlage I). De media meldden dat de gemeenten een deadline hadden gekregen. Gelukkig bleek dat, bij lezing van de brief niet het geval, maar gemeenten worden wel dringend geadviseerd de herbeoordeling van de PGB's voor 1 oktober af te ronden, zodat de SVB voldoende tijd zou hebben om die herbeoordelingen administratief te verwerken. Hoewel met de beschikbare fte's bij Het Plein (WMO) en het CJG (Jeugd) op maximaal vermogen is gewerkt voor de herindicaties was de brief aanleiding om de stand van zaken onder de loep te nemen en te bekijken wat mogelijk en nodig is om de herbeoordelingen van de PGB's zo veel mogelijk in 2015 af te ronden. Ook voor de indicatiestellingen bij Jeugd bleek het aantal voor 2015 geraamde uren veel te krap. Ook voor Jeugd geldt dat de uitwisseling van dossiers vaak moeizaam verliep en dat het indicatieproces soms complexer was (met onderzoeken en MDO) dan aanvankelijk gedacht.

Dat betekent dat de planning van een herbeoordeling van alle indicaties voor 1 januari 2016 met de huidige capaciteit niet wordt gehaald. Zowel voor de WMO als voor Jeugd is vervolgens bekeken wat de effecten zouden zijn van extra inzet tot 1 januari 2016.
Voor de WMO bleek het onmogelijk om extra inzet te realiseren omdat de mensen die de indicaties kunnen stellen gewoonweg niet beschikbaar zijn. Schuiven binnen de organisatie van Het Plein bleek te weinig op te leveren om een extra investering te kunnen verantwoorden (bijlage II).

Voor de herindicaties bij Jeugd zijn wel mensen beschikbaar die ingezet kunnen worden naast de bestaande formatie. Uw gemeenteraad heeft hiervoor op 5 oktober 2015 een incidentele bijdrage van € 85.000 beschikbaar gesteld.

De verwerking van de indicaties voor Jeugd en de facturatie vindt plaats bij Het Plein. Indien extra fte's worden ingezet bij het CJG om meer herindicaties te realiseren heeft dat direct consequenties voor de capaciteit van Het Plein. Kort gezegd: extra inzet bij het CJG betekent ook extra inzet bij Het Plein. Berekend is dat bij Het Plein tijdelijk 1,5 fte extra nodig zal zijn om deze herindicatie te verwerken. Concreet gaat het om een incidenteel bedrag van € 25.000.

Met betrekking tot de WMO maken recente ontwikkelingen in de regionale samenwerking een heroverweging van de uitvoeringskosten noodzakelijk. In regionaal verband is een samenwerking opgestart met de Zorgverzekeraar om in overleg te komen tot goede afspraken over gezamenlijke en/of individuele verantwoordelijkheidsgebieden. Gezien het aantal onderwerpen dat hier aan bod moet komen is een stevige structuur neergezet met een gezamenlijke programmamanager. De salariskosten voor deze programmamanager worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente (bijlage IV)

Op het terrein van Jeugd wordt eveneens samengewerkt in regionaal verband. De inkoop heeft regionaal plaatsgevonden en ook het accountmanagement wordt regionaal ingevuld. Voor Zutphen was een bijdrage aan de regionale programmabegroting berekend die opgenomen is in de begroting van de uitvoeringskosten. Hierbij is men er vanuit gegaan dat de kosten voor de regionaal accountmanager onderdeel uitmaakten van deze bijdrage. Dat bleek niet het geval, wat ook in dit geval betekent dat het gaat om reeds gemaakte kosten.

Tenslotte hebben de afgelopen tijd personele verschuivingen plaatsgevonden binnen het programmateam sociaal domein. Dit betekent dat extra inzet en extra ondersteuning nodig is om de taken die dit jaar voorliggen tot een goed einde te kunnen brengen.

Beoogd effect

 1. de extra inzet van 2 fte voor de indicaties begeleiding WMO heeft het mogelijk gemaakt de indicatiegesprekken door 2 medewerkers te laten voeren, waardoor de kwaliteit gewaarborgd werd. Daarnaast konden met deze inzet de extra uren worden opgevangen die nodig waren voor complexe indicaties of indicaties waarvoor het dossier dan wel basisinformatie ontbrak.
 2. met 1,5 fte extra (gedurende 3 maanden) bij Het Plein kunnen de extra werkzaamheden door de aanvullende inzet bij het CJG opgevangen worden;
 3. de accountmanagers Jeugd zijn en worden in 2015 regionaal ingezet, de kosten worden regionaal gedeeld;
 4. met een bijdrage aan de regionale programmamanager Zorglandschap kan de gemeente Zutphen volledig meedraaien in de regionale structuur die opgezet is ten behoeve van het overleg met de zorgverzekeraar.
 5. met extra inzet in het programmateam sociaal domein kunnen de taken conform planning worden uitgevoerd
 6. met de investering in het tekort in de begroting wordt een formele beslissing genomen over de dekking van het bedrag.

Argumenten

Het college besluit de raad voor te stellen uit de reserve WMO €101.000,-- beschikbaar te stellen voor programma 10 Onderwijs, Jeugd en Jongeren en €177.000,-- voor programma 12 Uitvoeringskosten Sociaal Domein, onderdeel WMO, omdat voortschrijdend inzicht en recente ontwikkelingen extra uitgaven in de uitvoeringskosten rechtvaardigen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wanneer het besluit is genomen kan het vervolgtraject meteen in werking worden gezet, kunnen de fte’s worden ingezet en kan gestart worden met de werkzaamheden.

Rapportage/evaluatie

In december zal bekeken worden of de uitvoering van de werkzaamheden in lijn ligt met de verwachting.

Financiën

Voor de begrotingswijziging, zei bijlage IV

Er wordt in totaal € 278.000,- gevraagd uit de Reserve WMO.
Stand van de Reserve WMO op 1 januari 2015 was: € 7.410.300,--
In begroting 2015 + BURAP 2, komt daarbij: € 693.100,--

Besluit gemeenteraad CJG 05-10-2015, gaat daar vanaf: € 85.000,--
Via dit voorstel wordt onttrokken aan de Reserve WMO: € 278.000,--
Eind 2015 is de stand van de Reserve WMO: € 7.740.400,--

Het bedrag van € 278.000,-- is als volgt opgebouwd:

 1. € 156.000,-- (2 fte extra inzet in 2015 indicatiestelling begeleiding WMO)
 2. € 25.000,-- (1,5 fte tijdelijk en incidentele inzet Het Plein)
 3. € 33.000,-- (regionale accountmanager Jeugd)
 4. € 6.000,-- (programmamanager Zorglandschap)
 5. € 15.000,-- (extra inzet programmateam sociaal domein)
 6. € 43.000,-- (aanvullen tekort begroting 2015)

Bijlagen

I. Brief trekkingsrecht PGB d.d. 7 augustus 2015

II. Herbeoordeling PGB WMO

III. Kostenverdeling regionaal programmamanager Zorglandschap

IV. Begrotingswijziging

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0160

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 oktober 2015 met nummer 69031b e s l u i t :

1. uit de Reserve WMO € 101.000,-- beschikbaar te stellen voor programma 10 Onderwijs, Jeugd en Jongeren en € 177.000,-- voor programma 12 Welzijn en gezondheidszorg ten behoeve van Uitvoeringskosten Sociaal Domein, onderdelen Jeugd en WMO;

2. de begroting 2015 conform besluitpunt 1 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Na bespreking in het Forum van 5 oktober 2015 is het voorstel ‘Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein’ voor de raadsvergadering van die avond zodanig aangepast dat alleen de middelen ten behoeve van het CJG overbleven. Afgesproken werd dat het beschikbaar stellen van middelen voor Het Plein in een nieuw afzonderlijk voorstel zal terugkomen. Dat voorstel ligt nu voor.

Een deel van de discussie over dit onderwerp heeft dus al plaatsgevonden bij de behandeling van het bovengenoemde voorstel. Voor bespreking van de resterende vragen en het duiden van hoe e.e.a. heeft kunnen ontstaan is nu een uur ruimte ingepland.

De fractie Burgerbelang heeft aangegeven de uitkomst van het al dan niet doorzetten van het ingediende interpellatieverzoek afhankelijk te laten zijn van de uitkomst van de bespreking in het Forum.

N.B.
Eerder deze vergaderavond staat ook een raadsvoorstel over de Governance rond Het Plein gepland.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en memoreert dat dit voorstel een uitvloeisel is van de besluitvorming op 5 oktober.

Stadspartij: Waarom is de overschrijding bij Het Plein niet eerder in de Burap gemeld? Hoe lang zal de tijdelijke formatie uitbreiding voortduren? Is de overheveling van beleidscapaciteit van Het Plein naar de gemeente volgend jaar wel mogelijk?

SP: Zoals het college zegt is een goede indicatiestelling van belang. Daarvoor moet de tijd worden genomen. Het is dan jammer dat het college in het voorstel tevens opmerkt dat dan duidelijk wordt of de indicatie naar beneden kan worden bijgesteld en daarmee goedkoper wordt. Verlaging moet niet het doel zijn, maar een juiste indicatiestelling.

D66: Worden de gesprekken voor de indicatiestelling in verband met de gewenste kwaliteit voortaan structureel door twee mensen gevoerd of is het de bedoeling dit op den duur tocht terug te brengen naar één. Blijft de ambitie de beheerkosten op maximaal 5% te houden?

VVD: Sluit zich aan bij de eerste vraag van D66. Wat zijn de recente ontwikkelingen in de regionale samenwerking die een heroverweging van de uitvoeringskosten noodzakelijk maken?

Burgerbelang: Wat is er ondernomen om het geschonden vertrouwen in het management van Het Plein te herstellen?

College: Op 5 oktober is al ingegaan op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat er pas zo laat melding is gemaakt van overschrijding van het budget. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau hebben er stevige gesprekken plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over de te volgen procedures. Gesprekken met cliënten voor de herindicatie hebben plaatsgevonden met twee personen. De meeste herindicaties zijn gedaan. Met Het Plein wordt besproken wat er in het vervolg precies nodig is voor een juiste indicatiestelling.

Burgerbelang: Hoe hebben andere gemeenten het gedaan met de huisbezoeken?

College: Er zijn gemeenten waar de huisbezoeken ook met twee personen zijn afgelegd. Het is de vraag of het nodig is dat er twee WMO-consulenten of juist liever iemand vanuit een andere discipline gaan. De praktijkervaring wordt gebruikt in de gesprekken met de drie toegangen. De ambitie blijft om de beheerkosten te beperken tot maximaal 5%. Maar de kwaliteit staat voorop. Het budget dat het rijk ter beschikking stelt krimpt echter, terwijl de omvang van de doelgroep nog niet afneemt. Dit legt een druk op dit percentage. Het college zal de raad nog vóór 2016 nader informeren. In de begroting 2016 is rekening gehouden met 5%. Wellicht kan dit gehandhaafd blijven, omdat de incidentele kosten lager zullen zijn dan dit jaar. De formatieuitbreiding voor jeugd is voor een periode van twee jaar. Er kan geen beleidscapaciteit worden overgeheveld van Het Plein naar de gemeente. Het Plein heeft die capaciteit de komende jaren zelf nodig.

Stadspartij: Is daarmee in de begroting 2016 rekening gehouden?

College: Ja, maar er wordt nog wel gekeken naar de mogelijkheden om te bezuinigen op de indicatiegesprekken. Verder is rekening gehouden met 5% beheerkosten. Als dat percentage hoger wordt gaat dat ten koste van de zorg.

GroenLinks: Is de extra beleidscapaciteit voor de gemeente nog niet gedekt?

College: Er is nu voorzien in beleidscapaciteit. In het programmateam sociaal domein is er nu een strateeg, een accountmanager en een beleidsmedewerker. Er zijn drie driehoeken ingericht: voor jeugd, participatie en WMO.

D66: Is er een vergelijkbare beleidscapaciteit bij Het Plein?

College: Het betreft verschillende rollen. De gemeente moet een goede opdrachtgever zijn. Het Plein heeft de rol van opdrachtnemer en ontwikkelaar. Zij vullen elkaar aan. Het college acht een goede indicatie van belang. Het doel is maatwerk. Mocht blijken dat mensen met minder zorg toe kunnen, komt er ruimte om anderen die dat behoeven extra zorg te bieden.

VVD: De SP moet zich realiseren dat indicatie nu vanuit een ander perspectief plaatsvindt: kan zorg bijvoorbeeld in eigen omgeving worden geboden.

SP: Dat is bekend, maar het is de vraag of het zo wel werkt.

College: Op 14 december a.s. is er een uitgebreid forum over monitoring, indicatoren en over de indicatiegesprekken. Er zullen dan ook professionals en cliënten aan tafel zitten om over deze beelden te spreken. Het college kijkt ook naar het grensvlak tussen zorgkantoren en de gemeente: gebeuren er zaken dubbel, waar vallen gaten en wie moet waarvoor de kosten dragen.

Stadspartij: Constateert dat het college nog dit jaar nadere informatie zal geven over de haalbaarheid van het percentage van 5% beheerkosten. Verder lijkt het de fractie goed dat indicatiegesprekken plaatsvinden vanuit twee verschillende disciplines.

VVD: Gaat er vanuit dat er daarbij hooguit sprake zal zijn van verschuivingen binnen het beschikbare budget.

PvdA: Zijn dan alle dossiers overgedragen?

College: Nog niet alle herindicaties hebben plaatsgevonden. Dat zal waarschijnlijk vóór 1 mei 2016 worden afgerond. Het zou plezierig zijn als het voorstel vanavond nog in de raad behandeld zou kunnen worden, omdat er dan dit jaar nog gelegenheid is regionaal tot een overleg met de zorgverzekeraars te komen. Daarvoor is budget nodig dat in dit voorstel is meegenomen.

Burgerbelang: Wil dit even terugkoppelen met de fractie in verband met het eventueel indienen van een interpellatieverzoek. Ook D66 en SP zullen dit even terugkoppelen met hun fractie.

Voorzitter: Concludeert dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad en het afhankelijk van het fractie-overleg van Burgerbelang, D66 en SP vanavond nog in de raad kan.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend