Pagina delen

Extra inzet uitvoeringskosten Sociaal Domein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het college besluit de raad voor te stellen uit de reserve WMO € 85.000,-- beschikbaar te stellen voor programma 10 Onderwijs, Jeugd en Jongeren;

2. het college besluit de raad voor te stellen de begroting conform besluitpunt 1 te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Ten behoeve van de begroting 2015 voor de gemeente Zutphen zijn de uitvoeringskosten voor het sociaal domein in beeld gebracht. Uitgangspunt was dat deze uitvoeringskosten voor Jeugd, WMO en participatie respectievelijk niet meer dan 5% van de totale uitvoeringskosten zouden bedragen, zodat zo veel mogelijk middelen beschikbaar zouden zijn voor de zorgtaken.

Voortschrijdend inzicht en recente ontwikkelingen maken dat we op dat uitgangspunt terug moeten komen en extra inzet moeten vragen voor de uitvoeringskosten Jeugd. 

Er is behoorlijk wat commotie ontstaan rondom de brief van Staatssecretaris Van Rijn aan de wethouders (d.d. 7 augustus 2015, bijlage I). De media meldden dat de gemeenten een deadline hadden gekregen. Gelukkig bleek dat, bij lezing van de brief niet het geval, maar gemeenten worden wel dringend geadviseerd de herbeoordeling van de PGB's voor 1 oktober af te ronden, zodat de SVB voldoende tijd zou hebben om die herbeoordelingen administratief te verwerken. Hoewel met de beschikbare fte's bij Het Plein (WMO) en het CJG (Jeugd) op maximaal vermogen is gewerkt voor de herindicaties was de brief aanleiding om de stand van zaken onder de loep te nemen en te bekijken wat mogelijk en nodig is om de herbeoordelingen van de PGB's zo veel mogelijk in 2015 af te ronden. Ook voor de indicatiestellingen bij Jeugd bleek het aantal voor 2015 geraamde uren veel te krap. Ook voor Jeugd geldt dat de uitwisseling van dossiers vaak moeizaam verliep en dat het indicatieproces soms complexer was (met onderzoeken en MDO) dan aanvankelijk gedacht.

Dat betekent dat de planning van een herbeoordeling van alle indicaties voor 1 januari 2016 met de huidige capaciteit niet wordt gehaald. Voor Jeugd is vervolgens bekeken wat de effecten zouden zijn van extra inzet tot 1 januari 2016.

Voor de herindicaties bij Jeugd zijn wel mensen beschikbaar die ingezet kunnen worden naast de bestaande formatie. In de notitie over het CJG (bijlage II) is aangegeven hoe voortschrijdend inzicht heeft geleid tot de noodzaak van extra inzet, welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden en de tijdsinvestering die dat met zich meebrengt. Tevens zijn in deze notitie voorbeelden opgenomen van cases waarin herindicatie heeft geleid tot minder inzet  en dus geld heeft opgeleverd dat weer ten goede komt aan de zorgverlening (meer budget beschikbaar).

Beoogd effect

4 fte incidenteel extra inzet bij het CJG levert 4 (fte)*12 (weken)*36 (uur) = 1728 uur. Dit is een bedrag van €85.000,-- Hiervoor kan een herindicatie van de PGB's plaatsvinden, kunnen de dossiers op orde worden gebracht en kan worden bekeken aan de indicatie van welke dossiers voor zorg in natura prioriteit wordt gegeven;

Argumenten

Het college besluit de raad voor te stellen uit de reserve WMO €85.000,-- beschikbaar te stellen voor programma 10 Onderwijs, Jeugd en Jongeren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Wanneer het besluit is genomen kan het vervolgtraject meteen in werking worden gezet, kunnen de fte’s worden ingezet en kan gestart worden met de werkzaamheden.

Rapportage/evaluatie

In december zal bekeken worden of de uitvoering van de werkzaamheden in lijn ligt met de verwachting.

Financiën

Voor de begrotingswijziging, zei bijlage III

Er wordt in totaal €85.000,- gevraagd uit de Reserve WMO.
Stand van de Reserve WMO op 1 januari 2015 was: € 7.410.300,-

Bijlagen

I. Brief trekkingsrecht PGB d.d. 7 augustus 2015

II. Notitie extra formatie CJG

III. Begrotingswijziging

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0147

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 september 2015 met nummer 69031b e s l u i t :

  1. uit de reserve WMO € 85.000,-- beschikbaar te stellen voor programma 10 Onderwijs, Jeugd en Jongeren;
  2. de begroting conform besluitpunt 1 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 5 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Ten behoeve van de begroting 2015 voor de gemeente Zutphen zijn door het college de uitvoeringskosten voor het sociaal domein in beeld gebracht. Zoveel mogelijk middelen zouden daarbij beschikbaar zijn voor het leveren van daadwerkelijke zorg en niet meer dan 5% zouden de totale uitvoeringskosten betreffen.

Voortschrijdend inzicht en recente ontwikkelingen maken dat het college op dat uitgangspunt terug moet komen en extra inzet moeten vragen voor de uitvoeringskosten Jeugd (1,2%) en de uitvoeringskosten WMO (1,9%).

Het college besluit de raad voor te stellen uit de reserve WMO €186.000,- beschikbaar te stellen voor programma 10 Onderwijs, Jeugd en Jongeren, en €177.000,- voor programma 12 Uitvoeringskosten Sociaal Domein, onderdeel WMO.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en geeft het eerst het woord aan het college voor een nadere toelichting.

College: Bij de start van de decentralisaties in het sociale domein heeft het college met de raad afgesproken dat de uitvoeringskosten niet hoger zouden zijn dan 5% van het totaal beschikbare budget. Mocht dat niet lukken zou het college aan de raad extra middelen vragen via de gebruikelijke procedure. Pas afgelopen weken is duidelijk geworden dat Het Plein extra personeel heeft ingehuurd, zonder de vereiste bestuurlijke instemming. Bij de eerste burap voor de zomer bleek er iets mis te zijn. Dit is nader onderzocht. Pas bij de tweede burap is helderheid gekomen. Het college is daarover zeer onaangenaam verrast. Dit had niet mogen gebeuren en het stelt het vertrouwen van het college in Het Plein op de proef. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met Het Plein en het college is nog in gesprek over aanscherping van de afspraken. Het is geen sprake van dat het college geen greep heeft op Het Plein; voor het overgrote deel gaat het goed. De discussie zou moeten gaan over de vraag of de uitgaven boven de afgesproken 5% grens zinvol zijn en behoren tot noodzakelijkerwijs te maken kosten. Verder pleit het college ervoor hiervan het CJG niet de dupe te laten zijn. Daar is de nood zeer hoog.

VVD: De vaststelling van de grens van 5% is helder. Ook is duidelijk dat met jeugd een periode van twee jaar gemoeid is. De overschrijding is een gevolg van de keuze om de keukentafelgesprekken met twee personen te houden. Er is nu toch zoveel deskundigheid opgebouwd dat dit teruggebracht kan worden naar een persoon. Dat zou in lijn liggen met wat het college beoogt met het inzetten van generalisten. Zijn de problemen bij het CJG een gevolg van de onwil van instellingen om dossiers over te dragen? De fractie verwacht van het college aan het eind van het jaar een plan voor de WMO waaruit blijkt dat het werk in 2016 binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd.

College: In de begroting 2016 van Het Plein wordt nog uitgegaan van het gesprek met twee personen. Daar wordt opnieuw naar gekeken. Problemen met overdracht van dossiers speelt ook bij de WMO.

Burgerbelang: Zijn er ook op andere terreinen harde afspraken gemaakt?

ChristenUnie: Hoe gaat het college de governance verder vormgeven?

College: Daarover is al eerder met het forum gesproken en het onderwerp komt op 2 november a.s. weer aan de orde. Verder is intensief gesproken met de directie en de controller van Het Plein over het zich stringent houden aan de budgetten en de afspraken.

SP: Mist de analyse waarom het heeft kunnen gebeuren; is de afstand van het college tot Het Plein te groot?

PvdA: Wellicht is meer de cultuur een probleem dan de governance. Wat voor een afspraken zijn er gemaakt en wat wordt er gedaan om het vertrouwen te herstellen? Wil het college het forum daarover dit jaar nog informeren en rapporteren over de stand van zaken?

GroenLinks: Het is op zichzelf goed dat Het Plein iets doet wat nodig is. Tegelijkertijd kan dat alleen als men zich bewust is van de verantwoordelijkheden en dus ook tijdig het college informeert.

BewustZW: Het is stuitend dat de raad de overschrijding via de pers moest vernemen. De vraag doet zich voor hoeveel grip het college heeft op Het Plein en of het college bij machte is zoveel druk op Het Plein uit te oefenen dat het zich aan afspraken houdt. Hoe ziet de noodzakelijke cultuurverandering er uit?

College: Er is geen sprake van het Het Plein of het college niet ”in control” is. Er is een budget van 88 miljoen, waarbinnen een gering bedrag een overschrijding heeft plaatsgevonden. De overschrijding had eerder gemeld moeten worden; dat besef heeft Het Plein ook.

VVD: Het moet worden gezien in het grote geheel van de decentralisaties. Niet alles is te voorzien. Het is spijtig dat dit procedureel niet goed verlopen is, maar er moet ook ervaring worden opgedaan.

D66: stelt voor het raadsvoorstel te splitsen in een deel over het CJG, waarover dan vanavond in de raad een besluit kan worden genomen en de WMO, die in een volgend forum nogmaals aan de orde kan komen.

College: Is bereid aan het eind van het jaar terug te komen op de resultaten van de gesprekken met Het Plein en de aanvullende afspraken en werkwijzen. Het college begrijpt de vragen en zorgen, maar deels is het geld al uitgegeven en moet de rekening hoe dan ook worden betaald. Voor de extra kosten voor het CJG heeft het college graag vanavond al een besluit van de raad.

Stadspartij: Er zijn nog vele vragen. Het gaat niet alleen om Het Plein maar ook over het CJG. Beide zijn een voorbeeld van waar het niet gaat zoals gewenst.

College: De accountmanager jeugd is al langer in beeld, maar steeds is er vanuit gegaan dat die kosten opgevangen zouden kunnen worden binnen het incidentele deel van het budget. Nu de balans is opgemaakt blijkt dat helaas niet te kunnen.

Voorzitter: Aansluitend aan dit forum zal het presidium zich beraden over de verdere behandeling van dit voorstel.

NB: na de forumvergadering is dit voorstel aangepast. Alleen het gedeelte over CJG is blijven staan. De overige delen worden in een apart voorstel op een later tijdstip aangeboden aan de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 5 oktober 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-10-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend