Pagina delen

Extra bezuinigingen 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1) De diverse budgetten binnen de domeinen Fysiek, Sociaal en bedrijfsvoering, aangewezen door het college, conform bijlagen af te romen (uitgaven beperking). Dit levert een besparing op voor 2019 van € 924.600.

2) De uitgaven op de investeringskredieten Stadsdiagonaal, Lange Hofstraat, Speerpunt Binnenstad, Vervanging bomen, Streaming raadsvergaderingen, Spoorse doorsnijdingen en herinrichting industriehaven uit te stellen naar 2020. Dit levert een besparing op van € 160.000 op begrote kapitaallasten voor 2019.

3) De loonsom te “bevriezen” voor het 2e deel van 2019. Dit levert een besparing op van € 500.000.

4) Het totaal aan besparingen (€ 1.584.600) ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.

5) De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-21).

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De 1e Bestuursrapportage (Burap-1) 2019 liet zien dat onze financiële positie verder verslechtert. De prognose is namelijk dat we afkoersen op een negatief financieel resultaat van € 5.500.000 mln. en een negatieve stand van de Algemene Reserve van € 4.700.000 per 31 december 2019. Dit is ook met u besproken in het forum van 17 juni 2019. Inmiddels laat de actualisatie van Burap-1 zien dat onze financiële positie verder verslechtert.

In de Burap-1 zijn derhalve maatregelen voorgesteld om deze verslechterde financiële situatie in 2019 om te buigen. Dit voorstel gaat in op concrete maatregelen die getroffen worden en die leiden tot incidentele besparingen in 2019.

Beoogd effect

Door het uitvoeren van genoemde maatregelen zal onze financiële positie in 2019 verbeteren (minder verslechteren).

Argumenten

1. Het beperken van de uitgaven is nodig om te komen tot het verbeteren van onze financiële positie in 2019.

Het is mogelijk om diverse budgetten incidenteel af te romen in 2019. Wij hebben hier onderzoek naar gedaan en keuzes gemaakt. In de bijlagen “Uitgaven Beperking 2019” per domein bij dit voorstel zijn de details (op welke budgetten wordt er minder uitgegeven in 2019) te vinden. Incidenteel levert dit een totale besparing op van € 924.600.

2. Het uitstellen van een aantal investeringen draagt bij aan het verbeteren van de financiële positie in 2019.

Door de investeringskredieten Stadsdiagonaal, Lange Hofstraat, Speerpunt Binnenstad, Vervanging bomen, Streaming raadsvergaderingen, Spoorse doorsnijdingen en herinrichting Industriehaven uit te stellen naar 2020 kan een besparing van ca. € 160.000 op begrote kapitaallasten worden gerealiseerd. In de bijlage “Uitstel investeringen” 2019 zijn de voorgestelde investeringen met bijbehorend krediet en besparing op de kapitaallasten te vinden.

3. “Bevriezen” van de loonsom levert eveneens een incidentele besparing op.

Het is mogelijk in 2019 incidenteel op de loonsom een besparing te realiseren van € 500.000. Dit zal worden geëffectueerd door het bevriezen van vacatureruimte.

Kanttekeningen

1) Uitgaven beperking vraagt om strikte sturing.

Om deze maatregel te effectueren moet er kritisch gestuurd worden op de budgetten. Via een begrotingswijziging (zie bijlage) worden de diverse betrokken budgetten in het financiële systeem afgeroomd.

2) Uitstellen van de investeringen levert relatief weinig op voor het resultaat 2019.

Het uitstellen van de investeringen levert in verhouding geen grote financiële besparing (€ 160.000) op in 2019. Dit komt omdat veel kredieten gekoppeld zijn aan bestemmingsreserves. Wij hebben alleen de investeringen/kredieten meegenomen waarbij de begrote kapitaallasten ten laste worden gebracht van het financiële resultaat 2019. En waarbij dus door uitstel van deze investeringen de kapitaallasten kunnen vrijvallen ten gunste van ons financiële resultaat.

3) “Bevriezing Loonsom” levert capaciteitsproblemen op ten aanzien van het realiseren van doelen.

Door het niet invullen van vacatures kunnen er knelpunten op verschillende terreinen ontstaan. Deze knelpunten kunnen zodanig zijn dat invulling van de vacatureruimte noodzakelijk is. Ons college besluit daarover op voorstel van de directie.

Risico’s

1) Uitgaven beperking levert problemen op ten aanzien van realisatie van doelen.

Wij hebben alle budgetten gescreend op mogelijk risico’s bij het minder uitgeven aan bepaalde activiteiten. In de bijlage “Uitgavenbeperking 2019” zijn derhalve alleen die budgetten opgenomen waarvan wij hebben beoordeeld dat het mogelijk is om minder uit te geven.

2) Uitstellen van de investeringen levert knelpunten op.

Bij de beoordeling om een investering uit te stellen (bijlage “Uitstel investeringen 2019) zijn alleen de investeringen opgenomen waarvan wij de inschatting hebben gemaakt dat dit verder zonder grote gevolgen mogelijk is.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Over de financiële stand van zaken wordt u via de Burap-2 2019 of indien nodig tussentijds geïnformeerd.

Financiën

De voorgestelde maatregelen leveren in 2019 de volgende besparingen op:

Uitgaven beperking:  

Fysiek domein:                       € 539.000

Sociaal domein:                      €   54.100

Bedrijfsvoering:                      € 331.500

Totaal uitgaven beperking                              € 924.600

Uitstel investeringen:                                     € 160.000

“Bevriezen” loonsom:                                    € 500.000

Totaalmaatregelen                                € 1.584.600

Dit bedrag komt ten gunste van ons financiële resultaat en voorgesteld wordt dit ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.

Voor de uitgavenbeperking is een begrotingswijziging opgesteld. Deze is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel.

Bijlagen

Uitgaven beperking 2019 Fysiek Domein
Uitgaven beperking 2019 Sociaal Domein
Uitgaven beperking 2019 Bedrijfsvoering

Uitstel Investeringen 2019

Begrotingswijziging 2019-21

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0081

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 juli 2019 met nummer 146913b e s l u i t :

1) De diverse budgetten binnen de domeinen Fysiek, Sociaal en bedrijfsvoering, aangewezen door het college, conform bijlagen af te romen (uitgaven beperking). Dit levert een besparing op voor 2019 van € 924.600.

2) De uitgaven op de investeringskredieten Stadsdiagonaal, Lange Hofstraat, Speerpunt Binnenstad, Vervanging bomen, Streaming raadsvergaderingen, Spoorse doorsnijdingen en herinrichting industriehaven uit te stellen naar 2020. Dit levert een besparing op van € 160.000 op begrote kapitaallasten voor 2019.

3) De loonsom te “bevriezen” voor het 2e deel van 2019. Dit levert een besparing op van € 500.000.

4) Het totaal aan besparingen (€ 1.584.600) ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.

5) De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-21).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De 1e Bestuursrapportage (Burap-1) 2019 liet zien dat de financiële positie van de gemeente Zutphen verder verslechtert. De prognose is een negatief financieel resultaat van € 5.500.000 en een negatieve stand van de Algemene Reserve van € 4.700.000 per 31 december 2019. Inmiddels laat de actualisatie van Burap-1 zien dat onze financiële positie verder verslechtert.

In het forum over de Burap-1 op 17 juni 2019 is gesproken over mogelijke aanvullende maatregelen om de verslechterde financiële situatie in 2019 om te buigen. Het nu voorliggende voorstel voor extra bezuinigingen in 2019 betreft concrete maatregelen die getroffen kunnen worden en die leiden tot incidentele besparingen in 2019.

Het college stelt voor de diverse budgetten binnen de domeinen Fysiek, Sociaal en bedrijfsvoering (conform de bedragen in de bijlagen) af te romen. Dit levert een besparing op voor 2019 van € 924.600. Ook stelt het college voor een aantal investeringen die waren voorzien voor 2019, uit te stellen. Dit levert een besparing op van € 160.000 op begrote kapitaallasten voor 2019. Daarnaast stelt het college voor de loonsom te bevriezen, door vacatureruimte die in 2019 ontstaat niet in te vullen. Dit levert een incidentele besparing op van € 500.000 voor dit jaar.

Het college stelt de raad voor het totaal aan bovenstaande voorgestelde besparingen, € 1.584.600 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo en de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

 
Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPH.M.H. Giesen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek en M van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1 Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

2 Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag uw aandacht voor de eerste inspreker, mevrouw Pladdet.

Zie voor de bijdrage van mevrouw Pladdet de bijlage bij het verslag.

BewustZW: Een aangrijpende noodkreet. Kan de burgemeester reageren?

College: Wat een verdrietige situatie. We doen wat er kan voor verwarde personen. Met wethouder Matser zal ik bespreken wat we eventueel extra kunnen doen voor mevrouw Pladdet en andere mensen die in dezelfde situatie verkeren.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage mevrouw Pladdet. De tweede inspreker komt straks bij agendapunt 6c aan bod.

3 Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen.

4 Aankondiging moties en amendementen

Burgerbelang: Onze fractie is van plan een motie over de Horecavisie in te dienen.

5 Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 9 september 2019

Akkoord.

5b Toezeggingenlijst Raad 9 september 2019

Akkoord.

6 Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding bijlage bij collegevoorstel Rivier in de Stad

Akkoord.

6b Bestemmingsplan Zuid&West, aansluiting Revelhorst IV op N314

Akkoord.

6c Vaststellen bestemmingsplan "Hoveniersweg naast 7 en 12a"

Voorzitter: Bij dit onderwerp graag eerst uw aandacht voor een inspreker, de heer Everdij.

Inspreker: Ik heb een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan. Voor wat betreft de communicatie met de gemeente; eerder kreeg ik geen antwoord op mijn vragen en nu wel een tijdige reactie. Van de gemeenteraad had ik meer verwacht.
Inhoudelijk bevat het bestemmingsplan een paar fouten. Er hoeft geen exploitatieplan te worden ingediend bij de gemeente, dat is duidelijk. Er is echter geen enkel plan met uitzicht op uitvoering bekend. Waarom dan deze bestemmingsplanwijziging?
Voor de berekening van stikstof heeft de gemeente een programma gebruikt, waarvan het ministerie zegt dit nog niet te gebruiken. Hoe kan dat?
Over de inspraak wordt vermeld dat de initiatiefnemer met alle omwonenden contact heeft opgenomen. Mijn vraag is hoe dit is gebeurd. Er is geen verslag van en op deze manier wordt geen recht gedaan aan de inspraakprocedure.

PvdA: Heeft u een gesprek met de initiatiefnemer gehad?

Inspreker: Nee, hoewel ik 300 meter verderop woon. Ook andere buren hebben de initiatiefnemer niet gesproken.

BewustZW: In wet- en regelgeving is vastgelegd op welke manier de gemeente dit proces moet doorlopen. Twijfelt u eraan dat dit op een goede manier is gebeurd?

Inspreker: Ja, daar twijfel ik aan. Het is uw taak als gemeenteraad om daar een mening over te hebben.

BewustZW: Mijn fractie stelt voor dit onderwerp als bespreekpunt in de raad te agenderen.

Voorzitter: Ik zie instemmende reacties van andere fracties, dat is akkoord.

6d Budget asielzoekerskinderen jeugdhulp

BewustZW: Wat opvalt in dit stuk zijn dat de genoemde bedragen niet één op één hetzelfde zijn.

Arno van den Engel (ambtelijke ondersteuning): Dat is een afrondingskwestie. We kunnen dit aanpassen, voordat het voorstel wordt vastgesteld.

CDA: Waarom gaat het geld eerst naar de algemene reserve?

Arno van den Engel: De afspraak is dat elk voordeel via de algemene reserve loopt. In dit geval betreft het een technische exercitie, het volledige bedrag wordt doorgezet.

Burgerbelang: Om hoeveel kinderen gaat het? En hoe werkt het als kinderen naar een andere gemeente verhuizen? En is het budget toereikend?

Henrike Aarnink: Het antwoord op de eerste vragen staat op pagina 137 van het stuk. Of het budget toereikend is, is vooraf niet bekend. Dat moet goed worden gemonitord en steeds weer worden overwogen.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6e Statutenwijziging De Onderwijsspecialisten

Akkoord.

7 Tweede kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond

SP: De alternatieve maatregelen in het Sociaal Domein baren mijn fractie zorgen. Voor wat betreft thema 3 (Wmo) krijg ik graag toelichting op de verschillende punten. Onze zorgen zijn dat wat op korte termijn een kleine besparing oplevert, op de lange duur tot meer armoede en behoefte aan zorg zal leiden.

D66: Een punt van orde voorzitter; kunnen we dit onderwerp en het volgende bespreekpunt (Extra bezuinigingen 2019) in een regulier Forum bespreken volgende maand?

Voorzitter: Ik zie dat er veel steun is voor uw voorstel.

CDA: Mogen we deze gelegenheid te baat nemen om toch een paar vragen te stellen? Wij zijn benieuwd of en hoe het verwachte tekort van 1,3 miljoen euro zal worden gedekt.

Vico van Damme (ambtelijke ondersteuning): Voor het resterende tekort verwachten we dat vooral de verkoop van panden nog soelaas gaat bieden.

CDA: Hoe zeker zijn deze inkomsten?

College: Het college denkt dat het realistisch is te verwachten dat met de verkoop van panden het tekort van 1,3 miljoen euro kan worden gedekt.

Voorzitter: De verdere bespreking van dit onderwerp kan in een Forum op een andere datum plaatsvinden.

8 Extra bezuinigingen 2019

Voorzitter: Ook dit onderwerp komt in een later Forum aan bod.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 23 september 2019

Akkoord.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 september 2019

PvdA: Op de volgende lijst ter inzage liggende stukken, voor 7 oktober 2019, staat een memo over Aanvullende maatregelen in het Sociaal Domein, thema’s 2, 3 en 5. Wij zouden dit onderwerp graag bespreken in de volgende Forumavond.

Voorzitter: Dit punt had goed gepast bij het volgende agendapunt dat ik zo zal toelichten, maar laten we nu kijken of er steun is voor uw voorstel. Dat is het geval. Zou dit onderwerp in een eigen Forum besproken moeten worden?

Henrike Aarnink: Het onderwerp past goed bij de eerder vanavond doorgeschoven financiële stukken. Ze kunnen m.i. samen worden geagendeerd.

Voorzitter: Goed, dan geven we dat op deze manier mee aan de agendacommissie.
De lijst is voor het overige akkoord.

11 Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad - Technisch Blok 9 september 2019

Voorzitter: Voor de eerste keer staat in het Technisch Blok ook de Lijst van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad op de agenda. Deze werd hiervoor alleen in het Presidium en de Agendacommissie besproken. Op deze lijst staan onderwerpen die door de ambtelijke organisatie of door het college zijn aangedragen, met daarbij een datum vermeld. Deze datum is vaak een indicatie, het onderwerp kan eerder of later aan bod komen. De lijst van nog te agenderen onderwerpen wordt nu ook in het Technisch Blok geagendeerd, zodat fracties makkelijker ook zelf een onderwerp kunnen aandragen. Ook kan een vraag over de voorgenomen agendering aan het college worden gesteld. Dit kunnen alleen procesvragen zijn en geen inhoudelijke vragen. Zoals bij de lijst van toezeggingen ook geldt; u kunt iets vragen, maar het hoeft niet. Zie het vooral als een mogelijkheid om de agenderende rol van de raad te versterken.

D66: We hebben de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen over het Geelvinck museum. Onze fractie verzoekt om een Forumvergadering over dit onderwerp.

Voorzitter: Ik zie dat er steun is voor uw voorstel van andere fracties.

College: Voorzitter, ik stel voor dit agenderingsverzoek in het Presidium te bespreken.

D66: Daar kunnen wij mee instemmen.

Voorzitter: Dan is de conclusie dat dit verzoek in het Presidium wordt besproken.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 01-07-2019

Akkoord.

12b Forumverslag 04-07-2019

Akkoord.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken

Behandeld in Forum van 7 oktober 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In deze Forumvergadering worden de volgende vier onderwerpen gelijktijdig behandeld omdat zowel de prognose voor 2019 van de tweede kwartaalrapportage ZFG als ook de extra bezuinigingen effect hebben op het begrotingsresultaat en de stand van de algemene reserve zoals die in Burap 2 worden geschetst.

1. Burap 2

De Burap-2 geeft op basis van de gerealiseerde cijfers en prognoses een doorkijk naar het begrotingsresultaat en de stand van de algemene reserve over 2019.

2. 2e kwartaalrapportage ZFG

De 2e kwartaal rapportage ZFG geeft de stand en de prognose weer van de bezuinigingsmaatregelen die op 5 november 2018 zijn vastgesteld.

3. Extra bezuinigingsmaatregelen 2019

Het voorstel voor extra bezuinigingsmaatregelen 2019 vloeit voort uit het zeer negatieve begrotingsresultaat en stand van de algemene reserve die Burap-1 in 2019 liet zien. 

4. Aanvullende maatregelen thema’s 2, 3 en 5 uit rapport Berenschot (Extra bezuinigingen Sociaal Domein)

De raad heeft besloten dat er binnen vijf thema’s, beschreven in het rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot bezuinigd moet worden. In de kwartaalrapportage (Q2) komt naar voren dat de vastgestelde bezuinigingen binnen thema’s 2, 3 en 5 niet volledig gerealiseerd worden. Vandaar dat de aanvullende maatregelen op een rij zijn gezet om zodoende alsnog de benodigde bezuinigingen binnen de begroting te realiseren. Overigens is voor thema 1 is op 8 juli door de raad een besluit genomen tot aanvullende maatregelen.

De bezuinigingen voor thema 4 zijn inmiddels gerealiseerd, vandaar dat voor dat thema geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 07-10-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en M Dolfing
SPM de Ridder en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim en B Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag het verslag van het Forum Burap-2 van dezelfde datum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend