Pagina delen

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2018-2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het rapport Evaluatie Zutphen energieneutraal 2018-2019 vast te stellen en eventuele opmerkingen aan het college mee te geven om te betrekken bij toekomstig energiebeleid.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Elk jaar evalueren we het energiebeleid. Deze rapportage laat zien waar we als gemeente Zutphen in 2018/2019 staan in onze ambitie om een energieneutrale gemeente te worden, en waar we de komende jaren op gaan inzetten. De afgelopen jaren hebben wij en onze partners hard gewerkt om het energiegebruik in Zutphen te laten afnemen en het aandeel duurzame energie te laten toenemen. 

Beoogd effect

Met deze evaluatie ontstaat inzicht en daarmee de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen richting Zutphen Energieneutraal in 2030.

Argumenten

1.1 In 2018 was Zutphen 3,6% energieneutraal, dit wordt 8% met de in voorbereiding zijnde drie extra windturbines en twee zonneparken
We hebben de ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn.Hierin worden we gesterkt door de overheid die 14% duurzaam wil opwekken in 2020, 49% minder CO2 wil uitstoten in 2030 en 95% minder in 2050. In 2018 werd in Zutphen 3,6% van de energie duurzaam opgewekt (4,8% als we mobiliteit niet meerekenen). Sinds 2010 is het aandeel duurzame energie met 41% gestegen. In 2017 werd in Gelderland 6,1% duurzaam opgewekt, in de Cleantech Regio 3,7% en in 2018 landelijk 7,4%.

Van de Zutphense woningen heeft 10% zonnepanelen op het dak. Om energieneutraal te kunnen worden, moet dit aandeel flink omhoog. In de Regionale Energiestrategie (RES) geven we aan waar in de regio en Zutphen de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden komen. Begin 2021 bieden we u de RES 1.0 aan. Ondertussen heeft Zutphen al één groot zonneveld in Noordveen en worden twee andere in 2020 gebouwd bij De Mars (5 MW) en De Revelhorst (8 MW). Ook zijn de voorbereidingen voor 3 extra windturbines op en nabij De Mars in een vergevorderd stadium.

Hiermee komt het aandeel duurzame energie op bijna 8%. Als we ook het restwarmtepotentieel van de Mars en warmte uit oppervlaktewater benutten, kan Zutphen zo’n 23% van haar energiegebruik duurzaam opwekken (inclusief mobiliteit).

1.2 Het totale energiegebruik is sinds 2010 met 14% gedaald
Na een jarenlange daling van het energiegebruik van 14% sinds 2010, is het gebruik in 2018 met 1% gestegen. Er werd toen in totaal 2.305 TJ aan gas, warmte en elektriciteit gebruikt, 3.064 TJ als we ook mobiliteit meerekenen.

Energiegebruik woningen
In 2018 was het energiegebruik van woningen 2% lager dan het jaar ervoor. Op verschillende vlakken werken we aan een verdere verlaging van het energiegebruik en het aardgasvrij maken van de woningen. Zo zijn al 25 bewonersgroepen bezig met de aardgastransitie binnen het project Wijk van de Toekomst, doen we mee met Transform 1.0, en hebben we de kansen voor industriële restwarmte en warmte uit afval-, oppervlakte- en grondwater onderzocht. We hebben een Proeftuin aanvraag aardgasvrije wijk Waterkwartier buurt Helbergen ingediend, en nemen de eerste stappen naar een Transitievisie Warmte die we eind 2021 ter vaststelling aan u aanbieden.

Daarnaast ondersteunen we de energiecoaches en de Energiewinkel, en groeit het aantal afgesloten Woningabonnementen en Toekomstbestendig Wonen Leningen. In 2020/2021 voeren we een grote energiebesparingscampagne uit voor onze inwoners, met collectieve inkoop van zonnepanelen, isolatie en energieadvies, energiecoaches en cadeaubonnen voor energiemaatregelen. Ook de woningcorporaties zijn flink aan het verduurzamen.

Energiegebruik bedrijven
Het energiegebruik van bedrijven is in 2018 met 4% gestegen. Dit komt vooral door een toename van het elektriciteitsgebruik van de industrie met 31%. Dit verklaart ook de stijging van het totale energiegebruik van Zutphen met 1%. De oorzaak ligt waarschijnlijk in een aantrekkende markt. Als actieve partner binnen de Cleantech Regio en het Cleantech Center stimuleren we bedrijven om zonnepanelen te plaatsen en een smart grid aan te leggen. Voor zonnepark Revelhorst hebben we samen met Zutphen Energie de projectontwikkelaar aangemoedigd zoveel mogelijk van het uitvoeringswerk door Zutphense bedrijven te laten uitvoeren.

We zijn ook volop ons eigen energieverbruik aan het verlagen. Zo is de WKO in het stadhuis aangesloten, waardoor we 60% besparen op het gasverbruik. Ook hebben we voor vijf grote panden SDE subsidie aangevraagd voor zonnepanelen, en onderzoeken we hoe we ons vastgoed vergaand kunnen verduurzamen. Daarnaast verduurzamen we de openbare verlichting: 65% heeft nu LED verlichting. We stimuleren scholen met subsidie om te verduurzamen: 25 scholen hebben hierdoor al een energiebesparing van 30% bereikt. Sportverenigingen hebben een energiebesparingsrapport ontvangen: een aantal verenigingen heeft LED verlichting en zonnepanelen geplaatst. Naast het verlagen van het energiegebruik is dit voor sportverenigingen ook financieel interessant.

Energiegebruik mobiliteit
In 2017 was het energiegebruik van de mobiliteit 759 TJ. Er zijn nog geen recentere gegevens bekend. Eind 2019 waren er 111 (semi) openbare oplaadpunten voor auto´s in Zutphen. We hebben het beleid voor oplaadpalen op openbaar terrein verruimd en gaan dit in 2020 nog verder verruimen. Hierdoor kunnen er meer oplaadpalen komen. Ons eigen wagenpark heeft nu 5 elektrische en 3 CNG (groengas) voertuigen. We willen de binnenstad autoluw maken en het fietsparkeren verbeteren.

Kanttekeningen

1. Met de energietransitie staan we voor een grote en complexe opgave
Naast een grote inhoudelijke opgave, hebben we ook een bezuinigingsopgave. Dit vraagt de komende jaren om meer creativiteit en samenwerking met partners. Gelukkig zien we de laatste jaren dat steeds meer partijen en inwoners willen verduurzamen. Bovendien zijn er diverse financiële regelingen van Rijk en provincie waar we gebruik van make

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In bijlage II is een infographic opgenomen over deze evaluatie. Deze komt samen met de rapportage op www.zutphen.nl te staan.

Rapportage/evaluatie

Elk jaar evalueren we het energiebeleid.

Bijlagen

I Rapport Evaluatie Zutphen Energieneutraal 2018-2019
II Infographic Evaluatie Zutphen Energieneutraal 2018-2019

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0053

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 juni 2020 met nummer 162711b e s l u i t :

Het rapport Evaluatie Zutphen energieneutraal 2018-2019 vast te stellen en eventuele opmerkingen aan het college mee te geven om te betrekken bij toekomstig energiebeleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 september 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Op donderdag 10 september wil het college u graag informeren over de Regionale Energiestrategie (RES), de voortgang van Zutphen – Energieneutraal en de actuele ontwikkelingen, zoals de komende Transitievisie Warmte (TVW).

Tijdens de bijeenkomst zoomt het college concreter in op de RES, de genoemde gebieden, het vervolgproces van de RES en de verdere uitwerking van de genoemde locaties. Op het grondgebied van de gemeente Zutphen is een aantal opweklocaties voorgesteld. Deze locaties maken onderdeel uit van een bod dat de regio doet richting rijk om haar bijdrage te verrichten in de energietransitie.

Momenteel is het college met de voorbereidingen bezig voor het formuleren van de transitievisie Warmte (TVW). Deze visie geeft inzicht hoe de toekomstige warmte gerealiseerd wordt als de gemeente Zutphen afstapt van aardgas. Momenteel doet het college al een aantal stappen hierin met de aanvraag van rijkssubsidie voor het realiseren van een warmtenet in het Waterkwartier en de verkenning voor het benutten van restwarmte van het bedrijventerrein.

Eveneens aanwezig voor een toelichting is de coöperatie Zutphen Energie. ZE is een belangrijke partner van de gemeente Zutphen in de uitvoering van het Zutphense energiebeleid en is op allerlei vlakken actief op de energietransitie.

Over het concept Regionale Energiestrategie (RES) Cleantechregio 2020 kan het Forum aangeven wat zij van de concept-RES vinden. Het verslag van deze vergadering wordt door het college naar de Cleantechregio gestuurd. Op die manier neemt de regio kennis van de wensen en bedenkingen van de raad.

Over het raadsvoorstel Evaluatie Zutphen Energieneutraal 2018-2019 dient het Forum aan te geven of dit raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming in de raad van 21 september 2020.

Het programma van de avond is als volgt:

-          Opening door de forumvoorzitter

-          Welkom wethouder Harry Matser

-          Evaluatie Zutphen Energieneutraal

-          Concept RES en korte vooruitblik TVW

-          Vragen en discussie

-          Toelichting coöperatie Zutphen Energie

-          Afsluiting door de forumvoorzitter

 

We hopen u graag te zien bij deze forumspecial. In verband met corona-richtlijnen is wel het verzoek u aan te melden.

Meer achtergrondinformatie kunt u ook vinden via de volgende links:

https://www.zutphen.nl/Inwoners/Natuur_milieu_water/Zutphen_energieneutraal/Regionale_Energiestrategie_RES

en

https://overmorgen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2bcbd07afae9468791ceb6b4c62ddc2e&entry=2

 

De presentatie komt begin week 37 beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 10-09-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten ten Holder
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en M.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Van der Hammen en H. Brouwer
VVDA. van van Dijk en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Dan gaan we nu over naar het onderwerp Zutphen Energie (Na het over de concept RES te hebben gehad). Dan geef ik het woord aan het college.

De ambtelijke organisatie geeft een presentie, zie presentatie bij de vergaderstukken.

De heer Van Stockum (Zutphen Energie) geeft een presentatie, zie presentatie bij de vergaderstukken.

De heer Van Stockum: Hoe betrek je sociale huur in verduurzaming? Je moet slim investeren, korting geven. Er zijn constructies om voordeel te behalen.

GroenLinks: Zutphen Energieneutraal: enerzijds besparen, anderzijds een stijging van het energiegebruik. Dit is een mooi initiatief. Energieverbruik vindt niet alleen in gebouwen plaats, maar ook in landbouw, industrie en mobiliteit. Ook daar kun je besparen. Het aantal laadpalen in Zutphen komt niet tegemoet aan de vraag. Het college moet nadenken over een structurele oplossing. Met betrekking tot transport: de provincie Gelderland gaat 10 waterstofbussen kopen. Op De Mars komt een waterstofpomp, we zouden deze bussen in Zutphen moeten laten rijden. We moeten waken voor energiearmoede: hoe moeten we de bevolking bewegen om te investeren in energiebesparing op een betaalbare manier. Vergelijk de werkwijze van Frankrijk, van Macron.

ChristenUnie: Wat betekent de ambitie om een energieneutrale gemeente te zijn? Wat is er voor nodig om dat te realiseren? Zijn de effecten om bedrijven en instellingen in 5 jaar energieneutraal te hebben meegenomen in de cijfers? Wat is de opbrengst van de toekomst bestendig wonen lening?

Ambtelijke ondersteuning: In Zutphen is 3,6% energieneutraal. Een deel van de toekomst bestendig wonen lening is terugbetaald. De effecten om bedrijven en instellingen in 5 jaar energieneutraal te hebben  is meegenomen in de cijfers, er zijn energiecontroles geweest.

Burgerbelang: Wat zijn de knelpunten in Zutphen, hoe wordt sociale huur bereikt?

VVD: Aan besparing moet meer prioriteit worden gegeven. Wij zijn blij met Zutphen Energie: er zijn 1000 mensen klant. Er zijn nog 45.000 te winnen.

GroenLinks: Komt er nog een vervolgforum over Zutphen Energie?

Voorzitter: Is het raadsvoorstel wel rijp voor besluitvorming in de raad?

SP: Het energieverbruik van bedrijven is met 4% gestegen. Hoe kunnen we dat beperken?

D66: Hoe realistisch is de ambitie om in 2030 en ergieneutraal te zijn? Kunnen we tussentijds bijsturen?

PVDA: Het raadsvoorstel is wel rijp voor besluitvorming in de raad. Maar we willen meer, regelmatiger Fora over dit onderwerp.

BewustZW: De planning voor de komende jaren moet in een volgend Forum terugkomen.

Voorzitter: Dan concludeer ik dat het raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming in de raad. En dat dit Forum over Zutphen Energie wordt geschorst en in een volgend Forum wordt voortgezet.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Raad 21 september 2020 Naar boven

Datum 21-09-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Het raadsvoorstel is aangenomen met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend