Pagina delen

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015 vast te stellen en eventuele opmerkingen aan het college mee te geven om die te betrekken bij toekomstig energiebeleid.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij het vaststellen van het beleidsplan Zutphen energieneutraal hebben wij afgesproken jaarlijks het energie beleid te evalueren, zodat u kunt bepalen of we op de goede weg zitten. Bijgevoegde evaluatie ( bijlage I) laat zien waar we staan in onze ambitie: hoeveel energie is er nu bespaard en duurzaam opgewekt, wat is er de afgelopen twee jaar gerealiseerd en waar zetten we de komende twee jaar op in.


Voorgesteld wordt de evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015 vast te stellen en eventuele opmerkingen aan ons mee te geven om die te betrekken bij toekomstig energiebeleid, en in te stemmen met de invulling van de motie duurzaamheid zoals hiervoor is aangegeven.

Beoogd effect

De evaluatie van het energiebeleid geeft inzicht in de energiebesparing en opwekking van duurzame energie in Zutphen ten opzichte van 2008, benchmarking met provincie Gelderland en Nederland, de resultaten van ingezet beleid, de rol van onze gemeente en stakeholders, en onze inzet voor de komende twee jaar. Dit biedt u de mogelijkheid tot eventuele tussentijdse bijsturing.

Argumenten

1. Met deze evaluatie komen wij tegemoet aan de afspraak om het energiebeleid regelmatig te evalueren

Bij de vorige evaluatie heeft u een aantal suggesties meegegeven. Zoals prioriteiten stellen, benchmarking, aanscherping van de rollen, verhoging van het tempo, en zon op daken. We zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben dit in deze evaluatie meegenomen.

2. Het afgelopen jaar is het energieverbruik opnieuw verder gedaald en het aandeel duurzame energie gestegen

Het energieverbruik in Zutphen daalt jaarlijks met gemiddeld 1,9%. Dit is meer dan de landelijke doelstelling van 1,5% per jaar. Met een verbruik van 2,3 PJ (excl. verkeer) ligt het verbruik 13% lager dan in ons referentiejaar 2008. In 2014 werd 77 TJ in Zutphen duurzaam opgewekt, een toename van zo’n 13% sinds 2008. Daarmee wordt 3% van het energieverbruik in Zutphen duurzaam opgewekt door energie uit biomassa, bodem, afval, wind en water.

3. Er is hard gewerkt aan de ambitie Zutphen energieneutraal

Een paar voorbeelden: we hebben ons eigen energieverbruik verminderd door ondermeer de Esco Hanzehal, door het vervangen van 350 openbare verlichtingarmaturen door LED en door op zeven panden zonnepanelen te leggen. We hebben samen met Lochem en lokale bouw- en installatiebedrijven een pilot uitgevoerd met het Woningabonnement, waarbij de bouwers en installateurs energiemaatregelen in de woning treffen en de woningeigenaar deze terugbetaalt uit de besparing op de energierekening. 787 Woningeigenaren hebben een isolatiesubsidie ontvangen, en we hebben via diverse mediakanalen informatie over energiebesparings-mogelijkheden aan inwoners aangeboden. Samen met de CleanTech Regio en gemeente Lochem hebben we het congres CleanTech Tomorrow 2016 georganiseerd. We treffen daarnaast voorbereidingen voor een CleanTech innovatiefonds waaruit leningen verstrekt kunnen worden voor de ontwikkeling van innovatieve concepten. We blijven inzetten op extra windmolens en faciliteren daarbij de lokale energiecoöperaties, we hebben het 3,5 ha grote zonneveld Noordveen aanbesteed, onderzoek gedaan naar een (rest)warmtenet op De Mars en een Omgevingsvergunning verleend voor een biomassacentrale.

4. We zetten de komende twee jaar in op maatregelen die een grote bijdrage leveren aan Zutphen energieneutraal, werkgelegenheid, CleanTech en een aantrekkelijke stad

De komende jaren vervolgen wij een aantal reeds ingezette maatregelen, maar starten ook nieuwe, waarbij wij slim gebruik maken van ontwikkelingen en kansen die zich aandienen. Onze speerpunten richten zich op energiemaatregelen die een grote bijdrage kunnen leveren aan Zutphen energieneutraal, werkgelegenheid, CleanTech en een aantrekkelijke (binnen)stad op vier vlakken, te weten: woningen, bedrijven, verkeer en ons eigen verbruik. Daarbij werken wij waar mogelijk samen met de regio, provincie, lokale ondernemers en andere partners.

Zetten we het potentieel van deze maatregelen uit in de tijd waarbij we de trend van de afgelopen jaren doorzetten, dan zal Zutphen in 2056 energieneutraal zijn. Het duurzaamheidsspeelveld is echter voortdurend in ontwikkeling en is dus moeilijk te voorspellen. Initiatieven dienen zich aan, technische ontwikkelingen gaan snel en overheidsbeleid verandert. Samen hebben deze invloed op de snelheid waarmee Zutphen energieneutraal gaat worden. In een paar jaar tijd kan er veel veranderen, de mate van onzekerheid hierin is dus groot.

Kanttekeningen

1.De opgave is flink en ontwikkelingen lopen soms minder snel dan gehoopt

We komen elk jaar een stapje dichter bij energieneutraliteit, maar de opgave blijft flink. We focussen ons op maatregelen die een grote bijdrage aan onze ambitie kunnen leveren. Daarbij zullen vele partijen en inwoners bereid moeten (en kunnen) zijn om flink te investeren. Maatregelen gaan soms sneller, en soms langzamer dan verwacht, maar de economische en technologische ontwikkelingen en de invloed van gedrag zijn dan ook meestal moeilijk voorspelbaar. Door samen te werken, kunnen we echter veel bereiken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het evaluatierapport zal op onze website geplaatst worden en worden toegelicht in het persgesprek. Eventuele opmerkingen van u betrekken we bij toekomstig beleid.

Rapportage/evaluatie

Zie bijgevoegde evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015.

Bijlagen

Evaluatierapport Zutphen energieneutraal 2014-2015

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0113

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 september 2016 met nummer 88172b e s l u i t :

  1. De evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015 vast te stellen;
  2. De komende jaren een vervolg te geven aan de reeds ingezette maatregelen en daarnaast in te zetten op maatregelen die een grote bijdrage leveren aan Zutphen energieneutraal, werkgelegenheid, CleanTech en een aantrekkelijke stad op vier vlakken, te weten: woningen, bedrijven, verkeer en ons eigen verbruik;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 26 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Bij het vaststellen van het beleidsplan 'Zutphen energieneutraal' is afgesproken jaarlijks het energiebeleid te evalueren. De voorliggende evaluatie laat zien wat de afgelopen jaren is gerealiseerd en waar de komende jaren op zal worden ingezet.

De raad wordt voorgesteld om de voorliggende evaluatie vast te stellen en in te stemmen met de speerpunten voor de komende jaren.

Om duidelijk te markeren dat het voorliggende voorstel betrekking heeft op het verleden (evaluatie) en de toekomst (aandachtspunten voor de komende jaren) adviseert de griffie de voorgestelde besluitvorming te wijzigen zoals weergegeven bij concept besluit.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 26-09-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Evaluatie Zutphen Energieneutraal”. Het gaat om een evaluatierapport. Eerst krijgt het college de gelegenheid een inleiding te geven. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Inleiding door het college

College: We kunnen een klein beetje trots zijn. De groei is groter dan het landelijk gemiddelde. We doen al veel in Zutphen. Maar ik wil toch graag meer. We plaatsen zonnepanelen en we hebben subsidies verstrekt. Het Zonnepark Noordveen is in de markt gezet. Er is een pilot met een woningabonnement. We hebben twee woningen gebouwd waarmee we onderzoek kunnen doen naar het gedrag van de gebruiker. Dat gaan we monitoren.

 

Bespreking van het evaluatierapport

Burgerbelang: Dat is positief. Ook onze eigen gebouwen zijn aangepast. Er worden veel zaken genoemd waarbij het lastig is te herleiden wat het totale resultaat is. Het isoleren van huurwoningen is voor ons een belangrijk onderwerp.

VVD: Mooi om te zien dat het energiegebruik langzaam terugloopt. Het mag van ons wel iets sneller. De grote projecten lopen moeilijk. Kunnen we met de kleinschalige maatregelen die we doen de toekomst in?

Stadspartij: Wij hebben dit voorjaar een aantal moties ingediend. Dit waren Energieneutraal bouwen “nul op de meter” en de “duurzaamheidsparagraaf”. Het college wist niet goed hoe hier inhoudelijk vorm aan te geven. Er heeft toen een overleg plaatsgevonden met de wethouder waarbij afspraken zijn gemaakt en die vind ik nu niet terug. We hebben o.a. afgesproken om twee keer per jaar een forumvergadering te houden over Duurzaamheid.

Er gebeurt verder heel veel, maar er kan wat ons betreft wel wat bij. Zutphen heeft bijvoorbeeld de klimaatverklaring ondertekend. In 2030 moet de gemeente zelf energieneutraal zijn en in 2050 de gehele gemeente. We moeten dus opschalen. We zijn blij met het opnieuw invoeren van de innovatieregeling. Ik zou graag een stuk toegevoegd zien over het gasgebruik. Over 20 jaar mag er geen gas meer gebruikt worden. Ik zou graag zien dat we huizenbouwers nu niet meer verplichten om een gasleiding aan te leggen.

GroenLinks: Informatie verstrekken aan bewoners is natuurlijk heel goed. Er moet meer aan marketing gedaan worden. Kan de wethouder hier iets over zeggen? Het stimuleren van Duurzaam Bouwen moet versterkt worden. Wat is de status van het Zonnepark? Er zijn 6600 panelen nodig om te starten en de gemeente neemt er maar 40 af. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ook hier geldt, wat ons betreft, de voorbeeldfunctie van de gemeente. Waarom geen zonnepanelen op schuren in het buitengebied? De transportkosten van restwarmte zijn groot. Hoe denkt het college dit op te lossen?

D66: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de evaluatie een beetje is ingehaald door de tijd. Twee belangrijke pilaren zijn het Zonnepark en de Biomassacentrale. Het Zonnepark gaat er langer over doen om de panelen aan de man te brengen. Ook staat de financiering van de Biomassacentrale onder druk. Kan de wethouder hier iets over zeggen?

SP: De subsidie voor woningisolatie is stopgezet. Dit ondanks het feit dat het bekend is dat het een hele succesvolle maatregel is geweest. Waarom wordt dan toch deze regeling stopgezet?

PvdA: Wij zijn ook een klein beetje tevreden. Maar we willen versnellen. Hoe denkt u dat te doen? Ook vinden we dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de kennis en kunde die aanwezig is in de maatschappij.

CDA: Misschien is de daling van het energieverbruik niet zo gunstig, want deze daling is wellicht wel het gevolg van het vertrek van een aantal bedrijven. Want op veel plekken stijgt het energieverbruik omdat de bedrijvigheid toeneemt. We zien een belangrijke functie voor het Energieloket. Hoe gaat de handhaving door de ODA er uit zien?

College: Op dit moment worden in 3300 lichtmasten de armaturen vervangen door ledverlichting. Dat gaat een behoorlijke besparing opleveren. We zijn met de woningcorporaties in gesprek over de huurwoningen. Zij willen daar echt stappen mee maken. Ze willen met de huurwoningen van een G-label naar een B-label. Naar nul is voor hen onmogelijk. Ze gaan liever met veel woningen naar een B-label dan met minder woningen naar nul. Ten aanzien van de windmolens kan ik melden dat het wachten is op het draagvlakonderzoek. Er is warmte over op De Mars. We proberen dat bij elkaar te brengen. De warmte naar de binnenstad brengen is technisch moeilijk en duur. Het Zonnepark uitvoeren is lastig. We zijn een betrouwbare partner. ZET gaat wellicht beslissen dat het Zonnepark niet wordt aangelegd zoals we dat willen. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Greenpoint krijgt dan de mogelijkheid in zijn totaliteit uit te voeren. Zij doen dat op een andere wijze. De omgevingsvergunning is aangevraagd.

VVD: Wat zijn alternatieven voor de grote projecten? Want ik constateer dat het juist met de grote projecten moeizaam loopt.

College: Door alle energiecorporaties wordt daar aan gewerkt. ZET doet haar uiterste best om de zonnepanelen die inmiddels verkocht zijn aan particulieren geplaats te krijgen op daken in het buitengebied. Met die 2 woningen gaan we de toekomst natuurlijk niet veilig stellen. Maar we kunnen dan we goed onderzoek doen. Daar doen studenten uit Enschede en Saxion aan mee. Ze halen daar gegevens uit zodat we ons voordeel ermee kunnen doen. Natuurlijk moet er meer gebeuren, maar moet de gemeente dat doen of is dat juist aan de samenleving? Buiten het stadhuis is enorm veel kennis.

Stadspartij: We ondertekenen als gemeente die klimaatverklaring en vervolgens zegt de wethouder dat de gemeente niet zo veel kan doen en dat vooral de samenleving aan zet is!

College: We mogen er toch wel vanuit gaan dat er buiten het gemeentehuis enorm veel kennis aanwezig is en dat we daarmee veel beter een versnelling kunnen realiseren dan alleen binnen het gemeentehuis? Zo proberen we dat ook met Cleantech. Samen moeten we een stapje verder komen.

Stadspartij: We moeten vooral de vraag beantwoorden wat we als gemeente kunnen betekenen.

College: Maar hoeveel geld is daar voor nodig? Moeten we miljoenen gaan investeren? Ik vraag me af of dat een taak van de gemeente is.

Stadspartij: Ik zou hier graag een voorstel over zien van het college.

College: Het is een zoektocht. Als er goede ideeën komen dan willen we graag faciliteren. Dat hebben we ook met de Biomassacentrale gedaan. De vergunningverlening is gedaan.

CDA: Als we een ambitie hebben dan moet er ook geld voor komen. Ik denk verder dat er mogelijkheden zijn voor een enkel warmtenet. Maar we doen er al jaren onderzoek naar. We moeten er minder energie in stoppen om dat te blijven onderzoeken.

College: De provincie Gelderland wil dit graag blijven onderzoeken. Wij gaan dan als gemeente niet aangeven dat we dat niet meer willen. We blijven dit soort onderzoeken volgen en ondersteunen. Er wordt ook onderzocht of het gemeentehuis en de Walburgiskerk kunnen samenwerken voor wat betreft de warmtehuishouding. Maar dat vergt tijd. Verder is het zo dat we als gemeente bij wet verplicht zijn om alle woningen met een gasaansluiting aan te bieden. Het is aan de bewoners zelf om te beslissen of ze daar gebruik van maken.

Stadspartij: Een gasaansluiting wordt nu gezien als een basisbehoefte. Maar als het over 20 jaar weer weg moet, kunnen we het beter nu niet aanleggen. Volgens mij kan er vrijstelling aangevraagd worden om van de gasverplichting af te kunnen.

College: De woningabonnementen zijn nog op een te laag niveau. De gemeente is gevraagd mee te werken aan HOME. Dat is een wijkgerichte actie geïnitieerd door Liander waarbij ze de wijken ingaan om een totaalconcept aan te bieden voor energieneutraliteit, onder andere door het inzetten van energiecoaches.

PvdA: Maar we hebben toch al zoiets? Is dit een aanvulling of een verandering?

College: We zijn daar vorig jaar met lokale ondernemers mee begonnen. Maar we merkten dat het onvoldoende werd aangejaagd. Beide mogelijkheden zijn nu aanwezig.

GroenLinks: Dit is ook al een stukje marketing. Ik wil daar graag verder in gaan. Wat gaan we nog meer doen om mensen over de streep te trekken om meer aan duurzaamheid te gaan doen?

College: Brede marketing is een goed onderwerp om breder op te pakken. Ik hoop dat we met de technische ontwikkelingen die komen gaan ruim voor 2056 energieneutraal zijn. Ten aanzien van de Biomassacentrale kan ik melden dat we daar op dit moment geen rol in hebben. De initiatiefnemer is op dit moment aan zet. De subsidie is stopgezet na een evaluatie waaruit bleek dat er heel goed gebruik van gemaakt is. Maar het Rijk is inmiddels met een subsidieregeling gekomen die de subsidie van de provincie overbodig maakte. Het energieloket is op dit moment op de Overwelving gevestigd. ZET geeft daar allerlei informatie over energiebesparingen. Door de ODA wordt op dit moment gehandhaafd op de regelingen die binnen 5 jaar terugverdiend worden. De provincie zoekt 12 “wijken van de toekomt”. Wij hebben daar de binnenstad voor aangemeld.

D66: Wat is het streven van het college ten aanzien van energieneutraal bouwen?

College: Dat hebben we met de beantwoording van de motie aangegeven. Pas in 2020 komt er wetgeving op dit gebied. Nu kunnen we niemand verplichten. Het is ongeveer 30% duurder. De bouwers geven aan dat ze op dit moment liever meer ruimte bij de woningen realiseren.

GroenLinks: De wethouder heeft aangegeven een beetje blij te zijn. Wat moet er gebeuren om haar héél blij te krijgen?

College: Als er op heel veel huizen zonnepanelen liggen. En als we sneller gaan dan we nu laten zien. Want 2056 is eigenlijk te ver weg.

GroenLinks: We hebben veel besproken. Hoe krijgen we de informatie weer terug?

CDA: Ik heb geen vragen maar wil een paar ideeën aandragen. In plaats van de warmte van de warme plek naar een koude plek te brengen zou je eigenlijk de warmtebron naar de koude plek moeten brengen. Ergens in Nederland hebben ze een datacenter in een kerk gebouwd. Er moeten grotere bijeenkomsten georganiseerd worden rond grote thema’s. Laat de markt ideeën aan laten dragen voor het oplossen van problemen. En ten derde zou de gemeente zich in moeten zetten voor het Zonnepark van ZET. De gemeente zou garant moeten staan voor de kosten. Dan kan er gebouwd worden. Er zijn al 600 panelen verkocht.

Stadspartij: Ik wil een oproep doen aan de wethouder. Heel veel partijen zeggen dat er opgeschaald moet worden. Ik wil de wethouder uitnodigen hier een voorstel voor te doen, ggraag in combinatie met de speerpunten die genoemd zijn. Ik zie graag een voorstel hoe we hierin een versnelling aan kunnen brengen.

De voorzitter geeft aan dat de evaluatierapport over twee weken in de raad geagendeerd staat voor besluitvorming. Ik wil de wethouder vragen wat zij met de inbreng van vanavond gaat doen.

College: Daar zal wel geld voor nodig zijn. U gaat er van terughoren. Het presidium kan natuurlijk altijd dit onderwerp agenderen. U heeft heel duidelijk aangegeven dat u wilt versnellen. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga dat bespreken.

 

Sluiting van de vergadering

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 10 oktober 2016 Naar boven

Datum 10-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Het voorstel is aangenomen met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht. Stemverklaringen werden afgelegd door BbZW en BewustZW.
Geen amendementen ingediend