Pagina delen

Evaluatie Zutphen energieneutraal 2013

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De evaluatie Zutphen energieneutraal 2013 vast te stellen en eventuele opmerkingen aan het college mee te geven om die te betrekken bij toekomstig energiebeleid.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij de vaststelling van het beleidsplan Zutphen energieneutraal is afgesproken om de voortgang jaarlijks te evalueren, zodat u kunt bepalen of we op de goede weg zitten of dat er een tandje bij moet. Vergeleken met voorgaande evaluaties is deze evaluatie uitgebreider, omdat er een nieuwe raad is gekozen en het uitvoeringsprogramma 2010-2013 afgerond is, zie bijlage I.

Wij stellen u voor de evaluatie vast te stellen en aan te geven of we voldoende op schema liggen en of de prioriteiten voor 2014-2015 de juiste zijn.

Beoogd effect

Inzicht in de voortgang van het energiebeleid en mogelijkheid tot tussentijdse bijsturing.

Argumenten

1. Met deze evaluatie voldoen wij aan de afspraak om het energiebeleid jaarlijks te evalueren

Bij de vaststelling van het energiebeleid heeft u bewust gekozen om het jaartal 2020 los te laten, omdat zowel een jaartal te dichtbij als een jaartal te ver weg demotiverend kan werken. Het gevoel van urgentie en de ambitie laten we hiermee nadrukkelijk niet los. Om te bepalen of we op de goede weg zijn, vindt jaarlijks een evaluatie van het beleid plaats. Naar aanleiding van uw opmerkingen bij de vorige evaluatie, hebben wij toegezegd een aantal suggesties mee te nemen. Deze suggesties zijn meegenomen bij de uitvoering en in de evaluatie.

Er zijn veel resultaten geboekt

De evaluatie laat zien dat we opnieuw op veel vlakken aan energiebesparing en opwekking van duurzame energie hebben gewerkt en daarmee resultaten hebben geboekt. Met ons programma Zutphen energieneutraal 2013-2017 focussen we ons op zes grote projecten die een flinke bijdrage kunnen leveren aan onze ambitie: de projecten Energetisch Renoveren Woningen, Extra windmolens, Solarvelden, energiebesparing in onze eigen panden, de subsidieregeling voor innovatieve maatregelen en communicatie. Naast deze pijlers zetten we in op energiebesparing en opwekking van duurzame energie op diverse andere vlakken.

Er is duidelijk een goede beweging ingezet

We zien een dalende lijn in het energieverbruik en een stijgende lijn in het aandeel duurzame energie: In 2013 was het energieverbruik van alle particuliere en zakelijke aansluitingen 2,51 PJ. Dit is 6,4% minder dan van het referentiejaar 2008. Sinds 2010 is een dalende trend zichtbaar van 2 tot 3% per jaar. Deze daling zal naast energiemaatregelen ook te maken hebben met de economische recessie. Oorzaak-gevolg zijn nooit precies te duiden.

In 2012 werd in Zutphen circa 60 TJ duurzaam opgewekt door wind, zon, houtkachels en andere bio-energiebronnen. Dit is 2,4% van het particuliere en zakelijke verbruik. Het werkelijke percentage duurzame energie ligt overigens hoger, want niet alles wordt gemeten.

Kanttekeningen

1. We hebben nog een lange weg te gaan

We lopen in de pas met de afspraken die het Rijk recentelijk met diverse partijen heeft gemaakt in het Energieakkoord en als we energieneutraal willen worden en blijven voldoen aan deze afspraken, dan zal het tempo omhoog moeten.

2. Het landschap zal veranderen op weg naar een energieneutraal Zutphen

Windmolens, solarvelden en biomassa zijn onontbeerlijk in de ambitie Zutphen energieneutraal. Eén windmolen en 14 ha zonnepanelen leveren beiden een bijdrage van 1% aan duurzame energie. Beiden betekenen ingrepen in het landschap. Dit betekent dat er lastige afwegingen te maken zijn. Als we in de buurt willen komen van de 14% duurzame energieopwekking in 2020, zoals in het Energieakkoord is afgesproken, dan zullen we het lef moeten hebben om keuzes te maken die impact zullen hebben op het landschap.

3. Energieneutraal is een flinke ambitie, maar mogelijk als we het samen doen

Energieneutraal worden, is een flinke ambitie, maar wel mogelijk en vooral noodzakelijk. Het kan alleen als we het samen doen en ieder zijn/haar steentje bijdraagt door energiezuinige keuzes te maken, door creatief en innovatief te zijn en door lef te tonen en simpelweg te doen. We moeten alle mogelijkheden benutten en gebruik maken van de technische, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Eventuele opmerkingen van uw raadsfracties zullen wij meenemen bij toekomstig energiebeleid. We communiceren de uitkomst van de evaluatie actief: met een persbericht aan de lokale en regionale media, maar ook op onze website, Facebook en Twitter.

Rapportage/evaluatie

Het energiebeleid zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Bijlagen

I. Evaluatie Zutphen energieneutraal 2013.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0092

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 22 mei 2014 met nummer 26666b e s l u i t :

  1. De evaluatie Zutphen energieneutraal 2013 vast te stellen en eventuele opmerkingen aan het college mee te geven om die te betrekken bij toekomstig energiebeleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 23 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Bij de vaststelling van het beleidsplan Zutphen energieneutraal door de (oude) raad is afgesproken om de voortgang jaarlijks te evalueren zodat de raad kan bepalen of de gemeente op de goede weg zit. De raad kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde uitvoeringsprogramma 2010-2013. Het college vraagt de raad om de evaluatie vast te stellen inclusief de prioriteiten voor 2014-2015. Ook kan de raad opmerkingen meegeven aan het college om te betrekken bij toekomstig energiebeleid.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 23-06-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangTim Marks
SPEngbert GrĂ¼ndemann
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDBas van der Veen
CDAAndré Nijenhuis
ChristenUnieAbel van Dijken
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

Tevens aanwezig is de heer Siemes namens De Lokale Partij

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de evaluatie Zutphen energieneutraal 2013.

De forumvoorzitter geeft aan het college voor een toelichting op het onderwerp.

Het college geeft aan dat het onderwerp voldoende is toegelicht door de forumvoorzitter.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het geven van reactie op de evaluatie.

De PvdA dankt het college voor de mooie evaluatie. De evaluatie geeft een goed beeld van de genomen en nog te nemen stappen. De PvdA vindt het jammer dat de doelstelling in tijd is losgelaten. Mogelijk kan het college hier nog iets mee doen. De Stedendriehoek heeft als doelstelling 2030 genoemd en de provincie 2050. Zutphen kan niet achterblijven en moet ook ambitie tonen. Het werken met een doelstelling kan erg fijn zijn, juist om te laten zien wat de visie van Zutphen is. De PvdA heeft nog een aantal opmerkingen na aanleiding van de evaluatie. Energetisch renoveren blijkt in de praktijk moeilijk van de grond te komen. Hoe kan dit? Verder vraagt de PvdA wat de doelstelling voor 2013 was.

Het CDA vindt het een duidelijk stuk dat voldoende inzicht geeft. Wel vindt het CDA de doelstellingen wat zwakjes. Vorig jaar heeft de raad gevraagd er een ‘tandje’ bij te doen. Hoe vindt het college dat dit het afgelopen is gegaan?

De VVD vindt dat er prioriteiten moeten worden gesteld. Het is belangrijk om goed te reflecteren om je doelstellingen en prioriteiten tegen het licht te houden. Liggen de ontwikkelingen in lijn met wat vorig jaar in de raad is besproken? De VVD deelt de mening van het CDA niet en vraagt zich af of er op de plekken waar Zutphen impact wil hebben ook voldoende impact gerealiseerd en/of is een her prioritering aan de orde.

DLP sluit zich aan bij de VVD en mist benchmarking in het hele verhaal. Wat is het nulpunt en wat is er in Zutphen bijgedragen aan de ontwikkeling? In januari is er een landelijk onderzoek geweest naar duurzaamheid. Zutphen stond daarin op de 293de plaats. De fractie geeft aan dat de gemeente onderaan de lijst bungelen, ondanks de goede bedoelingen. DLP adviseert het college te kijken naar best-practices voorbeelden. DLP refereert daarbij aan Harderwijk. Het verschil met Zutphen is dat Harderwijk wel een regionaal overleg waarin regionaal zaken worden opgepakt. Zutphen staat hierin vrij alleen. Dit kan niet als je bepaalde ontwikkeling meer vorm wilt geven.

De Stadspartij vindt het een heldere evaluatie als je kijkt naar wat is er gebeurd maar minder als je kijkt naar wat het heeft opgeleverd. De centrale vraag is of Zutphen ambitieus genoeg is en of er nog meer mag en moet gebeuren. De Stadspartij wijst op de routekaart die door de Stedendriehoek energieneutraal wordt gepresenteerd. Mogelijkerwijs staan hierin nog goede punten.

De ChristenUnie vraagt of het nieuwe verlichtingsplan nog bijdraagt aan de doelstellingen en hoe de samenwerking met bijvoorbeeld scholen er uit ziet. Ook vraagt de ChristenUnie hoe het kan dat de omvang van duurzame energie in 2012 is gedaald.

D66 geeft aan positief en negatief te kunnen kijken naar de evaluatie. Er gebeurt veel maar het resultaat lijkt minimaal. Er moet nog heel veel veranderen willen we duurzamer worden. Wat wellicht helpt is dat duidelijker wordt omschreven wat de rol van de gemeente is. Dit geeft ook helderheid aan alle andere betrokken partijen. Zij weten wat ze van de gemeente kunnen en mogen verwachten.

GroenLinks geeft aan dat het belangrijk is om duidelijk te maken wanneer Zutphen energieneutraal is en wat daarvoor dan nog nodig is.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor een reactie op de genoemde punten.

Het college geeft aan dat een doelstelling met daaraan gekoppeld een jaartal uitgebreid is besproken in de vorige raad. Dit is toen bewust losgelaten. Uiteindelijk maakt het niet veel uit of het bijvoorbeeld 2030 of 2050 is. Geconcludeerd is dat een doelstelling te dichtbij niet realistisch is. Anderzijds zijn er ook routekaarten gemaakt tot 2030/2050 maar ook dat zegt niet zoveel. Beiden werken demotiverend. Wat wel belangrijk is, is dat we als gemeente uitspreken waar we naar toe willen werken. Het is een uitdaging voor het volgende college om toch duidelijkere doelstellingen te formuleren wellicht in de vorm van tussendoelstellingen op weg naar het uiteindelijke doel. Het college benadrukt dat dit ook gekoppeld is aan regionale samenwerking. Zutphen staat hierin niet alleen maar werkt samen in de Stedendriehoek. Donderdag is hierover een conferentie.

DLP vraagt waarom er niet regionaal afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld windenergie.

Het college geeft aan dat er overleg is met de gemeenten in de regio. De raad heeft het college gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor windenergie. Dit raakt ook de omliggende gemeenten in sterke mate. Juist daarom is er ook overleg met de regio. Er blijft altijd een spanningsveld tussen regionale afstemming en initiatieven die van onderop komen. Juist windmolens maar ook solarvelden betekenen altijd wat voor het landschap. De discussie daarover moet gevoerd worden. Het college geeft aan het huidige beleid drie sporen volgt: het goede voorbeeld geven door het energieneutraal maken van de eigen gebouwen, het stimuleren van initiatieven om daarmee een beweging op gang te zetten en het energetisch renoveren van woningen. Dit laatste komt inderdaad langzaam op gang. Het is een ingewikkeld vraagstuk waarbij het lastig is om daarin grote slagen te kunnen maken. We zitten hierin wel op de goede weg. Binnenkort starten er een aantal pilots. Het college deelt de mening dat aanscherping van de rollen nog aandacht behoeft. Uitgangspunt daarbij is het gemeenschappelijk belang. De rol van de gemeente en de rol van andere betrokkenen moet niet eenzijdig door de gemeente wordt opgelegd.

De Stadspartij geeft aan dat de gemeente wel aan zet is bij de rolbeschrijving.

Het college beaamt dat de gemeente de initiatiefnemer is maar dat een rol niet opgelegd moet worden maar dat de gemeente hierover het gesprek moet aangaan met de andere partijen.

D66 vraagt of de gemeente niet iets in voorwaarde scheppende zin kan betekenen. Bijvoorbeeld door in bestemmingsplannen bij bepaalde gebieden rekening te houden met windmolens?

Het CDA geeft aan dat door onderzoek te doen naar solar velden er feitelijk wel een richting aangegeven wordt.

De ChristenUnie vraagt of het mogelijk is om afgeschreven bedrijventerreinen te benutten voor solar velden?

Het College geeft aan dat er een balans gezocht moet worden tussen wat je als gemeente doet en wat je overlaat aan externe partijen. Er is een visie gemaakt over zaken waarover je moet nadenken bij plaatsing van windmolens, solar velden enzovoort. Deze visie is juist zo opgesteld dat initiatieven van onderop de kans krijgen. Juist daarom is dit ook niet in bijvoorbeeld bestemmingsplannen vastgelegd. Over benchmarking geeft het college aan dat er uiteraard wordt gekeken naar andere gemeenten en dat reflectie aan andere gemeenten ook van belang is. Over de duurzaamheidsindex geeft het college aan dit interessant te vinden maar deze index gaat over zoveel meer dan alleen energie neutraliteit. Het college benadrukt dat de gemeente zich niet moet verliezen in doelstellingen en resultaten. Cijfers zijn natuurlijk belangrijk maar het blijven doen is minstens zo belangrijk.

DLP geeft aan resultaten af te willen zetten tegen de centrale lijn. In de evaluatie wordt bijvoorbeeld een daling van 6% genoemd. Dit lijkt veel maar landelijk is dit met 16% gedaald. Naar het oordeel van DLP moet Zutphen op zijn minst iets beter zijn dan het gemiddelde in Nederland.

Het college geeft aan dat cijfers niet altijd eenvoudig zichtbaar zijn. De ontwikkelingen in Zutphen moet inderdaad beter maar we moeten niet blindstaren op cijfers. Het zetten van stappen is belangrijk. Het college geeft aan dat meer kansen benutten door meer samen te doen zeker een punt van aandacht is. Het verlichtingsplan draagt zeker bij aan de doelstellingen. De samenwerking met Cleantech wordt gestart. Dit is juist een goed voorbeeld waarbij het belangrijk is om te starten terwijl er op voorhand nog geen concrete doelen kunnen worden benoemd. Dit wordt gaandeweg duidelijk.

DLP geeft aan zich hier helemaal niet in te kunnen vinden. De fractie geeft aan dat je moet weten wat iets kost en opbrengt voordat je er geld aan uitgeeft.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de daling van duurzame energie in 2012 te maken heeft met houtkachels die niet zijn meegerekend. Het betreft overigens landelijke cijfers en grafieken.

Het college geeft aan dat met het huidige tempo de doelstellingen uit Zutphen energieneutraal als ook de landelijke doelstellingen niet gehaald worden. Het tempo moet dus omhoog. Dit kan onder andere door het samen breder uitrollen van bestaande en bewezen technieken. De echte grote stappen hierin moeten nog gezet worden.

Het CDA benadrukt dat er grotere en efficiëntere stappen moeten worden gezet en doet de suggestie om meer in te zetten op solar velden op daken van scholen. Dit is efficiënter dan in het veld.

Het college geeft aan dat er daarbij niet alleen moet worden gekeken naar daken van scholen maar ook naar grote bedrijven.

De VVD wijst nogmaals op de impact en vraagt hoe het doel-zoek proces er in de praktijk uitziet. Eindeloos meten is inderdaad niet wenselijk. Gaandeweg uitvinden of iets werkt echter ook niet.

Het college geeft aan dat één van de focuspunten is om op grote schaal zonnepanelen te realiseren. Dit kan door zelf te kijken naar de eigen gebouwen maar ook andere partijen te mobiliseren.

De VVD geeft aan dat de achtergrond van haar vraag is hoe zorgen we ervoor dat we in de loop van de tijd de grootste hefboom hebben voor de investeringen die we doen.

Het college geeft aan dat ook hier een balans in gezocht moet worden. Je kunt onderzoek blijven doen maar gezond verstand helpt je ook heel erg. Bij bepaalde keuzes moet je kiezen voor datgene dat het meest voor de hand ligt. Enig pragmatische is van belang omdat de markt en de technieken ook heel erg in ontwikkeling zijn.

De SP vraagt welke factoren er toe geleid hebben om te kiezen voor olifantengras op Fort de Pol in plaats van zonnecollectoren.

Het college geeft aan dat dit te maken heeft met termijnen. Voor zonnecollectoren moet er zekerheid zijn dat deze gedurende 15 tot 20 jaar kunnen blijven staan. Olifantengras rendeert veel eerder. Fort de Pol is bestemd voor bedrijventerrein. Daarom is niet voor zonnecollectoren gekozen.

De ChristenUnie geeft aan dat de weg naar energieneutraal Zutphen als een organisch proces klinkt. In het proces heeft de ChristenUnie wel behoefte aan een risicoanalyse.

Het college geeft aan dat per project waarvoor middelen beschikbaar worden gesteld een risicoanalyse wordt gemaakt. Het punt van de ChristenUnie wordt wel meegenomen voor de volgende evaluatie.

D66 geeft aan het lastig te vinden waar de gemeente over een aantal jaren staat. Dit is onbevredigend en benadrukt dat beter zichtbaar moet worden gemaakt wat de rol van de gemeente is.

DLP wijst op de website van de gemeente Zutphen. De informatie over bijvoorbeeld subsidies is slecht te kunnen vinden. Zutphen zou hier een grote slag kunnen maken.

Het college vraagt DLP naar concrete voorbeelden.

DLP wijst op Harderwijk.

Het college neemt de suggestie ter harte.

Het CDA geeft aan nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe het college terugkijkt op het afgelopen jaar. Zou het college het anders of beter hebben gedaan.

Het college geeft aan dat er een grote uitdaging ligt voor de komende jaren. Het nieuwe college zou concreter kunnen zijn door bijvoorbeeld het stellen van tussendoelstellingen. Het college kijkt tevreden terug naar het afgelopen jaar. Er is beweging in Zutphen voor wat betreft energiebesparing en energieontwikkeling. In 2013 maar ook in de eerste maanden van 2014 zijn stappen gezet in de goede richting.

Het CDA heeft nog een aantal ideeën over energieneutraal. Naar het oordeel van het CDA kan er meer gerealiseerd worden met de huidige middelen als er gekozen wordt voor een koerswijziging. Bijvoorbeeld door meer uit de markt mogelijk te maken of een revolvingfund op te zetten.

Het college is benieuwd naar de ideeën van het CDA en wil daar graag nog een keer over doorpraten.

De forumvoorzitter constateert dat het onderwerp voldoende is besproken en door kan naar de raad. De forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

 
Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend